ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت پنجم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 15:27 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, شیخ ابوسعید ابوالخیر
در حـــضـــرت پــــادشـــاه دوران مـــایـــیـــمدر دایـــره وجـــود ســـلـــطـــان مـــایــیــم
مــنـظــور خــلــایـقــســت ایـن ســیـنـه مــاپــس جـام جـهـان نـمـای خـلـقـان مـایـیـم
***
افــتــاده مــنــم بـــه گــوشــه بــیــت حــزنغـمـهـای جــهـان مـونـس غـمـخــانـه مـن
یـا رب تــو بــه فــضــل خــویـش دنــدانــم رابــخــشــای بــه روح حــضــرت ویـس قـرن
***
ای چـــشـــم مــن از دیــدن رویــت روشــناز دیـــدن رویـــت شــــده خــــرم دل مـــن
رویـت شـده گـل، خــرم و خـنـدان گـشـتــهروشـن مـه مـن گـشــتــه ز رویـت دل مـن
***
ای دوسـت تـرا بـه جـمـلـگـی گـشـتـم مـنحـقا که درین سـخـن نه زرقسـت و نه فن
گـر تــو زوجـود خـود بــرون جــسـتــی پــاکشـایـد صـنـمـا بــه جـای تـو هـسـتـم مـن
***
بـگـریـخـتـم از عـشـق تـو ای سـیـمـیـن تـنبــاشـد کـه زغـم بـاز رهـم مـسـکـیـن مـن
عـــشـــق آمـــد واز نـــیــم رهـــم بـــاز آوردمـــانــنـــده خـــونــیــان رســـن در گـــردن
***
فــریــاد ز دســت فــلــک بـــی ســر و بـــنکـانـدر بـر مـن نـه نـو بـهـشـت و نـه کـهن
بــا ایـن هـمــه نـیـز شــکــر مــیـبــایـد کــردگـر زیـن بــتــرم کـنـد کـه گـویـد کـه مـکـن
***
ای خــالــق ذوالــجـــلــال وحـــی رحـــمــانســـازنــده کـــارهــای بـــی ســـامـــانــان
خــصــمــان مــرا مــطــیـع مـن مـی گــردانبــی رحــمــان را رحــیـم مـن مـی گــردان
***
بـــحــریــســت وجــود جـــاودان مــوج زنــانزان بــحــر نـدیـده غـیـر مـوج اهـل جــهـان
از بــاطـن بــحـر مـوج بــیـن گـشـتــه عـیـانبــر ظــاهـر بــحــر و بــحــر در مــوج نــهـان
***
جـانـسـت و زبــانـسـت زبـان دشـمـن جـانگــر جــانــت بــکــارســت نــگــه دار زبـــان
شـیـریـن سـخـنـی بــگـفـت شـاه صـنـمـانسـر بــرگ درخــتــسـت، زبــان بــاد خـزان
***
چــنــدیـن چــه زنــی نــظــاره گــرد مــیـدانایـنــجــا دم اژدهــاســت و زخــم پــیــلــان
تــا هــر کــه در آیــد بـــنــهــد او دل و جــانفــارغ چــه کــنـد گــرد ســرای ســلـطــان
***
رفـتــم بــه طــبــیـب و گـفـتــم از درد نـهـانگــفــتــا: از غــیـر دوســت بــر بــنـد زبــان
گـفـتـم کـه: غـذا؟ گفـت: همین خـون جـگـرگـفـتـم: پـرهـیـز؟ گـفـت: از هـر دو جـهـان
***
رویـت دریـای حــســن و لــعــلــت مــرجــانزلــفــت عــنــبــر صــدف دهــان در دنــدان
ابــرو کــشــتــی و چــیـن پــیـشــانـی مـوجگـرداب بــلـا غـبــغـب و چـشـمـت طـوفـان
***
فــریـاد و فــغــان کــه بــاز در کــوی مــغــانمـی خـواره ز مـی نـه نـام یابـد نـه نـشـان
زانـگـونـه نـهان گـشـت کـه بـر خـلـق جـهانگـشـتـسـت نـهـان گـشـتـن او نـیـز نـهـان
***
هـسـتـی بــه صـفـاتـی کـه درو بــود نـهـاندارد ســریــان در هــمــه اعــیــان جــهــان
هــر وصــف زعــیــنــی کــه بــود قــابـــل آنبــر قـدر قـبــول عـیـن گـشـتــسـت عـیـان
***
آن دوست که هست عشق او دشمن جانبـر بــاد هـمـی دهـد غـمـش خـرمـن جـان
