ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ناصرالملة والدین ابوالفتح طاهر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:24 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
اگــر مــحــول حــال جــهـانــیـان نــه قــضــاســتچـــرا مـــجـــاری احـــوال بــــرخـــلـــاف رضـــاســـت
بـلی قضاسـت بـه هر نیک و بـد عنان کش خـلقبــدان دلـیـل کـه تــدبــیـرهـای جــمـلـه خــطــاســت
هــــزار نــــقــــش بـــــرآرد زمــــانــــه و نــــبــــودیــکــی چـــنــانــکــه در آیــیــنــه تـــصـــور مــاســـت
کــســی ز چـــون و چـــرا دم هــمــی نــیــارد زدکــه نــقــش بــنــد حــوادث ورای چــون و چــراســت
اگــر چــه نـقــش هـمــه امــهـات مــی بــنــدنــددر این سـرای کـه کـون و فـسـاد و نـشـو و نمـاسـت
تــفــاوتــی کــه دریـن نـقــشــهـا هـمـی بــیـنـیز خـامـه ایـسـت کـه در دردسـت جـنـبــش آبــاسـت
بـه دست ما چـو از این حـل و عقد چـیزی نیستبـه عـیش ناخـوش و خـوش گر رضـا دهیم سـزاسـت
کــه زیــر گــنــبـــد خــضــرا چــنــان تــوان بـــودنکــه اقــتــضــای قــضــاهــای گــنــبــد خــضــراســت
چــو در ولــایـت طــبــعــیـم ازو گــریـزی نـیـســتکـــه بـــر طـــبـــاع و مـــوالـــیــد والـــی والـــاســـت
کـســی چــه دانـد کـیـن گـوژپــشــت مـیـنـارنـگچـــــگـــــونــــه مــــولــــع آزار مــــردم دانــــاســـــت
نــه هــیــچ عـــقــل بـــر اشـــکــال دور او واقـــفنــه هــیــچ دیـده بــر اســرار حــکــم او بــیـنــاســت
چـه جـنبـش اسـت کـه بـی اولـسـت و بـی آخـرچه گردش است که بی مقطع است و بی مبداست
مـرا ز گـردش ایـن چــرخ آن شــکــایـت نـیـســتکـه شـرح آن بـه همه عـمـر ممکـن اسـت و رواسـت
زمـانـه را اگـر ایـن یـک جــفـاسـت بــسـیـارسـتبـه جـای مـن چـه کـز این صـدهـزار گـونـه جـفـاسـت
چــــو عـــزم خـــدمـــت آن بــــارگـــاه دیـــد مـــراکه صـحـن و سـقـفـش بـی غـاره زمین و سـماسـت
چــو دیـد کــز پــی تــشــریـف نـعــمـت و جــاهـمچــو بـــنــدگــان ویــم قــصــد حــضــرت اعــلــاســت
بــه دســت حــادثــه بـــنــدی نــهــاد بـــر پــایــمکـه هـمـچـو حـادثــه گـاهـی نـهـان و گـه پــیـداسـت
سـبـک بـه صـورت و چـونـان گـران بـه قـوت طـبـعکـه پــشـت طـاقـتـم از بــار او هـمـیـشـه دوتــاسـت
نـظــر بــه حــیـلـه ز اعــضــا جــدا نـمـی کـنـدشکـراســت بــنـد بــر اعـضـا کـه آن هـم از اعـضـاسـت
عــصــاســت پــایـم و در شــرط آفـریـنـش خــلـقشـنـیده ای کـه کـسـی را بـه جـای پـای عـصـاسـت
اگـر چـه دل هدف تـیر مـحـنت اسـت و غـمسـتوگــرچــه تــن ســپــر تــیـغ آفــتــســت و بــلــاســت
ز روزگـار خـوشـسـت ایـن هـمـه جـز آنـکـه لـبــمز دســــت بــــوس خــــداونـــد روزگـــار جــــداســـت
خــــدایـــگــــان وزیـــران مـــشــــرق و مـــغــــربکـــه در وزارت صــــاحــــب شــــریـــعـــت وزراســــت
