ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 23:26 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, شیخ ابوسعید ابوالخیر
دل گــر ره عــشــق او نــپــویـد چــه کــنـدجـــان دولــت وصــل او نــجــویــد چــه کــنــد
آن لـحـظـه کـه بــر آیـنـه تــابــد خـورشـیـدآیـیـنـه انــا الــشــمــس نــگــویـد چــه کــنــد
***
ای بـاد ! بـه خـاک مـصـطـفـایـت سـوگـنـدبــاران ! بــه عــلــی مــرتــضــایـت ســوگــنـد
افـتـاده بـه گریه خـلق، بـس کـن بـس کـندریــا ! بــه شــهــیـد کــربــلــایـت ســوگــنــد
***
درویـشـانـنـد هـر چــه هـســت ایـشـانـنـددر صـــفـــه یـــار در صـــف پــــیـــشـــانـــنـــد
خــواهــی کــه مــس وجـــود زر گــردانــیبـــا ایــشــان بـــاش کــیــمــیــا ایــشــانــنــد
***
گــر عــدل کــنـی بــر جــهـانــت خــوانـنــدور ظــلــم کــنــی ســگ عــوانــت خــوانــنــد
چــشــم خــردت بــاز کــن و نـیـک بــبــیـنتـــا زیــن دو کــدام بـــه کــه آنــت خــوانــنــد
***
گـه زاهـد تــسـبــیـح بــه دسـتـم خـوانـنـدگــه رنــدو خــرابــاتــی و مــســتــم خــوانـنـد
ای وای بـــه روزگـــار مـــســـتـــوری مـــنگـر زانـکـه مـرا چــنـانـکـه هـسـتــم خــوانـنـد
***
شـب خـیز که عـاشـقان بـه شـب راز کنندگـــرد در و بــــام دوســــت پــــرواز کـــنـــنـــد
هـر جـا کـه دری بـود بـه شـب بــربــنـدنـدالــا در عــاشــقــان کــه شــب بـــاز کــنــنــد
***
مـردان رهـش مـیـل بـه هـسـتـی نـکـنـنـدخـودبــیـنـی و خـویـشـتـن پـرسـتـی نـکـنـنـد
آنـجــا کــه مــجــردان حــق مـی نـوشــنـدخـم خـانـه تــهـی کـنـنـد و مـسـتـی نـکـنـنـد
***
خــلــقــان تــو ای جــلــال گــونــاگــونــنــدگـاهـی چـو الـف راسـت گـهـی چـون نـونـنـد
در حــضــرت اجــلــال چــنــان مــجــنـونـنـدکـــز خـــاطـــر و فـــهــم آدمــی بـــیــرونــنــد
***
مــردان تــو دل بــه مــهـر گــردون نـنـهـنـدلــب بــر لـب ایـن کــاســه پــر خــون نـنـهـنـد
در دایــــره اهــــل وفــــا چــــون پــــرگــــارگــر ســر بــنــهــنــد پــای بــیـرون نــنــهــنــد
***
دشــمـن چــو بــه مــا درنـگــرد بــد بــیـنـدعـیـبــی کـه بــر مـاســت یـکـی صــد بــیـنـد
مـــا آیــنــه ایــم، هــر کـــه در مــا نــگـــردهـر نـیـک و بــدی کــه بــیـنـد از خــود بــیـنـد
***
کــامــل ز یــکــی هــنــر ده و صــد بــیـنــدنــاقــص هــمــه جــا مــعــایــب خــود بــیـنــد
خــلــق آیـنــه چــشــم و دل یــکــدگــرنــددر آیــنــه نــیــک نــیــک و بـــد بـــد بـــیــنـــد
***
در عـشـق تـو گـاه بــت پــرسـتــم گـویـنـدگــه رنــد و خــرابــاتــی و مــســتــم گــویـنـد
ایـنـهـا هـمـه از بــهـر شـکـسـتــم گـویـنـدمـن شـاد بـه اینـکـه هـر چـه هسـتـم گـوینـد
***
آنـــروز کـــه بـــنـــده آوریـــدی بـــه وجـــودمـیـدانـسـتــی کـه بــنـده چـون خـواهـد بــود
یـا رب تــو گــنـاه بــنـده بــر بــنـده مــگــیـرکـیـن بـنـده هـمـیـن کـنـد کـه تـقـدیـر تـو بـود
***
اول رخ خــود بــه مــا نــبــایـســت نــمــودتـــــا آتــــش مــــا جــــای دگــــر گــــردد دود
اکـــنــون کـــه نــمــودی و ربـــودی دل مــانـــاچــــار تــــرا دلــــبــــر مــــا بــــایـــد بــــود
