ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت ششم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 23:28 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, شیخ ابوسعید ابوالخیر
دنـیـا طــلــبــان ز حــرص مــســتــنـد هـمــهمـوسـی کـش و فـرعـون پـرسـتـنـد هـمـه
هـر عــهـد کـه بــا خــدای بــســتــنـد هـمـهاز دوســتــی حــرص شـکـســتــنـد هـمـه
***
ای چـشم تـو چشم چشمه هر چشم همهبـی چـشم تـو نور نیسـت بـر چـشم همه
چــشــم هـمــه را نــظــر بــســوی تــو بــوداز چشم تو چشمه هاست در چشم همه
***
چــون بــاز ســفــیــد در شــکــاریــم هــمــهبــا نــفــس و هـوای نـفــس یـاریـم هـمــه
گـــر پـــرده ز روی کـــارهـــا بــــر گـــیـــرنـــدمـعــلـوم شــود کـه در چــه کــاریـم هـمـه
***
ای روی تـــو مـــهـــر عـــالـــم آرای هـــمـــهوصــل تـــو شــب و روز تـــمــنــای هــمــه
گـــر بـــا دگـــران بـــه ز مــنــی وای بـــمــنور بـا همـه کـس همـچـو مـنـی وای همـه
***
سـودا بــه سـرم هـمـچــو پــلـنـگ انـدر کـوهغـم بـر سـر غـم بـسـان سـنـگ انـدر کـوه
دور از وطــن خــویـش و بــه غــربــت مـانـدهچــون شــیـر بــه دریـا و نـهـنـگ انـدر کــوه
***
آنــم کـــه تـــوام ز خـــاک بـــرداشـــتـــه اینـقـشـم بـه مـراد خـویـش بـنـگـاشـتـه ای
کـارم چـو بــدسـت خـویـش بــگـذاشـتـه ایمـی رویم از آنـسـان کـه تـوام کـاشـتـه ای
***
ای غـم کـه حـجـاب صـبــر بــشـکـافـتــه ایبــی تــابــی مــن دیــده و بـــرتــافــتــه ای
شــب تــیـره و یـار دور و کــس مــونــس نــهای هجـر بـکـش که بـی کـسـم یافـتـه ای
***
دارم صــنــمــی چــهــره بـــرافــروخــتــه ایوز خــرمــن دهــر دیــده بـــر دوخـــتـــه ای
او عـــاشـــق دیــگــری و مــن عـــاشـــق اوپــروانـه صـفـت سـوخـتـه ای سـوخـتـه ای
***
مـن کـیـسـتــم آتــش بــه دل افـروخـتــه ایوز خــرمــن دهــر دیــده بـــر دوخـــتـــه ای
در راه وفـــا چـــو ســـنـــگ و آتــــش گـــردمشـاید که رسـم بـه صبـحـت سـوخـتـه ای
***
مـن کـیـسـتـم از خـویش بـه تـنـگ آمـده ایدیــوانــه بـــا خــرد بـــه جـــنــگ آمــده ای
دوشینه بـه کوی دوسـت از رشکم سـوخـتنــالــیــدن پــای دل بــه ســنــگ آمــده ای
***
هسـتـی کـه ظـهور می کـند در همـه شـیخـواهی کـه بـری بـه حـال او بـا همـه پـی
رو بـر سـر مـی حـبــاب را بـیـن کـه چـسـانمــی وی بــود انــدر وی و وی در مــی وی
***
ای خـــالــق ذوالــجـــلــال و ای بـــار خــدایتـــا چــنــد روم دربـــدر و جــای بـــه جــای
یــــا خــــانــــه امــــیـــد مــــرا در دربــــنــــدیــا قــفــل مــهــمــات مــرا دربـــگــشـــای
***
یــا پــســت و بــلــنــد دهــر را ســرکــوبــییــا خـــار و خـــس زمـــانـــه را جـــاروبـــی
تــــا چـــنـــد تــــوان وضـــع مـــکـــرر دیـــدنعــزلــی نــصــبــی قــیـامــتــی آشــوبــی
***
یــا ســرکــشــی ســپــهــر را ســرکــوبـــییــا خـــار و خـــس زمـــانـــه را جـــاروبـــی
بــگــرفــت دلــم ازیـن خــســیـســان یــا ربحــشــری نـشــری قــیـامــتــی آشــوبــی
***
عـهـدی بــه ســر زبــان خــود بــربــســتــیصـد خـانـه پـر از بـتـان یکـی نـشـکـسـتـی