مـن در طــلـبــش دربــدر و کــوی بــه کــویاو در دل و کــرده دســـت در گــردن جـــان
***
یــا رب ز قـــنـــاعـــتـــم تـــوانـــگـــر گـــردانوز نـــور یـــقـــیـــن دلـــم مـــنـــور گـــردان
روزی مــــن ســــوخــــتـــــه ســــرگــــردانبــی مــنــت مــخــلــوق مــیــســر گــردان
***
یـــا رب زدو کــــون بــــی نـــیـــازم گــــردانوز افـــســــر فـــقـــر ســـرفـــرازم گـــردان
در راه طـــــلــــب مــــحـــــرم رازم گـــــردانزان ره کـه نـه سـوی تــسـت بــازم گـردان
***
یــا رب ز کــمــال لــطـــف خـــاصـــم گــردانواقـــف بـــحـــقـــایــق خـــواصـــم گـــردان
از عـــقــل جـــفـــا کــار دل افـــگــار شـــدمدیــوانــه خـــود کــن و خـــلــاصــم گــردان
***
دارم گـــلـــه از درد نــه چـــنـــدان چـــنــدانبــا گـریـه تــوان گـفـت نـه خـنـدان خـنـدان
در و گـــهــرم جـــمــلــه بـــتـــاراج بـــرفـــتآن در و گـــهــر چـــه بـــود دنـــدان دنــدان
***
دنــیــا گـــذران، مـــحـــنـــت دنــیــا گـــذراننـی بــر پــدران مــانـد و نـی بــر پــســران
تــا بـــتــوانــی عــمــر بــه طــاعــت گــذرانبــنـگـر کـه فـلـک چــه مـیـکـنـد بــا دگـران
***
بــــر گـــوش دلـــم ز غــــیـــب آواز رســــانمــرغ دل خــســتــه را بـــه پـــرواز رســان
یــا رب کــه بـــه دوســـتـــی مــردان رهــتایـن گــمــشــده مــرا بــه مـن بــاز رســان
***
یــا رب تـــو مــرا بـــه یــار دمــســـاز رســانآوازه دردم بـــــــــهـــــــــم آواز رســـــــــان
آن کــس کــه مـن از فــراق او غــمــگــیـنـماو را بـــه مـــن و مـــرا بـــه او بـــازرســـان
***
قـومـی کـه حــقـسـت قـبــلـه هـمـتــشـانتــا سـر داری مـکـش سـر از خـدمـتـشـان
آنـــرا کـــه چـــشـــیــده زهــر آفـــاق زدهــرخــاصــیـت تــریـاق دهـد صــحــبــتــشــان
***
فــریــاد ز شــب روی و شــب رنــگــیـشــانوز چــشــم ســیـاه و صــورت زنـگـیـشــان
از اول شــــب تـــــا بـــــه دم آخــــر شــــباینـهـا هـمـه در رقـص و مـنـم چـنـگـیشـان
***
رخــســار تـــو بـــی نــقــاب دیــدن نــتــواندیــدار تـــو بـــی حــجــاب دیــدن نــتـــوان
مــــادام کــــه در کــــمـــال اشــــراق بــــودســر چــشــمــه آفــتـــاب دیــدن نــتـــوان
***
بـا گـلـرخ خـویش گـفـتـم: ای غـنـچـه دهانهر لحظه مپـوش چهره چـون عشوه دهان
زد خـنـده کـه: مـن بـعـکـس خـوبـان جـهـاندر پـرده عـیـان بــاشـم و بــی پـرده نـهـان
***
حـــاصـــل زدر تـــو دایـــمـــا کـــام جـــهـــانلــطـــف تـــو بـــود بـــاعـــث آرام جـــهــان
بـــا فــیــض خــدا تـــا بـــابـــد تــابـــان بـــادمــهــر عــلــمــت مــدام بــر بـــام جــهــان
***
بــنــگــر بــه جــهــان ســر الــهـی پــنــهـانچــون آب حــیـات در ســیـاهــی پــنــهــان
پـــیـــدا آمـــد ز بــــحـــر مـــاهـــی انـــبـــوهشــد بــحــر ز انـبــوهـی مــاهـی پــنـهـان
***
چـون حـق بـه تـفاصـیل شئون گشـت بـیانمـشـهـود شـد این عـالـم پـر سـود و زیـان
گـــر بـــاز رونـــد عـــالـــم و عـــالـــمـــیـــانبـــا رتـــبـــه اجــمــال حــق آیــنــد عــیــان
***
سـودت نـکـنـد بــه خــانـه در بــنـشـسـتــندامــنــت بــه دامــنــم بــبــایــد بــســتــن
