ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت اول

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 15:24 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, شیخ ابوسعید ابوالخیر
وا فــــــریـــــادا ز عــــــشــــــق وا فـــــریـــــاداکـــارم بـــه یــکـــی طـــرفـــه نـــگـــار افـــتـــادا
گــــر داد مــــن شـــــکـــــســـــتـــــه دادا داداور نــه مـــن و عـــشـــق هــر چـــه بـــادا بـــادا
***
گـــفـــتــــم صـــنـــمـــا لـــالـــه رخــــا دلـــدارادر خــــواب نــــمــــای چــــهــــره بــــاری یــــارا
گــفــتــا کــه روی بــه خــواب بــی مــا وانـگــهخــواهــی کــه دگــر بــه خــواب بــیـنــی مــا را
***
در کــعــبـــه اگــر دل ســوی غــیــرســت تـــراطـاعـت هـمـه فـسـق و کـعـبــه دیـرســت تــرا
ور دل بــــه خـــدا و ســـاکـــن مـــیـــکـــده ایمــی نــوش کــه عــاقــبــت بــخــیــرســت تــرا
***
وصـــل تـــو کـــجـــا و مــن مــهــجـــور کـــجـــادردانـــه کــــجــــا حــــوصــــلـــه مـــور کـــجــــا
هــر چـــنـــد ز ســـوخـــتـــن نـــدارم بـــاکـــیپـــــروانــــه کــــجــــا و آتــــش طــــور کــــجــــا
***
تـــا درد رســـیــد چـــشـــم خـــونــخـــوار تـــراخـــواهـــم کـــه کـــشـــد جـــان مـــن آزار تـــرا
یــا رب کـــه ز چـــشـــم زخـــم دوران هــرگـــزدردی نــــرســــد نــــرگــــس بــــیـــمــــار تــــرا
***
گــفــتـــی کــه مــنــم مــاه نــشــابـــور ســـراای مــــاه نــــشــــابـــــور نــــشــــابـــــور تــــرا
آن تــــــو تـــــــرا و آن مــــــا نــــــیــــــز تـــــــرابـــا مــا بـــنــگــویــی کــه خـــصــومــت ز چـــرا
***
یــــا رب ز کــــرم دری بــــرویــــم بــــگــــشــــاراهـــی کـــه درو نـــجـــات بـــاشـــد بـــنـــمـــا
مـســتــغـنـیـم از هـر دو جــهـان کـن بــه کـرمجــز یــاد تــو هــر چــه هــســت بـــر از دل مــا
***
یــا رب مــکـــن از لـــطـــف پـــریــشـــان مــا راهـر چــنـد کـه هـســت جــرم و عـصــیـان مـا را
ذات تـــو غــنــی بـــوده و مــا مــحــتـــاجــیــممـــحـــتـــاج بـــغـــیــر خـــود مـــگـــردان مـــا را
***
گــــر بــــر در دیـــر مـــی نـــشــــانـــی مـــا راگــــر در ره کــــعــــبــــه مــــیـــدوانـــی مــــا را
ایـنـهـا هـمـگــی لــازمـه هـســتــی مــاســتخـــوش آنـــکـــه ز خـــویــش وارهــانــی مـــا را
***
تـــا چـــنــد کــشـــم غــصـــه هــر نــاکــس راوز خـــســت خـــود خـــاک شــوم هــر کــس را
کــارم بـــه دعــا چـــو بـــرنــمــی آیــد راســتدادم ســـه طـــلـــاق ایــن فـــلــک اطـــلــس را
***
یـــا رب بــــه مـــحــــمـــد و عــــلـــی و زهـــرایــا رب بـــه حـــســیــن و حــســن و آل عــبـــا
کـــز لـــطـــف بــــرآر حـــاجـــتـــم در دو ســـرابـــی مــنــت خـــلـــق یــا عـــلـــی الـــاعـــلـــا
***
ای شـــیـــر ســــرافـــراز زبــــردســــت خــــداای تـــیــر شـــهــاب ثـــاقــب شـــســـت خـــدا
آزادم کـــن ز دســــت ایـــن بــــی دســـتــــاندســـت مـــن و دامـــن تــــو ای دســـت خـــدا
***
مــــنــــصــــور حــــلــــاج آن نـــهـــنــــگ دریـــاکـــز پــــنـــبــــه تـــن دانـــه جـــان کـــرد جـــدا
روزیــکـــه انــا الـــحـــق بـــه زبـــان مـــی آوردمـــنـــصـــور کـــجــــا بــــود؟ خـــدا بــــود خـــدا