تــو پــنــداری بـــه یــک شــهــادت رســتــیفــردات کــنـد خــمـار کــاکـنـون مـســتــی
***
غـم جـمـلـه نـصـیـب چـرخ خـم بــایـسـتــییـا بــا غــم مـن صــبــر بــهـم بــایـســتــی
یـا مــایـه غــم چــو عــمـر کــم بــایـســتــییــا عــمــر بـــه انــدازه غــم بـــایــســتــی
***
زلفـت سـیمسـت و مشـک را کـان گشـتـیاز بـسـکه بـجـسـتـی تـو همه آن گشـتـی
ای آتـــش تـــا ســرد بـــدی ســوخـــتـــیــمای وای از آنــروز کــه ســوزان گــشــتـــی
***
ای شــیــر خــدا امــیــر حـــیــدر فــتـــحـــیوی قـلـعــه گـشــای در خــیـبــر فــتــحــی
درهــای امــیــد بـــر رخــم بـــســتــه شــدهای صــاحــب ذوالـفـقـار و قـنـبــر فـتــحــی
***
در کـــوی خـــودم مــســـکـــن و مــاوا دادیدر بـــــزم وصــــال خــــود مــــرا جــــادادی
الــقــصــه بـــه صــد کــرشـــمــه و نــاز مــراعــاشــق کـردی و ســر بــه صــحــرا دادی
***
اول هــــمــــه جـــــام آشــــنــــایــــی دادیآخـــر بــــســـتـــم زهـــر جـــدایـــی دادی
چون کشته شدم بگفتی این کشته کیستداد از تــــو کـــه داد بــــی وفـــایـــی دادی
***
ای شــــاه ولــــایـــت دو عــــالــــم مــــددیبــر عــجــز و پــریـشــانـی حــالــم مــددی
ای شــــیـــر خــــدا زود بــــه فـــریـــادم رسجــز حــضـرت تــو پــیـش کـه نـالـم مـددی
***
مــن کــیـســتــم از قــیـد دو عــالــم فــردیعــنـقــا مــنـشــی بــلــنـد هـمــت مــردی
دیـــوانـــه بـــیـــخـــودی بـــیـــابـــان گـــردیلـــبـــریــز مـــحـــبـــتـــی ســـرا پـــا دردی
***
از چــهــره هـمــه خــانــه مــنــقــش کــردیوز بــــاده رخـــان مـــا چـــو آتـــش کـــردی
شــادی و نـشــاط مـا یـکــی شــش کــردیعـیشـت خـوش بـاد عیش ما خـوش کردی
***
عــــشـــــقــــم دادی زاهــــل دردم کــــردیاز دانــش و هـوش و عــقــل فــردم کــردی
ســـجـــاده نـــشـــیـــن بــــا وقـــاری بـــودممــیــخـــواره و رنــد و هــرزه گــردم کــردی
***
بــا فــاقــه و فــقــر هــم نــشــیـنــم کــردیبــی خـویـش و تـبــار و بـی قـریـنـم کـردی
ایـــن مـــرتـــبـــه مـــقـــربــــان در تـــســـتآیـا بــه چــه خـدمـت ایـن چــنـیـنـم کـردی
***
ای دیـــده مـــرا عــــاشــــق یـــاری کـــردیداغـــــم زرخ لـــــالــــه عـــــذاری کـــــردی
کــاری کــردی کــه هــیـچ نــتــوان گــفــتــنالــلــه الــلــه چـــه خـــوب کـــاری کـــردی
***
ای دل تـــا کــی مــصـــیــبـــت افــزا گــردیای خــون شــده چــنـد درد پــیـمــا گــردی
انـــداخـــتـــیــم دربـــدر و کـــوی بـــه کـــویرســـوا کـــردی مـــرا، تـــو رســـوا گـــردی
***
ای آنـــکـــه بــــه گـــرد شـــمـــع دود آوردییـعـنـی کـه خـط ارچـه خـوش نـبــود آوردی
گـــر دود دل مــنــســـت دیــرت بـــگـــرفـــتور خـــط بـــه خـــون مـــاســـت زود آوردی
***
ای چـــرخ بـــســـی لـــیــل و نـــهــار آوردیگـــه فـــصـــل خـــزان و گــه بـــهــار آوردی
مــردان جــهـان را هـمــه بــردی بــه زمــیـننــــــامــــــردان را بـــــــروی کـــــــار آوردی
***
ای کـــاش مـــرا بــــه نـــفـــت آلـــایـــنـــدیآتـــش بـــزدنــدی و نـــبـــخـــشـــایــنــدی