کـان روز کـه دسـت مـا بــه دامـان تــواسـتمــا را نــتــوان ز دامــنـت بــگــســســتــن
***
پـــل بـــر زبـــر مــحــیــط قــلــزم بـــســتــنراه گــردش بــه چــرخ و انــجــم بــســتــن
نــیــش و دم مـــار و دم کـــژدم بـــســـتـــنبـــتــوان نــتــوان دهــان مــردم بـــســتــن
***
از ســـاحـــت دل غـــبـــار کــثـــرت رفــتـــنبــه زانـکـه بــه هـرزه در وحــدت ســفـتــن
مـغـرور ســخــن مـشــو کـه تــوحــیـد خــداواحـــد دیــدن بـــود نــه واحـــد گــفـــتـــن
***
عشـق آن صـفتـی نیسـت که بـتـوان گفتـنویـن در بـه سـر الـمـاس نـشـایـد سـفـتـن
سـوداسـت کـه می پـزیم والـله کـه عـشـقبــکــر آمـد و بــکـر هـم بــخــواهـد رفــتــن
***
از بـــــاده بـــــروی شـــــیــــخ رنــــگ آوردناســــلــــام ز جـــــانــــب فــــرنــــگ آوردن
نـــاقـــوس بـــه کـــعـــبـــه در درنـــگ آوردنبـــتـــوان نـــتـــوان تـــرا بـــچـــنـــگ آوردن
***
تـــا لــعـــل تـــو دلــفـــروز خـــواهــد بـــودنکــارم هــمــه آه و ســوز خـــواهــد بـــودن
گـــفـــتـــی کـــه بـــخـــانــه تـــو آیــم روزیآن روز کــــــدام روز خــــــواهـــــد بــــــودن
***
ســهـلـســت مـرا بــر ســر خــنـجــر بــودنیــا بــهــر مــراد خــویـش بــی ســر بــودن
تـــو آمــده ای کــه کــافــری را بـــکــشـــیغـازی چـو تـویـی خـوشـسـت کـافـر بـودن
***
دنـــیـــا نـــســــزد ازو مــــشــــوش بــــودناز ســوز غــمــش دمــی در آتـــش بـــودن
مـا هیچ و جـهـان هیچ و غـم و شـادی هیچخـوش نـیسـت بـرای هـیچ نـاخـوش بـودن
***
در راه خـــدا حـــجـــاب شــد یــک ســـو زنرو جــمــلــه کــار خــویـش را یـک ســو زن
در مـانـده نـفـس خــویـش گـشــتــی و تــرایـک سـو غـم مـال و دخـتـر و یـک سـو زن
***
یـــا رب تـــو زخـــواب نـــاز بـــیـــدارش کـــنوز مسـتـی حـسـن خـویش هشیارش کن
یـا بــی خــبــرش کــن کــه نــدانــد خــود رایــا آنــکــه زحـــال خــود خــبـــردارش کــن
***
یــک لـــحـــظـــه چـــراغ آرزوهـــاپـــف کـــنقــطــع نـظــر از جــمـال هـر یـوســف کــن
زین شـهد یک انـگـشـت بـه کـام تـو کـشـماز لــذت اگــر مــســت نــگــردی تــف کــن
***
خـواهی که کسی شوی زهسـتـی کم کننـاخـورده شـراب وصـل مـسـتــی کـم کـن
بـــا زلــف بـــتـــان دراز دســتـــی کــم کــنبـت را چـه گـنه تـو بـت پـرسـتـی کـم کـن
***
درویــشـــی کــن قــصـــد در شـــاه مــکــنوز دامــن فـــقـــر دســـت کــوتـــاه مــکــن
انـــدر دهــن مـــار شـــو و مـــال مـــجـــویدر چــاه نــشــیــن و طــلــب جــاه مــکــن
***
گـفـتـم کـه: رخـم بـه رنـگ چـون کـاه مـکـنکـــس را ز مــن و کـــار مــن آگــاه مــکــن
گـفــتــا کــه: اگــر وصــال مـا مـی طــلـبــیگــر مــیـکــشــمــت دم مــزن و آه مــکــن
***
یـا رب تــو بــه فـضـل مـشـکـلـم آسـان کـناز فـــضـــل و کـــرم درد مــرا درمــان کـــن
بــر مـن مـنـگـر کـه بــی کـس و بـی هـنـرمهـر چــیـز کــه لــایـق تــو بــاشــد آن کــن
***
یــا رب نــظــری بـــر مــن ســـرگــردان کــنلــطــفــی بــمــن دلــشــده حــیــران کــن