***
اول کــه مــرا عـــشـــق نــگــارم بـــربـــودهــمـــســـایــه مــن ز نــالـــه مــن نــغـــنــود
واکـنـون کـم شــد نـالـه چــو دردم بــفـزودآتـــش چـــو هــمــه گــرفــت کــم گــردد دود
***
چـندانکـه بـه کـوی سـلمه تـارسـت و پـودچــنـدانـکــه درخــت مــیـوه دارســت و مــرود
چـنـدانـکـه سـتـاره اسـت بــر چـرخ کـبــوداز مــا بــه بــر دوســت ســلــامـســت و درود
***
رفــتــم بــه کـلـیـســیـای تــرســا و یـهـوددیـدم هـمـه بــا یـاد تــو در گــفــت و شــنـود
بــا یــاد وصــال تــو بــه بــتــخــانــه شــدمتــســبـــیــح بـــتــان زمــزمــه ذکــر تــو بـــود
***
ز اول ره عــشــق تــو مــرا ســهـل نـمــودپــنـداشــت رســد بــه مــنـزل وصــل تــو زود
گــامــی دو ســه رفــت و راه را دریــا دیــدچــون پـــای درون نــهــاد مــوجــش بـــربـــود
***
فـردا کـه زوال شـش جــهـت خـواهـد بــودقــدر تــو بــه قــدر مــعــرفــت خــواهــد بـــود
در حــســن صـفـت کـوش کـه در روز جــزاحــشــر تــو بــه صـورت صـفـت خــواهـد بــود
***
گـر مـلـک تـو شـام و گـر یمـن خـواهد بـودوز سـر حـد چـیـن تـا بــه خـتـن خـواهـد بــود
روزی کـه ازیـن ســرا کــنـی عــزم ســفــرهـمـراه تــو هـفــت گـز کــفــن خــواهـد بــود
***
گـویـنـد بــه حـشـر گـفـتــگـو خـواهـد بــودوان یــار عـــزیــز تـــنـــدخـــو خـــواهـــد بـــود
از خـــیــر مــحـــض جـــز نــکــویــی نــایــدخـوش بــاش کـه عـاقـبــت نـکـو خـواهـد بـود
***
عاشـق که غمش بـر همه کس ظاهر بـودجـــمـــعـــیـــت او تـــفـــرقـــه خـــاطـــر بـــود
در دهـر دمـی خـوش نـزده شـاد بـزیـسـتگـــویـــا کـــه دم خـــوشـــش دم آخـــر بــــود
***
آن کـس کـه زروی عــلـم و دیـن اهـل بــوددانـد کـه جــواب شـبــهـه بــس ســهـل بــود
عـــلــم ازلــی عــلــت عـــصـــیــان بـــودنپـــیــش حـــکـــمــا ز غـــایــت جـــهــل بـــود
***
زان نـالـه کـه در بــسـتـر غـم دوشـم بــودغــمـهـای جــهـان جــمـلـه فــرامـوشــم بــود
یــاران هــمــه درد مــن شــنــیـدنــد ولــییـــاری کـــه درو کـــرد اثــــر گـــوشـــم بــــود
***
بــخـشـای بــر آنـکـه جـز تــو یـارش نـبــودجــــز خـــوردن انـــدوه تــــو کـــارش نـــبــــود
در عـشـق تـو حـالـتـیش بـاشـد کـه دمـیهــم بـــا تــو و هــم بــی تــو قــرارش نــبــود
***
آن وقــت کــه ایـن انـجــم و افــلـاک نـبــودویـــن آب و هـــوا و آتــــش و خـــاک نـــبــــود
اســرار یـگــانـگـی ســبــق مـی گــفــتــمویـــن قـــالـــب و ایـــن نـــوا و ادارک نـــبــــود
***
جــایـی کــه تــو بــاشــی اثــر غــم نـبــودآنــجـــا کـــه نـــبـــاشـــی دل خـــرم نـــبـــود
آن را کــه ز فـــرقـــت تـــو یــک دم نــبـــودشــادیــش زمــیــن و آســـمــان کــم نــبـــود
***
عـاشـق بـه یقـین دان کـه مسـلـمان نبـوددر مــذهـب عــشــق کــفــر و ایـمــان نــبــود
در عـشـق دل و عـقـل و تـن و جـان نـبــودهـر کــس کــه چــنـیـن بــاشــد نـادان نـبــود
***
نـه کـس کـه زجــور دهـر افــســرده نـبــودنـی گــل کــه دریـن زمــانــه پــژمــرده نــبــود
آنـــرا کـــه بـــیـــامـــدســـت زیـــبـــا آمـــددانـــی کـــه بـــیـــامـــده چـــو آورده نـــبــــود