***
در دیـــده بــــجــــای خــــواب آبــــســـت مـــرازیــرا کـــه بـــدیــدنـــت شـــتـــابـــســـت مـــرا
گــویــنــد بــخــواب تــا بــه خــوابــش بــیــنــیای بــیــخــبـــران چــه جــای خــوابــســت مــرا
***
آن رشــــتــــه کــــه قــــوت روانـــســــت مـــراآرامـــــش جـــــان نـــــاتـــــوانــــســـــت مـــــرا
بــر لـب چــو کـشـی جــان کـشـدم از پــی آنپـــیــونــد چـــو بـــا رشــتـــه جـــانــســت مــرا
***
پــــرســــیـــدم ازو واســــطــــه هــــجــــران راگــفــتـــا ســبـــبـــی هــســت بـــگــویــم آن را
مـن چــشـم تــوام اگـر نـبــیـنـی چــه عـجــبمــن جـــان تـــوام کــســی نــبـــیــنــد جــان را
***
ای دوســــت دوا فــــرســــت بــــیـــمـــاران راروزی ده جــــــن و انـــــس و هـــــم یـــــاران را
مـــا تـــشـــنـــه لـــبـــان وادی حـــرمـــانـــیــمبــــر کــــشــــت امـــیـــد مــــا بــــده بــــاران را
***
تـــســـبـــیــح مــلـــک را و صـــفـــا رضـــوان رادوزخ بــــد را بــــهـــشــــت مـــر نـــیـــکــــان را
دیـــبــــا جــــم را و قـــیـــصــــر و خــــاقـــان راجـــــانــــان مــــا را و جــــان مــــا جــــانــــان را
***
هــرگــاه کــه بــیــنــی دو ســه ســرگــردانــراعـــــیــــب ره مــــردان نــــتـــــوان کــــرد آنــــرا
تـــقــلــیــد دو ســـه مــقــلــد بـــی مــعــنــیبـــــدنـــــام کـــــنـــــد ره جـــــوانــــمـــــردان را
***
دی شـــانـــه زد آن مـــاه خــــم گـــیـــســـو رابــــر چـــهـــره نـــهـــاد زلـــف عـــنـــبـــر بـــو را
پـــوشـــیــد بـــدیــن حـــیــلـــه رخ نـــیــکـــو راتـــا هــر کــه نــه مــحـــرم نــشـــنــاســـد او را
***
بــــازآ بــــازآ هـــر آنـــچـــه هـــســـتـــی بـــازآگــر کــافــر و گــبـــر و بـــت پـــرســـتـــی بـــازآ
ایــن درگــه مــا درگــه نــومــیــدی نــیــســـتصـــد بـــار اگــر تـــوبـــه شـــکــســـتـــی بـــازآ
***
ای دلـــبــــر مـــا مـــبــــاش بـــی دل بـــر مـــایــک دلــبـــر مــا بـــه کــه دو صـــد دل بـــر مــا
نـــه دل بــــر مـــا نـــه دلـــبـــر انـــدر بـــر مـــایـــا دل بــــر مـــا فـــرســــت یـــا دلـــبــــر مـــا
***
ای کـــرده غــــمـــت غــــارت هـــوش دل مـــادرد تـــــو شــــده خـــــانــــه فــــروش دل مــــا
رمـــزی کـــه مــقـــدســـان ازو مـــحـــرومــنــدعــشــق تــو مــر او گــفــت بــه گــوش دل مــا
***
مــســتــغــرق نــیـل مــعــصــیــت جــامــه مــامــجـــمــوعــه فــعــل زشــت هــنــگــامــه مــا
گــویـنــد کــه روز حــشــر شــب مــی نـشــودآنـــجـــا نــگـــشـــایــنـــد مـــگـــر نـــامـــه مـــا
***
مـــهــمـــان تـــو خـــواهــم آمـــدن جـــانـــانـــامــــتــــواریـــک و ز حــــاســــدان پــــنـــهـــانـــا
خــالــی کــن ایــن خــانــه، پـــس مــهــمــان آبـــا مـــا کـــس را بـــه خـــانــه در مــنــشـــانــا
***
مــــن دوش دعــــا کــــردم و بــــاد آمــــیـــنـــاتـــا بـــه شـــود آن دو چـــشـــم بـــادامـــیــنـــا
از دیـــده بــــدخـــواه تـــرا چـــشـــم رســـیـــددر دیــــده بـــــدخــــواه تــــو بـــــادامــــیــــنــــا
***
بـــر تــافــت عــنــان صــبــوری از جــان خــرابشـد همچـو رکـاب حـلقـه چـشـم از تـب و تـاب
دیـگـر چــو عـنـان نـپــیـچــم از حــکـم تــو سـرگــر دولــت پـــابـــوس تـــو یــابـــم چـــو رکـــاب