بـــا مــن مــکــن آنــچـــه مــن ســزای آنــمآنــچ از کــرم و لــطــف تــو زیــبـــد آن کــن
***
ای غــم گــذری بــه کــوی بــدنــامــان کــنفـکـر مـن سـرگـشـتــه بــی ســامـان کـن
زان سـاغـر لـبــریـز کـه پـر مـی ز غـمـسـتیک جـرعـه بـه کـار بـی سـرانـجـامـان کـن
***
ای نـــه دلـــه ده دلـــه هــر ده یــلـــه کـــنصــراف وجــود بــاش و خــود را چــلـه کـن
یـک صـبــح بــا خــلـاص بــیـا بــر در دوسـتگــر کــام تــو بــر نـیـامـد آنـگـه گــلـه کــن
***
در درگـــه مــا دوســـتـــی یــک دلـــه کـــنهـر چــیـز کـه غـیـرمـاســت آنـرا یـلـه کـن
یــک صــبـــح بــه اخــلــاص بــیــا بــر در مــاگــر کــار تــو بــر نـیـامـد آنـگــه گــلـه کــن
***
ای شـــمــع چـــو ابـــر گــریــه و زاری کـــنوی آه جـــگــر ســـوز ســـپـــه داری کـــن
چــــون بــــهـــره وصــــل او نــــداری ای دلدنـدان بــجــگــر نـه و جــگــر خــواری کــن
***
ای نــالــه گــرت دمــیـســت اظــهـاری کــنو آن غــافــل مــســت را خــبـــرداری کــن
ای دســـت مـــحـــبـــت ولـــایـــت بـــدر آیوی بــاطــن شــرع دوســتــی کــاری کــن
***
افــعــال بــدم ز خــلــق پــنــهـان مــی کــندشــوار جــهـان بــر دلـم آســان مـی کــن
امــروز خـــوشـــم بـــه دار و فـــردا بـــا مــنآنـچ از کــرم تــو مــی ســزد آن مــی کــن
***
رازی کــه بــه شــب لـب تــو گـویـد بــا مـنگـــفـــتـــار زبـــان نــگـــرددش پـــیــرامـــن
زان ســر بـــه گــریــبـــان ســخــن بـــرنــاردپــــیـــراهـــن حـــرف تــــنـــگ دارد دامـــن
***
عــاشــق مــن و دیـوانـه مـن و شــیـدا مـنشـهـره مـن و افـســانـه مـن و رســوا مـن
کـافـر مـن و بــت پــرسـت مـن تــرســا مـنایـنــهـا مــن و صــد بــار بــتــر زیـنـهـا مــن
***
ای زلــف مــســلــســلــت بــلــای دل مــنوی لــعــل لــبــت گــره گــشــای دل مــن
مــن دل نــدهــم بـــه کــس بـــرای دل تـــوتــو دل بــه کــســی مــده بــرای دل مــن
***
ای عــشـــق تـــو مــایــه جـــنــون دل مــنحــســن رخ تـــو ریــخــتــه خــون دل مــن
مــن دانــم و دل کــه در وصـــالــت چـــونــمکـــس را چـــه خـــبـــر ز انــدرون دل مـــن
***
شــد دیـده بــه عــشــق رهـنـمـون دل مـنتــــا کـــرد پــــر از غـــصـــه درون دل مـــن
زنــــهــــار اگـــــر دلــــم بـــــمــــانــــد روزیاز دیــده طـــلــب کـــنــیــد خـــون دل مــن
***
بــخـتــی نـه کـه بــا دوسـت در آمـیـزم مـنصـبـری نـه کـه از عـشـق بــپـرهـیـزم مـن
دســتــی نــه کــه بــا قــضــا در آویـزم مــنپــایـی نـه کـه از دسـت تــو بــگـریـزم مـن
***
ای آنــکـــه تـــراســـت عـــار از دیــدن مـــنمـهـرت بــاشـد بــجــای جــان در تــن مـن
آن دسـت نـگـار بــسـتــه خـواهـم کـه زنـیبـــا خــون هــزار کــشــتــه در گــردن مــن
***
ای گـشـتـه سـراسـیمـه بـه دریـای تـو مـنوی از تـو و خـود گـم شـده در رای تـو مـن
مـن در تـو کـجـا رسـم کـه در ذات و صـفـاتپــنـهـانـی مــن تــویـی و پــیـدای تــو مــن
***
ســلـطــان گـویـد کـه نـقــد گـنـجــیـنـه مـنصــوفـی گـویـد کـه دلـق پــشــمـیـنـه مـن
عـــاشـــق گــویــد کـــه درد دیــریــنــه مــنمـن دانم و من کـه چـیسـت در سـینه من
