ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح صاحب ناصرالدین طاهر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:24 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
گــشــت از دل مــن قــرار غــایــبکـــارم نــشـــود بـــه از نــوایــب
دل دم خــور و دل فــریــب شــادانغـم حـاضـر و غـمـگـسـار غـایب
بــر ضــعــف تــنــم قــضــا مــوکــلبـــر ســوز دلــم قــدر مــواظــب
افـلـاک بــه رمـح طــعــنـه طــاعـنایـام بــه ســیـف هــجــر ضــارب
مـــایــیــم و شـــکـــایـــت احـــبـــامـــایــیــم و مــلـــامـــت اقـــارب
آشــفــتــه دل از جــهــان جــافــیآسـیمـه سـر از سـپـهر غـاضـب
بــر چــهـره دلـیـل شــمـع ســوزانبــر دیـده رسـیـل دمـع ســاکـب
آسـیـب عـوایـق از چــپ و راســتآشــوب خـــلــایــق از جـــوانــب
هـر مـســتــویـی ز وصـل مـغـلـوبهـر مـمـتــنـعـی ز هـجـر واجـب
شـــاخ گــل عــیــش بـــا عــوالــیبــرگ گــل انــس بـــا قــواضــب
بـا این همـه شـوق فـتـنه مـفـتـیبـا این همه قصه عشق خـاطب
معشوق بـتـی که هست پـیوستعشـقش چـو زمانه پـر عـجـایب
بـا شـمس و قـمـر بـه رخ مسـاعـدبـا شهد و شکر بـه لب مناسـب
از نـــوش بــــه مـــل درش لآلــــیوز مشـک بـه گل بـرش عـقـارب
چــیـن کـلـه بــر عــقـیـق چــیـنـیتــیـر مـژه بــر کــمــان حــاجــب
رخـسـاره چــو گـلـسـتــان خـنـدانزلــفــیـن چــو زنـگــیـان لــاعــب
بـــا روح دو بـــســـدش مــعــاشــربـا عـقـل دو نرگـسـش مـعـاتـب
از تـــوبـــه بــــرآمـــده ز حـــالـــشهـــر روز هـــزار مــــرد تــــایـــب
جــمـاش بــدان دو چــشــم عــیـارقــلــاش بــدان دو زلــف نــاهـب
شـــیــریــنــی لــطــفــش از نــوادرزیــبــایـی وصــفــش از غــرایـب
زیـبــا بــود آن ســخــن کـه بــاشـددیــبـــاچـــه آفــریــن صـــاحـــب
صــــدرالـــوزراء مؤیـــدالـــمـــلــــکدســـت و دل و دیــده مــراتـــب
دریـــای کـــرم نـــمـــای صـــافـــیخــورشــیـد فــرح فــزای صــائب
مــمـــدوح ائمــه و ســـلـــاطـــیــنمــشــهـور مـشــارق و مـغــارب
مـعـمـور بــه حـشـتــمـش اقـالـیـممـنـصــور بــه دولـتــش کـتــایـب
چــون بــاد صـبــا بــه خـلـق نـیـکـوچون ابـر سخی به دست واهب
از خـــون مــخـــالــفــان طـــاغـــیوز مــغـــز مـــحـــاربـــان حـــارب
آلـــــوده هـــــژبــــــر را بـــــراثـــــنانــدوده عـــقـــاب را مــخـــالــب
مکشوف به کوشش و به بخششمـشـعـوف بـه قـادم و بـه ذاهب
در قــبـــضـــه عــلــم او مــهــمــاتدر ســـایــه صــدق او تـــجـــارب
یــک عــالــم و صــدهــزار جــاهــلیـک صــادق و صــدهــزار کــاذب
عـقـل و نـظــرش ســر مـســاعـیجـــود و کـــرمــش در مــواهــب
در مـسـکـن عـلـم و عـدل سـاکـنبــر مـرکــب قــدر و جــاه راکــب
مــجـــمــوع مــکــارم و مــعـــالــیقــانــون مــفــاخـــر و مــنــاقــب
ای هـر مــلــکــی تــرا مــخــاطــبوی هـر مـلـکـی تــرا مـخــاطـب
نــام تـــو چـــو آفــتـــاب مــعـــروفکــام تـــو چـــو روزگــار غـــالــب
درگـــاه تــــو عـــام را مـــطــــامـــعایـوان تــو خــاص را مــکــاســب
گــردون بــه ســتــایـش تــو مــایـلاخـتــر بــه پــرسـتـش تـو راغـب
گـــفـــتـــار تـــرا ائمـــه عـــاشـــقدیـــدار تـــرا مـــلـــوک طـــالـــب
مــنــشــور تـــو درج پـــر جـــواهــرایــوان تـــو چـــرخ پـــر کــواکــب
چـــون مـــاه تـــرا هــزار مــنــهــیچــون تــیــر تـــرا هــزار کــاتـــب
چــالــاک تــر از عــصــای مـوســیفــــرخ قــــلــــمــــت گــــه مآرب
ای جــــود تــــرا بـــــحــــار خــــازنوی حــلــم تــرا جــبـــال نــایــب
آزاده دهــــر و صـــــدر اســـــلــــامبـــا درد نـــوایــب و مـــصـــایــب
زنـده اسـت بـه تـو کـه زنده کـردیادرار جــــهــــانــــیـــان و راتــــب
روشن بـه تـو گشـت شـغل گیتـیشارق ز تو گشت شمس غارب
تـــا هــســت عــلــوم را مــبـــادیتـــا هــســت امــور را عــواقــب
حــکـم تــو هـمـیـشـه بــاد بــاقـیعـزم تــو هـمـیـشـه بــاد ثـاقـب
بـــا چـــرخ کــمــال تـــو مــشــارکبــا دهـر جــمـال تــو مـصــاحــبپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.