ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح صاحب مجدالدین ابوالحسن عمرانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:24 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
اینـکـه مـی بـینـم بـه بـیـداریسـت یـارب یـا بـه خـوابخـویشـتـن را در چـنین نعـمـت پـس از چـنـدین عـذاب
آن مـنـم یـارب در ایـن مـجـلـس بــه کـف جــزو مـدیـحوان تــویـی یـارب در آن مـسـنـد بــه کـف جـام شـراب
آخـــر آن ایـــام نـــاخـــوشـــتـــر ز ایـــام مـــشـــیـــبرفــت و آمــد روزگــاری خــوشــتــر از عــهــد شــبــاب
گــرچـــه دایــم در فــراق خـــدمــت تـــو داشـــتـــنــدهر که بود از عمرو و زید و خاص و عام و شیخ و شاب
اشـک چـون بـاران ز کثـرت دیده چـون ابـر از سـرشکنـوحـه چـون رعـد ازغـریو و جـان چـو بـرق از اضـطـراب
حـــال مــن بـــنــده ز حـــال دیــگـــران بـــودی بـــتـــرحــال رعـد آری بــتــر بــاشــد کـه بــاشــد بــی ربــاب
از جــهـان نـومـیـد گـشـتــم چـون ز تــو غـایـب شـدمهرکه گفت از اصـل گفتـسـت این مثـل من غاب خـاب
لــایــق حــال خــود از شــعــر مــعــزی یــک دوبــیــتشـاید ار تـضـمـین کـنم کـان هسـت تـضـمینی صـواب
انــدر آن مــدت کــه بـــودســـتـــم ز دیــدار تـــو فـــردجــفــت بــودم بـــا شــراب و بـــا کــبـــاب و بـــا ربــاب
بـــود اشـــکــم چـــون شـــراب لــعــل در زریــن قــدحنــالــه چــون زیـر ربــاب و دل بــر آتــش چــون کــبــاب
تـــا طـــلـــوع آفـــتـــاب طـــلـــعـــت تـــو کـــی بــــودیک جـهان جـان بـود و دل همچـون قـصـب در مـاهتـاب
در زوایــای فـــلـــک بـــا وســـعـــت او هــر شـــبـــیذره یـی را گــنــج نــی از بــس دعــای مــســتــجــاب
دل ز بـــیـــم آنـــکـــه بـــاد ســـرد بـــر تـــو بـــگـــذردروز و شــب چــونــان کــه مــاهــی را بــرانــدازی ز آب
مـا چــو بــرگ بــیـد و قـومـی از بــزرگـان در ســکـوتدایـم انـدر عــشــرتــی از خــردبــرگـی چــون ســداب
انـوری آخــر نـمـی دانـی چــه مـی گــویـی خــمـوشگـــاو پـــای انــدر مــیــان دارد مــران خـــر در خـــلــاب
شـکـر یـزدان را کـه گـردون بــا تـو حـسـن عـهـد کـردتــا نـتـیـجـه حـسـن عـهـد او شـد ایـن حـسـن الـمآب
ای ســپـــهــر مــلــک را اقــبـــال تــو صــاحــب قــرانوی جـــهــان عـــدل را انــصـــاف تـــو مـــالـــک رقـــاب
آســمــانــی نــی کــه ثــابـــت رای نــبــود آســمــانآفـــتـــابـــی نـــی کـــه زایـــد نـــور نـــبـــود آفـــتـــاب
ســیـر عـزمـت هـمـچــو سـیـر اخــتــران بــی ارتــداددور حــزمـت چــون قــضــای آســمــان بــی انـقــلــاب
پـــای حـــلـــم تـــو نـــدارد خـــاک هــنـــگـــام درنــگتـــاب حـــکـــم تـــو نــدارد بـــاد هــنــگـــام شـــتـــاب
مــلـــک را کـــلــک تـــو از دیــوان دولـــت پـــاک کـــردمـلـک گـویـی آســمـانـســتــی و کــلـک تــو شــهـاب
قـــهــرت انـــدر جـــام زهــره زهــر گـــردانــد عـــقـــارلــطــفــت انــدر کــام افــعــی نـوش گــردانــد لــعــاب
گــر نــویــســد نــام بـــاســت بـــر در شــهــر تــبـــتخـــون شــود بـــار دگــر در نــاف آهــو مــشـــک نــاب
در کـــفـــت آرام نـــادیــده ز گـــیــتـــی جـــز عـــنــاندیــگــران در پـــایــت افــتـــاده ز خــواری چــون رکــاب