***
اســـرار ازل را نـــه تـــو دانـــی و نـــه مـــنوین حـرف مـعـمـا نـه تـو خـوانی و نـه مـن
هـسـت از پــس پــرده گـفـتـگـوی مـن و تـوچـون پـرده در افـتـد نـه تـو مـانی و نه مـن
***
زد شــعــلــه بــه دل آتــش پــنـهـانـی مــنزانـدازه گــذشــت مــحــنــت جــانـی مــن
مــعــذورم اگــر ســخــن پــریـشــان افــتــادمــعــلــوم شــود مــگــر پــریـشــانـی مـن
***
دارم ز جــــفــــای فــــلــــک آیـــنـــه گــــونوز گــردش ایـن ســپــهـر خــس پــرور دون
از دیـده رخـی هـمـچـو پـیـالـه هـمـه اشـکوز سـینه دلی همچـو صراحـی همه خـون
***
شـــوریــده دلــی و غــصــه گــردون گــردونگریان چـشمی و اشـک جـیحـون جـیحـون
کـاهـیـده تــنـی و شـعـلـه خــرمـن خــرمـنهـر شــعــلــه ز کــوه قــاف افــزون افــزون
***
فـــریـــاد ز دســــت فـــلـــک آیـــنـــه گـــونکــز جــور و جـــفــای او جــگــر دارم خــون
روزی بـــه هــزار غــم بـــه شـــب مــی آرمتــا خــود فــلــک از پــرده چــه آرد بــیــرون
***
تـــا گـــرد رخ تـــو ســـنــبـــل آمــد بـــیــرونصـد نـالـه ز مـن چـون بــلـبــل آمـد بـیـرون
پــیـوســتــه ز گــل ســبــزه بــرون مـی آیـدایـن طـرفـه کـه از سـبــزه گـل آمـد بـیـرون
***
در راه یـگـانـگـی نـه کــفــرســت و نـه دیـنیــک گــام زخــود بــرون نــه و راه بــبــیــن
ای جــان جــهــان تـــو راه اســلــام گــزیــنبــا مـار سـیـه نـشـیـن و بـا مـا مـنـشـیـن
***
گــر ســقــف ســپــهـر گــردد آیـیـنـه چــیـنور تـــخـــتـــه فــولــاد شـــود روی زمــیــن
از روزی تــو کــم نــشــود دان بـــه یــقــیــنمیدان که چـنینسـت و چـنینسـت و چـنین
***
گــر صــفــحـــه فــولــاد شــود روی زمــیــندر صــحــن ســپــهـر گــردد آیـیـنــه چــیـن
از روزی تـــو کــم نــشــود یــک ســر مــویحـقـا کـه چـنینسـت و چـنینسـت و چـنین
***
ای در هـمـه شــان ذات تــو پــاک از شــیـننـه در حـق تــو کـیـف تــوان گـفـت نـه ایـن
از روی تــعــقــل هـمــه غــیـرنـد و صــفــاتذاتــت بــود از روی تــحــقـق هـمـه عــیـن
***
یــا رب بــه رســالــت رســول الــثــقــلــیــنیــا رب بــه غــزا کــنــنــده بــدر و حــنــیـن
عــصــیـان مـرا دو حــصــه کـن در عــرصــاتنیمی به حسن ببخش و نیمی به حسین
***
بــر ذره نـشــیـنـم بــچــمــد تــخــتــم بــیـنمــوری بــدو مــنــزل بــبــرد رخــتــم بــیـن
گـر لـقـمـه مـثــل ز قـرص خــورشــیـد کـنـمتــاریــکــی ســیــنــه آورد بــخــتــم بــیــن
***
هــان یـاران هــوی و هــا جــوانــمــردان هـومــردی کـــنــی و نــگـــاه داری ســـر کـــو
گـر تــیـر چــنـان رســد کـه بــشــکـافــد مـوبـــایــد کـــه ز یــک دگـــر نـــگـــردانـــی رو
***
هـر چــنـد کـه یـار ســر گـرانـســت بــه تــوغـمـگـین نشـوی کـه مـهربـانـسـت بـه تـو
دلــــدار مـــثــــال صــــورت آیـــنـــه اســــتتــا تــو نــگــرانــی نــگــرانــســت بـــه تــو
***
ای آیــــنــــه را داده جــــلــــا صــــورت تـــــویــک آیـنــه کــس نــدیــد بــی صــورت تــو
نـی نـی کــه ز لــطــف در هـمــه آیـنــه هـاخـــود آمـــده ای بـــه دیـــدن صـــورت تـــو
***
دورم اگــــر از ســــعــــادت خــــدمـــت تــــوپــیـوســتــه دلــســت آیـنـه طــلـعــت تــو