ســپــهـر فـتــح ابــوالـفـتــح طــاهـر آن صــاحــبکـه بــر سـپـهـر کـمـالـش سـپـهـر کـم ز سـهـاسـت
پـــنــاه مــلــت و پـــشــت هــدی و نــاصــر دیــنکـه دیـن و مـلـت ازو جـفـت نـصـرتـسـت وبــهـاسـت
جـهـان خـواجـگـی و خـواجـه جـهـان کـه بـه جـاهبــه خــواجــگـان مـمـالـک بــرش عــلـو و عــلـاســت
زمـانـه مـلـکـی کــز کـلـک و خــاتــمـش در مـلـکهــزار بـــنــد و گـــشـــاد و هــزار بـــرگ و نــواســـت
ز بــار حــلــمــش در جــرم خــاک اســتــســلــامز تـــف قــهــرش در طــبـــع آن اســـتـــســقــاســت
ز قــدر اوســت کــه تــار ســپــهــر بــا پــودســتز عــدل اوســت کــه خــار زمــانــه بـــا خــرمــاســت
قـضـاش گـفـت بــه دسـتــت دهـم زمـام جــهـانزمـانـه گـفـت کـه او خــود جــهـان مـســتــوفـاســت
قــدر نــمــود کــه حــکــم تــو بــر قــضــا فــکــنـمسـپـهر گفـت که او خـود بـه نفس خـویش قضـاسـت
در آن ریـاض کـه طـوبـی نـمـود سـایـه بــه خـلـقچــه جــای غــمـزه بــیـد وکــرشــمـهـای گــیـاســت
در آن مــصـــاف کــه خـــیــل مــلــائکــه صـــف زدچــه حــد خــنــجــر هــنــدی و نــیـزه بــطــحــاســت
بــه خـط طـاعـت و فـرمـان درش وحـوش و طـیـوربــه زیـر ســایـه عــدل انــدرش رجــال و نـســاســت
ایـا ســپــهـر نـوالـی کـه پــیـش صـدق ســخــاتســـخـــای ابــــر دروغ و نـــوال بــــحــــر دغـــاســـت
بــه پـیـش رفـعـت تـو چـرخ گـویـیـا پـسـت اسـتبــه جــای دانــش تــو عــقــل گــویـیــا شــیـداســت
ایــا زمــانــه مــثـــالـــی کـــه امــر و نــهــی تـــرابـــه روزگـــار بـــدارنــد و کـــار دســـت و دهــاســـت
تــو آن کــســی کــه ز بــهـر ثــنـا و مــدحــت تــوبـــه مـــادح تـــو پـــر از روزگـــار مــدح و ثـــنــاســـت
بـــه درگـــه تـــو فـــلــک را گـــذر بـــه پـــای ادببــه جــانـب تــو قـضــا را نـظــر بــه عـیـن رضــاســت
عـــیــار قـــدر تـــو آن اوجـــهــا کـــه بـــر گـــردونعــیــال دســت تــو آن مــوجــهــا کــه در دریــاســت
ز شوق مجلس تست آن طرب که در زهره استز بــهـر خـدمـت تــسـت آن کـمـر کـه بــر جــوزاسـت
نــوال دســت تــرا مــوج بـــحــر و بــذل ســحــابمــســیــر امــر تــرا بـــال بـــرق و پــای صــبـــاســت
ز اعــــتــــدال هــــوایــــی کــــه دولــــتــــت داردحــمــاد را چــو نـبــات انـتــمــای نـشــو و نـمـاســت
فــلــک ز جــود تــو ســازد لــطــیــفــهــای وجــودمــگــر کــه مــنــبــع جــود تــو مــصــدر اشــیـاســت
کف جـواد تـرا دهر خـواسـت گفت سخـی اسـتسـپـهر گفت مخـوانش سخـی که محـض سخـاست
جـهـان بــه طـبــع گـرایـد بــه خـدمـت تــو کـه تـوبــــه ذات کـــل جـــهـــانـــی و کـــل او اجــــزاســـت
وجــود خـوف و رجــا فـرع خـشـم و حــلـم تــوانـدکـه خـشـم و حـلـم تـو اصـل مـزاج خـوف و رجـاسـت