***
هــر چـــنــد کــه جـــان عــارف آگــاه بـــودکــــی در حــــرم قــــدس تــــواش راه بـــــود
دسـت همـه اهـل کـشـف و اربـاب شـهوداز دامــــــن ادراک تــــــو کــــــوتــــــاه بــــــود
***
دوشـم بــه طـرب بــود نـه دلـتـنـگـی بــودســیــرم هــمــه در عــالــم یـکــرنــگــی بــود
مـی رفــتــم اگـرچــه از ســر لـنـگـی بــودمـن بـودم و سـنـگ مـن دو مـن سـنگـی بـود
***
هــــر کــــو ز در عـــــمــــر درآیــــد بـــــرودچــیــزیــش بـــجـــز غــم نــگــشــایــد بـــرود
از ســر ســخــن کـسـی نـشـانـی نـدهـدژاژی دو ســه هــر کــســی بـــخــایــد بـــرود
***
عــاشــق کــه غــم جــان خــرابــش نــرودتــا جــان بـــود از جــان تــب و تــابـــش نــرود
خــاصــیــت ســیــمــاب بـــود عــاشــق راتـــا کــشــتـــه نــگــردد اضــطــرابـــش نــرود
***
در دل چو کجـیست روی بـر خاک چه سودچــون زهـر بــه دل رسـیـد تــریـاک چـه سـود
تــو ظـاهـر خــود بــه جــامـه آراســتــه ایدلــهــای پــلــیــد و جــامــه پــاک چــه ســود
***
در دل همه شرک و روی بر خاک چه سودبــا نـفــس پــلــیـد جــامــه پــاک چــه ســود
زهـرسـت گـنـاه و تـوبـه تـریـاک وی اسـتچـون زهـر بـه جـان رسـیـد تـریـاک چـه سـود
***
روزی کــه چــراغ عــمــر خــامــوش شــوددر بــســتــر مــرگ عــقــل مــدهــوش شــود
بـــا بـــی دردان مــکــن خــدایــا حــشــرمتـــرســم کــه مــحــبـــتــم فــرامــوش شــود
***
گـر دشـمـن مـردان هـمـگـی حــرق شـودهـم بــرق صـفـت بـه خـویـشـتـن بـرق شـود
گـــر ســـگ بـــه مــثـــل درون دریــا بـــروددریــا نــشــود پـــلــیــد و ســگ غــرق شــود
***
تـا مـرد بــه تـیـغ عـشـق بـی سـر نـشـودانــدر ره عــشــق و عــاشــقــی بــر نــشــود
هـر یـار طـلـب کـنـی و هـم سـر خـواهـیآری خـــواهـــی ولـــی مـــیــســـر نـــشـــود
***
تـــا دل ز عــلــایــق جـــهــان حــر نــشــودانــــدر صـــــدف وجـــــود مــــا در نــــشـــــود
پــر مـی نـشـود کـاســه ســرهـا ز هـوسهـر کـاســه کـه ســرنـگـون بــود پــر نـشــود
***
هــرگــز دلــم از یــاد تـــو غــافــل نــشــودگــر جــان بـــشــود مــهــر تــو از دل نــشــود
افــــتــــاده ز روی تــــو در آیــــیــــنــــه دلعـکـســی کـه بــه هـیـچ وجــه زایـل نـشــود
***
تـــا مـــدرســـه و مــنــاره ویــران نــشـــودایــن کــار قــلــنــدری بــه ســامــان نــشــود
تــا ایـمــان کــفــر و کــفــر ایـمـان نـشــودیـک بــنـده حــقــیـقــت مـســلــمـان نـشــود
***
یــک ذره زحــد خــویــش بــیــرون نــشــودخــودبـــیــنــان را مــعــرفــت افــزون نــشــود
آن فـقـر کـه مـصــطـفـی بــر آن فـخــر آوردآنــجــا نــرســی تــا جــگــرت خــون نــشــود
***
گـفـتـی کـه شـب آیـم ارچـه بـیـگـاه شـودشـــایــد کــه زبـــان خـــلــق کــوتـــاه شـــود
بــر خــفــتــه کــجــا نـهـان تــوانـی کــردنکـــز بـــوی خـــوش تـــو مـــرده آگـــاه شـــود
***
یـا رب بــرهــانــیـم ز حــرمــان چــه شــودراهـی دهـیـم بــه کـوی عــرفــان چــه شــود
بــس گـبــر کـه از کـرم مـســلـمـان کـردییـک گـبــر دگـر کـنـی مـســلـمـان چــه شـود
***
آن رشـتـه کـه بـر لعـل لـبـت سـوده شـودوز نـــوش دهـــانـــت اشــــک آلـــوده شــــود
