ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت چهارم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 15:26 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, شیخ ابوسعید ابوالخیر
دارم گـــنـــهـــان ز قـــطـــره بـــاران بـــیــشاز شــرم گــنــه فــگــنــده ام ســـر در پـــیــش
آواز آیـــد کـــه ســـهـــل بـــاشـــد درویـــشتــو در خــور خــود کـنـی و مـا در خـور خـویـش
***
در خــانـه خــود نـشـســتــه بــودم دلـریـشوز بـــار گــنــه فــگــنــده بـــودم ســـر پـــیــش
بــانـگــی آمـد کــه غــم مـخــور ای درویـشتــو در خــور خــود کـنـی و مـا در خـور خـویـش
***
شــوخــی کـه بــه دیـده بــود دایـم جــایـشرفـــت از نـــظـــرم ســــر و قـــد رعـــنـــایـــش
گـشـت از پـی او قـطـره ز نان مـردم چـشـمچــنــدان کــه زاشــک آبــلــه شــد بــر پــایـش
***
آتـش بـدو دسـت خـویش بـر خـرمن خـویشچـون خـود زده ام چـه نالـم از دشـمـن خـویش
کس دشمن من نیست منم دشمن خویشای وای مــن و دســت مــن و دامــن خــویــش
***
پــیـوســتــه مـرا ز خــالـق جــســم و عـرضحــقـا کـه هـمـیـن بــود و هـمـیـنـســت غـرض
کـان جــســم لـطـیـف را بــه خــلـوتــگـه نـازفــارغ بــیـنــم هــمــیــشــه ز آســیــب مــرض
***
ای بـــر ســـر حـــرف ایــن و آن نــازده خـــطپـــنــدار دویــی دلــیــل بـــعـــدســـت بـــخـــط
در جــمــلــه کــایـنـات بــی ســهـو و غــلــطیــک عــیـن فــحــســب دان و یــک ذات فــقــط
***
گــشــتــی بــه وقــوف بـــر مــواقــف قــانــعشـــد قــصـــد مــقــاصــدت ز مــقــصــد مــانــع
هـرگـز نـشــود تــا نـکـنـی کـشــف حــجــبانـــوار حــــقـــیـــقـــت از مـــطـــالـــع طـــالـــع
***
کی بـاشد و کی لبـاس هستـی شده شقتـــابـــان گــشــتـــه جـــمــال وجــه مــطــلــق
دل در ســـطـــوات نــور او مــســـتـــهــلـــکجـــان در غــلــبـــات شــوق او مــســـتـــغــرق
***
دل کــرد بــســی نـگـاه در دفــتــر عــشــقجــز دوســت نـدیـد هـیـچ رو در خــور عــشــق
چـندانکه رخـت حـسـن نهد بـر سـر حـسـنشـوریـده دلـم عـشــق نـهـد بــر ســر عـشـق
***
بــر عـود دلـم نـواخــت یـک زمـزمـه عـشــقزان زمـزمـه ام ز پــای تــا ســر هـمـه عــشــق
حــقــا کــه بــه عــهــدهــا نــیــایـم بــیــروناز عــهــده حـــق گــزاری یــک دمــه عــشـــق
***
مـا را شـده اسـت دین و آیین همـه عـشـقبـسـتـر همه محـنتـسـت و بـالین همه عشـق
سـبـحـان الـله رخـی و چـندین همه حـسـنانــالــلــه دلــی و چـــنــدیــن هــمــه عــشــق
***
خـلـقـان هـمـه بــر درگـهـت ای خـالـق پـاکهــســـتـــنــد پـــی قــطـــره آبـــی غــمــنــاک
ســقــای ســـحـــاب را بـــفــرمــا از لــطــفتـــا آب زنــد بـــر ســر ایــن مــشــتـــی خــاک
***
دامــان غــنــای عــشـــق پـــاک آمــد پـــاکزآلـــودگـــی نـــیـــاز بــــا مـــشـــتــــی خـــاک
چـون جـلوه گر و نظارگی جـمله خود اوستگــر مــا و تــو در مــیـان نـبــاشــیـم چــه بــاک
***
گــر فــضـــل کــنــی نــدارم از عــالــم بـــاکور عــدل کــنــی شــوم بــه یـک بــاره هــلــاک
روزی صـــدبـــار گـــویـــم ای صـــانـــع پـــاکمـشـتــی خــاکـم چــه آیـد از مـشـتــی خــاک
***
یـا مــن بــک حــاجــتــی و روحــی بــیـدیـکعــن غــیــرک اعــرضــت و اقــبــلــت عــلــیــک
مــالــی عــمــل صــالــح اســتـــظــهــر بـــهالـــجـــات عـــلــیــک واثـــقـــا خـــذ بـــیــدیــک
