ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ناصرالدین طاهر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:24 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
چون وقت صبح چشم جهان سیر شد ز خواببـگسستـه شد ز خـیمه مشکین شب طناب
بــنــمــود روی صــورت صــبــح از کــران شــبچـون جـوی سـیـم بـرطـرف نـیـلـگـون سـراب
جـستـم ز جـای خواب و نشستـم بـه خانه دریـک سـیـنـه پــر ز آتـش و یـک دیـده پــر ز آب
بــاشــد کـه بــیـنـم از رخ نـســریـن او نـشــانبــاشــد کـه یـابــم از لـب نـوشـیـن او جــواب
کـاغــذ بــه دســت کـردم و بــرداشــتــم قـلـموالـوده کــرد نـوک قــلــم را بــه مـشــک نـاب
اول دعـا بــگـفـتــم بــرحــسـب حــال خـویـشگـفـتـم هـزار فـصـل و نـمـانـدم بـه هـیچ بـاب
گــه عــذر و گـه مـلـامـت و گـه نـاز و گـه نـیـازگه صلح و گه شفاعت و گه جنگ و گه عتاب
کـای نوش جـان فـزای تـو چـون نعـمـت حـیاتوی وصـل دلـربــای تــو چــون دولـت شـبــاب
در خـــانــه فـــراق تـــنــم را مـــکـــن اســـیــربــر آتــش شــکــیـب دلــم را مــکــن کــبــاب
بـا دسـت بـر لـب مـن و آبـسـت در دو چـشـماز بــــاد بــــا نــــفــــیـــرم و از آب در عــــذاب
هـر صــبــحــدم کــه مــوج زنــد خــون دل مــراســیـنـه هـزار شــعـبــه بــرآرد ز تــف و تــاب
چــرخ بــلــنــد را دهــم از تــاب ســیــنــه تــفکـف خــضـیـب را کـنـم از خــون دل خــضــاب
گــر هـیـچ گــونـه از دلــم آگــه شــوی یـقــیـنداری مــرا مــصــیــب دریـن نــوحــه مــصــاب
بـــودم در ایــن حـــدیــث کــه نــاگــاه در بـــزددلـــدار مـــاه روی مـــن آن رشـــک آفـــتـــاب
در غـمـزه هـای نـرگـس او بـی شـمـار سـحـردر شـاخــهـای سـنـبــل او بــی قـیـاس تــاب
چـون والـهـان ز جـای بــجـسـتـم دویـد پــیـشبــگـرفــتــمـش کـنـار و بــرانـداخــتــم نـقــاب
آوردمـش بـجـای و نـشـانـد و نـشـسـت پـیشبــر دســت بــوسـه دادم و بــر روی زد گـلـاب
طـیره هـمـی شـدم کـه چـنـین مـیهـمـان مـراکورا بـه عمر خـویش ندیدم شـبـی بـه خـواب
چـنـدان درنـگ کـه کـنـم خـدمـتــی بــه شـرطچــنـدان یـســار نـه کــه کــنـم پــاره جــلــاب
مـی خــواســتــم ز دلـبــر خــود عـذر در خــلـاوز آب دیــده کـــرد زمــیــن گـــرد او خـــلـــاب
الــقــصــه بــعــد از آنـکــه بــپــرســیـد مـر مـراگـفـتـا چـه حـاجـتـسـت بــگـویـم بــود صـواب
گـفـتـم بـگـوی گـفـت من از گـفـتـهای خـویشآورده ام چـــو زاده طــبـــع تـــو ســحــر نــاب
تـــا بـــی مــلــالــت ایــن را فـــردا ادا کـــنــیانـدر حــریـم مــجــلــس دســتــور کــامــیـاب
آخــر نــهــاد پـــیــش مــن آن کــاغــذ مــدیــحبــنـوشـتــه خــط چــنـد بــه از لؤلؤ خــوشـاب
کــای کــرده بــخــت رای تــرا هـادی الـرشــادوی گـفــتــه چــرخ جــود تــرا مـالـک الـرقــاب
از عــدل کــامــل تــو بــود مــلــک را نــصــیــبوز بــخــت شـامـل تــو بــود بــخـت را نـصـاب
شـد نیسـتـی چـو صـورت عـنـقـا نـهان از آنـکگـفــت تــو کـرده قـاعــده نـیـســتــی خــراب
گــر یــک بـــخــار بـــحــر کــفــت بـــر هــوا رودتـــا روز حــشــر ژالــه زریــن دهــد ســحــاب
بـــوســنــد اخــتـــران فــلــک مــر تــرا عــنــانگـــیــرنــد ســـروران زمـــان مـــر تـــرا رکـــاب
افـــلـــاک را زمـــانــه اقـــبـــال تـــو نــصـــیــبو اشـــراف را ســــتــــانـــه والـــای تــــو مآب
انـدر حــریـم حـرمـت تــو دیـده چــشـم خـلـقایــمــن گــرفــتــه فــوج غــنــم مــرتـــع ذئاب
تــا بــر بــســاط مـرکــز خــاکـی ز روی طــبــعزردی ز زعـفـران نـشــود ســبــزی از ســداب
بـــادا جــهــان حــضــرت تـــو مــرجــع حــیــاتبــگــرفــتــه حــادثــه ز جــنـاب تــو اجــتــنـاب