خـواهـم کـه بــدیـن سـیـنـه چــاکـم دوزیشــایــد کــه زغــمــهــای تـــو آســوده شــود
***
روزی کــه جـــمــال دلــبـــرم دیــده شـــوداز فـــرق ســـرم تـــا بـــه قــدم دیــده شـــود
تـــا مــن بـــه هــزار دیــده رویــش نــگــرمآری بــه دو دیــده دوســت کــم دیــده شــود
***
ار کشـتـن من دو چـشـم مسـتـت خـواهدشـک نیسـت که طبـع بـت پـرسـتـت خـواهد
تــرســنــده از آنـم کــه اگــر بــر دســتــتمـن کـشـتـه شـوم کـه عـذر دسـتـت خـواهد
***
دل وصـل تـو ای مـهر گـسـل مـی خـواهـدایـــام وصـــال مـــتــــصـــل مـــی خــــواهـــد
مـقــصــود مـن از خــدای بــاشــد وصــلـتامــیـد چــنــان شــود کــه دل مــی خــواهــد
***
دلـبــر دل خــسـتــه رایـگـان مـی خــواهـدبــفـرســتــم گـر دلـش چــنـان مـی خــواهـد
وانــگــه بــه نــظــاره دیـده بــر ره بــنــهــمتـــا مــژده کــه آورد کــه جــان مــیــخــواهــد
***
یـک نـیـم رخــت الـسـت مـنـکـم بــبــعـیـدیــک نـــیــم دگـــر ان عـــذابـــی لـــشـــدیــد
بــر گـرد رخـت نـبــشـتــه یـحـی و یـمـیـتمـن مـات مـن الـعـشــق فـقـد مـات شــهـیـد
***
آورد صــــبــــا گـــلـــی ز گـــلـــزار امـــیـــدیـا روح قــدس شــهـپــری افــگــنـد ســفــیـد
یـا کـرد صــبــا شــق ورقـی از خــورشــیـدیـــا نــــامــــه یـــارســــت کــــه آورد نـــویـــد
***
گـوشـم چـو حـدیث درد چـشـم تـو شـنـیدفـی الـحـال دلـم خـون شـد و از دیـده چـکـید
چـشـم تـو نکـو شـود بـه مـن چـون نگـریتـــا کـــور شـــود هــر آنــکــه نــتـــوانــد دیــد
***
هـر چــنـد کــه دیـده روی خــوب تــو نـدیـدیـک گــل ز گــلــســتــان وصــال تــو نــچــیــد
امــــا دل ســــودا زده در مــــدت عــــمــــرجـز وصـف جـمـال تـو نـه گـفـت و نـه شـنـیـد
***
مــعــشــوقــه خــانـگــی بــه کــاری نــایـدکـــودل بـــرد و روی بـــه کـــس نـــنـــمـــایــد
مـعــشــوقـه خــرابــاتــی و مـطــرب بــایـدتـــا نـــیــم شـــبـــان زنـــان و کـــوبـــان آیـــد
***
در بـــــاغ روم کـــــوی تـــــوام یـــــاد آیــــدبــــر گــــل نــــگــــرم روی تــــوام یــــاد آیــــد
در ســایـه ســرو اگــر دمــی بــنــشــیـنـمســــرو قــــد دلــــجــــوی تــــوام یــــاد آیــــد
***
یـــاد تـــو کـــنـــم دلـــم بـــه فـــریــاد آیــدنـــام تــــو بــــرم عــــمـــر شــــده یـــاد آیـــد
هــرگــه کـــه مــرا حـــدیــث تـــو یــاد آیــدبــــا مــــن در و دیــــوار بــــه فــــریــــاد آیــــد
***
پــیــریـم ولــی چــو عــشــق را ســاز آیــدهـــنـــگـــام نـــشــــاط و طــــرب و نـــاز آیـــد
از زلــف رســای تــو کــمــنــدی فــگــنـیـمبــــر گـــردن عـــمـــر رفـــتـــه تـــا بــــاز آیـــد
***
در دوزخـــم ار زلـــف تـــو در چـــنـــگ آیــداز حـــال بـــهــشـــتـــیــان مـــرا نـــنـــگ آیــد
ور بـی تـو بـه صـحـرای بـهشـتـم خـوانـنـدصــحــرای بـــهــشــت بـــر دلــم تـــنــگ آیــد
***
ای خــواجــه ز فــکــر گـور غــم مـی بــایـدانـــدر دل و دیــده ســـوز و نــم مـــی بـــایــد
صــــد وقــــت بــــرای کــــار دنــــیـــا دارییـک وقــت بــه فــکــر گــور هــم مــی بــایــد
***
چـشـمی بـه سـحـاب همنشین می بـایدخــاطـر بــه نـشـاط خــشـمـگـیـن مـی بــایـد