***
بـــر چــهــره نــدارم زمــســلــمــانــی رنــگبـــر مـــن دارد شـــرف ســـگ اهـــل فـــرنـــگ
آن رو ســیــهــم کــه بــاشــد از بــودن مــندوزخ را نـــــنـــــگ و اهــــل دوزخ را نـــــنـــــگ
***
تــا شــیـر بــدم شــکــار مــن بــود پــلــنــگپـــیــروز شـــدم بـــه هــرچـــه کــردم آهــنــگ
تـــا عــشـــق تـــرا بـــه بـــر درآوردم تـــنــگاز بـــیــشـــه بـــرون کـــرد مـــرا روبـــه لـــنــگ
***
در عـشـق تــو ای نـگـار پــر کـیـنـه و جــنـگگــشــتــیـم ســرا پــای جــهــان بــا دل تــنــگ
شــد دســـت زکــار و مــانــد پـــا از رفــتـــاراین بس که به سر زدیم و آن بس که به سنگ
***
دسـتـی کـه زدی بــه نـاز در زلـف تـو چـنـگچـــشــمــی کــه زدیــدنــت زدل بـــردی زنــگ
آن چـشم بـبـسـت بـی تـوام دیده بـه خـونو آن دسـت بـکوفت بـی تـوام سینه بـه سـنگ
***
پــرســیـد کــســی مـنـزل آن مـهـر گــســلگـــفـــتـــم کـــه: دل مـــنــســـت او را مــنــزل
گـفـتـا کـه: دلـت کـجـاسـت؟ گـفـتـم: بــر اوپــرســیـد کـه: او کـجــاســت؟ گـفـتــم: در دل
***
درمـانـد کـسـی کـه بــسـت در خــوبــان دلوز مــهــر بــتــان نــگــشــت پــیــونــد گــســل
در صــورت گـل مـعـنـی جــان دیـد و بــمـانـدپــــای دل او تــــا بــــه قــــیــــامــــت در گــــل
***
شــــیـــدای تــــرا روح مـــقــــدس مـــنـــزلســـودای تـــرا عـــقـــل مـــجـــرد مـــحـــمـــل
ســـیــاح جـــهــان مــعـــرفــت یــعــنــی دلدر بــحـر غـمـت دسـت بــه سـر پــای بــه گـل
***
ای عــهــد تــو عــهــد دوســتــان ســر پـــلاز مــهــر تـــو کــیــن خــیــزد و از قــهــر تــو ذل
پــر مـشـغـلـه و مـیـان تـهـی هـمـچـو دهـلای یک شـبـه همچـو شـمع و یک روزه چـو گل
***
در بـــاغ کـــجـــا روم کـــه نــالـــد بـــلـــبـــلبــی تــو چــه کــنـم جــلــوه ســرو و ســنـبــل
یـا قــد تــو هــســت آنــچــه مــیـدارد ســرویــا روی تـــو هــســـت آنــچـــه مــیــدارد گـــل
***
ای چـارده سـاله مه کـه در حـسـن و جـمالهــمــچــون مــه چــارده رســیــدی بـــکــمــال
یـا رب نـرســد بــه حــســنـت آســیـب زوالدر چـــارده ســالــگــی بـــمــانــی صــد ســال
***
مــی رســـت زدشـــت خـــاوران لـــالـــه آلچــون دانـه اشــک عــاشــقـان در مـه و ســال
بــنـمـود چــو روی دوســت از پــرده جــمــالچــون صــورت حــال مـن شــدش صـورت حــال
***
هـر نـعـت کـه از قـبــیـل خـیـرسـت و کـمـالبــــاشــــد ز نـــعـــوت ذات پــــاک مـــتــــعـــال
هـر وصـف کـه در حـسـاب شـرسـت و وبـالدارد بـــــه قـــــصـــــور قـــــابـــــلـــــیــــات مآل
***
یــا رب بــه عــلــی بـــن ابــی طــالــب و آلآن شــیــر خــدا و بـــر جـــهــان جـــل جـــلــال
کـانـدر ســه مـکـان رسـی بــه فـریـاد هـمـهانــــدر دم نــــزع و قــــبــــر هـــنـــگــــام سؤال
***
گــر بـــا غـــم عـــشـــق ســـازگــار آیــد دلبـــــــر مــــــرکـــــــب آرزو ســـــــوار آیــــــد دل
گـر دل نـبــود کــجــا وطــن ســازد عــشــقور عــشــق نــبـــاشــد بـــه چـــه کــار آیــد دل
***
هـر جــا کـه وجــود کـرده سـیـرسـت ای دلمی دان بـه یقـین کـه محـض خـیرسـت ای دل
هــر شــر ز عــدم بــود، عــدم غــیــر وجــودپــس شـر هـمـه مـقـتـضـای غـیـرسـت ای دل
***
چــنــدت گــفــتــم کــه دیــده بـــردوز ای دلدر راه بــــلــــا فــــتــــنـــه مــــیـــنـــدوز ای دل