***
گــه مــیــگـــردم بـــر آتـــش هــجـــر کـــبـــابگــه ســر گــردان بــحــر غــم هـمـچــو حــبــاب
الــقــصــه چــو خــار و خــس دریـن دیـر خــرابگــه بـــر ســـر آتـــشـــم گــهــی بـــر ســـر آب
***
کــارم هـمـه نـالــه و خــروشــســت امــشــبنی صـبـر پـدیدسـت و نه هو شـسـت امـشـب
دوشــم خـــوش بـــود ســـاعــتـــی پـــنــداریکــفــاره خـــوشــدلــی دوشــســـت امــشــب
***
از چــرخ فــلــک گــردش یـکــســان مــطــلــبوز دور زمــانــه عـــدل ســـلــطـــان مــطـــلـــب
روزی پــــنـــج در جــــهـــان خــــواهـــی بــــودآزار دل هـــیـــچ مـــســــلـــمـــان مـــطــــلـــب
***
بــیـطـاعـت حــق بــهـشــت و رضـوان مـطـلـببــی خــاتــم دیـن مـلـک ســلـیـمـان مـطــلــب
گــر مــنــزلــت هــر دو جــهــان مــیـخــواهــیآزار دل هـــیـــچ مـــســــلـــمـــان مـــطــــلـــب
***
ای ذات و صــــفـــات تــــو مـــبــــرا زعــــیـــوبیـــک نـــام ز اســـمـــاء تـــو عـــلـــام غـــیـــوب
رحــم آر کــه عــمــر و طــاقــتــم رفــت بــبـــادنـــــه نـــــوح بـــــود نـــــام مـــــرا نـــــه ایــــوب
***
ای آیـــنـــه حــــســــن تــــو در صـــورت زیـــبگــرداب هــزار کــشــتـــی صــبـــر و شــکــیــب
هــر آیــنــه ای کــه غــیــر حـــســن تـــو بـــودخـــوانــد خـــردش ســـراب صــحـــرای فــریــب
***
تــا زلـف تـو شـاه گـشـت و رخـسـار تـو تـخـتافـــکـــنــد دلـــم بـــرابـــر تـــخـــت تـــو رخـــت
روزی بــیــنــی مــرا شــده کــشــتــه بـــخــتحـلـقـم شـده در حـلـقـه سـیـمـیـن تـو سـخـت
***
تـا پـای تـو رنـجـه گـشـت و بــا درد بــسـاخـتمــســکــیـن دل رنــجــور مــن از درد گــداخــت
گــــــــویـــــــا کــــــــه ز روزگــــــــار دردی داردایــن درد کــه در پـــای تـــو خـــود را انــداخـــت
***
مــجــنـون تــو کــوه را ز صــحــرا نـشــنــاخــتدیـوانـه عــشــق تــو ســر از پــا نــشــنــاخــت
هـر کــس بــتــو ره یـافــت ز خــود گـم گــردیـدآنـکـس کـه تــرا شـنـاخــت خـود را نـشـنـاخـت
***
آنـــروز کـــه آتــــش مـــحــــبــــت افـــروخــــتعــاشــق روش ســوز ز مــعــشــوق آمــوخــت
از جــانــب دوســت ســرزد ایـن ســوز و گــدازتــا در نــگــرفــت شــمــع پــروانــه نــســوخــت
***
دیـشـب کـه دلـم ز تــاب هـجـران مـیـسـوخـتاشــکــم هـمــه در دیـده گــریـان مـیـســوخــت
مــیـســوخــتــم آنــچــنــانـکــه غــیـر از دل تــوبــر مـن دل کـافــر و مـســلـمـان مـیـســوخــت
***
عـشـق آمـد و گـرد فـتــنـه بــر جـانـم بــیـخـتعـقـلـم شـد و هـوش رفـت و دانـش بـگـریخـت
زیـن واقـعــه هـیـچ دوســت دســتــم نـگـرفـتجـز دیـده کـه هـر چـه داشـت بــر پـایـم ریـخـت
***
عـشـق آمـد و خـاک مـحـنـتـم بــر سـر ریـخـتزان بــرق بــلــا بــه خــرمــنــم اخــگــر ریــخــت
خــون در دل و ریـشـه تــنـم ســوخــت چــنـانکــز دیـده بــجــای اشــک خــاکـســتــر ریـخــت
***
مــیــرفــتــم و خــون دل بــراهــم مــیـریــخــتدوزخ دوزخ شـــــرر ز آهــــم مــــیــــریــــخـــــت
مـی آمــدم از شــوق تــو بــر گــلــشــن کــوندامــن دامــن گـــل از گـــنــاهــم مــیــریــخـــت
***
از کــفــر ســر زلــف وی ایــمــان مــیــریــخــتوز نـوش لـبــش چــشـمـه حــیـوان مـیـریـخــت
چــون کــبــک خــرامــنــده بـــصــد رعــنــایــیمـیـرفــت و ز خــاک قــدمـش جــان مـیـریـخــت
***
از نــخــل تــرش بـــار چــو بــاران مــیــریــخــتوز صــفــحــه رخ گــل بــگــریــبــان مــیـریــخــت