در چــشــم عــزیـز مــن نــمــک ســایـنــدیوز دوســت جـــدا شــدن نــفــرمــایــنــدی
***
ای خـــالـــق ذوالـــجـــلـــال هــر جـــانــوریوی رهــرو رهــنــمــای هــر بــی خــبـــری
بـــســـتـــم کـــمـــر امــیــد بـــر درگـــه تـــوبــگــشــای دری کــه مــن نــدارم هــنــری
***
دسـتــی نـه کـه از نـخـل تــو چـیـنـم ثـمـریپــایـی نـه کــه در کــوی تــو یـابــم گــذری
چـشـمـی نـه کـه بـر خـویـش بـگـریم قـدریرویـی نـه کـه بــر خـاک بــمـالـم سـحــری
***
هــنــگــام ســپــیــده دم خــروس ســحــریدانـی کـه چــرا هـمـی کــنـد نـوحــه گـری
یــعــنــی کــه نــمــودنــد در آیـیــنــه صــبــحکـز عـمر شـبـی گذشـت و تـو بـی خـبـری
***
ای ذات تـــو در صـــفـــات اعـــیـــان ســـاریاوصــاف تـــو در صــفــاتـــشــان مــتـــواری
وصـف تـو چـو ذات مـطـلـقـسـت امـا نیسـتدر ضـــمــن مــظـــاهــر از تـــقــیــد عــاری
***
عـــــالــــم ار نــــه ای ز عــــبـــــرت عــــارینـــهــری جـــاری بـــه طـــورهــای طـــاری
ونـــدر هـــمـــه طـــورهـــای نـــهـــر جـــاریسـریـسـت حــقـیـقـت الـحــقـایـق سـاری
***
یـــا رب یـــا رب کــــریـــمــــی و غــــفــــاریرحـــمــان و رحــیــم و راحـــم و ســتـــاری
خـواهـم کـه بـه رحـمـت خـداونـدی خـویـشایــن بـــنــده شـــرمــنــده فـــرو نــگــذاری
***
گـــیــرم کـــه هــزار مــصـــحـــف از بـــرداریبــا آن چــه کـنـی کـه نـفــس کــافــر داری
سـر را بـه زمـین چـه مـی نـهـی بـهـر نـمـازآنــرا بــه زمــیـن بــنــه کــه بــر ســر داری
***
ای شـــمـــع نـــمـــونـــه ای زســــوزم داریخــــامــــوشــــی و مــــردن رمــــوزم داری
داری خـــبـــر از ســـوز شـــب هـــجـــرانـــمآیــــا چـــــه خــــبـــــر ز ســــوز روزم داری
***
چــون گــل بــگـلـاب شــســتــه رویـی داریچـون مشـک بـمی حـل شـده مویی داری
چــون عــرصــه گـه قـیـامـت از انـبــه خــلـقپـــر آفــت و مــحــنــت ســر کــویــی داری
***
ای دل بــر دوسـت تــحـفـه جـز جـان نـبــریدردت چـــو دهــنــد نـــام درمـــان نــبـــری
بـــی درد زدرد دوســـت نــالــان گــشــتـــیخــامــوش کــه عــرض دردمــنـدان نــبــری
***
پـــیــوســتــه تـــو دل ربـــوده ای مــعــذوریغـــم هــیــچ نــیــازمـــوده ای مـــعـــذوری
مـن بـی تـو هـزار شـب بـه خـون در خـفـتـمتــو بــی تــو شـبــی نـبــوده ای مـعـذوری
***
یــا شــاه تـــویــی آنــکــه خـــدا را شــیــریخـندق جـه و مـرحـب کـش و خـیبـر گـیری
مــپـــســـنــد غـــلــام عـــاجـــزت یــا مــولــاایـــام کـــنـــد ذلـــیــل هـــر بـــی پـــیــری
***
یـــــا گـــــردن روزگـــــار را زنـــــجــــــیـــــرییــا ســـرکـــشـــی زمــانــه را تـــدبـــیــری
ایـن زاغــوشــان بــســی پــریــدنــد بــلــنــدسـنـگـی چــوبــی گـزی خــدنـگـی تــیـری
***
از کـــبـــر مـــدار هـــیـــچ در دل هـــوســـیکـز کـبـر بـه جـایـی نـرسـیـدسـت کـسـی
چـون زلـف بــتــان شـکـسـتـگـی عـادت کـنتــا صــیــد کــنــی هــزار دل در نــفــســی
***
ای در ســر هـر کــس از خــیـالـت هـوســیبــی یـاد تــو بــرنــیـایـد از مــن نــفــســی
