ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ابیات پراکنده از رباعیات

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 15:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, شیخ ابوسعید ابوالخیر
چون نیست شدی هست ببودی صنماچــون خـاک شـدی پــاک شـدی لـاجــرمـا
***
وای ای مـردم داد زعـالـم بــرخــاســتجــرم او کـنـد و عـذر مـرا بــایـد خــواسـت
***
مرغی به سر کوه نشست و بـرخاستبـنگر که از آن کوه چـه افزود و چـه کاسـت
***
بـی غم دل کیست تا بـدان مالم دستبــی غــم دل زنـگــیـان شــوریـده مـســت
***
جـز درد دل از نـظـاره خـوبـان چـیـسـتآنرا که دو دست و کیسه از سیم تهیست
***
فاسـاخـتـن و خـوی خـوش و صفرا هیچتــا عـشــق مـیـان مـا بــمـانـد بــی هـیـچ
***
آنـرا کــه کــلــاه ســر بــبــایـد زد و بــردزانـــســــت کـــه او بــــزرگ را دارد خــــرد
***
آنجـا کـه مـرا بـا تـو همی هسـت دیدارآنـــــجـــــا روم و روی کـــــنــــم در دیــــوار
***
تـا بـا تـو تـویی تـرا بـدین حـرف چـه کارکـــیــن آب حـــیـــاتـــســـت ز آدم بـــیــزار
***
گـر مـن بــه خــتــن ز یـار وادارم دسـتبـــاورد و نــســـا و طــوس یــار مــن بـــس
***
فـاسـاخـتـن و روی خـوش و صـفـرا کـمتــا عــهــد مــیـان مــا بــمــانــد مــحــکــم
***
من گـبـر بـدم کـنون مسـلمان گـشـتـمبــد عـهـد بـدم کـنـون بـه فـرمـان گـشـتـم
***
جــایـی کـه حـدیـث تــو کـنـد خـنـدانـمخــنــدان خــنــدان بــه لــب بــرآیـد جــانـم
***
اشــتــربــان را ســرد نــبــایـد گــفــتــناو را چـو خـوشسـت غریبـی و شب رفتـن
***
از تـــرکــســتـــان کــه بـــود آرنــده تـــوگـــو رو دیـــگـــر بــــیـــار مـــانـــنـــده تــــو
***
زلفت سیهسـت مشک را کان گشتـیاز بـس که بـجـستـی تـو همه آن گشتـی
***
گـر آنـچـه بـگـفـتـه ای بـه پـایـان نـبـریگـر شـیـر شـوی زدسـت مـا جــان نـبــری
***
هـر جــا کـه روی دو گـاو کـارنـد و خـریخـواهـی تـو بـمـرو بــاش خـواهـی بـهـری
***
آراســتـــه و مــســت بـــه بـــازار آیــیای دوســت نـتــرســی کـه گـرفـتــار آیـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.