ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ناصرالدین ابوالفتح

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:22 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
هــر آن مــثــال کــه تــوقــیـع تــو بــر آن نــبــودزمــانـه طــی نـکــنــد جــز بــرای حــنـی را
ز غــایـت کــرم انــدر کــلــام تــو نــی نـیـســتدر اعـتـقـاد تـو ضـد اسـت نـون مـگـر یی را
بــه هـیـچ لـفـظ تـو نـون هـم بـه یـی نـپـیـونـددوجــود نـیـسـت مـگـر در ضـمـیـر تــو نـی را
بــه بـــارگــاه تــو دایــم بــه یــک شــکــم زایــدزمــــانــــه صــــوت سؤال و صــــدای آری را
وجــود بــی کـف تــو نـنـگ عـیـش بــود چــنـانکه امن و سلوت می خواند من و سلوی را
وجـــود جــود تـــو رایــج فــتـــاد اگــرنــه وجــودبـه نـیـمـه بـاز قـضـا مـی فـروخـت اجـری را
زهــــی روایــــح جــــودت ز راه اســــتــــعــــدادامـیـد شــرکــت احــیـا فــکــنـده مـوتــی را
چــــو روز جــــلـــوه انـــشــــاد راوی شــــعـــرمبـــه بــــارگـــاه درآرد عـــروس انـــشـــی را
بــه رقــص درکــشــد انــدر هــوای بـــارگــهــتهـوای مـدح تــو جــان جــریـر و اعـشــی را
اگـرچــه طــایـفـه ای در حــریـم کـعــبــه مـلـکورای پـــایــه خــود ســاخـــتـــنــد مــاوی را
بــه پــنــج روز تــرقــی بــه ســقــف او بــردنــدچــو لــات و عــزی اطــراف تــاج و مـدری را
شــکـوه مـصــطــفــویـت آخــر از طــریـق نـفــاذز طـــاقــهــاش درافــکــنــد لــات و عــزی را
طـریـق خـدمـت اگـر نـسـپـرنـد بـاکـی نـیـسـتزمــانـه نـیـک شــنــاســد طــریـق اولــی را
ز چــرخ چــشــمــه تــیــغ تــو داشــتــن پــر آبز خــصــم نــایـژه حــلــق بــهــر مــجــری را
ز بــاس کـلـک تـو شـمـشـیـر فـتـنـه بـاد چـنـانکـه تـیغ بـیـد نـمـایـد بـه چـشـم خـنـثـی را
همیشـه تـا که بـه شـمشیر و کلک نظم دهندبـه گاه خـشـم و رضـا خـوف را و بـشـری را
تــرا عــطــیـه عــمـری چــنـانـکــه هـیـلــاجــشکـنـد کـبـیـسـه سـالـش عـطـای کـبــری را
صــبــا بــه ســبــزه بــیــاراســت دار دنــیــی رانـمـونـه گـشـت جـهـان مـرغـزار عـقـبـی را
نــســیــم بـــاد در اعــجــاز زنــده کــردن خــاکبــبــرد آب هـمـه مــعــجــزات عــیـســی را
بــهـار در و گــهـر مــی کــشــد بــه دامــن ابــرنـثــار مـوکـب اردیـبــهـشــت و اضــحــی را
مـــذکـــران طـــیـــورنـــد بــــر مـــنـــابـــر بــــاغز نـیـم شـب مـتـرصـد نـشـسـتـه امـلـی را
چـمن مگـر سـرطـان شـد کـه شـاخ نسـتـرنشطـلـوع داده بـه یـک شـب هـزار شـعـری را
چـه طـعـن هاسـت که اطـفـال شـاخ می نزنندبـه گـونـه گـونـه بــلـاغـت بــلـوغ طـوبـی را
کــجــاســت مــجــنـون تــا عــرض داده دریـابــدنـگــارخــانـه حــســن و جــمـال لــیـلــی را
خـــدای عــز و جـــل گــویــی از طــریــق مــزاجبـــه اعــتـــدال هــوا داده جـــان مــانــی را
صــبــا تــعــرض زلـف بــنـفــشــه کـرد شــبــیبــنـفـشـه ســر چــو درآورد ایـن تــمـنـی را
حــدیـث عــارض گـل درگـرفـت و لـالـه شــنـیـدبـه نفـس نامیه بـرداشـت این دو مـعـنی را
چـو نـفـس نـامـیه جـمـعـی ز لـشـکـرش را دیدکـه پــشــت پــای زدنـد از گـزاف تــقـوی را
زبـــان ســـوســـن آزاد و چـــشـــم نــرگــس راخــواص نــطــق و نـظــر داد بــهـر انـهـی را
چـنـانکـه سـوسـن و نـرگـس بـه خـدمـت انهیمــرتــبــنــد چــه انــکــار را، چــه دعــوی را
چنار پنجه گشاده است و نی کمر بسته استدعـا و خــدمـت دســتــور و صــدر دنـیـی را
سـپــهـر فـتــح ابــوالـفـتـح آنـکـه هـسـت ردایز ظــل رایـت فـتــحــش ســپــهـر اعـلـی را
زهـی بــه تــقـویـت دیـن نـهـاده صـد انـگـشـتمآثــر یـد بــیـضـاســت دســت مـوســی را
نموده عـکـس نگـینت بـه چـشـم دشـمن ملکچــنـانـکـه عــکـس زمـرد نـمـوده افـعــی را
ز کـنـه رتــبــت تــو قــاصــر اســت قـوت عــقـلبـلـی ز روز خـبـر نیسـت چـشـم اعـمـی را
قــصــور عــقــل تـــصــور کــنــد جـــلــالــت تـــواســاس طــور تــحــمــل کــنـد تــجــلــی را
بـه خـاکـپـای تـو صـد بـار بـیش طـعـنـه زدسـتسـپـهـر تـخـت سـلـیمـان و تـاج کـسـری را
روایــح کــرمــت بـــا ســـتـــیــزه رویــی طــبـــعخــواص نــیـشــکــر آرد مــزاح کــســنـی را
حــرارت ســخــطــت بــا گـران رکـابــی ســنـگذبـــول کــاه دهــد کــوهــهــای فـــربـــی را
دو مـفـتـی انـد کـه فـتــوی امـر و نـهـی دهـنـدقــضــا و رای تــو مـلــک مـلــک تــعــالـی را
بـهـر چـه مـفـتـی رایت قـلـم بـه دسـت گـرفـتقــضــا چــو آب نـویـســد جــواب فــتــوی را
تـــبـــارک الـــلـــه مــعـــیــار رای عـــالـــی تـــوچــو واجــبــســت مـقــادیـر امـر شــوری راپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.