ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح وزیر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/09 16:22 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای قـــاعـــده تـــازه ز دســـت تـــو کـــرم راوی مــرتـــبـــه نــو ز بـــنــان تــو قــلــم را
از سـحـر بــنـان تــو وز اعـجـاز کـف تــسـتگــر کــار گــذاریـســت قــلــم را و کــرم را
تـقـدیـم تـو جـایـیـسـت کـه از پـس روی آنافــلــاک عــنـان بــاز کــشــیـدنـد قــدم را
دین عـرب و ملـک عـجـم از تـو تـمـامـسـتیـارب چـه کـمـالـی تـو عـرب را و عـجـم را
اجــرام فــلـک یـک بــه یـک انـدر قـلـم آرنـدگـر عـرض دهـد عـارض جـاه تـو حـشـم را
بــر جــای عــطــارد بــنــشــانــد قــلــم تــوگـر در ســر مـنـقـار کـشــد جــذر اصـم را
ای در حــرم جــاه تــو امــنــی کــه نــیــایـداز بــویـه او خــواب خــوش آهـوی حــرم را
آن صـدر جـهانـی تـو کـه در شـارع تـعـظـیمهـمـراه دوم گـشــت حــدوث تــو قــدم را
از بـهـر وجـود تـو کـه سـرمـایـه اشـیـاسـتنـشـگـفـت کـه در خـانه نشـاننـد عـدم را
بــا دایـه عـفـو و سـخـطـت خـوی گـرفـتـنـدچــون نــاف بــریــدنــد شــفــا را و الــم را
تــا خـاک کـف پــای تــرا نـقـش نـبــسـتـنـداســبـــاب تــب لــرزه نــدادنــد قــســم را
انـصــاف بــده تــا در انـصــاف تــو بــازســتغمخـوارتـر از گرگ شـبـان نیسـت غنم را
سـوهان فلک تـا گل عـدل تـو شـکفتـسـتتــیـزی نـتــوانـد کـه دهـد خــار ســتــم را
بـــرتـــر نــکــشــد قــدر تـــرا دســت وزارتافـزون نکـند سـعـی شـمر سـاحـت یم را
گر شاه نشان خواجه بود خواجگی اینستروز اسـت و درو شـک نبـود هیچ حـکـم را
از حـاصـل گـیـتـی چـو تـویـی را چـه تـمـتـعاز خـاتـم خـضرا چـه شـرف خـنصـر جـم را
زیـن پــیـش بــه انـدازه هـر طــایـفــه مـردمآوازه اعـــــزاز قـــــوی بـــــود نـــــعـــــم را
امــــروز در ایـــام تــــو آن صــــیـــت نـــداردبـیچـاره نعـم چـون تـو شـدی مایه کـرم را
دودی کـه ســر از مـطـبــخ جــود تــو بــرآردآمــــاده تــــر از ابـــــر بـــــود زادن نــــم را
آنــجــا کــه درآیـد بــه نـوا بــلــبــل بــزمــتجـــز جـــغـــد زیــارت نــکــنــد بـــاغ ارم را
روزی کــه دوان بــر اثــر آتــش شــمـشــیـرچـون بـاد خـورد شـیـر عـلـم شـیر اجـم را
در نـعــره خــنـاق آرد و در جــلـوه تــشــنـجگـر بـاس تـو یاری نـدهد کـوس و عـلـم را
یک نـالـه کـه کـلـک تـو کـنـد در مـدد مـلـکآنـجـا کـه عـدو جـلـوه دهـد بــخـت دژم را
بـا فـایده تـر زانـکـه همـه سـال و همـه روزاز شست کمان ناله دهد پشت به خم را
در همت تـو کـس نرسـد زانکـه محـالـسـتپــیـمـودن آن پــایـه مــقــایـیـس هـمـم را
خـصـم ار بــه کـمـال تـو تـشـبــه نـکـنـد بـهتـا می چـکـند بـازوی بـی دسـت عـلـم را
بـخـتـت نه هماییسـت که ره گم کند اقبـالگـر نـیـل کـشـد دشـمـن بـدبــخـت ورم را
بـدخـواه تـو در سـکـنـه ایـن تـخـتـه خـاکـیصـفریسـت که بـیشـی ندهد هیچ رقم را
حـساد تـرا در بـدن از خـوف تـو خون نیستور هسـت چـنان نیست که اصناف امم را
سـبــابــه بــقـراط قـضـا یـک حـرکـت یـافـتشــریـان عــدوی تــو و شــریـان بــقــم را
جـمـره اسـت مگـر خـصـم تـو زیرا کـه نپـایددر هیچ عـمل منصـب او بـیش سـه دم را
تــا خــاک ز آمـد شــد هـر کـایـن و فـاســدپــرداخـتـه و پـر نـکـنـد پـشـت و شـکـم را
بــر پـشـت زمـیـن بــاد قـرارت بـه سـعـادتکـاندر شـکم چـرخ تـویی شـادی و غـم را
در بــارگــهــت شــیــوه حــجــاب گــرفــتــهبــهـرام فـلـک نـظـم حــواشـی و خــدم را
در بــزمـگــهـت چــهـره بــه عــیـوق نـمـودهنـاهـیـد فـلـک شـعـبــده مـثــلـث و بــم را
خـــاک درت از ســـجــــده احـــرار مـــجـــدرتـا سـجـده بـرد هیچ شـمن هیچ صـنم را
این شـعـر بـر آن وزن و قوافـی و ردیفـسـتکامروز نشـاطی اسـت فره فضل و کرم راپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.