ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ابوالمعالی مجدالدین بن احمد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:23 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای از کـمـال حــسـن تــو جــزوی در آفـتــابخـطـت کـشـیـده دائره شـب بـر آفـتـاب
زلـف چـو مـشـک ناب تـرا بـنده مـشـک نابروی چــو آفــتـــاب تــرا چــاکــر آفــتــاب
آنجا که زلف تست همه یکسره شب استوانجا که روی تـست همه یکسر آفتـاب
بــاغـیـسـت چـهـره تـو کـه دارد سـتـاره بـارسـرویسـت قامت تـو که دارد بـر آفتـاب
بــر مـاه مـشـک داری و بــر سـرو بـوسـتـاندر لـالـه نـوش داری و در عـنـبــر آفـتـاب
گــر حــور و آفــتــاب نـهـم نـام تــو رواســتکـانـدر کـنـار حــوری و انـدر بــر آفــتــاب
از چــهـره آفــتــابــی و از بــوســه شــکـریبـس لایق است بـا شکرت همبـر آفتاب
انـگـیخـتـسـت حـسـن تـو گـل بـا مـه تـمـاموامیخـتـه اسـت لفظ تـو بـا شکر آفتـاب
گــر نــایـب ســپــهـر نــشــد زلــف تــو چــرادر حـلـقـه مـاه دارد و در چـنـبــر آفـتـاب
خـالـیـسـت بــر رخ تـو بــنـامـیـزد آنـچـنـانـکخـواهد همی بـه خوبـی ازو زیور آفتـاب
گـویـی کـه نـوک خــامـه دســتــور پــادشـاهناگه ز مشک شـب نقطی زد بـر آفتـاب
مخـدوم ملک پـرور و صـدر جـهان که هسـتدر پـیـش بـارگـاهـش خـدمـتـگـر آفـتـاب
فـرزانـه مـجـد دولـت و دیـن کـز بــرای فـخـرداد ز رای روشـــن او رهــبـــر آفـــتـــاب
عـالـی ابـوالـمعـالی بـن احـمد آنکـه اوسـتاز مـخـبـر آسـمـانی و از مـنـظـر آفـتـاب
لشکرکشی که هسـتـش لشکرگه آسـمانفرمان دهی که هستش فرمانبـر آفتاب
بــر طــالــع قــویـش دعــاگــوی مــشــتــریبـر طـلعـت شـهیش ثـناگـسـتـر آفـتـاب
هــر صــبـــحــدم بــســوزد بــهــر بـــخــور اومشـک سـیاه شـب را در مجـمر آفتـاب
کـــامــل ز ذات اوســـت خـــردپـــرور آدمــیقـاهـر ز جـود اوسـت گـهـرپــرور آفـتـاب
بـر مـنـبـری کـه خـطـبـه مـدحـش ادا کـنـنـدبــوسـد ز فـخـر پــایـه آن مـنـبــر آفـتـاب
زیــبــد زمــانــه را کــه کــنــد بــهــر مــدح اوخامه شهاب و نقش شب و دفتر آفتاب
ای صـاحــبــی کـه دایـم بــر آسـمـان مـلـکدارد ز رای روشــن تــو مـفـخــر آفـتــاب
ای از مـحــل چــنـانـکــه زهـر آفــریـده جــانوی از شـرف چـنانکه زهر اخـتـر آفـتـاب
آنـجــا بــرد کـه رای تــو بــاشـد دل آسـمـانو آنجا نهد که پـای تـو بـاشد سر آفتـاب
از گـرد مـوکـب تـو کـشـد سـرمه حـور عـینوز مـاه رایـت تــو کـنـد افــســر آفــتــاب
نــام شــب از صــحــیــفــه ایــام بـــســتــرداز رای تــو اجــازت یــابـــد گــر آفــتـــاب
بـــر عــزم آنــکــه ریــزد خـــون عـــدوی تـــوهـر روز بــامـداد کـشـد خـنـجـر آفـتــاب
تــا کــیـمــیــای خــاک درت بــر نــیـفــکــنــددر صـحـن هیچ کـان نـنهد گـوهر آفـتـاب
ســیـمــرغ صــبــح را نــدهـد مــژده صــبــاحتــا نـام تـو نـبــنـدد بــر شـهـپــر آفـتـاب
چــون تــیـغ نـصـرت تــو بــرآرد ســر از نـیـامگـویـی هـمـی بــرآیـد از خــاور آفــتــاب
بــا بــنـدگــانــت پــای نـدارنـد ســرکــشــانمیرد سپـاه شب چو کشد لشکر آفتاب
آنجـا که رزم جـویی و لشـکرکشی بـه فتـحدر بـحـر خـون بـتـابـد بـی معـبـر آفـتـاب
از تــف و تــاب خــنـجــر مــردان لــشــکــرتدر سر کشد بـه شکل زنان چادر آفتـاب
ای آفـــتـــاب دولـــت عـــالـــیــت بـــی زوالوی در ضـمیر روشـن تـو مضـمـر آفـتـاب
ای چـــاکــری جـــاه تـــرا لــایــق آســـمــانوی بــنـدگـی رای تــرا در خــور آفـتــاب
هـر شـعـر آفـتــاب کـه نـبــود بــر ایـن نـمـطخـصمی کند هر آینه در محـشـر آفتـاب
آیــیــنــه ای کــه جــلــوه گــه روی تــو بــودمی زیبـدش هر آینه خـاکـسـتـر آفـتـاب
نـشـگـفـت اگـر نـویـســد ایـن شـعـر انـوریبــــر روی روزگـــار بــــه آب زر آفـــتـــاب
تــا نـوبــهـار ســبــز بــود و آســمـان کــبــودتـا لـالـه سـایه جـویـد و نـیلـوفـر آفـتـاب
ســر ســبــز بــاد نـاصـحــت از دور آســمـانپــژمـرده لـالـه وار حـسـودت در آفـتــاب
در جـشـن آسـمـان وش تـو ریـخـتـه بــه نـازسـاقـی مـاه روی تـو در سـاغـر آفـتـابپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.