تـــا ابـــد دود و دخــان بـــارنــده گــردد چــون بـــخــارگـر بــیـفـتـد بــرفـلـک چـون دسـت تـو یـک فـتـح بــاب
جـود و دسـتـت هر دو همـزادنـد همـچـون رنگ و گـلکــی تــوان کــردن جــدارنـگ از گــل و بــوی از گــلـاب
بــخـشـش بــی مـنـت و احـسـان بــی لـافـت کـنـنـدابــر و دریـا را ز خــجــلـت خـشـک چــون دود و سـراب
بــالــلــه ام گــر در ســر دنــدان شــود بــا لــاف رعــدفــی الــمــثــل کــر بــارد آب زنــدگــانــی از ســحــاب
ابــر کــی بــاشــد بــرابــر بــا کــف دســتــی کــه گـرکــان بــبــخــشــد نـه ثــنـا دامـانـش گــیـرد نـه ثــواب
کــوس رعــد ورایــت بـــرقــش هــمــه بــگــذاشــتــمیـک سؤالــم را جــوابــی ده نـه جــنــگ و نـه عــتــاب
جــلـوه احــســان خــود در عـمـر کـردســتــی تــو نـهگــر هـمــه صــد بــدره زر بــودیـت و صــد رزمـه ثــیـاب
قـــطـــره بـــاران از او بـــر روی آبـــی کــی چـــکــیــدکــو کــلــاهـی بــر ســرش نـنـهـاد حــالـی از حــبــاب
خـود خــراب آبــاد گـیـتــی نـیـسـت جــای تــو ولـیـکگــنــجــهـا نـنـهـنــد هـرگــز جــز کــه در جــای خــراب
آســمــان قــدرا زمــیــن حـــلــمــا خـــداونــدا مــکــنبـا کـسـی کـز تـو گـزیرش نیسـت بـی جـرمی عـتـاب
خـود نـکـردسـتـم بـه مـهـجـوری مـران زیـن سـاحـتـمحــق هـمـی دانـد بــری الـســاحــتــم مـن کــل بــاب
بـــر پــی صــاحــب غــرض رفــتــم بـــیــفــتــادم ز راهآن مــثـــل نــشـــنــیــده ای بـــاری اذا کــان الــغــراب
چــیـن ابــروی تــو بــر مــن رســتــخــیـز آرد فــکــیـفروزهــا شـــد تـــا ســـلـــامــم رانــفـــرمــودی جـــواب
داشـــت روشـــن روز عــیــشـــم آفــتـــاب عــون تـــووز عــنــا آمــد شــبــی حــتــی تــورات بـــالــحــجــاب
لـطـف تــو هـر ســاعـتــم گـویـد کـه هـیـن الـاعـتــذارقـهـر تــو هـر لـحــظـه ام گـویـد کـه هـان الـاجــتــنـاب
مــن مــیــان هــر دو بـــا جــانــی بـــه غــرغــر آمــدهدر کــف غــم چــون تــذروی مــانــده در پــای عــقــاب
خود کرم باشد که چشمی کز جهان روشن به تستهـرشـبـی پـر بـاشـد از خـون و تـهـی بـاشـد ز خـواب
از فــلــک در بـــنــدگــی تــو ســپــر هــم نــفــکــنــمگــر بـــه خــون مــن کــنــد تــیــغ حــوادث را خــضــاب
نـیـسـت در عـلـمـم کـه جـز تــو کـس خـداونـدم بــودهـســت بــر عــلــمــم گــوا مـن عــنـده ام الــکــتــاب
دانـی آخـر چــون تــویـی را بــد نـبــاشـد چـون مـنـیچــون کــنـم بــرداشــتــم از روی ایـن مـعــنـی نـقــاب
گـر تــو خــواهـی ور نـخــواهـی بــنـده ام تــا زنـده امایـن ســخــن کـوتــاه شــد، والـلـه اعــلـم بــالـصــواب
تــا خــیـام چــرخ را نـبــود شــرج هـمـچــون ســتــونتــا طــنــاب صــبــح را نــبــود گــره چــونــان کــه تــاب
در جــــهـــان جــــاه لـــشـــکـــرگـــاه اقـــبــــال تــــراخــیـمــه انــدر خــیـمــه بــادا و طــنــاب انــدر طــنــاب
عــرض تــو چــون جــرم گـردون بــاد ایـمـن از فـســادعــمــر تـــو چــون دور گــردون بـــاد فــارغ از حــســاب
از بـــلــنــدی پـــایــگـــاه دولـــتـــت فـــوق الــفـــلــکوز نــژنــدی جــایــگــاه دشــمــنــت تـــحــت الــتـــرابپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.