اکـنـون کـه شــدی عـاشـق و بــدروز ای دلتـــن درده و جـــان کــن و جــگــر ســوز ای دل
***
در عــشـــق چـــه بـــه ز بـــردبـــاری ای دلگــویــم بـــه تـــو یــک ســخـــن زیــاری ای دل
هـــر چـــنـــد رســـد ز یـــار خـــواری ای دلزنــــــهــــــار بــــــه روی او نــــــیـــــاری ای دل
***
بــا خــود در وصــل تــو گـشــودن مـشــکــلدل را بـــــه فـــــراق آزمــــودن مــــشـــــکــــل
مـشـکـل حــالـی و طـرفـه مـشـکـل حـالـیبــودن مــشــکــل بــا تــو، نــبــودن مــشــکــل
***
بـــا اهــل زمــانــه آشـــنــایــی مــشـــکـــلبــا چــرخ کــهــن ســتــیــزه رایــی مــشــکــل
از جـــان و جـــهــان قــطــع نــمــودن آســاندر هـــم زدن دل بــــه جـــدایـــی مـــشـــکـــل
***
بـــــر لــــوح عـــــدم لــــوایــــح نــــور قــــدملـــایــح گـــردیــد و نـــه دریــن ســـر مـــحـــرم
حـــق را مــشـــمــر جـــدا ز عـــالــم زیــراکعــالــم در حــق حــقــســت و حــق در عــالـم
***
رنـــجــــورم و در دل از تــــو دارم صـــد غـــمبـــی لــعــل لــبـــت حـــریــف دردم هــمــه دم
زیـن عــمـر مـلـولـم مـن مـســکـیـن غـریـبخـــواهـــد شـــود آرامـــگـــهـــم کـــوی عـــدم
***
گــر پــاره کــنــی مــرا ز ســر تــا بـــه قــدممــوجـــود شــوم ز عــشـــق تـــو مــن ز عــدم
جـــانــی دارم ز عـــشـــق تـــو کــرده رقـــمخـواهیش بـه شـادی کش و خـواهیش بـه غم
***
مــن دانــگــی و نـیـم داشــتــم حــبــه کــمدو کـــوزه نـــبــــیـــد خــــریـــده ام پــــاره کـــم
بــر بــربــط مـا نـه زیـر مـانـدســت و نـه بــمتـــا کـــی گــویــی قـــلــنــدری و غـــم و غـــم
***
از گــــردش افــــلـــاک و نـــفــــاق انـــجــــمســر رشــتـــه کــار خــویــشــتـــن کــردم گــم
از پـــای فـــتـــاده ام مــرا دســـت بـــگـــیــرای قــبـــلــه هــفـــتـــم ای امــام هــشـــتـــم
***
هــم در ره مــعــرفــت بــســی تــاخــتــه امهــم در صــف عــالــمــان ســر انــداخـــتـــه ام
چـون پــرده ز پــیـش خـویـش بــرداشـتـه امبــشــنـاخــتــه ام کــه هـیـچ نـشــنـاخــتــه ام
***
حـک کـردنـی اسـت آنـچــه بــنـگـاشـتــه امافــگــنــدنــی اســت آنــچـــه بـــرداشــتـــه ام
بــاطــل بــودســت آنــچــه پــنــداشــتــه امحــاصــل کـه بــه هـرزه عــمـر بــگـذاشــتــه ام
***
بـــســتــم دم مــار و دم عــقــرب بــســتــمنــیــش و دمــشــان بـــیــکــدگــر پــیــوســتــم
شـــجـــن قـــرنـــیــن قـــرنــیــن خـــوانـــدمبــــر نـــوح نـــبــــی ســـلـــام دادم رســـتــــم
***
گــر مـن گـنـه جــمـلـه جــهـان کــردســتــمعــفــو تــو امــیــدســت کــه گــیــرد دســتـــم
گـفـتــی کـه بــه روز عـجــز دســتــت گـیـرمعــاجــزتــر ازیـن مـخــواه کــاکــنـون هـســتــم
***
تــب را شــبــخــون زدم در آتــش کــشــتــمیـک چــنــد بــه تــعــویـذ کــتــابــش کــشــتــم
بــــازش یـــک بـــار در عـــرق کـــردم غـــرقچــون لــشــکــر فــرعــون در آبــش کــشــتــم
***
دیــریــســـت کــه تـــیــر فـــقــر را آمــاجـــمبــــر طــــارم افــــلـــاک فـــلـــاکـــت تــــاجــــم
یـک شــمـه ز مـفــلــســی خــود بــرگــویـمچــنـدانـکـه خــدا غـنـیـســت مـن مـحــتــاجــم
***
هــر چــنــد بـــه صــورت از تــو دور افــتـــادمزنـــهـــار مـــبــــر ظـــن کـــه شـــدی از یـــادم