از حـــســـرت خـــاکـــپــــای آن تـــازه نـــهـــالســیـلــاب ز چــشــم آب حــیـوان مــیــریــخــت
***
ایــدل چـــو فــراقــش رگ جـــان بـــگــشــودتمـــنــمـــای بـــکـــس خـــرقـــه خـــون آلـــودت
مـــی نـــال چـــنـــانــکـــه نــشـــنــونــد آوازتمـــی ســـوز چـــنـــانـــکـــه بـــرنــیــایــد دودت
***
آن یـار کـه عــهـد دوســتــداری بــشــکـســتمـیـرفــت و مــنـش گــرفــتــه دامــن در دســت
مــی گــفــت دگــر بــاره بــه خــوابــم بــیـنــیپــنـداشـت کـه بــعـد ازو مـرا خــوابــی هـسـت
***
از بــار گــنـه شــد تــن مــســکــیـنـم پــســتیــا رب چـــه شـــود اگــر مــرا گــیــری دســـت
گــر در عــمــلــم آنـچــه تــرا شــایـد نـیـســتانــدر کـــرمـــت آنــچـــه مــرا بـــایــد هــســـت
***
از کـعـبــه رهـیـسـت تـا بــه مـقـصـد پـیـوسـتوز جــانــب مــیـخــانــه رهــی دیـگــر هــســت
امـــــا ره مـــــیـــــخــــــانـــــه ز آبــــــادانـــــیراهیسـت کـه کـاسـه مـی رود دسـت بـدسـت
***
تــیــری ز کــمــانــخــانــه ابــروی تــو جــســتدل پـــرتـــو وصـــل را خـــیــالــی بـــر بـــســـت
خـوشـخـوش زدلـم گـذشـت و مـیـگـفـت بــنـازمـا پـهـلـوی چـون تـویـی نـخـواهـیـم نـشـسـت
***
چـون نیست ز هر چـه هست جـز بـاد بـدستچون هست ز هر چه نیست نقصان و شکست
انـگـار کـه هـر چــه هـسـت در عـالـم نـیـسـتپــنـدار کـه هـر چــه نـیـسـت در عـالـم هـسـت
***
دی طــفــلــک خــاک بــیــز غــربــال بــدســتمـیـزد بــدو دسـت و روی خـود را مـی خــسـت
مـیـگـفـت بــه هـای هـای کـافـســوس و دریـغدانــگــی بــنـیـافــتــیـم و غــربــال شــکــســت
***
کـردم تــوبــه، شــکـســتــیـش روز نـخــســتچـون بـشـکـسـتـم بـتـوبـه ام خـواندی چـسـت
الــقــصــه زمــام تـــوبـــه ام در کــف تـــســـتیـکـدم نـه شـکـســتــه اش گـذاری نـه درسـت
***
گــاهـی چــو مــلــایـکــم ســر بــنـدگــیـســتگـه چـون حـیوان بـه خـواب و خـور زنـدگـیـسـت
گــاهــم چــو بـــهــایــم ســر درنــدگــیــســتســبــحــان الـلـه ایـن چــه پــراکــنـدگــیـســت
***
آزادی و عــشــق چــون هـمـی نـامــد راســتبــنــده شــدم و نـهـادم از یـکــســو خــواســت
زیـن پــس چــونـان کـه داردم دوسـت رواسـتگــفــتــار و خــصــومــت از مـیـانـه بــرخــاســت
***
خــیــام تــنــت بــخــیـمــه مــیـمــانــد راســتسـلـطـان روحــســت و مـنـزلـش دار بــقـاسـت
فـــــراش اجـــــل بـــــرای دیــــگــــر مــــنــــزلاز پــافـگـنـد خـیـمـه چــو سـلـطـان بــرخـاسـت
***
عـصـیـان خــلـایـق ارچــه صـحــرا صـحــراسـتدر پــیـش عــنــایــت تــو یـک بــرگ گــیــاســت
هـرچــنـد گـنـاه مـاســت کـشـتــی کـشـتــیغـم نـیـســت کـه رحــمـت تــو دریـا دریـاســت
***
هـر چـنـد بــطـاعـت تــو عـصـیـان و خـطـاسـتزین غـم نـکـشـی کـه گـشـتـن چـرخ بـلـاسـت
گــر خــســتــه ای از کــثــرت طــغــیـان گــنـاهمـنـدیـش کــه نـاخــدای ایـن بــحــر خــداســت
***
ما کـشـتـه عـشـقـیم و جـهان مسـلخ ماسـتمـا بـیخـور و خـوابـیم و جـهـان مـطـبـخ مـاسـت
مــــا را نــــبـــــود هــــوای فــــردوس از آنــــکصــدمــرتـــبـــه بـــالــاتـــر از آن دوزخ مــاســـت
***
غــم عــاشــق ســیـنــه بــلــا پــرور مــاســتخــــون در دل آرزو ز چــــشـــم تــــرمـــاســــت
هــان غــیــر، اگــر حــریـف مــایـی پــیــش آیکــالــمـاس بــجــای بــاده در ســاغــر مـاســت