سـر بـر سـر دار و سـیـنـه بـر سـینـه تـیـغآســایــش عــاشــقــان چــنــیـن مــی بــایــد
***
ای عـشـق بــه درد تــو سـری مـی بــایـدصـــیــد تـــو ز مــن قــوی تـــری مــی بـــایــد
مـن مـرغ بـه یـک شـعـلـه کـبــابـم بــگـذارکـــیــن آتـــش را ســـمـــنــدری مــی بـــایــد
***
آســان گــل بـــاغ مــدعــا نــتـــوان چــیــدبـــی ســرزنــش خــار جــفــا نــتــوان چــیــد
بــشــکــفــتــه گــل مـراد بــر شــاخ امـیـدتــا ســر نــنــهــی بــه زیـر پــا نــتــوان چــیـد
***
جـانـم بـه لـب از لـعـل خـمـوش تـو رسـیداز لــعــل خــمــوش بــاده نــوش تــو رســیــد
گــوش تـــو شـــنــیــده ام کـــه دردی دارددرد دل مــن مــگــر بـــه گــوش تـــو رســیــد
***
گـــلـــزار وفــــا ز خــــار مـــن مـــی رویـــداخــــلــــاص ز رهـــگــــذار مـــن مـــی رویـــد
در فــکــر تـــو دوش ســر بـــه زانــو بـــودمامــــروز گــــل از کــــنـــار مــــن مـــی رویـــد
***
یـــا رب بـــدو نـــور دیـــده پـــیـــغـــمـــبـــریــعـــنـــی بـــدو شـــمـــع دودمـــان حـــیــدر
بــر حــال مــن از عــیـن عــنــایـت بــنــگــردارم نـــظـــر آنـــکـــه نـــیـــفـــتـــم ز نـــظـــر
***
تــا چــنــد حــدیـث قــامــت و زلــف نــگــارتــا کـی بــاشــی تــو طــالـب بــوس و کــنـار
گــر زانــکــه نـه ای دروغــزن عــاشــق واردر عــشـــق چـــو او هــزار چـــون او بـــگــذار
***
چــشــمـم کـه نـداشــت تــاب نـظــاره یـارشـد اشـک فـشـان بـه پـیـش آن سـیم عـذار
در سـیل سـرشـک عکس رخـسـارش دیدنـــقـــش عـــجـــبـــی بــــر آب زد آخـــر کـــار
***
ســر رشــتــه دولـت ای بــرادر بــه کـف آرویـن عــمــر گــرامـی بــه خــســارت مـگــذار
دایم همـه جـا بـا همـه کـس در همـه کـارمــیـدار نــهــفــتــه چــشــم دل جــانــب یــار
***
نـــاقــــوس نـــواز گــــر ز مــــن دارد عــــارســجــاده نـشــیـن اگــر ز مــن کــرده کــنــار
مــن نــیـز بــه رغــم هـر دو انــداخــتــه امتـــســـبـــیـــح در آتـــش، آتـــش انـــدر زنـــار
***
هـر در کـه ز بــحـر اشـکـم افـتـد بــه کـنـاردر رشــتـــه جـــان خـــود کــشــم گــوهــروار
گیرم بـه کفـش چـو سـبـحـه در فـرقـت یاریـعـنـی کـه نـمـی زنـم نـفـس جــز بــشـمـار
***
یـــا رب بــــگـــشـــا گـــره ز کـــار مـــن زاررحــمـی کـه زعــقــل عــاجــزم در هـمـه کـار
جـــز در گــه تـــو کــی بـــودم در گــاهــیمـــحــــروم ازیـــن درم مـــکـــن یـــا غــــفـــار
***
بـــســتـــان رخ تــو گــلــســتـــان آرد بـــارلــــعــــل تــــو حــــیــــوت جــــاودان آرد بــــار
بـر خـاک فـشـان قـطـره ای از لـعـل لـبــتتــــا بــــوم و بــــر زمــــانــــه جــــان آرد بــــار
***
گـفـتـم: چـشـمـم، گـفـت: بـراهش مـیدارگـفــتــم: جــگــرم، گـفــت: پــر آهـش مـیـدار
گـفـتـم کـه: دلـم، گـفـت: چـه داری در دلگـفــتــم: غــم تــو، گـفــت: نـگـاهـش مـیـدار
***
یـا رب در دل بــه غــیـر خــود جــا مــگــذاردر دیـــده مــــن گــــرد تــــمـــنـــا مــــگــــذار
گــفــتــم گــفــتــم ز مـن نـمـی آیـد هـیـچرحـــمــی رحــمــی مــرا بـــه مــن وامــگــذار
***
بـــا یــار مــوافــق آشــنــایــی خــوشــتـــروز هــمــدم بـــی وفــا جــدایــی خــوشــتـــر