در کـــوی وفـــای تــــو اگـــر خــــاک شــــومزانــــجــــا نــــتــــوانــــد کــــه ربــــایـــد بــــادم
***
دی بــــر ســــر گـــور ذلـــه غــــارت گــــردممــــر پـــــاکــــان را جــــنــــب زیــــارت کــــردم
شـــکــرانــه آنــکــه روزه خـــوردم رمــضـــاندر عــــیـــد نـــمـــاز بــــی طــــهـــارت کــــردم
***
یــا رب مــن اگـــر گــنــاه بـــی حـــد کـــردمدانــم بـــه یــقــیــن کــه بـــر تــن خــود کــردم
از هـــرچـــه مـــخـــالـــف رضـــای تـــو بـــودبـــرگــشـــتـــم و تـــوبـــه کـــردم و بـــد کــردم
***
تـــا چـــنــد بـــه گـــرد ســـر ایــمــان گــردموقــتــســت کــز افــعــال پـــشــیــمــان گــردم
خـــاکــم ز کـــلــیــســـیــا و آبـــم ز شـــرابکـــافـــرتـــر از آنــم کـــه مــســـلــمــان گــردم
***
عـــودم چــــو نـــبــــود چـــوب بــــیـــد آوردمروی ســـــیــــه و مــــوی ســـــپـــــیــــد آوردم
چـون خـود گـفـتـی کـه نـاامـیدی کـفـرسـتفـــــرمـــــان تــــــو بــــــردم و امـــــیـــــد آوردم
***
انــــدوه تـــــو از دل حـــــزیــــن مــــی دزدمنـــــامـــــت ز زبـــــان آن و ایـــــن مـــــی دزدم
مـی نـالـم و قــفــل بــر دهـان مـی فــگـنـممــی گــردیـم و خــون در آســتــیـن مــی دزدم
***
گــر خــاک تــویــی خــاک تــرا خــاک شــدمچـــون خـــاک تـــرا خــاک شــدم پـــاک شــدم
غــم ســوی تــو هـرگـز گــذری مـی نـکــنـدآخــر چــه غــمــت از آنـکــه غــمــنــاک شــدم
***
انـــدر طـــلـــب یــار چـــو مـــردانـــه شـــدماول قــــدم از وجــــود بــــیــــگــــانــــه شــــدم
او عــلـم نـمـی شــنـیـد لــب بــر بــســتــماو عـــقـــل نـــمـــی خـــریــد دیــوانـــه شـــدم
***
آنــان کــه بــه نــام نــیـک مــی خــوانــنــدماحـــــوال درون بــــــد نـــــمـــــی دانـــــنـــــدم
گـــز زانـــکـــه درون بـــرون بـــگـــردانــنـــدممـــســـتـــوجـــب آنـــم کـــه بـــســـوزانــنـــدم
***
چـــونــان شـــده ام کــه دیــد نــتـــوانــنــدمتـــا پـــیــش تـــوای نــگـــار بـــنـــشـــانــنـــدم
خــورشــیـد تــویـی بــه ذره مــن مــانــنــدمچـــون ذره بـــه خــورشــیــد هــمــی دانــنــدم
***
گــر خــلــق چــنــانـکــه مــن مــنـم دانـنـدمهــــمــــچــــون ســــگ ز در بــــدر رانــــنــــدم
ور زانـــکــــه درون بــــرون بــــگـــردانـــنـــدممـــســـتـــوجـــب آنـــم کـــه بـــســـوزانــنـــدم
***
آن دم کـه حــدیـث عــاشــقــی بــشــنـودمجـــان و دل و دیـــده را بــــه غـــم فـــرســـودم
مـی پـنـداشـتـم عـاشـق و مـعـشـوق دواندچـون هـر دو یـکـیـسـت مـن خـود احـول بــودم
***
عــمــری بــه هــوس بــاد هــوی پــیــمــودمدر هــــر کــــاری خــــون جــــگــــر پـــــالــــودم
در هــر چـــه زدم دســـت زغــم فــرســـودمدســـت از هـــمـــه بــــاز داشـــتــــم آســـودم
***
مـــن از تـــو جـــدا نـــبــــوده ام تــــا بــــودمایـــنـــســـت دلـــیـــل طـــالـــع مـــســـعـــودم
در ذات تــــو نـــاپــــدیـــدم ار مــــعــــدومـــموز نــــور تـــــو ظــــاهــــرم اگــــر مــــوجـــــودم
***
هـرگـز نـبــود شــکـســت کـس مـقــصــودمآزرده نــــشـــــد دلـــــی ز مــــن تـــــا بـــــودم
صـد شـکـر که چـشـم عـیب بـینم کـورسـتشــادم کــه حــســود نـیـســتــم مـحــســودم
***
در کــوی تــو مــن ســوخــتــه دامــن بـــودموز آتـــش غـــم ســـوخـــتـــه خـــرمـــن بـــودم