***
یــا رب غــم آنــچــه غــیـر تــو در دل مــاســتبــردار کــه بــیـحــاصــلـی از حــاصــل مـاســت
الــحــمــد کــه چــون تــو رهــنــمــایـی داریــمکــز گـمـشــدگـانـیـم کــه غــم مـنـزل مـاســت
***
یـــاد تـــو شـــب و روز قـــریـــن دل مـــاســـتســودای دلــت گــوشــه نـشــیـن دل مـاســت
از حـــلـــقـــه بــــنـــدگـــیـــت بـــیـــرون نـــرودتـــا نــقــش حـــیــات در نــگــیــن دل مــاســت
***
گــردون کــمـری ز عــمـر فــرســوده مــاســتدریــــا اثـــــری ز اشـــــک آلــــوده مــــاســـــت
دوزخ شـــرری ز رنـــج بـــیـــهـــوده مـــاســـتفـــردوس دمـــی ز وقـــت آســـوده مـــاســــت
***
آن آتــش سـوزنـده کـه عـشـقـش لـقـبــســتدر پــیـکـر کـفـر و دیـن چــو سـوزنـده تــبــسـت
ایــمــان دگــر و کــیــش مــحــبــت دگــرســتپــیـغـمـبــر عـشــق نـه عــجــم نـه عـربــســت
***
گــویــنــد دل آیــیــنــه آیــیــن عــجـــبـــســـتدوری رخ شــاهــدان خــودبــیــن عــجــبــســت
در آیــنــه روی شــاهــدان نــیــســت عــجـــبخـود شـاهـد و خـود آیـنـه اش ایـن عـجـبـسـت
***
از مـا هـمـه عـجـز و نـیـسـتـی مـطـلـوبــسـتهـســتــی و تــوابــعــش زمــا مــنـکــوبــســت
ایــن اوســت پــدیــد گــشــتــه در صــورت مــاایـن قـدرت و فـعـل از آن بــمـامـنـســو بــســت
***
گـر ســبــحــه صـد دانـه شـمـاری خــوبــسـتور جـــام مــی از کــف نــگــذاری خـــوبـــســت
گـفـتـی چـه کـنـم چـه تـحـفـه آرم بــر دوسـتبـــی درد مــیــا هــر آنــچـــه آری خــوبـــســت
***
پــیـوســتــه ز مـن کـشـیـده دامـن دل تــسـتفــارغ ز مــن ســوخــتــه خــرمــن دل تـــســت
گــر عــمــر وفــا کــنـد مــن از تــو دل خــویـشفــارغ تـــر از آن کــنــم کــه از مــن دل تــســت
***
دل کـیـســت کـه گـویـم از بــرای غـم تــسـتیــا آنــکــه حــریــم تـــن ســرای غــم تـــســت
لـطــفـیـســت کـه مـیـکـنـد غـمـت بــا دل مـنورنـه دل تــنــگ مــن چــه جــای غــم تــســت
***
ای دل غــم عــشــق از بــرای مــن و تــســتســر بــر خــط او نـه کـه سـزای مـن و تــســت
تـــــو چـــــاشـــــنــــی درد نــــدانــــی ورنــــهیـکـدم غـم دوسـت خــونـبــهـای مـن و تــسـت
***
نـاکـامـیـم ای دوســت ز خــودکـامـی تــســتویـن سـوخــتــگـیـهـای مـن از خــامـی تــسـت
مــگــذار کـــه در عـــشـــق تـــو رســـوا گــردمرســوایــی مــن بـــاعــث بـــدنــامــی تــســت
***
ای حـــیــدر شـــهــســـوار وقـــت مــددســـتای زبـــده هــشـــت و چـــار وقــت مــددســـت
مــن عــاجــزم از جــهـان و دشــمـن بــســیـارای صـــاحـــب ذوالــفـــقـــار وقـــت مــددســـت
***
اســرار مـلـک بــیـن کــه بــغــول افــتــادســتوان ســکــه زر بــیـن کــه بــپــول افــتــادســت
وان دســت بــرافــشــانــدن مــردان زد و کــوناکـــنـــون بـــتـــرانـــه کـــچـــول افـــتـــادســـت
***
عـشـقـم کـه بــهـر رگـم غـمـی پــیـونـدســتدردم کـــه دلــم بـــدرد حـــاجـــتـــمــنــدســـت
صــبــرم کـه بــکــام پــنـجــه شــیـرم هـســتشـکـرم کـه مـدام خــواهـشـم خــرسـنـدســت
***
نــقـــاش رخـــت ز طـــعـــنــهــا آســـودســـتکــز هــر چــه تــمــام تــر بــود بـــنــمــودســت
رخــســار و لـبــت چــنـانـکـه بــایـد بــودســتگـــویــی کـــه کـــســـی بآرزو فـــرمـــودســـت
***
در عــالــم اگــر فــلــک اگــر مــاه و خــورســتاز بــاده مــســتــی تــو پــیــمــانــه خــورســت