***
ای ســـخــــا را مـــســــبــــب الـــاســـبــــابوی کــــــرم را مـــــفــــــتــــــح الـــــابــــــواب
آســـــتــــــان تــــــو چـــــرخ را مـــــعـــــبــــــدبـــــارگـــــاه تـــــو خـــــلــــق را مــــحـــــراب
کـــــف تـــــو بــــــاب کـــــان پـــــر گـــــوهـــــردر تـــــو بـــــاب بـــــحـــــر بـــــی پـــــایــــاب
عـــــنــــف تـــــو در لـــــب اجـــــل خـــــنــــدهلـــطـــف تــــو در شــــب امـــل مـــهـــتــــاب
صـــاحـــبــــا گـــرچـــه از پــــرســـتــــش تــــوحـــرمــت شــیــب یــافــتـــم بـــه شـــبـــاب
از حـــــدیــــث و قــــدیــــم هــــســـــت مــــراآســـــــتــــــــان مـــــــبــــــــارک تــــــــو مآب
بــــارهـــا عــــقـــل مـــر مـــرا مـــی گـــفـــتکـــــه از ایـــــن بـــــارگـــــاه روی مـــــتـــــاب
مـــــایــــه گـــــیــــرد صـــــواب او ز خـــــطـــــاگـــر درنـــگـــت شـــود بـــدل بـــه شـــتـــاب
زود جـــنــبـــش مــبـــاش هــمــچـــو عـــنــاندیـــــر آرام بــــــاش هـــــمـــــچـــــو رکـــــاب
دوش بــــا یـــار خــــویـــش مـــی گـــفـــتــــمســــخــــنــــی دوســــت وار از هــــر بـــــاب
تـــا رســـیــدم بـــدیــن کــه عــقــل شـــریــفمــــی نـــمــــایـــد مــــرا طــــریـــق صــــواب
کـــرد در زیـــر لـــب تــــبــــســــم و گـــفــــتای تـــــــرا نــــــام در عــــــنــــــا و عـــــــذاب
نـــه ســــلـــام تــــرا ز بــــخــــت عــــلـــیـــکنــــــه سؤال تــــــرا ز بــــــخــــــت جــــــواب
طـــــیـــــره ای گـــــاه ســـــلـــــوت از اعـــــداخــــجــــلـــی وقــــت دعــــوی از احــــبــــاب
تـــو چـــو هـــر غـــافـــلـــی و بـــی خـــبـــریتــــن ز دســــتــــی دریــــن وثــــاق خــــراب
روز و شــــب مـــحــــرم تــــو کــــلـــک و دواتســال و مــه مــونــس تـــو رحـــل و کــتـــاب
نـــــه تـــــرا راحـــــت بــــــقـــــا و حـــــیـــــاتنـــــه تــــــرا لـــــذت طـــــعـــــام و شـــــراب
رمــــضـــــان آمـــــد و هــــمــــی ســـــازنــــدکــــدخــــدایـــی ســــرا اولــــوالــــالــــبــــاب
نـــــزنـــــی لــــــاف خــــــدمـــــت اشــــــرافنــــکــــشــــی بـــــار مــــنــــت اصــــحــــاب
هـــم غـــریـــو تــــو چـــون غـــریـــو غـــریـــبهـــم خـــروش تــــو چـــون خـــروش غـــراب
چـــون فـــلـــک بـــی قـــراری از غـــم و رنـــجچــون مـلـک بــی نـصـیـبــی از خـور و خـواب
مـــعــــده و حــــلـــق نـــاز و نـــعـــمـــت تــــوطــــعـــمـــه صــــعـــوه و گـــلـــوی عـــقـــاب
گــــرچــــه در بــــذل و جــــود بــــنــــمــــایـــدســـایـــه صـــاحـــب آفـــتــــاب و ســـحــــاب
گـــرچـــه بـــر خـــنــگ هــمــتـــش گــیــتـــیهــــســــت بـــــی وزن تــــر ز پـــــر ذبـــــاب
گــــرچـــــه اقـــــبـــــال او کــــه دایــــم بـــــاداز رخ مــــلـــــک بـــــرگـــــرفـــــت نــــقـــــاب
تــــــشــــــنـــــگـــــان حــــــدود عـــــالـــــم رادر یـــکـــی جــــام کـــی کـــنـــد ســـیـــراب
در ســـمـــرقـــنـــد و در بــــخــــارا هـــســــتقــــدری مــــلــــک و انـــدکــــی اســــبــــاب
دخــــــل آن در مــــــیــــــان خـــــــرج فــــــراخدیــــــو آزرم را بـــــــود چــــــو شــــــهــــــاب
مــــحــــرم مــــن تــــویـــی مــــرا هــــم تــــوبــــــســـــر آن رســـــان ز بـــــهـــــر ثـــــواب
بـــشـــنــو ایــن از ره حـــقـــیــقـــت و صـــدقمـــشـــنـــو ایـــن از ره حـــدیـــث و عـــتـــاب
یــک مـــه از عـــشـــق خـــدمـــت صـــاحـــبمــــکــــش از روی اضـــــطـــــراب نــــقـــــابپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.