آری جــــانــــا دوش بــــه بــــامــــت بــــودمگـــفـــتـــی دزدســـت دزد نــبـــد مـــن بـــودم
***
در وصـل تــو پــیـوسـتـه بــه گـلـشـن بــودمدر هــجـــر تـــو بـــا نـــالـــه و شـــیــون بـــودم
گـفـتــم بــه دعـا کـه چــشــم بــد دور ز تــوای دوســت مــگــر چــشــم بـــدت مــن بــودم
***
یـــک چــــنـــد دویـــدم و قـــدم فـــرســـودمآخــــر بــــی تــــو پــــدیـــد نــــامــــد ســــودم
تـــا دســت بـــه بـــیــعــت وفــایــت ســودمدر خــــانـــه نـــشـــســـتــــم و فـــرو آســـودم
***
ز آمــیـزش جــان و تــن تــویـی مــقــصــودموز مــردن و زیــســـتـــن تـــویــی مــقــصـــودم
تــو دیــر بــزی کــه مــن بــرفــتــم ز مــیــانگــر مــن گــویــم، ز مــن تـــویــی مــقــصــودم
***
در خـــواب جـــمـــال یــار خـــود مـــیــدیــدموز بــــاغ وصــــال او گــــلـــی مـــی چــــیـــدم
مـــرغ ســـحـــری زخـــواب بــــیـــدارم کـــردای کـــاش کـــه بــــیـــدار نـــمـــی گـــردیـــدم
***
روزی ز پــــی گــــلــــاب مــــی گــــردیــــدمپـــــژمــــرده عـــــذار گــــل در آتـــــش دیــــدم
گـفـتــم کـه چـه کـرده ای کـه مـیـسـوزنـدتگــفـــتـــا کـــه دریــن بـــاغ دمــی خـــنــدیــدم
***
دیــشــب کــه بـــکــوی یــار مــی گــردیــدمدانـــی کـــه پـــی چـــه کـــار مـــی گـــردیــدم
قــربــان خــلـاف وعــده اش مـی گــشــتــمگــــرد ســــر انــــتــــظــــار مــــی گــــردیــــدم
***
گــر در ســـفــرم تـــویــی رفــیــق ســفــرمور در حـــضـــرم تــــویـــی انـــیـــس حـــضـــرم
الــقــصــه بــهــر کــجــا کــه بــاشــد گــذرمجـــز تـــو نــبـــود هــیــچ کــســـی در نــظـــرم
***
گـــر دســـت تــــضـــرع بــــه دعـــا بــــردارمبــــیـــخ و بــــن کــــوهــــهــــا ز جــــا بــــردارم
لــیــکــن ز تـــفـــضـــلــات مــعـــبـــود احـــدفـــاصــــبــــر صـــبــــرا جــــمـــیـــل را بــــردارم
***
یـا رب چــو بــه وحــدتــت یـقــیـن مــی دارمایــمــان بـــه تـــو عـــالـــم آفـــریــن مــی دارم
دارم لــب خـــشـــک و دیــده تـــر بـــپـــذیــرکــز خــشــک و تــر جــهـان هـمــیـن مـی دارم
***
از هـــجــــر تــــو ای نــــگــــار انــــدر نــــارممـــــی ســـــوزم ازیـــــن درد و دم انـــــدر نآرم
تــــا دســــت بــــه گــــردن تــــو انــــدر نآرمآغــشــتـــه بـــه خـــون چـــو دانــه انــدر نــارم
***
از خــــاک درت رخــــت اقــــامــــت نـــبــــرموز دســت غــمـت جــان بــه ســلــامـت نـبــرم
بـــردار نــقـــاب از رخ و بـــنــمـــای جـــمــالتـــا حـــســـرت آن رخ بـــه قـــیــامـــت نــبـــرم
***
آزرده تــــــرم گـــــر چـــــه کـــــم آزار تـــــرمبـــــی یــــار تـــــرم گــــر چــــه وفــــادار تــــرم
بــا هـر کـه وفــا و صــبــر مـن کــردم بــیـشســبـــحــان الــلــه بـــه چــشــم او خــوارتــرم
***
جــهــدی بــکــنــم کــه دل زجــان بــرگــیـرمراه ســــر کــــوی دلـــســــتــــان بــــرگـــیـــرم
چـــون پـــرده مــیــان مـــن و دلـــدار مـــنــمبـــرخـــیــزم و خـــود را ز مـــیـــان بـــرگـــیـــرم
***
ســاقــی اگــرم مــی نــدهـی مــی مــیـرمور ســـاغــر مــی ز کــف نــهــی مــی مــیــرم
پــیـمــانــه هــر کــه پــر شــود مــی مــیــردپــیـمــانــه مــن چــو شــد تــهـی مــی مــیـرم