چـون سـلـطـنـت زمـانـه بـگـذاشـتـنیسـتپــیــونــد بــه مــلــک بــیــنــوایـی خــوشــتــر
***
یــا رب بـــه کــرم بـــر مــن درویــش نــگــردر مـــن مــنــگـــر در کـــرم خـــویــش نــگـــر
هـر چــنــد نـیـم لــایـق بــخــشــایـش تــوبـــر حـــال مــن خـــســتـــه دلــریــش نــگــر
***
لـذات جـهان چـشـیده بـاشـی همه عـمـربــا یـار خــود آرمـیـده بــاشــی هـمــه عــمــر
هــم آخــر عــمــر رحــلــتـــت بـــایــد کــردخـوابـی بـاشـد کـه دیده بـاشـی همـه عـمـر
***
امـــروز مـــنـــم بــــه زور بــــازو مـــغــــروریـکــتــایـی مــن بــود بــه عــالــم مــشــهــور
مـن هـمــچــو زمـردم عــدو چــون افــعــیدر دیـــده مـــن نـــظــــر کـــنـــد گـــردد کـــور
***
ای پـشت تـو گرم کرده سـنجـاب و سـموریکسـان بـه مذاق تـو چـه شیرین و چـه شـور
از جـانـب عـشـق بـانـگ بـر بـانگ و تـو کـروز جــانـب حـسـن عـرض در عـرض و تــو کـور
***
ای در طـلـب تــو عـالـمـی در شــر و شـورنــزدیـک تــو درویـش و تــوانــگــر هـمــه عــور
ای بـا هـمـه در حـدیـث و گـوش هـمـه کـروی بــا هـمـه در حـضـور و چـشـم هـمـه کـور
***
خــورشــیـد چــو بــر فــلــک زنـد رایـت نـوردر پــــرتــــو آن خــــیـــره شـــود دیـــده ز دور
و آن دم کــه کـــنــد ز پـــرده ابـــر ظـــهــورفــالــنــاظــر یــجــتــلــیـه مــن غــیــر قــصــور
***
گــر دور فــتـــادم از وصـــالــت بـــه ضـــروردارد دلـــم از یـــاد تــــو صـــد نـــوع حـــضـــور
خـــاصــیــت ســـایــه تـــو دارم کــه مــدامنــزدیــک تـــوام اگـــر چـــه مــی افـــتـــم دور
***
هر لـقـمـه کـه بـر خـوان عـوانسـت مـخـورگــر نــفــس تــرا راحــت جــانــســت مــخــور
گــر نـفــس تــرا عــســل نـمــایـد بــمـثــلآن خـــون دل پــــیـــر زنـــانـــســـت مـــخـــور
***
در بـــارگـــه جـــلـــالـــت ای عـــذر پـــذیــردریـــاب کـــه مـــن آمـــده ام زار و حـــقـــیـــر
از تـو هـمـه رحـمـتـسـت و از مـن تـقـصـیرمـن هـیـچ نـیـم هـمـه تــویـی دســتــم گـیـر
***
در بــزم تــو ای شــوخ مــنــم زار و اســیـروز کــشــتــن مــن هــیــچ نــداری تــقــصــیـر
بــا غـیـر سـخـن گـویـی کـز رشـک بـسـوزســویـم نـکــنـی نـگـه کــه از غــصــه بــمـیـر
***
شــمــشــیـر بــود ابــروی آن بــدر مــنــیـرو آن دیده بـه خون خوردن چستست چو شیر
از یک سـو شـیـر و از دگـر سـو شـمـشـیرمـسـکـین دل مـن مـیـان شـیـر و شـمـشـیـر
***
مـجــنـون و پــریـشـان تــوام دسـتــم گـیـرســرگـشــتــه و حــیـران تــوام دســتــم گـیـر
هـر بــی سـر و پــا چــو دسـتــگـیـری داردمـن بــی سـر و سـامـان تــوام دسـتــم گـیـر
***
ای فـضـل تـو دسـتـگـیـر مـن، دسـتـم گـیرسـیـر آمـده ام ز خــویـشـتــن، دســتــم گـیـر
تــا چــنـد کـنـم تــوبــه و تــا کـی شـکـنـمای تــوبــه ده و تــوبــه شـکـن، دسـتــم گـیـر
***
گـفـتـم کـه: دلم، گـفـت: کـبـابـی کـم گیرگـفـتـم: چـشـمـم، گـفـت: سـرابـی کـم گـیر
گفـتـم: جـانم، گفـت: که در عـالم عـشـقبــســیــار خــرابــســت، خــرابــی کــم گــیـر
***
آگــــاه بــــزی ای دل و آگــــاه بــــمــــیــــرچــون طــالــب مــنــزلــی تــو در راه بـــمــیــر
