ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح علاء الدین ابوعلی الحسن الشریف

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:23 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
سـپــهـر رفـعـت و کـوه وقـار و بــحــر سـخـاعـلـاء دین کـه سـپـهریسـت از سـنا و عـلا
خــلــاصــه هــمــه اولــاد خـــانــدان نــظــامخـلـاصـه بــه حـقـیـقـت خـلـاصـه بــه سـزا
نـظــام داد مـقــامـات مـلـک را بــه ســخــنچـنـانـکـه کـار مـقـیمـان خـاک را بـه سـخـا
خـــدایــگــان وزیــران کــه در مــراتـــب قــدربـرش سـپـهـر بـود چـون بـر سـپـهـر سـهـا
شـکسـتـه طـاعت او قامت صـبـی و مسـنبــبــسـتـه قـدرت او گـردن صـبــاح و مـسـا
سـخـن ز سـر قدر بـرکشـد بـه جـذب ضـمیردرو نـه رنـگ صــواب آمـده نـه بــوی خــطــا
ز بــاد صـولـت او خــاک خــواهـد اســتــعـفـاز تــف هـیـبــت او آب گــیـرد اســتــســقــا
نهد رضـا و خـلـافـش اسـاس کـون و فـسـاددهـد عـتـاب و نـوازش نـشـان خـوف و رجـا
اگــر نـه واســطــه عــقــد عــالــم او بــودیچـــه بـــود فـــایــده در عـــقــد آدم و حـــوا
زه ای رکـــاب ثـــبـــات تـــرا درنــگ زمـــیــنزه ای عـنـان ســخــای تــرا شـتــاب صـبــا
بــه درگــه تــو فــلـک را گــذر بــه پــای ادببــه جـانـب تـو قـضـا را نـظـر بـه عـیـن رضـا
بــه زیـر ســایـه عــدل تــو فـتــنـهـا پــنـهـانبـــه پــیــش دیــده وهــم تــو رازهــا پــیــدا
نــواهــی تــو بـــبــنــدد هــمــی گــذار قــدراوامــر تــو بــتــابــد هـمــی عــنــان قــضــا
تـو اصـل دادن و دادی چـو حـرف اصـل کـلامتـو اصل دانش و دینی چـو صوت اصل صـدا
ز رشــک طــبـــع تـــو دارد مــزاج دریــا تـــبگـمـان مـبـر کـه ز مـوج اسـت لـرزه بـر دریا
صدف که دم نزند دانی از چه خاصیت استز شــرم نـطــق تــو وز رشــک لؤلؤی لــالــا
ز نور رای تـو روشن شده است رای سـپـهروگـرنـه کـی رودی آفـتــاب جــز بــه عــصــا
تـو آن کـسـی کـه ز بــاران فـتـح بـاب کـفـتمـزاج سـنـگ شـود مـسـتـعـد نـشـو و نمـا
تـویـی کـه گـر سـخـطـت ابـر ژالـه بـار شـوداجــل بــرون نــتــوانـد شــدن ز مــوج فــنــا
بـه صـد قـران بـنـزایـد یکـی نـتـیـجـه چـو تـوز امــتــزاج چــهــار امــهــات و هــفــت آبـــا
بـه سـعد و نحـس فلک زان رضـا دهند که اوبــه خـدمـت تـو کـمـر بــسـتـه دارد از جـوزا
تــبــارک الـلـه از آن آب ســیـر آتــش فــعــلکه بـا رکـاب تـو خـاکـسـت و بـا عـنانت هوا
بـه شـکل آب رود چـون فرو شود بـه نشیببــه ســیــر بــاد رود چــون بــرآیــد از بــالــا
زمـردیـن سـمـش انـدر وغـا بــه قـوت جـذبز دیـده مـهـره افـعـی بــرون کـشــد ز قـفـا
مـگـر بــه ســایـه او بــرنـشــانـدش تــقـدیـروگـرنـه کـی بـه غـبــارش رسـد سـوار ذکـا
بـه دخـل و خـرج عـیاری کـه نـعـلـش انگـیزدکــنـد ز صــحــرا کـوه و کــنـد ز کـه صــحــرا
زمــانـه ســیـری کــامـروزش ار بــرانـگــیـزیبــه عــالــمــی بـــردت کــانــدرو بــود فــردا
بــزرگـوارا مـن بــنـده گـرچــه مـدتــهـاســتکـه بــازمـانـدم از اقـبــال خـدمـت تــو جــدا
جــدا نــبـــود زمــانــی زبـــان مــن ز ثــنــاتچـه بـاخـواص و عـوام و چـه در خـلـا و مـلـا
بـه نـعـت هرکـه سـخـن رانـده ام فـزون آمـدهـمـم مـدیـح ز انـدازه هـم طــمـع ز عـطــا
مـگـر بـه مـدح تـو کـز غـایت کـمـال و بـهـاتچـنـانـک خـواسـت دلـم خـاطـرم نـکـرد وفـا
سـخـن بـبـسـت مرا اندرین قـصـیده ز عـجـزهمی چه گویم بـس نیست این قصیده گوا
اگـر بـه مدح و ثـنا هرکـسـی سـتـوده شـودتو آن کسی که ستوده به تست مدح و ثنا
بـه ناسزا چـه بـرم بـیش ازین مدایح خویشسـزای مـدح تــویـی وتــراســت مـدح سـزا
بـه شـبـه و شـکـل تـو گـر دیگران بـرون آیندزمــانــه نـیـک شــنــاســد زمــرد از مــیـنــا
خــدای دانـد کـز خــجــلـت تــو بــا دل ریـشکـه تـا بـه مقـطـع شـعـر آمدسـتـم از مبـدا
همی چـه گـفـتـم گـفـتـم کـه زیره و کـرمانهمی چـه گفـتـم گفـتـم که بـصـره و خـرما
هـمـیشـه تـا کـه بـود در بـقـای عـالـم کـونامـیـد عـاقـبــت انـدر حــسـاب بــیـم و بــلـا
حـسـاب عـمـر تــو در عـافـیـت چــنـان بــاداکـه چـون ابـد ز کـمـیـت بـرون شـود احـصـا
بــه هـرچـه گـویـی قـول تــو بــر زمـانـه روانبـه هرچـه خـواهی حـکم تـو بـر ستـاره روا
بــر اسـتـقـامـت حـال تـو بـر بـسـیـط زمـیـنبـر آسـمـان کـف کـف الـخـضـیب کـرده دعـاپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.