فــارغ زجــهـانـی و جــهـان غــیـر تــو نـیـســتبـــیــرون زمــکــانــی و مــکــان از تــو پــرســت
***
پـــی در گــاوســت و گــاو در کــهــســارســتمــاهــی ســریــشــمــیــن بـــدریــا بـــارســـت
بـــز در کــمــرســـت و تـــوز در بـــلــغــارســتزه کــردن ایــن کــمــان بـــســی دشــوارســت
***
ای بــرهـمــن آن عــذار چــون لــالــه پــرســترخـــســـار نــگـــار چـــارده ســـالــه پـــرســـت
گـــر چـــشـــم خـــدای بـــیــن نـــداری بـــاریخـورشـیـد پــرسـت شـو نـه گـوسـالـه پـرسـت
***
آلـــوده دنـــیـــا جــــگـــرش ریـــش تــــرســـتآســوده تـــرســت هــر کــه درویــش تــرســت
هـر خــر کـه بــرو زنـگـی و زنـجــیـری هـســتچــون بــه نــگــری بـــار بـــرو بــیــش تــرســت
***
یــا رب ســبـــب حــیــات حــیــوان بــفــرســتوز خـــون کــرم نــعـــمــت الــوان بـــفـــرســـت
از بـــهــر لــب تـــشـــنــه طـــفـــلـــان نــبـــاتاز ســـیــنــه ابـــر شـــیــر بـــاران بـــفــرســـت
***
یــا رب تـــو زمــانــه را دلــیــلــی بـــفــرســـتنــمــرودانــرا پــشــه چــو پــیــلــی بــفــرســت
فـرعــون صــفـتــان هـمـه زبــردســت شــدنـدمــوســی و عــصــا و رود نــیــلــی بــفــرســت
***
ای خــالــق خــلــق رهــنــمــایـی بــفــرســتبـــر بـــنـــده بـــی نـــوا نـــوایــی بـــفـــرســـت
کـــار مـــن بـــیــچـــاره گـــره در گـــرهــســـترحــمـی بــکــن و گــره گــشــایـی بــفــرســت
***
مـا را بــجــز ایـن جــهـان جــهـانـی دگــرســتجـــز دوزخ و فـــردوس مـــکـــانــی دگـــرســـت
قـلـاشــی و عـاشــقـیـش ســرمـایـه مـاســتقــــوالــــی و زاهــــدی از آنــــی دگــــرســـــت
***
ســرمــایـه عــمــر آدمــی یـک نــفــســســتآن یـک نـفــس از بــرای یـک هـمـنـفـســســت
بــا هـمـنـفــســی گـر نـفـســی بــنـشــیـنـیمـجــمـوع حــیـوت عــمـر آن یـک نـفــســســت
***
گـفــتــی کـه فـلـان ز یـاد مـا خــامـوشــســتاز بـــاده عــشــق دیــگــری مــدهــوشــســـت
شــــرمــــت بـــــادا هــــنــــوز خــــاک در تــــواز گـــرمــی خـــون دل مــن در جـــوشـــســـت
***
راه تــو بــهـر روش کــه پــویـنــد خــوشــســتوصـل تـو بــهـر جـهـت کـه جـویـنـد خـوشـسـت
روی تــو بــهـر دیـده کــه بــیـنـنــد نــکــوســتنـام تــو بــهـر زبــان کــه گـویـنـد خــوشــســت
***
دل رفـت بـر کـسـیـکـه سـیمـاش خـوشـسـتغـم خـوش نـبـود ولـیک غـمـهـاش خـوشـسـت
جــان مــیــطــلــبــد نــمــیــدهــم روزی چــنــددر جـان سخـنی نیسـت، تـقاضاش خـوشست
***
دل بــر ســر عــهــد اســتــوار خــویـشــســتجــان در غــم تــو بــر ســر کـار خــویـشــســت
از دل هــوس هــر دو جــهــانــم بـــر خــاســتالــا غـــم تـــو کــه بـــرقـــرار خـــویــشـــســـت
***
بــر شـکـل بــتــان رهـزن عـشــاق حــقـســتلـا بــل کـه عــیـان در هـمـه آفــاق حــقــســت
چـــیــزیــکــه بـــود ز روی تـــقــلــیــد جـــهــانوالـلـه کـه هـمـان بــوجــه اطــلـاق حــقــســت
***
گـــریــم زغـــم تـــو زار و گـــویــی زرقـــســـتچــون زرق بــود کـه دیـده در خــون غــرقـســت
تــو پــنـداری کــه هـر دلـی چــون دل تــســتنــی نــی صــنــمــا مــیــان دلــهــا فــرقــســت
***
گـنـجـم چـو گـهـر در دل گـنـجـیـنـه شـکـسـترازم هـمـه در ســیـنـه بــی کـیـنـه شـکـســت
هــر شــعــلــه آرزو کــه از جــان بـــرخــاســتچــون پــاره آبــگــیـنـه در ســیـنـه شــکــســت