مـــفـــروش مـــرا بــــهـــیـــچ و آزاد مـــکـــنمـن خـواجـه یکـی دارم و تـو بـنـده بـسـی
***
گـر شـهـره شـوی بـه شـهـر شـر الـنـاسـیورخــانـه نـشـیـنـی هـمـگـی وســواســی
بــه زان نـبــود کـه هـمـچــو خــضـر والـیـاسکـس نشـنـاسـد تـرا تـو کـس نشـنـاسـی
***
تــا نـگــذری از جــمــع بــه فــردی نــرســیتــا نـگـذری از خـویـش بــه مـردی نـرسـی
تــا در ره دوســت بـــی ســر و پــا نــشــویبــی درد بـــمــانــی و بــه دردی نــرســی
***
گــه شـــانــه کــش طــره لــیــلــا بـــاشــیگـه در سـر مـجـنـون هـمـه سـودا بـاشـی
گـــه آیـــنـــه جــــمـــال یـــوســــف گـــردیگــه آتـــش خـــرمــن زلــیــخـــا بـــاشـــی
***
مآزار دلــی را کــه تـــو جـــانــش بـــاشـــیمــعــشــوقــه پــیـدا و نــهـانــش بــاشــی
زان مـــی تــــرســــم کـــه از دلـــازاری تــــودل خــون شـود و تــو در مـیـانـش بــاشـی
***
جــان چـیـسـت غـم و درد و بــلـا را هـدفـیدل چـیسـت درون سـینـه سـوزی و تـفـی
الـقـصـه پـی شـکـسـت مـا بــسـتـه صـفـیمــرگ از طـــرفــی و زنــدگــی از طــرفــی
***
بـــگــشـــود نــگــار مــن نــقــاب از طــرفــیبــرداشـت سـفـیـده دم حـجـاب از طـرفـی
گـر نـیسـت قـیـامـت ز چـه رو گـشـت پـدیـدمــاه از طـــرفـــی و آفـــتـــاب از طـــرفـــی
***
ای آنــکــه بـــه کــنــهــت نــرســـد ادراکــیکــونـیـن بــه پــیـش کــرمـت خــاشــاکــی
از روی کــرم اگــر بـــبـــخـــشـــی هــمــه رابـخـشـیده شـود پـیش تـو مـشـت خـاکـی
***
وصــافــی خــود بــه رغــم حــاســد تــا کـیتــرویـج چــنــیـن مــتــاع کــاســد تــا کــی
تـــو مــعــدومــی خــیــال هــســتــی از تــوفــاســد بــاشــد خــیـال فــاســد تــا کــی
***
ای دل زشــراب جــهـل مــســتــی تــا کــیوی نیسـت شـونده لـاف هسـتـی تـا کـی
گــر غـــرقــه بـــحـــر غـــفــلــت و آز نــه ایتـــردامــنــی و هــواپـــرســتـــی تـــا کــی
***
ای از تـــو بـــه بـــاغ هــر گــلــی را رنــگــیهــر مــرغـــی را زشـــوق تـــو آهــنــگــی
بــــا کـــوه زانـــدوه تــــو رمـــزی گـــفـــتــــمبــرخــاســت صـدای نـالـه از هـر سـنـگـی
***
تــا بــتــوانــی بــکــش بــه جــان بـــار دلــیمـی کــوش کــه تــا شــوی ز دل یـار دلـی
آزار دلـــی مـــجــــو کـــه نـــاگـــاه کــــنـــیکــــار دو جـــــهــــان در ســـــر آزار دلــــی
***
از درد تــو نـیـسـت چــشـم خــالـی ز نـمـیهـر جـا کـه دلـیسـت شـد گـرفـتـار غـمـی
بــیــمــاری تــو بـــاعــث نــابـــودن مــاســتای بـــاعـــث عــمــر مــامــبـــادت الــمــی
***
بـــی پــا و ســران دشــت خــون آشــامــیمـــردنــد ز حـــســـرت و غـــم نــاکـــامــی
مــــحــــنــــت زدگــــان وادی شــــوق تـــــراهـجــران کـشــد و اجــل کـشـد بــدنـامـی
***
دل داغ تـــو دارد ارنـــه بــــفـــروخـــتـــمـــیدر دیـده تــویـی و گــرنـه مـی دوخــتــمـی
دل مـــنــزل تـــســـت ورنــه روزی صـــدبـــاردر پـیش تـو چـون سـپـند می سـوخـتـمی
***
حــقــا کــه اگــر چــو مــرغ پــر داشــتــمــیروزی ز تــو صــد بـــار خــبـــر داشــتــمــی
ایــن واقـــعـــه ام اگــر نــبـــودی در پـــیــشکــی دیــده ز دیــدار تـــو بـــرداشــتـــمــی
