ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح خاقان اعظم عمادالدین پیروزشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:24 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای زمــــان شــــهــــریــــاری روزگــــارتتــا قـیـامـت شــهـریـاری بــاد کـارت
ای تــرا پــیـروزی و شــاهـی مــســلــمبــاد بـبـر پـیـروزی و شـاهـی قـرارت
ای بــه جـایـی کـاسـمـان مـنـت پــذیـردگـر دهـی جـایش کـجـا انـدر جـوارت
هـرکـجـا رای تــو شـد راضـی بــه کـاریجـنبـش گردون طـفـیل اخـتـیارسـت
هر کجـا عزم تـو شد جـنبـان بـه فتـحـیبــر ســر ره نـصــرت انـدر انـتــظـارت
خــنـده خــنـجــر ز فـتــح بــی قـیـاسـتنــالــه دریــا ز بــذل بــی شــمــارت
داغ طـاعت بـر سـرین تـا وحـش و طیرتمـهر بـیعـت بـر زبـان تـا مـور و مـارت
در مقام سـمع و طـاعـت هر دو یکسـانشــیـر شــادروان و شـیـر مـرغـزارت
حـق و بـاطـل را کـه پـیـدا کـرد و پـنـهـانحــزم پــنــهــان و نــفــاذ آشــکــارت
دی و فــردا را بـــه هــم پـــیــش تــو آردبــــر در امـــروز امـــر کــــامـــکـــارت
هـر مــرادی کــاســمــان در جــیـب داردبــازیـابــی گـر بــجــویـی در کــنـارت
نـقـش مـقـدوری نـیـارد بــســت گـردونجـز بـه اسـتـصـواب رای هـوشـیارت
بــر در کــس عــنــکــبــوت جــور هــرگــزکـی تـنـد تـا عـدل بـاشـد یـار غـارت
پــرده شـب درگـهـت را پــرده گـشـتــیگــر اجــازت یــافــتــی از پــرده دارت
بـــاره در هــم نـــیــارد کـــرد گـــیــتـــیثـابــت ارکـان تــر ز حـزم اسـتــوارت
افـعـی پــیـچــان نـشـد در صـف هـیـجــاتـیز دنـدان تـر ز رمـح خـصـم خـوارت
از دل خـــارا نـــیـــامـــد هـــیـــچ آتــــشفـتــنـه سـوزی را چـو تــیـغ آبــدارت
گــنـج را لــاغــر کــنـد بــذل ســمــیـنـتمـلـک را فــربــه کــنـد کــلـک نـزارت
کــلــک از دریــا کــمــال خــویـش یــابــددانـد ایـن مـعــنـی دل دریـا عــیـارت
لــازم دســت چــو دریــای تـــو زان شــدکـلـک آبــســتــن بــه در شـاهـوارت
تــابــش خــورشــیـد نـتــوانـد گــرفــتــنکـشـوری از ملک و جـاه بـی کـنارت
چـــاوش اوهـــام نـــتـــوانـــد رســـیــدنتــا کــجــا تــا آخــر صــف روز بـــارت
در درون پــــره افــــتــــد از بــــرون نـــیشـیـرو و گـاو آســمـان روز شـکـارت
شــهــریـارا بــخــت یـارت بــاد نــی نــیآنــکـــه او یــاری نـــدارد بـــاد یــارت
روز هــیـجــا کــاســمــان ســیـارگــان رادر تـــتـــق یــابـــد ز گـــرد کـــارزارت
رخــنـه در کـوه افــکـنـد کـه؟ کـر و فــرتلرزه بـر چـرخ افـکـند چـه؟ گـیرودارت
بـــر فــلــک دوزد بــه طــنــازی در آن دمحــکــم بــدرابــیـلـک گـردون گـذارت
در عــدد افــزون نـمــایـد در عــمــل نـیگاه کوشش ده سـوار و صد سـوارت
هـر ســوار از لـشــکـر دشـمـن دو گـرددنز مـدد از خـنـجـر چـون ذوالـفـقـارت
جـوف دوزخ پــر کـنـد قـهـرت بــه یـک دمگـر جــدا افــتــد ز عــفــو بــردبــارت
ســـایــه از قـــهــر تـــو گــر آگـــاه گــرددبـگسـلد حـایل ز خـصـم خـاکسـارت
جــمــع گــردد جــزو جــزوش بــار دیـگــرکـشـتــه ای را کـایـد انـدر زیـنـهـارت
پشته چون هامون کند هامون چو پشتهپــویـه و جــولــان ز رخــش راهـوارت
بـسکه بـر سیمرغ و رستـم بـذله گفتـیگـر بـدیدی در مـصـاف اسـفـنـدیارت
خـسـروا اینـگـونـه شـعـر از بـنـده یـابـیهم تـو دانی ای سخـندانی شعارت
شــاخ دانـش مـثــل تــو طــوطــی نـداردمی نگویم ای چو طوطی صدهزارت
گــرچــه از ایـن بــنـده یـادت مـی نـیـایـدبــاد صـد دیـوان سـخـن زو یـادگـارت
تــــــا دوام روزگـــــار از دور بــــــاشــــــددور دولــــت بــــاد دایـــم روزگــــارت
گـشـتـه هر امروزت از دی ملکـت افـزونبـاد چون امروز و دی امسال و پـارت
اصــل مــاتــم تــیـغ هـنـدی در یـمـیـنـتاصـل شـادی جـام بـاده بـر یـسـارت
ای قـوی بــازو بــه حــفــظ دولـت و دیـنحــرز بـــازو بــاد حــفــظ کــردگــارتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.