ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ضیاء الدین اکفی الکفاة مودودبن احمدالعصمی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/09 16:24 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
آخــر ای خــاک خــراســان داد یـزدانـت نـجــاتاز بـــلــای غـــیــرت خـــاک ره گــرگــانــج و کـــات
در فــراق خــدمــت گــرد هـمــایـون مــوکــبــیکـانـدر نـعـل از هلـالـسـت اسـب را مـیخ از نـبـات
مـوکـب صـدر جــهـان پــشـت هـدی روی ظـفـرخـواجــه دنـیـی ضـیـاء دیـن حــق اکـفـی الـکـفـاة
لـاجـرم بـادت نسـیمی یافـت چـون بـاد مسـیحلــاجــرم آبــت مـزاجــی یـافــت چــون آب حــیـات
آنـکــه گــردون را بــرو تــرجــیـح نــتــوانـد نـهـادعـقـل کـل در هیچ معـنی جـز کـه در تـقـدیم ذات
داده کــلــک بــی قــرارش کــار عــالــم را قــرارداده رای بـــا ثــبـــاتــش مــلــک دنــیــا را ثــبــات
هـرچـه در گـیـتـی بــرو نـام عـطـا افـتـد کـفـشجـمله را گفـتـسـت خـذ جـام و قلم را گفتـه هات
در غـنایی خـواهد افتـاد از کفش گیتـی چـنانکبــر مــســاکــیـن طــرح بــایـد کــرد امــوال زکــات
ای ز شـرم جـاه تـو سـرگـشـتـه اوج اندر فـلـکوی ز رشــک دســت تــو نـالـنـده مـوج انـدر فـرات
آمــدی انـدر هـنـر اقــصــی نـهـایـات الــکــمــالچـون مـحـیـط آسـمـان اعـلـی نـهـایـات الـجــهـات
از خـداونـدی جـدا هـرگـز نـبـودسـتـی چـنـانـکنفـس مـوجـود از وجـود و ذات مـوصـوف از صـفـات
بـعـد از آن والی که بـنیاد وجـود از جـود اوسـتبـر خـلایق چـون تـو والی کـس نبـودسـت از ولات
دســت انـصـاف تــو بــر بــدعـت سـرای روزگـاردسـت مـحـمـودسـت بـر بـتـخـانه های سـومـنات
گر حـرم را چـون حـریم حـرمتـت بـودی شـکـوهدر درون کــعــبــه هــرگــز نــامــدی عــزی و لــات
هـر کــرا در دل هـوای تــســت ایـمــن از هـوانهـر کـه را در جــان وفــای تــســت فـارغ از وفـات
خـود صلاح اهل عالم نیسـت اندر شرع و رسماعـتـصـام الـا بــه حـبــل طـاعـتـت بــعـد از صـلـات
زانـکــه امـروز از اولـوالــامـری و یـزدان در نـبــیهمچـنین گفتـسـت و حـق اینست و دیگر تـرهات
خـون دل یـابـد ز بـاس تـو چـو گـردون بـشـکـنـددر عـظـام دشـمـن مـلـک ار هـمـه بــاشــد رفـات
صـد عـنـایـت نـامـه گـردون حـنـا بــر کـرده گـیـرچـون ز دیوانـت بـه جـان کـردند خـصـمـی را بـرات
خصم را گو هرچه خواهی کن تـو و تـدبـیر ملکایـن خــبــر دانـم خــداونـدا کـه دانـی کــل شــات
صــاحــبــا صــدرا خــداونـدا کــریـمــا بــنـده گــریــابـــد از حــرمــان عــالــی بـــارگــاه تــو نــجــات
بعد از این در خدمت از سر پای سازد چون قلمزانکه گشتـسـت از فراق تـو سـیه دل چـون دوات
در قــضــای خــدمـت مـاضــیـش قــوتــهـا دهـدآنـکـه حـسـرتـهاش مـیداده اسـت هردم بـر فـوات
انـدریـن خـدمـت کـه دارد بــنـده از تــشـویـر آنپـیش فـتـیان خـراسـان دسـت بـر رخ چـون فـتـات
گرچـه بـعـضـی شـایگانسـت از قوافی بـاش گوعـــفـــو کــن وقـــت ادا دانــی نــدارم بـــس ادات
بــود الـحـق تــاء چــنـد دیـگـر از وجــدان ولـیـکچون ممات و چون قنات و چون روات و چون عدات
گـفـتـم آخـر شـایـگـان خـوش بـه از وجـدان بــدفـی الـمـثــل چــون حـادثــاتــی از ورای حـادثــات
هـیچ کـس در یک قـوافـی بـنـده را یـاری نـکـردهـرکـه بـیـتـی شـعـر دانـسـت از رعـیت وز رعـات
جـز جمال الدین خطیب ری که بـرخواند از نبـیمــســـلــمــات مؤمــنــات قـــانــتـــات تـــایــبـــات
تــا کـنـد تــقـطــیـع ایـن یـک وزن وزان ســخــنفــاعــلــاتــن فــاعــلـاتــن فــاعــلـاتــن فــاعــلـات
جیش تـو بـادا بـه بـلخ و جـشن تـو بـادا بـه مروبــارگــاهــت در نــشــابــور و مــقــام انــدر هــراتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.