***
نــه از ســر کــار بـــا خــلــل مــی تـــرســمنــه نــیــز ز تــقــصــیــر عــمــل مــی تـــرســم
تــرســم ز گـنـاه نـیـســت آمـرزش هـســتاز ســـــابـــــقـــــه روز ازل مـــــی تـــــرســـــم
***
تــا ظـن نـبــری کـز آن جــهـان مـی تــرسـموز مـــردن و از کـــنــدن جـــان مـــی تـــرســـم
چـون مـرگ حـقـسـت مـن چــرا تــرسـم ازومــن خــویـش پــرســتــم و از آن مـی تــرســم
***
مـشـهـود و خــفـی چــو گـنـج دقـیـانـوســمپـــیــدا و نــهــان چـــو شــمــع در فــانــوســـم
الــقــصــه دریـن چــمـن چــو بــیـد مـجــنـونمـــی بـــالـــم و در تـــرقـــی مـــعـــکـــوســـم
***
عـیـبــم مـکـن ای خـواجـه اگـر مـی نـوشـمدر عــاشــقــی و بـــاده پـــرســتـــی کــوشــم
تــا هــشــیــارم نــشــســتــه بـــا اغــیــارمچــون بــی هــوشــم بـــه یــار هــم آغــوشــم
***
یــا رب ز گــنــاه زشــت خــود مــنــفــعــلــموز قــول بـــد و فـــعـــل بـــد خـــود خـــجـــلــم
فــیـضــی بــه دلــم ز عــالـم قــدس رســانتـــا مـــحـــو شـــود خـــیـــال بـــاطـــل ز دلـــم
***
از جــــمـــلــــه دردهـــای بــــی درمــــانـــموز جــــمــــلــــه ســــوز داغ بــــی پــــایـــانـــم
سـوزنده تـر آنسـت کـه چـون مـردم چـشـمدر چـــشـــم مـــنـــی و دیــدنـــت نـــتـــوانـــم
***
زان دم کــه قــریــن مــحـــنــت وافـــغـــانــمهـر لــحــظــه ز هــجــران بــه لــب آیـد جــانــم
مــــحــــروم ز خــــاک آســــتــــانـــت زانـــمکــز ســیــل ســرشــک خـــود گــذر نــتـــوانــم
***
یـــک روز بـــیــوفـــتـــی تـــو در مـــیـــدانـــمآن روز هـــــنـــــوز در خــــــم چــــــوگـــــانـــــم
گـفــتــی ســخــنـی و کـوفــتــی بــرجــانـمآن کــــشـــــت مــــرا و مــــن غــــلــــام آنــــم
***
بــی مــهــری آن بـــهــانــه جــو مــی دانــمبــــی درد و ســــتــــم عـــادت او مـــی دانـــم
جـــز جــور و جــفــا عــادت آن بـــدخــو نــیمـــن شـــیــوه یــار خـــود نـــکـــو مـــی دانـــم
***
رویــت بــیــنــم چــو چــشــم را بـــاز کــنــمتـــن دل شـــودم چـــو بـــا تـــویــی راز کـــنــم
جــز نـام تــو پــاســخ نـدهـد هـیـچ کـســیهــر جـــا کـــه بـــه نـــام خـــلـــق آواز کـــنـــم
***
بـــی روی تــو رای اســتـــقــامــت نــکــنــمکـــس را بـــه هــوای تـــو مــلــامــت نــکـــنــم
در جــســتـــن وصــل تــو اقــامــت نــکــنــماز عــشــق تــو تــوبـــه تــا قــیــامــت نــکــنــم
***
از بـــیــم رقـــیــب طـــوف کــویــت نــکــنــموز طــعــنــه خـــلــق گــفــتـــگــویــت نــکــنــم
لــب بــســتــم و از پــای نــشــســتــم امــاایـــن نــــتــــوانـــم کــــه آرزویـــت نــــکــــنـــم
***
بـــا چــشــم تــو یــاد نــرگــس تــر نــکــنــمبــــی لـــعــــل تــــو آرزوی کـــوثــــر نـــکـــنـــم
گـر خـضـر بــه مـن بــی تــو دهـد آب حـیـاتکــافــر بــاشــم کــه بــی تــو لــب تــر نــکــنـم
***
بـــا درد تـــو انـــدیــشـــه درمـــان نــکـــنــمبــــا زلــــف تــــو آرزوی ایـــمــــان نــــکــــنــــم
جــانـا تــو اگـر جـان طـلـبــی خـوش بــاشـدانـــدیــشـــه جـــان بـــرای جـــانـــان نــکـــنــم
***
عـشـق تـو ز خـاص و عـام پـنـهان چـه کـنـمدردی کــه ز حــد گــذشــت درمـان چــه کــنـم
خــواهـم کــه دلـم بــه دیـگــری مـیـل کــنـدمـن خـواهم و دل نـخـواهـد ای جـان چـه کـنـم