***
آنـشــب کـه مـر از وصــلـت ای مـه رنـگـســتبــالــای شــبــم کــوتــه و پــهـنــا تــنــگــســت
و آنشـب کـه تـرا بـا مـن مـسـکـین جـنگـسـتشـب کـور و خـروس گـنـک و پـرویـن لـنـگـسـت
***
دور از تــو فــضــای دهـر بــر مــن تــنـگــســتدارم دلــکــی کــه زیـر صــد مـن ســنـگــســت
عــمـریـســت کــه مـدتــش زمـانـرا عــارســتجــانـیـســت کــه بــردنـش اجــلـرا نـنـگــســت
***
نـردیـسـت جـهـان کـه بــردنـش بــاخـتـنـسـتنــرادی او بـــنــقــش کــم ســـاخـــتـــنــســـت
دنــیــا بــمــثــل چــو کــعــبـــتــیــن نــردســتبـــرداشـــتـــنــش بـــرای انـــداخـــتـــنـــســـت
***
آواز در آمــــد بــــنــــگــــر یــــار مــــنــــســــتمــن خـــود دانــم کـــرا غـــم کـــار مــنــســـت
ســیــصــد گــل ســرخ بـــر رخ یــار مــنــســتخــیـزم بــچــنـم کــه گـل چــدن کــار مـنـســت
***
تـــا مــهــر ابـــوتـــراب دمـــســـاز مـــنــســـتحــیـدر بــجــهـان هـمــدم و هـمــراز مــنـســت
ایــن هــر دو جــگــر گــوشــه دو بــالــنــد مــرامــشــکــن بــالــم کــه وقــت پــرواز مــنـســت
***
عــشــق تـــو بـــلــای دل درویــش مــنــســتبــیـگـانـه نـمـی شـود مـگـر خــویـش مـنـسـت
خـــواهــم ســفــری کــنــم ز غــم بـــگــریــزممــنــزل مــنــزل غــم تــو در پــیـش مــنــســت
***
از گـل طــبــقــی نـهـاده کــیـن روی مـنـســتوز شـب گـرهـی فـگـنـده کـیـن مـوی مـنـسـت
صــد نـافــه بــبــاد داده کــیـن بــوی مـنـســتو آتــش بــجــهـان در زده کـیـن خـوی مـنـسـت
***
دردیــکــه ز مــن جــان بــســتــانــد ایـنــســتعـشـقـی کـه کـسـش چــاره نـدانـد ایـنـســت
چـشـمی کـه همیشـه خـون فـشـاند اینسـتآنــشــب کــه بـــه روزم نــرســانــد ایــنــســت
***
آنــرا کــه فــنــا شــیــوه و فــقــر آیــیــنــســتنـه کـشــف یـقـیـن نـه مـعـرفـت نـه دیـنـســت
رفــت او زمــیــان هــمــیــن خــدا مــانــد خــداالـــفـــقـــر اذا تــــم هـــو الـــلـــه ایـــنـــســـت
***
دنـــیـــا بـــمـــثـــل چـــو کـــوزه زریـــنـــســـتگــه آب درو تـــلــخ و گــهــی شــیــریــنــســت
تــو غـره مـشــو کـه عـمـر مـن چــنـدیـنـســتکــیــن اســـب عــمــل مــدام زیــر زیــنــســـت
***
ای دوسـت ای دوسـت ای دوست ای دوستجــور تــو از آنـکــشــم کـه روی تــو نـکــوســت
مـردم گـویـنـد بــهـشـت خــواهـی یـا دوســتای بـیـخـبــران بــهـشـت بــا دوسـت نـکـوسـت
***
ایـزد کـه جــهـان بــه قــبــضــه قــدرت اوســتدادســت تــرا دو چــیـز کــان هـر دو نـکـوســت
هــم ســیــرت آنــکــه دوســـت داری کــس راهــم صـــورت آنــکــه کـــس تـــرا دارد دوســـت
***
چــشــمــی دارم هـمــه پــر از دیـدن دوســتبـا دیده مرا خـوشسـت چـون دوسـت دروسـت
از دیـــده و دوســــت فــــرق کـــردن نـــتــــوانیــا اوســت درون دیــده یــا دیـده خــود اوســت
***
دنـــیـــا بـــه جـــوی وفـــا نـــدارد ای دوســـتهـر لـحــظـه هـزار مـغـز ســرگـشــتــه اوســت
مــیــدان کـــه خـــدای دشـــمــنــش مــیــداردگــر دشــمــن حــق نـه ای چــرا داری دوســت
***
شــب آمــد و بـــاز رفــتــم انــدر غــم دوســتهم بـر سـر گـریه ای کـه چـشـمـم را خـوسـت
از خـــــون دلــــم هــــر مــــژه ای پـــــنــــداریسـیـخـیـسـت کـه پــاره جــگـر بــر سـر اوسـت
***
عشق آمد و شد چـو خـونم اندر رگ و پـوسـتتـــا کـــرد مــرا تـــهــی و پـــر کـــرد ز دوســـت