از گـرمـی آفـتــاب هـجــرم چــه غــمـســتدارم چــــو پــــنـــاه ســـایـــه دولـــت تــــو
***
جــــان و دل مــــن فــــدای خــــاک در تـــــوگـــر فـــرمـــایــی بـــدیـــده آیـــم بـــر تـــو
وصـــلــت گــویــد کــه تـــو نــداری ســـرمــابـــی ســر بـــادا هــر کــه نــدارد ســر تــو
***
ای گـشــتــه جــهـان تــشــنـه پــرآب از تــوای رنــگ گـــل و لــالــه خـــوش آب از تـــو
مــحــتــاج بــه کــیـمـیـای اکــســیـر تــوایـمبـیش از همه عـقـل گشـتـه سـیراب از تـو
***
ای شـــعـــلــه طـــور طـــور پـــر نــور از تـــووی مـسـت بـه نـیم جـرعـه مـنـصـور از تـو
هـر شــی جــهـان جــهـان مــنـشــور از تــومـن از تــو و مـسـت از تـو و مـخـمـور از تـو
***
ای رونــق کــیــش بـــت پـــرســتـــان از تــووی غــارت دیــن صــد مــســلــمــان از تــو
کـفـر از مـن و عــشــق از مـن و زنـار از مـندل از تـــو و دیــن از تـــو و ایــمـــان از تـــو
***
ای ســـبــــزی ســـبــــزه بــــهـــاران از تـــووی ســـرخـــی روی گـــل عـــذاران از تـــو
آه دل و اشــــــک بــــــی قـــــراران از تــــــوفـــریـــاد کـــه بـــاد از تـــو و بـــاران از تـــو
***
ابــریـســت کــه خــون دیــده بــارد غــم تــوزهــریـســت کــه تــریــاق نــدارد غــم تــو
در هــر نــفــســـی هــزار مــحـــنــت زده رابـــی دل کـــنــد و زدیــن بـــرآرد غـــم تـــو
***
از دیــده ســنــگ خــون چــکــانــد غــم تـــوبـــیــگـــانــه و آشـــنـــا نــدانــد غـــم تـــو
دم در کــشــم و غــمـت هـمـه نـوش کــنـمتــا از پــس مـن بــه کـس نـمـانـد غـم تــو
***
ای پـــیــر و جـــوان دهــر شــاد از غــم تـــوفــارغ دل هــیــچ کــس مــبــاد از غــم تــو
مـسـکـیـن مـن بــیـچـاره دریـن عـالـم خـاکســرگــردانــم چـــو گــرد بـــاد از غــم تـــو
***
ای نــالــه پــیــر قــرطــه پـــوش از غــم تــووی نــعــره رنــد مــی فــروش از غــم تـــو
افــغـــان مــغـــان نــیــره نــوش از غــم تـــوخــون دل عــاشــقـان بــجــوش از غـم تــو
***
ای آمــده کــار مــن بـــه جـــان از غـــم تـــوتــنــگ آمــده بــر دلــم جــهـان از غــم تــو
هـان ای دل و دیـده تــا بــه ســر بــرنـکــنـمخــاک هــمــه دشــت خــاوران از غــم تــو
***
ای نـــالـــه پـــیـــر خـــانـــقـــاه از غـــم تـــووی گــریـه طــفــل بــی گــنـاه از غــم تــو
افــغــان خـــروس صـــبـــح گــاه از غــم تـــوآه از غـــــم تـــــو هــــزار آه از غــــم تـــــو
***
ای خــالــق ذوالــجــلــال و ای رحــمــان تــوســامـان ده کـار بــی ســر و ســامـان تــو
خــصــمــان مــرا مــطــیـع مـن مـی گــردانبــی رحــمـان را ز چــشـم مـن گـردان تــو
***
ای کـعـبـه پـرسـت چـیسـت کـین مـن و تـوصــاحــب نـظــرنـد خــرده بــیـن مــن و تــو
گــر بــر ســنـجــنـد کــفــر و دیـن مـن و تــودانـــنـــد نـــهــایــت یــقـــیــن مـــن و تـــو
***
ای شــمــع دلــم قــامــت ســنــجــیـده تــووصــل تــو حــیـوت ایـن ســتــمــدیــده تــو
چــون آیـنـه پــر شــد دلـم از عـکـس رخــتســـویـــت نـــگـــرم ولـــیــک از دیــده تـــو