***
یــادت کــنــم ار شــاد و اگــر غــمــگــیــنــمنــامــت بـــرم ار خـــیــزم اگـــر بـــنــشـــیــنــم
بـا یـاد تـو خـو کـرده ام ای دوسـت چـنـانـکدر هــرچـــه نــظـــر کــنــم تـــرا مــی بـــیــنــم
***
آن بــخــت نــدارم کــه بــه کــامــت بــیــنــمیــا در گـــذری هــم بـــه ســـلــامــت بـــیــنــم
وصــل تــو بــهــیــچــگــونــه دســتــم نــایــدنــامــت بـــنــویــســم و بـــه نــامــت بـــیــنــم
***
تـــا بـــردی ازیــن دیــار تـــشـــریــف قـــدومبـــــر دل رقــــم شــــوق تــــو دارم مــــرقــــوم
ایـن قــصــه مـرا کــشــت کــه هـنـگـام وداعاز دولـــت دیـــدار تــــو گـــشـــتــــم مـــحـــروم
***
غــمــنــاکــم و از کــوی تـــو بـــا غــم نــرومجـــــز شـــــاد و امـــــیــــدوار و خـــــرم نــــروم
از درگــه هــمــچـــو تـــو کــریــمــی هــرگــزنــومــیــد کــســـی نــرفــت و مــن هــم نــروم
***
یـا رب تــو چـنـان کـن کـه پــریـشـان نـشـوممــحـــتـــاج بـــرادران و خـــویــشـــان نــشـــوم
بـــی مــنــت خـــلـــق خـــود مـــرا روزی دهتــــا از در تــــو بــــر در ایــــشــــان نــــشــــوم
***
هـر چــنـد گـهـی زعـشــق بــیـگـانـه شــومبــا عــافــیـت کــنــشــت و هـمــخــانــه شــوم
نـــاگـــاه پـــری رخـــی بـــمـــن بــــر گـــذردبــــرگـــردم زان حــــدیـــث و دیـــوانـــه شـــوم
***
هـیـهـات کــه بــاز بــوی مــی مــی شــنـومآوازه هـــای و هـــوی و هـــی مـــی شـــنـــوم
از گــــوش دلــــم ســــر الــــهـــی هــــر دمحـــق مــیــگــویــد ولــی ز نــی مــی شــنــوم
***
دانــی کــه چــهـا چــهـا چــهـا مــیـخــواهـموصــل تــو مــن بــی ســر و پــا مــی خــواهـم
فــریـاد و فـغــان و نـالـه ام دانـی چــیـســتیــعـــنــی کـــه تـــرا تـــرا تـــرا مــی خـــواهــم
***
ای دوسـت طـواف خــانـه ات مـی خــواهـمبـــوســـیــدن آســـتـــانــه ات مـــی خـــواهــم
بـــی مـــنــت خـــلـــق تـــوشـــه ایــن ره رامــی خــواهــم و از خــزانــه ات مــی خــواهـم
***
نی بـاغ بـه بـسـتـان نه چـمـن مـی خـواهمنـی سـرو و نـه گـل نـه یاسـمـن مـی خـواهـم
خـواهـم زخـدای خـویـش کـنـجـی کـه در آنمـن بـاشـم و آن کـسـی کـه مـن مـی خـواهم
***
ســرمــایــه غــم ز دســـت آســـان نــدهــمدل بـــر نــکــنــم زدوســـت تـــا جـــان نــدهــم
از دوســــــت کـــــه یـــــادگـــــار دردی دارمآن درد بــــه صــــد هــــزار درمــــان نــــدهــــم
***
در کــوی تــو ســر در ســر خــنـجــر بــنـهـمچــون مـهـره جــان عـشــق تــو در بــر بــنـهـم
نــامــردم اگــر عــشــق تـــو از دل بـــکــنــمســـودای تـــو کـــافـــرم گــر از ســـر بـــنــهــم
***
دارم ز خـــدا خـــواهــش جـــنـــات نــعـــیــمزاهــد بـــه ثــواب و مــن بــه امــیــد عــظــیــم
من دسـت تـهی میروم او تـحـفه بـه دسـتتــا زیـن دو کــدام خــوش کــنــد طــبــع کــریـم
***
دی تــازه گــلــی ز گــلــشــن آورد نـســیـمکـز نـکـهـت آن مـشــام جــان یـافــت شــمـیـم
نی نی غـلطـم که صـفحـه ای بـود از سـیممـشــکـیـن رقــمـش مـعــطــر از خــلـق کـریـم
***
مــا بــیــن دو عــیــن یــار از نــون تــا مــیــمبــیـنـی الـفـی کـشــیـده بــر صـفـحــه ســیـم
نــی نـی غــلــطــم کــه از کــمــال اعــجــازانـگــشــت نـبــیـســت کــرده مـه را بــدو نـیـم