***
گــر در یـمـنـی چــو بــا مـنـی پــیـش مـنـیگـر پـیـش مـنـی چـو بـی مـنـی در یمـنـی
مــن بـــا تـــو چــنــانــم ای نــگــار یــمــنــیخـود در غـلـطـم کـه مـن تـوام یا تـو مـنـی
***
دردی داریــــم و ســــیـــنــــه بــــریــــانــــیعـــشـــقـــی داریــم و دیــده گـــریـــانـــی
عشـقی و چـه عشـق، عشق عالم سـوزیدردی و چــــه درد، درد بــــی درمــــانــــی
***
گــر طــاعــت خــود نـقــش کــنـم بــر نـانـیو آن نـان بـنـهـم پـیش سـگـی بـر خـوانـی
و آن ســگ ســالــی گــرســنـه در زنــدانـیاز نــنــگ بـــر آن نـــان نــنــهــد دنـــدانــی
***
نـــزدیــکـــان را بـــیـــش بـــود حـــیـــرانـــیکـایـشـان دانـنـد ســیـاســت ســلـطـانـی
مــا را بـــه ســر چـــاه بـــری دســـت زنــیلــاحـــول کــنــی و دســـت بـــر دل رانــی
***
نـــزدیــکـــان را بـــیـــش بـــود حـــیـــرانـــیکـایـشـان دانـنـد ســیـاســت ســلـطـانـی
مـا را چــه کـه وصـف دســتــگـاه تــو کـنـیـممـــایــیـــم قـــریــن حـــیـــرت و نـــادانـــی
***
هسـتـی کـه عـیان نـیسـت روان در شـانـیدر شـــان دگـــر جـــلــوه کـــنــد هــر آنــی
ایــن نــکــتــه بــجــو ز کــل یـوم فــی شــانگــر بـــایــدت از کــلــام حـــق بـــرهــانــی
***
گـــر در طـــلـــب گـــوهــر کـــانــی کـــانــیور زنــده بـــبـــوی وصــل جــانــی جــانــی
الــقــصــه حــدیـث مـطــلـق از مـن بــشــنـوهــر چــیــز کــه در جــســتـــن آنــی آنــی
***
ای آنــــکـــــه دوای دردمـــــنـــــدان دانــــیراز دل زار مــــســــتـــــمــــنــــدان دانــــی
حــال دل خــویــش را چـــه گــویــم بـــا تـــونــاگــفــتــه تــو خــود هـزار چــنـدان دانـی
***
آنـــی تــــو کـــه حــــال دل نـــالـــان دانـــیاحـــوال دل شــکــســـتـــه بـــالــان دانــی
گــر خــوانـمـت از ســیـنـه ســوزان شــنـویور دم نــــزنــــم زبـــــان لــــالــــان دانــــی
***
گـفـتـی کـه بـه وقـت مـجـلـس افـروخـتـنـیآیـا کـه چــه نـکـتــهـاســت بــردوخــتــنـی
ای بــی خــبــر از سـوخــتــه و سـوخـتــنـیعــشــق آمــدنــی بــود نــه آمــوخــتــنـی
***
مــا را بـــه ســر چـــاه بـــری دســـت زنــیلـاحـول کـنـی و شـسـت بـر شـسـت زنی
بــر مـا بــه سـتـم هـمـیـشـه دسـتـی داریگـویی عـسـسـی و شـامگـه مـسـت زنی
***
تــا چــنــد ســخــن تــراشــی و رنــده زنــیتــا کــی بــه هـدف تــیـر پــراکــنــده زنــی
گـر یـک ورق از عــلـم خــمـوشــی خــوانـیبـسـیـار بــدیـن گـفـت و شـنـوخـنـده زنـی
***
ای واحـــد بـــی مــثـــال مــعـــبـــود غــنــیوی رازق پـــادشـــاه و درویــش و غـــنـــی
یــا قــرض مــن از خـــزانــه غـــیــب رســـانیـــا از کـــرم خـــودت مـــرا ســـاز غـــنـــی
***
خـواهـی چــو خـلـیـل کـعـبــه بــنـیـاد کـنـیو آنــرا بــه نــمــاز و طــاعــت آبــاد کــنــی
روزی دو هـــــزار بــــــنـــــده آزاد کـــــنـــــیبــه زان نـبــود کـه خــاطــری شــاد کــنـی
***
گـــر زانـــکـــه هــزار کـــعـــبـــه آزاد کـــنــیبــه زان نـبــود کـه خــاطــری شــاد کــنـی
