ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح شاهزاده عمادالدین

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:22 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای داده بـــه دســت هــجـــر مــا راخود رسم چنین بود شما را
بـــر گــوش نــهــاده ای ســـر زلــفوز گــوشــه دل نـهـاده مـا را
تـــا کـــی ز دروغ راســـت مــانــنــدزیــن درد امــیــد کــی دوا را
هـر لـحـظـه کـجـی نـهـی دگـرگـونکس درندهد تـن این دغـا را
بــردی دل و عـشـوه دادی ای جـانپـــاداش جــفــا بـــود وفــا را
مــا عــافــیــتــی گــرفــتــه بــودیـمدادی تـو بـه ما نشان بـلا را
آن روز کــه گــنــج حــســن کــردیایـن کـنـج وثــاق بــی نـوا را
گــفـــتـــم کــه کــنــون ز درگــه دلامــیـد عــیـان کــنــد وفــا را
یـک دم دو سـخـن بـه هـم بـگـوییمزان کــام دلــی بــود هــوا را
در حــجــره وصــل نــانــشــســتـــههـجـر آمـد و در بـزد قـضـا را
جان گفت که کیست گفت بگشایبــیــگــانــه مــدار آشــنــا را
گــــســــتــــاخ بــــرآمــــد و درآمـــدتــهـدیـدکـنـان جــدا جــدا را
بــا وصــل بــه خــشــم گـفــت آریگـر من نکـشـم تـو ناسـزا را
نــاری تـــو بـــه دامــن وفــا دســتانـدر زده آســتــیـن جــفـا را
خـواهی کـه خـبـر کـنـم هم اکـنـونزیـن حـال کـسـان پـادشـا را
شــهـزاده عـمـاد دیـن کـه تــیـغـشصـد بـاره پـذیره شـد وغـا را
احـمـد کـه ز مـحـمـدت نشـانیسـتهم نـامـی ذات مـصـطـفـا را
آن کـو چـو بــه حـرب تـاخـت بــیـنـدبــر دلـدل تــنـد مـرتــضـی را
گـرد ســپــهـش بــه حــکـم رد کـرداز حــجــره دیــده تــوتــیــا را
خـاک قـدمـش بــه فـخـر بــنـشـانـددر گـوشـه گـوش کـیـمـیـا را
ای کـرده خــجــل نـسـیـم خــلـقـتدر ساحـت بـوستـان صبـا را
طــبــع تــو کــه ابـــر ازو کــشــد دریک تـعبـیه کرده صد سخا را
دســت تــو کــه کــوه او بـــرد کــانصـد گـنـج نهاده یک عـطـا را
در بـــزم امـــل ز بـــخـــشـــش تـــومــحــروم نــدیـده جــز ریـا را
در رزم اجــــل ز کــــوشــــش تـــــوزنـهـار نـخـواسـت جـز وبـا را
در عــالــم مـعــدلــت صــبــا یـافــتاز عـدل تـو مـعـتــدل هـوا را
از غـــیــرت رایـــتـــت فـــلـــک دیــددر خـط شده خـط اسـتـوا را
روزی کـــه فـــتـــد خـــس کـــدورتدر دیـده هـوای بــا صــفــا را
در گــــــــرد ز مــــــــرد بــــــــاز داردچـون ظلمت چـشمه ضیا را
از رمــح چــو مــار کــرده پـــیــچــانچـون کـرده بـه دیده اژدها را
از لــعــل حــجــاب ســازد الــمــاسرخـسـاره همـچـو کـهـربـا را
گــه حــســرت ســر بـــود کــلــه راگـه فـرقـت تـن بــود قـبــا را
در دیـــده فــــتــــح جــــای ســــازداز کــوری دشــمـنـان لــوا را
پــیــش تــو زمــیـن اگــر نــبــوســدمـنـکـر الـمـی رســد فـنـا را
عـکـس ســپــر ســهـیـل شــکـلـتاز پــــای درآورد ســــهــــا را
تـــا روی بـــه خـــطـــه خـــراســـانآوردی و مـانـده مـر خــتــا را
ایــنــجـــا ز صـــواب رای عـــالــیــتیک شـغل نمی رود خـطـا را
چــون نــیـک نــظــر کــنــم نــزیـبــدچـون نـام تــو زیـوری ثــنـا را
از کــعــبــه چــو بــگـذری نـبــاشــدچـون سـده ت قـبـله دعـا را
از تـــیـــغ تـــو ای بــــقـــای دولـــتنـامـوس تـبـه شـود قـضـا را
آراســتــه نـظـم مـن عـروسـیـسـتشـایـسـتـه کـنـار کـبــریـا را
آخـــــر ز بـــــرای او نـــــگـــــهــــدارایــن پـــر هــنــر نــکــو ادا را
یــک دم مـــنــه از کـــنــار فـــکـــرتاین خـوب نهاد خـوش لقـا را
تــا هــیــچ ســبـــب بــود ز ایــمــاندر دیـده مــردمــی حــیــا را
آن مــعـــجـــزه بـــادت از بـــزرگـــیدر جــاه کــه بــود انــبــیـا راپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.