***
چــون دایـره مـا ز پــوســت پــوشـان تــوایـمدر دایـــره حـــلـــقـــه بــــگـــوشـــان تــــوایـــم
گــر بـــنــوازی زجـــان خـــروشـــان تـــوایــمور نـــنـــوازی هـــم از خـــمـــوشـــان تـــوایـــم
***
هــر چـــنــد زکــار خــود خـــبـــردار نــه ایــمبـــیــهــوده تـــمـــاشـــاگـــر گـــلـــزار نــه ایــم
بــر حــاشــیـه کـتــاب چــون نـقـطــه شــکبـــی کــارنــه ایــم اگــر چـــه در کــار نــه ایــم
***
افـسـوس کـه مـا عـاقـبــت انـدیـش نـه ایـمداریـــم لـــبـــاس فـــقـــر و درویـــش نـــه ایــم
ایـن کـبـر و مـنـی جـمـلـه از آنـسـت کـه مـاقـانـع بــه نـصـیـب و قـسـمـت خـویـش نـه ایـم
***
بــــا یـــاد تــــو بــــا دیـــده تــــر مـــی آیـــموز بــــاده شــــوق بــــی خــــبــــر مـــی آیـــم
ایــام فــراق چـــون بـــه ســـرآمــده اســـتمــن نــیــز بــه ســوی تــو بــه ســر مــی آیـم
***
مـــادر ره ســـودای تـــو مـــنـــزل کـــردیـــمســوزیــســت در آتــشــی کــه در دل کــردیـم
در شــهـر مـرامـیـان چــشــم مـی خــوانـنـدنــیــکــو نــامــی ز عــشــق حــاصــل کــردیــم
***
هـر چــنـد کـه دل بــه وصـل شـادان کـردیـمدیــدیــم کــه خـــاطــرت پـــریــشـــان کــردیــم
خـوش بـاش که ما خـوی بـه هجـران کـردیمبـــر خـــود دشــوار و بـــر تـــو آســـان کــردیــم
***
مـا طـی بــســاط مـلـک هـســتــی کـردیـمبــی نــقــض خــودی خــداپــرســتــی کــردیـم
بـــر مــا مــی وصــل نــیــک مــی پــیــونــددتــف بــر رخ مــی کــه زود مــســتــی کــردیــم
***
مـا بــا مـی و مـســتــی سـر تــقـوی داریـمدنــیــی طــلــبــیــم و مــیــل عــقــبــی داریــم
کـی دنـیـی و دیـن هـر دو بــهـم آیـد راسـتایـنــســت کــه مــا نــه دیـن نــه دنـیـی داریـم
***
شــمـعــم کـه هـمـه نـهـان فـرو مـی گـریـممــی خـــنــدم و هــر زمــان فــرو مــی گــریــم
چـون هـیـچ کـس از گـریه مـن آگـه نـیـسـتخــوش خــوش بــمـیـان جــان فـرو مـی گـریـم
***
مـا جــز بــه غـم عـشـق تــو ســر نـفـرازیـمتــــا ســــر داریــــم در غــــمــــت دربـــــازیــــم
گـر تــو ســر مـا بــی ســر و ســامـان داریمـــایـــیـــم و ســــری در قـــدمـــت انـــدازیـــم
***
در مـصــطــبــهـا درد کــشــان مــا بــاشــیـمبـــدنــامــی را نــام و نــشـــان مــا بـــاشــیــم
از بــد بــتــرانـی کـه تــو شـان مـی بــیـنـیچــون نـیـک بــبــیـنـی بــدشــان مـا بــاشــیـم
***
یــک جـــو غــم ایــام نــداریــم خـــوشـــیــمگــر چــاشــت بــود شــام نــداریـم خــوشــیـم
چـون پـخـتـه بـه مـا میرسـد از مطـبـخ غـیباز کــس طـــمــع خـــام نــداریــم خـــوشـــیــم
***
بـــبـــریــد ز مــن نــگـــار هــم خـــانــگـــیــمبـــدریـــد بـــه تـــن لـــبــــاس فـــرزانـــگـــیـــم
مـجــنـون بــه نـصــیـحــت دلـم آمـده اســتبـــنــگــر بـــه کـــجـــا رســـیــده دیــوانــگــیــم
***
مــا قــبــلــه طــاعــت آن دو رو مــی دانــیـمایــمــان ســر زلــف مــشــکــبــو مــی دانــیــم
بــا ایـن هـمـه دلـدار بــه مـا نـیـکـو نـیـسـتمــا طـــالـــع خـــویــش را نــکـــو مــی دانــیــم
***
مـن لـایـق عــشــق و درد عـشــق تــو نـیـمزنــهــار کــه هــم نــبـــرد عــشـــق تـــو نــیــم
چــون آتــش عــشــق تــو بــر آرد شــعــلــهمــن دانـم و مــن کــه مــرد عــشــق تــو نـیـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.