گــــر بــــنـــده کــــنـــی ز لـــطــــف آزادی رابـــهــتـــر کــه هــزار بـــنــده آبـــاد کــنــی
***
ای آنــکــه ســـپـــهــر را پـــر از ابـــر کــنــیوز لـطـف نـظـر بــه سـوی هـر گـبــر کـنـی
کــردنــد تـــمــام خـــانــه هــای تـــو خـــرابای خـانـه خـراب تــا بــه کـی صـبــر کـنـی
***
ای خـــوانــده تـــرا خـــدا ولـــی ادر کـــنــیبـــر تــو ز نــبــی نــص جــلــی ادر کــنــی
دسـتـم تـهـی و لـطـف تـو بــی پــایـانـسـتیـا حــضــرت مـرتــضــی عــلــی ادر کــنـی
***
تـــا تـــرک عـــلــایــق و عـــوایــق نــکـــنــییـک ســجــده شــایـســتــه لـایـق نـکـنـی
حـــقـــا کـــه ز دام لـــات و عـــزی نـــرهــیتــا تــرک خـود و جــمـلـه خــلـایـق نـکـنـی
***
یـا رب در خــلــق تــکــیـه گــاهــم نــکــنــیمــحــتـــاج گــدا و پـــادشــاهــم نــکــنــی
مــوی ســیـهــم ســفــیـد کــردی بــه کــرمبــا مــوی ســفــیـد رو ســیـاهـم نــکــنـی
***
یــاقــوت ز دیــده ریــخــتــم تـــا چــه کــنــیدر پــای غـم تــو بــیـخـتــم تــا چــه کـنـی
از هـر کــه بــه تــو گـریـخــتــم ســود نـکــرداز تــو بــه تــو در گـریـخـتــم تــا چـه کـنـی
***
دنـــیــای دنــی پـــر هــوس را چـــه کـــنــیآلــوده هـر نــاکــس و کــس را چــه کــنـی
آن یـار طــلـب کــن کـه تــرا بــاشــد و بــسمـعـشــوقـه صـد هـزار کـس را چــه کـنـی
***
از ســادگــی و ســلــیـمـی و مـســکــیـنـیوز ســرکـشــی و تــکــبــر و خــود بــیـنـی
بـــر آتــش اگــر نــشــانــیــم بـــنــشــیــنــمبــر دیـده اگــر نــشــانــمــت نـنــشــیـنـی
***
بـــاز آی کـــه تـــا صـــدق نــیــازم بـــیــنــیبـــیـــداری شـــبــــهـــای درازم بـــیـــنـــی
نـی نـی غــلـطــم کـه خــود فـراق تــو بــتــاکــی زنــده گــذاردم کـــه بـــازم بـــیــنــی
***
ای دل اگـــر آن عـــارض دلـــجـــو بـــیــنـــیذرات جــهــان را هــمــه نــیــکــو بـــیــنــی
در آیـنـه کــم نـگــر کــه خــودبــیـن نـشــویخــود آیـنــه شــو تــا هـمــگــی او بــیـنـی
***
مـــیـــدان فـــراخ و مـــرد مـــیـــدانـــی نـــیمــردان جــهـان چــنــانـکــه مــیـدانـی نـی
در ظــاهــرشــان بـــه اولــیــا مــی مــانــنــددر بــاطــنـشــان بــوی مـســلــمـانـی نـی
***
ای در خـم چــوگـان تــو سـرهـا شـده گـویبــیـرون نـه ز فـرمـان تـو دل یـک سـر مـوی
ظاهر که بـه دسـت ماسـت شسـتـیم تـمامبـاطن که بـه دسـت تـست آنرا تـو بـشوی
***
هـان مـردان هـان و هـان جـوانـمـردان هـویمــردی کــنــی و نــگــاه داری ســـر کــوی
گــر تــیـر آیـد چــنـانـکــه بــشــکــافــد مـویزنـــهـــار زیـــار خــــود مـــگـــر دانـــی روی
***
در کــوی تــو مــیـدهـنــد جــانـی بــه جــویجــانـی چـه بــود کـه کـاروانـی بــه جــوی
از وصـــل تـــو یــک جـــو بـــجـــهــانـــی ارزدزین جـنـس کـه مـاییـم جـهـانـی بـه جـوی
***
تــحــقــیــق مــعــانــی ز عــبــارات مــجــویبــی رفــع قــیــود و اعــتــبـــارات مــجــوی
خــواهــی یــابــی ز عــلــت جــهــل شــفــاقـــانـــون نـــجـــات از اشـــارات مـــجـــوی
***
در ظــلــمــت حـــیــرت ار گــرفــتـــار شــویخـواهـی کـه ز خـواب جـهـل بــیـدار شـوی