عــشــقــســت بــســان زنـدگــانـی ور نـهزیـنـسـان کـه تـویـی خـواه بـزی خـواه بـمـیـر
***
ای ســر تــو در ســیــنــه هــر مــحــرم رازپــیـوســتــه در رحــمــت تــو بــر هــمــه بــاز
هــر کــس کــه بـــه درگــاه تــو آورد نــیــازمـــحــــروم ز درگـــاه تــــو کـــی گـــردد بــــاز
***
تـــا روی تـــرا بـــدیــدم ای شـــمــع تـــرازنــی کـــار کـــنـــم نــه روزه دارم نــه نـــمـــاز
چـون بــا تـو بـوم مـجـاز مـن جـمـلـه نـمـازچـون بــی تــو بــوم نـمـاز مـن جـمـلـه مـجـاز
***
در خــدمـت تــو چــو صـرف شـد عـمـر درازگـفــتــم کــه مـگــر بــا تــو شــوم مـحــرم راز
کـی دانسـتـم کـه بـعـد چـنـدین تـک و تـازدر تـــو نــرســـم وز دو جـــهــان مـــانــم بـــاز
***
در هـر ســحــری بــا تــو هـمـی گـویـم رازبـــر درگــه تـــو هــمــی کــنــم عــرض نــیــاز
بــی مــنــت بــنــدگــانــت ای بــنــده نـوازکــار مــن بــیــچــاره ســرگــشــتــه بـــســاز
***
مـــن بـــودم دوش و آن بـــت بـــنــده نــوازاز مــن هـمــه لــابــه بــود و از وی هـمـه نـاز
شـب رفـت و حـدیث مـا بـه پـایان نـرسـیدشـــب را چـــه گــنــه قـــصـــه مــا بـــود دراز
***
گــر چــشــم تــو در مــقــام نــاز آیــد بـــازبـــیـــمـــار تـــو بــــر ســـر نـــیـــاز آیـــد بــــاز
ور حـسـن تــو یـک جــلـوه کـنـد بــر عـارفاز راه حـــقـــیــقـــت بـــه مـــجـــاز آیـــد بـــاز
***
دل جــز ره عــشــق تــو نــپـــویــد هــرگــزجــان جــز ســخــن عــشــق نـگـویـد هـرگــز
صـحـرای دلم عـشـق تـو شـورسـتـان کردتـــا مـــهــر کـــســـی در آن نــرویــد هــرگـــز
***
دانـی کـه مـرا یـار چــه گـفـتــســت امـروزجــز مــا بــه کــســی در مــنـگــر دیـده بــدوز
از چـــهـــره خـــویـــش آتـــشـــی افـــروزدیــعــنــی کــه بــیــا و در ره دوســت بــســوز
***
جـهـدی بــکـن ار پـنـد پــذیـری دو سـه روزتــا پــیـشــتــر از مـرگ بــمـیـری دو ســه روز
دنــیــا زن پــیـریـســت چــه بــاشــد ار تــوبــا پــیــر زنــی انــس نــگــیــری دو ســه روز
***
دل خـسـتـه و جـان فـگـار و مژگـان خـونریزرفـــتـــم بـــر آن یــار و مـــه مـــهــرانـــگـــیــز
مـن جـای نـکـرده گـرم گـردون بــه سـتـیـززد بــانـگ کـه هـان چــنـد نـشـیـنـی بــرخـیـز
***
الــلــه، بـــه فــریــاد مــن بـــی کــس رسفــضــل و کــرمــت یـار مــن بــی کــس بــس
هـر کـس بـه کـسـی و حـضـرتـی مـیـنـازدجــز حــضـرت تــو نـدارد ایـن بــی کـس کـس
***
ای جــمـلـه بــی کــســان عــالـم را کـسیــک جـــو کــرمــت تـــمــام عـــالــم را بـــس
مـن بـی کـسـم و تـو بـی کـسـان را یـارییــا رب تــو بـــه فــریــاد مــن بــی کــس رس
***
نـــوروز شـــد و جـــهــان بـــرآورد نـــفـــسحــاصــل زبـــهــار عــمــر مــا را غــم و بـــس
از قـــــافـــــلـــــه بـــــهــــار نــــامـــــد آوازتـا لـالـه بــه بــاغ سـر نـگـون سـاخـت جـرس
***
دارم دلــکــی غــمـیـن بــیـامـرز و مـپــرسصــد واقــعــه در کــمـیـن بــیـامـرز و مــپــرس
شــرمـنـده شـوم اگـر بــپــرســی عـمـلـمیــا اکـــرم اکـــرمــیــن بـــیــامــرز و مــپـــرس
***
در دل دردیسـت از تـو پـنـهـان کـه مـپـرستـنـگ آمـده چـنـدان دلـم از جـان کـه مـپــرس