قــضــا چــو ذات تــرا دیـد گــفــت ایـنــت عــجــبجــهـان گــذشــت و هـنــوز انــدرو تــن تــنــهـاســت
اگــر فــنــا در هــســـتـــی بـــه گــل بـــرانــدایــدتــرا چــه بــاک نــه ذات تــو مــســتــعــد فــنــاســت
وگــر بـــقـــا نــبـــود در جـــهــان تـــرا چـــه زیــانبــقــا بــذات تــو بــاقــی نـه ذات تــو بــه بــقــاســت
چــه هـیـکـلـســت بــه زیـر تــو در کـه بــا تــک اوبـسـیـط گـوی زمـین هـمـچـو پـهـنـه بـی پـهـنـاسـت
تـــبـــارک الــلــه از آن آب ســـیــر آتـــش فــعـــلکـه بــا رکـاب تــو خـاکـسـت و بــا عـنـانـت هـواسـت
بــه وقـت رفـتــن و طــی کـردن مـســالـک مـلـکهــواش فــدفــد و دریــا ســراب و کــه صــحــراســت
نـشـیـب و بــالـا یـکـســان شــمـارد از پــی آنـکبــه کـام او بــه جــهـان نـه نـشـیـب و نـه بــالـاسـت
جـــهــان نــوردی کـــامـــروزش ار بـــرانــگـــیــزیبـــه عـــالــمــیــت رســـانــد کــه انــدرو فــرداســـت
ســپــهــر اگــر بـــدل خــویــش صــورتــی ســازدبــرش چــو صـورت اســبــی بــود کـه بــر دیـبــاسـت
نــه صـــاحـــبـــا مــلــکـــا ز آرزوی خـــدمــت تـــودلـم قـریـن عــذابــســت و دیـده جــفــت بــکـاســت
ولــیــک آمــدنــم نــیــســت مــمــکــن از پــی آنکـه رفـتـنـم بـه سـریـن و نـشـسـتـنـم بـه قـفـاسـت
همی بـه پـشـت چـو کـشـتـی سـفـر تـوانم کـردکــه راه وادی دشـــوار و عـــبـــره چـــون دریــاســـت
چــنـان مـدان کـه تــغــافـل نـمـوده بــاشــم از آنکـه بــر تــبــاهـی حـالـم هـمـیـن قـصـیـده گـو اسـت
بـلـی گـنـاه بـزرگ اسـت اگـرچـه عـذری هـسـتکــه گــر بــگــویـم گــویـنـد بــر تــو جــای دعــاســت
ولــیـکــن ار بــدن مــرده ریـگ نــیــســت چــنــانکـه خــدمـت تــو کــنـد جــان زار مـانـده کــجــاســت
بـــــه مـــــن جـــــواب و سؤال امـــــور دیــــوان راتــعـلـقـی نـبــود کـان شــعــار و رســم شــمـاســت
سؤالـکـیـسـت در ایـن حـالـتـم بــه غـایـت لـطـفگــمــان بــنـده چــنــانـســت کــان نـه نــازیـبــاســت
ز غـــایــت کـــرم تـــســـت یــا ز خـــامـــی مـــنکــه بــا گــنـاه چــنـیـن مــنـکــرم امـیـد عــطــاســت
بــدیـن دقــیـقــه کــه رانـدم گــمـان کــدیـه مـبــربــه بــنـده، گـرچــه گـدایـی شـریـعـت شـعـر اســت
ســرم بــه ظــل عـنـایـت بــپــوش بــس بــاشــدکــه عــمـرهـاســت کـه در تــف آفــتــاب عــنـاســت
هـمــیـشــه تــا بــه جــهـان انـدرون ز دور فــلــکشـبـسـت و روز و زین هر دو ظلمتـسـت و ضـیاسـت
شــبــت هــمــیــشــه ز اقــبــال روز روشــن بــادکـــه روز روشـــن اقـــبـــال تـــو شـــب اعـــداســـت
بــه خـرمـی و خـوشـی بــگـذران جــهـان جـهـانکـه هرچـه جـز خـوشـی و خـرمی همـه سـوداسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.