***
ای در دل مـــن اصـــل تـــمــنــا هــمــه تـــووی در ســر مــن مــایـه ســودا هـمــه تــو
هــر چـــنـــد بـــه روزگـــار در مـــی نــگـــرمامــروز هــمــه تــویــی و فــردا هــمــه تــو
***
ای در دل و جـان صـورت و مـعـنـی همـه تـومـقـصــود هـمـه زدیـن و دنـیـی هـمـه تــو
هـم بـا همـه همـدمـی و هم بـی همـه تـوای بـا همـه تـو بـی همـه تـو نی همـه تـو
***
شــــبــــهـــای دراز ای دریـــغـــا بــــی تــــوتـــو خــفــتــه بـــنــاز ای دریــغــا بـــی تــو
دوری و فـــــراق ای دریــــغـــــا بـــــی تـــــومــن در تـــک و تـــاز ای دریــغــا بـــی تـــو
***
درد دل مـــــن دواش مـــــی دانـــــی تــــــوســوز دل مــن ســـزاش مــی دانــی تـــو
مـن غــرق گـنـه پــرده عــصــیـان در پــیـشپـنـهان چـه کـنـم کـه فـاش مـی دانـی تـو
***
مـن مـیـشـنـوم کـه مـی نـبــخــشـایـی تــوهر جـا کـه شـکـسـتـه ایسـت آنجـایی تـو
مـا جــمـلـه شــکــســتــگـان درگـاه تــوایـمدر حـال شـکـسـتــگـان چــه فـرمـایـی تــو
***
مـــا را نـــبــــود دلـــی کــــه کــــار آیـــد ازوجــز نــالــه کــه هــر دمــی هــزار آیــد ازو
چــنـدان گــریـم کــه کــوچــه هـا گـل گـرددنــــی رویــــد و نــــالــــهــــای زار آیـــد ازو
***
زلـــفـــش بـــکـــشـــی شـــب دراز آیــد ازوور بــــگــــذاری چــــنـــگـــل بــــاز آیـــد ازو
ور پــیـچ و خــمــش ز یـک دگــر بــاز کــنــیعـــالـــم عـــالــم مــشـــک فـــراز آیــد ازو
***
عــشــقــســت کـه شــیـر نـر زبــون آیـد ازواز هــر چـــه گــمــان بـــری فــزون آیــد ازو
گــه دشــمــنـیـی کــنـد کــه مــهـر افــزایـدگــه دوســتــیـی کــه بــوی خــون آیــد ازو
***
ابـــر از دهــقـــان کـــه ژالــه مــی رویــد ازودشـت از مـجـنـون کـه لـالـه مـی رویـد ازو
خــلــد از صــوفــی و حـــور عــیــن از زاهــدمــا و دلــکـــی کـــه نــالــه مــی رویــد ازو
***
سـودای سـر بــی سـر و سـامـان یـک سـوبــی مـهـری چــرخ و دور گــردان یـکــســو
انــدیــشــه خــاطــر پـــریــشــان یــک ســواینـهـا هـمـه یـک سـو غـم جـانـان یکـسـو
***
ای دل چـــو فــراق یــار دیــدی خـــون شــووی دیـده مـوافـقـت بــکـن جــیـحــون شـو
ای جـــان تـــو عـــزیــزتـــر نـــه ای از یـــارمبــی یـار نــخــواهـمــت زتــن بــیـرون شــو
***
ای در صــفــت ذات تــو حــیــران کــه و مــهوز هـر دو جــهـان خــدمـت درگــاه تــو بــه
عـلـت تــو سـتــانـی و شـفـا هـم تـو دهـییا رب تـو بـه فضـل خـویش بـسـتـان و بـده
***
انــدر شـــش و چـــار غـــایــب آیــد نــاگـــاهدر هـشـت و دو اسـب خـویش دارد کـوتـاه
در هــفــتــم و ســوم بــفــرســتــد چــیـزیانـــدر نـــه و پـــنـــچ و یـــک بـــپـــردازد راه
***
ای خـــاک نــشـــیــن درگــه قــدر تـــو مــاهدســت هــوس از دامــن وصــلــت کــوتــاه
در کـوی تــو زان خــانـه گـرفــتــم کـه مـبــادآزرده شـــــود خـــــیـــــالـــــت از دوری راه
***
ای زاهـــد و عـــابــــد از تـــو در نـــالـــه و آهنـــزدیـــک تـــو و دور تــــرا حـــال تــــبــــاه
کس نیسـت که از دسـت غـمت جـان بـبـردآن را بــه تــغــافـل کـشــی ایـن را بــنـگـاه