بـا ایـن هـمـه حـال و در چـنـیـن تـنـگـدلـیجــا کـرده مـحــبــت تــو چــنـدانـکـه مـپــرس
***
ای شـوق تـو در مـذاق چـنـدانکـه مـپـرسجـان را بـه تـو اشـتـیـاق چـنـدان کـه مـپـرس
آن دســت کـه داشــتــم بــه دامـان وصـالبــر ســر زدم از فــراق چــنـدان کــه مـپــرس
***
شـــاهـــا ز دعـــای مـــرد آگـــاه بـــتـــرسوز ســـوز دل و آه ســــحــــرگـــاه بــــتــــرس
بــر لـشـکـر و بــر سـپـاه خـود غـره مـشـواز آمـــدن ســـیـــل بــــه نـــاگـــاه بــــتــــرس
***
انـدر صـف دوســتــان مـا بــاش و مـتــرسخـــاک در آســـتـــان مـــا بـــاش و مـــتـــرس
گـر جـمـلـه جـهان قـصـد بـه جـان تـو کـنندفــارغ دل شـــو، از آن مــا بـــاش و مــتـــرس
***
ای آیـــنـــه ذات تــــو ذات هـــمـــه کــــسمــرآت صـــفــات تـــو صـــفــات هــمــه کــس
ضـامـن شـدم از بــهـر نـجــات هـمـه کـسبـــر مــن بـــنــویــس ســـیئات هــمــه کــس
***
ای واقــف اســرار ضــیــمــر هــمــه کــسدر حــالــت عــجــز دســتــگــیـر هـمـه کــس
یــا رب تــو مــرا تــوبـــه ده و عــذر پـــذیــرای تـــوبـــه ده و عـــذرپـــذیــر هــمــه کـــس
***
تـــا در نــزنــی بـــه هــرچـــه داری آتـــشهـرگـز نـشــود حــقــیـقــت حــال تــو خــوش
انــدر یـک دل دو دوســتــی نــایــد خــوشمـا را خــواهـی خــطــی بــه عــالــم درکــش
***
چـون ذات تـو منفی بـود ای صـاحـب هشاز نـســبــت افـعـال بــه خــود بــاش خــمـش
شـیـریـن مـثـلـی شـنـو مـکـن روی تــرشثــــبــــت الــــعــــرش اولــــا ثــــم انـــقــــش
***
چون تیشه مبـاش و جمله بـر خود متراشچـون رنـده ز کـار خـویـش بـی بـهـره مـبــاش
تـــعـــلــیــم ز اره گـــیــر در امــر مــعـــاشنیمی سوی خود می کش و نیمی می پاش
***
در مــیــدان آ بـــا ســپــر و تــرکــش بــاشسـر هیچ بـخـود مـکـش بـمـا سـرکـش بـاش
گــو خــواه زمـانـه آب و خــواه آتــش بــاشتــو شــاد بــزی و در مــیــانــه خــوش بـــاش
***
گـر قــرب خــدا مـیـطــلـبــی دلـجــو بــاشونـدر پــس و پــیـش خــلـق نـیـکــوگــو بــاش
خـواهی که چـو صبـح صـادق القول شـویخـورشـید صـفـت بـا هـمـه کـس یک رو بـاش
***
شـاهـی طـلـبـی بــرو گـدای هـمـه بــاشبــیـگــانـه زخــویـش و آشــنـای هـمــه بــاش
خـواهـی کـه تــرا چــو تــاج بــر سـر دارنـددسـت هـمـه گـیـر و خـاک پـای هـمـه بــاش
***
چـون شـب بـرسـد ز صبـح خـیزان میبـاشچــون شــام شــود زاشــک ریـزان مــیـبــاش
آویـــز در آنـــکـــه نـــاگـــزیـــرســــت تــــراوز هــر چــه خــلــاف او گــریــزان مــیــبـــاش
***
از قـــد بـــلــنــد یــار و زلــف پـــســـتـــشوز نـرگـس بــی خــمـار بــی مـی مـسـتــش
تــرســا بــکــلــیـســیـای گــبــرم بــیـنــینـاقـوس بــدســتــی و بــدســتــی دسـتــش
***
دل جـای تـو شـد و گر نه پـر خـون کـنمشدر دیده تـویی و گـر نـه نـه جـیحـون کـنـمـش
امـــیـــد وصـــال تـــســـت جـــان را ورنـــهاز تــن بــه هــزار حــیـلــه بــیـرون کــنــمــش
***
ســودای تـــوام در جـــنــون مــی زد دوشدریـــای دو دیــده مـــوج خـــون مـــیــزد دوش
در نـیـم شـبــی خــیـل خــیـال تــو رسـیـدورنــه جـــانــم خــیــمــه بـــرون مــیــزد دوشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.