در صـدق طـلـب نـجـات، زیـرا کـه بــه صـدقشـــایــســـتـــه فــیــض نــور انــوار شــوی
***
در مــدرســه گــر چــه دانـش انــدوز شــویوز گـرمـی بــحــث مـجــلـس افـروز شــوی
در مــکــتــب عــشــق بـــا هــمــه دانــایــیسـر گـشـتــه چــو طـفـلـان نـوآمـوز شـوی
***
از هـسـتـی خـویـش تـا پـشـیـمـان نـشـویسـر حــلـقـه عـارفـان و مـسـتــان نـشـوی
تــــا در نـــظـــر خـــلـــق نـــگـــردی کـــافـــردر مـذهـب عـاشـقـان مـسـلـمـان نـشـوی
***
گـر صـیـد عـدم شـوی زخـود رسـتــه شـویور در صـفـت خـویـش روی بــسـتـه شـوی
مـی دان کـه وجــود تــو حــجــاب ره تــسـتبـا خود منشین که هر زمان خـستـه شوی
***
دنــیــا راهــی بـــهــشـــت مــنــزلــگــاهــیایـن هـر دو بــه نـزد اهـل مـعــنـی کـاهـی
گــر عـــاشـــق صـــادقـــی زهــر دو بـــگــذرتــا دوســت تــرا بــه خــود نــمــایـد راهـی
***
آمــد بـــر مــن قــاصـــد آن ســـرو ســـهــیآورد بـــهــی تـــا نـــبـــود دســـت تـــهــی
مــن هــم رخ خــود بــدان بــهــی مــالــیـدمیـعــنــی ز مــرض نــهـاده ام رو بــه بــهـی
***
تـــا تـــو هــوس خـــدای از ســـر نـــنـــهــیدر هـر دو جــهـان نــبــاشــدت روی بــهـی
ور زانــکــه بـــه بـــنــدگــی فــرود آری ســـرز انــدیــشــه ایــن و آن بــکــلــی بــرهــی
***
پـــاکــی و مــنــزهــی و بـــی هــمــتــایــیکــس را نــرســد مــلــک بــدیـن زیــبــایـی
خـلـقـان هـمـه خـفـتــه انـد و درهـا بــسـتـهیــا رب تــو در لــطــف بــمــا بــگــشــایــی
***
گــفــتــم کــه کــرایـی تــو بــدیـن زیــبــایـیگـفــتــا خــود را کـه مـن خــودم یـکـتــایـی
هم عـشـقم و هم عـاشـق و هم معشـوقمهــم آیــنــه جـــمـــال و هــم بـــیــنـــایــی
***
ای دلــبـــر عــیــســی نــفــس تــرســایــیخـواهم کـه بـه پـیش بـنده بـی تـرس آیی
گــه اشـــک زدیــده تـــرم خـــشــک کــنــیگـه بــر لـب خــشـک مـن لـب تــرســایـی
***
بــــردارم دل گـــر از جــــهـــان فـــرمـــایـــیفــرمــان بــرم ار ســود و زیــان فــرمــایــی
بــنــشــیــنــم اگــر بــر ســر آتــش گــویــیبـــرخــیــزم اگــر از ســر جــان فــرمــایــی
***
آنــجــا کــه بــبــایــی نــه پــدیــدی گــویــیآنــجــا کــه نــبــایــی از زمــیــن بــر رویـی
عــاشــق کــنــی و مــراد عــاشــق جــویـیایـنـت خــوشــی و ظــریـفــی و نـیـکـویـی
***
آیــیــنــه صــفــت بـــدســـت او نــیــکــویــیزیـن ســوی نـمـوده ای ولـی زان ســویـی
او دیـده تــرا کـه عـیـن هـسـتـی تـو اوسـتزانــش تــو نــدیـده ای کــه عــکــس اویـی
***
ای آنـــکـــه بـــر آرنـــده حـــاجـــات تـــویــیهــم کــافــل و کــافــی مــهـمــات تــویـی
ســر دل خـــویــش را چـــه گــویــم بـــا تـــوچــون عــالــم ســر و الــخــفــیــات تــویـی
***
ای آنــکــه گــشــایــنــده هــر بــنــد تــویــیبــیــرون ز عــبـــارت چــه و چــنــد تــویــی
ایـن دولــت مــن بــس کــه مـنـم بــنـده تــوایـن عــزت مـن بــس کـه خــداونـد تــویـی
***
ســبــحــان الــلــه بــهـر غــمـی یـار تــویـیســبــحــان الـلـه گــشــایـش کــار تــویـی