***
ایـنــک ســر کــوی دوســت ایـنـک ســر راهگــر تـــو نــروی رونــدگـــان را چـــه گــنــاه
جـامـه چـه کـنـی کـبــود و نـیـلـی و سـیـاهدل صـاف کـن و قـبـا هـمـی پـوش و کـلـاه
***
از بــس کـه شـکـسـتـم و بــبــسـتـم تـوبـهفــریــاد هــمــی کــنــد ز دســتــم تــوبـــه
دیـروز بــه تــوبــه ای شــکـســتــم ســاغـرو امـروز بــه سـاغـری شـکـسـتــم تــوبــه
***
جـز وصـل تـو دل بـه هـر چـه بـسـتـم تـوبـهبــی یـاد تـو هـر جـا کـه نـشـسـتـم تـوبــه
در حـضـرت تــو تــوبــه شـکـسـتــم صـدبــارزیـن تـوبــه کـه صـد بــار شـکـسـتـم تـوبـه
***
مــعــمــوره دل بـــه عــلــم آراســـتـــه بـــهمـطــمـوره تــن ز کــیـنـه پــیـراســتــه بــه
از هسـتـی خـود هـر چـه تـوان کـاسـتـه بـههـر چـیز کـه غـیـر تـسـت نـاخـواسـتـه بـه
***
در گــفــتــن ذکــر حــق زبــان از هـمــه بــهطـاعت که بـه شـب کنی نهان از همه بـه
خـــواهـــی ز پــــل صـــراط آســـان گـــذرینـان ده بـه جـهـانـیان کـه نـان از هـمـه بـه
***
از مــردم صــدرنــگ ســـیــه پـــوشــی بـــهوز خـــلــق فــرومــایــه فــرامــوشــی بـــه
از صــحــبـــت نــاتــمــام بــی خــاصــیــتــانکـنـجــی و فـراغــتــی و خــامـوشــی بــه
***
ای نـــیـــک نـــکــــرده و بــــدیـــهـــا کـــردهو آنــگـــاه نــجـــات خـــود تـــمــنــا کـــرده
بــر عــفــو مـکــن تــکـیـه کــه هـرگـز نـبــودنــاکــرده چــو کــرده کــرده چــون نـاکــرده
***
زاهــد خـــوشـــدل کــه تـــرک دنــیــا کــردهمـی خـواره خـجـل کـه مـعـصـیت ها کـرده
تــرســم کـه کـنـد امـیـد و بــیـم و آخــر کـارنــاکــرده چــو کــرده کــرده چــون نـاکــرده
***
گــر جــا بــه حــرم ور بــه کــلــیـســا کــردهزاهـد عــمـل آنـچــه کــرده بــی جــا کـرده
چـون عـلـم نـبــاشـد عـمـلـش خـواهـد بـودنــاکــرده چــو کــرده کــرده چــون نـاکــرده
***
چــشــمـم کـه ســرشــک لـالـه گـون آوردهوز هــر مـــژه قـــطـــرهــای خـــون آلـــوده
نـی نـی بــه نـظـاره ات دل خــون شــده اماز روزن ســــیــــنــــه ســــر بـــــرون آورده
***
بــحــریـســت نـه کــاهـنــده نـه افــزایـنــدهامــــــواج بـــــــرو رونــــــده و آیــــــنــــــده
عـالـم چـو عـبــارت از هـمـیـن امـواجــسـتنــبــود دو زمــان بـــلــکــه دو آن پــایــنــده
***
افــســوس کــه عــمــر رفــت بــر بــیـهــودههـم لــقــمــه حــرام و هـم نـفــس آلــوده
فـــرمــوده نــاکـــرده پـــشـــیــمــانــم کـــردافـــســـوس ز کـــرده هــای نــافـــرمـــوده
***
مــا درویـشــان نــشــســتــه در تــنــگ درهگـه قـرص جـوین خـوریم و گه گـشـت بـره
پـــیــران کـــهـــن دانـــنـــد مـــیــران ســـرههـر کـس کـه بــمـا بــد نـگـره جــان نـبــره
***
تـــا کــی زجـــهــان پـــر گــزنــد انــدیــشــهتــا چــنـد زجــان مــســتــمــنـد انـدیـشــه
آن کـز تـو تـوان سـتـد هـمـیـن کـالـبــدسـتیـک مـزبــلـه گـو مـبــاش چــنـد انـدیـشــه
***
هــجــران تــرا چــو گــرم شــد هــنــگــامــهبــر آتــش مـن قــطــره فــشــان از خــامـه
مـن رفـتـم و مـرغ روح مـن پــیـش تـو مـانـدتـــا هــمــچــو کــبـــوتـــر از تــو آرد نــامــهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.