اجـــزای وجــودم هــمــگــی دوســت گــرفــتنـامـیسـت ز مـن بـر مـن و بـاقـی همـه اوسـت
***
غــازی بـــره شــهــادت انــدر تــک و پــوســتغـافـل کـه شـهـیـد عـشـق فـاضـلـتــر ازوسـت
فـــردای قـــیــامــت ایــن بـــدان کـــی مـــانــدکان کشـتـه دشـمنسـت و این کشـتـه دوسـت
***
هـر چـنـد کـه آدمـی مـلـک سـیرت و خـوسـتبــد گـر نـبــود بــه دشــمـن خــود نـیـکــوســت
دیـوانـه دل کـســیـســت کـیـن عـادت اوســتکــو دشــمــن جــان خــویـش مـیـدارد دوســت
***
عــنـبــر زلــفــی کــه مــاه در چــنـبــر اوســتشـیرین سـخـنـی کـه شـهـد در شـکـر اوسـت
زان چــنــدان بــار نــامــه کــانـدر ســر اوســتفـــرمـــانـــده روزگـــار فـــرمـــانـــبــــر اوســــت
***
عــقــرب ســر زلــف یـار و مـه پــیـکــر اوســتبــا ایـن هـمـه کـبــر و نـاز کــانـدر ســر اوســت
شــیـریـن دهـنـی و شــهـد در شــکـر اوســتفـــرمـــانـــده روزگـــار فـــرمـــانـــبــــر اوســــت
***
آن مـه کـه وفــا و حــســن ســرمـایـه اوســتاوج فــلــک حـــســن کــمــیــن پـــایــه اوســت
خـــورشـــیــد رخـــش نــگــر و گــر نــتـــوانــیآن زلــف ســیـه نـگــر کــه هـمـســایـه اوســت
***
زان مــیــخــوردم کــه روح پـــیــمــانــه اوســتزان مـســت شــدم کـه عــقـل دیـوانـه اوســت
دودی بـــه مـــن آمـــد آتـــشـــی بـــا مـــن زدزان شـــمـــع کـــه آفـــتـــاب پـــروانــه اوســـت
***
مـا دل بــه غـم تــو بــسـتـه داریـم ای دوسـتدرد تــو بـــجــان خــســتــه داریــم ای دوســت
گـفــتــی کـه بــه دلـشــکـســتــگـان نـزدیـکـممــا نــیــز دل شــکــســتــه داریــم ای دوســت
***
بـــر مــا در وصــل بــســتــه مــیــدارد دوســتدل را بـــه فــراق خــســتـــه مــیــدارد دوســت
مـن بــعــد مـن و شــکــســتــگـی در دوســتچــون دوسـت دل شـکـسـتــه مـیـدارد دوسـت
***
ای خــواجـــه تـــرا غــم جـــمــال مــاهــســتانــدیــشــه بـــاغ و راغ و خــرمــن گــاهــســت
مــا ســـوخـــتـــگـــان عـــالـــم تـــجـــریــدیــممـــا را غــــم لــــا الــــه الــــا الــــلـــهـــســــت
***
عـــارف کــه ز ســـر مــعـــرفــت آگــاهــســـتبــیـخــود ز خـودسـت و بــا خــدا هـمـراهـسـت
نـــفـــی خـــود و اثـــبـــات وجـــود حـــق کـــنایــن مـــعـــنــی لـــا الـــه الـــا الـــلـــهــســـت
***
در کـــار کـــس ار قـــرار مــیــبـــایــد هــســـتویــن یــار کــه در کــنــار مــیــبـــایــد هــســـت
هـجــریـکــه بــهـیـچ کــار مــی نـایـد نـیـســتوصـلـی کـه چـو جــان بــکـار مـیـبــایـد هـسـت
***
تــا در نــرســد وعــده هــر کــار کــه هــســتســودی نــدهــد یــاری هــر یــار کــه هــســت
تــا زحــمــت ســرمــای زمــســتــان نـکــشــدپــر گــل نـشــود دامــن هـر خــار کــه هـســت
***
بــا دل گـفـتــم کـه ای دل احـوال تـو چـیـسـتدل دیــده پــر آب کــرد و بــســیــار گــریــســت
گـفــتــا کـه چــگـونـه بــاشــد احــوال کـســیکـــو را بـــمـــراد دیـــگـــری بــــایـــد زیـــســـت
***
پـرسـید ز من کـسـیکـه معـشـوق تـو کـیسـتگفـتـم که فلان کسـسـت مقصـود تـو چـیسـت
بـنشـسـت و بـه های های بـر مـن بـگـریسـتکز دست چـنان کسی تـو چـون خواهی زیست
***
جسمم همه اشک گشت و چشمم بگریستدر عـشـق تـو بـی جـسـم هـمـی بـاید زیسـت
از مـن اثــری نـمـانـد ایـن عـشـق ز چــیـسـتچـون من همه معشوق شـدم عاشـق کیسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.