ســبــحــان الـلـه بــه امـر تــو کــن فــیـکـونســبــحــان الـلـه غــفــور و غــفــار تــویـی
***
الـــلـــه تــــویـــی وز دلـــم آگــــاه تــــویـــیدرمــانــده مــنــم دلــیــل هــر راه تـــویــی
گـــر مــورچـــه ای دم زنــد انــدر تـــک چـــاهآگــــه ز دم مـــورچــــه در چــــاه تــــویـــی
***
ای آنـکـه بــه مـلـک خـویـش پـایـنـده تـویـیوز دامــن شــب صــبــح نـمــایـنـده تــویـی
کــار مــن بــیــچــاره قــوی بــســتــه شــدهبــگـشــای خــدایـا کـه گـشـایـنـده تــویـی
***
از زهــــد اگــــر مــــدد دهــــی ایــــمــــان رامــرتــاض کــنـی بــه تــرک دیـنـی جــان را
تــــرک دنــــیـــا نــــه زهـــد دنـــیـــا زیـــراکنـــزدیــک خـــرد زهــد نـــخـــوانــنـــد آن را
***
آن عـشــق کـه هـســت جــزء لـایـنـفـک مـاحـاشـا کـه شـود بــه عـقـل مـا مـدرک مـا
خــوش آنـکــه ز نـور او دمــد صــبــح یـقــیـنمـــا را بـــرهـــانـــد ز ظـــلـــام شـــک مـــا
***
در رفــع حــجــب کـوش نـه در جــمـع کـتــبکـز جـمـع کـتــب نـمـی شـود رفـع حـجـب
در طــی کــتـــب بـــود کــجـــا نــشئه حــبطــی کــن هـمـه را بــگـو الـی الـلـه اتــب
***
شـیرین دهنـی کـه از لـبـش جـان مـیریخـتکـفـرش ز سـر زلـف پــریـشـان مـیـریـخــت
گــر شــیـخ بــه کــفــر زلــف او ره مـی بــردخــاک ره او بــر ســر ایـمــان مـی ریـخــت
***
گــر طــالـب راه حــق شــوی ره پــیـداســتاو راسـت بـود بـا تـو، تـو گر بـاشی راسـت
وانــگــه کــه بـــه اخــلــاص و درون صــافــیاو را بــاشــی بــدان کــه او نـیـز تــراســت
***
مـن بــنـده عـاصــیـم رضـای تــو کـجــاســتتــاریـک دلـم نـور و صـفـای تــو کـجــاسـت
مـا را تـو بـهشـت اگـر بـه طـاعـت بـخـشـیاین بـیع بـود لطـف و عـطـای تـو کـجـاسـت
***
دوزخ شــرری ز آتـــش ســـیــنــه مــاســـتجــنـت اثــری زیـن دل گـنـجــیـنـه مـاسـت
فـارغ ز بـهـشـت و دوزخ ای دل خـوش بـاشبــا درد و غـمـش کـه یـار دیـریـنـه مـاسـت
***
سـوفـسـطـایـی کـه از خـرد بـی خـبــرسـتگــویـد عــالــم خــیــالــی انــدر گــذرســت
آری عــالــم هــمــه خـــیــالــیــســـت ولــیپـیـوسـتـه حـقـیـقـتـی درو جـلـوه گـرسـت
***
کـردیم هـر آن حـیلـه کـه عـقـل آن دانـسـتتــا بــو کـه تــوان راه بــه جــانـان دانـسـت
ره مــی نـبــریـم وهـم طــمــع مـی نـبــریـمنـتــوان دانـســت بــو کـه نـتــوان دانـسـت
***
آنـرا کــه حــلـال زادگـی عــادت و خــوســتعیب همه مردمان بـه چـشمش نیکوسـت
مـعــیـوب هـمـه عــیـب کــســان مـی نـگـرداز کـوزه هـمـان بــرون تــراود کـه دروســت
***
عــالــم بـــه خـــروش لــاالــه الــا هــوســتعاقل بـگمان که دشمنسـت این یا دوست
دریــا بـــه وجـــود خـــویــش مـــوجـــی داردخـس پـندارد که این کـشـاکـش بـا اوسـت
***
در درد شـکـی نـیسـت کـه درمـانی هسـتبـا عـشـق یقـینسـت کـه جـانـانی هسـت
احــوال جـــهــان چــو دم بـــه دم مــیــگــرددشک نیسـت درین حـال که گردانی هست
***
گــر درویــشــی مــکــن تـــصــرف در هــیــچنـه شـادی کـن بـهـیچ و نـه غـم خـور هیچ
خــرسـنـد بــدان بــاش کـه در مـلـک خــدایدر دنــیـی و آخــرت نــبــاشــی بــر هــیــچپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.