ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در صفت خزان و مدح ناصرالدین ابوالفتح طاهر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:25 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
روز مـی خـوردن و شـادی و نـشـاط و طـربـسـتنـاف هـفـتــه اسـت اگـر غـره مـاه رجـبــسـت
بــرگ ریـزان بــه هـمـه حــال فــرو بــایـد ریـخــتبــه قـدح آنـچـه از او بــرگ و نـوای طـربــسـت
مــادر بـــاغ ســتــرون شــد و زادن بـــگــذاشــتچـکـنـد نـامـیـه عـنـیـن و طـبـیـعـت عـزبـسـت
دخــتـــر رز کــه تـــو بـــر طــارم تـــاکــش دیــدیمدنی شـد کـه بـر آونگ سـرش در کـنبـسـت
مـوی بــر خـیـک دمـیـده ز حــسـد تــیـغ زنـسـتتـا بـه خـلوت لب خـم بـر لب بـنت العـنبـسـت
گـرنـه صـراف خـزان کـیـسـه فـشـان رفـت ز بــاغچون چمن ها ز ذهابش همه یکسر ذهبـست
این عـجـب نـیسـت بـسـی کـز اثـر لـالـه و خـویدگـفـتـی آهوبـره مـینـاسـم و بـیجـاده لـبـسـت
یـارب الـمـاس لـبــش بــاز کـه کـرد و شـبـه سـمبـینی این گنبـد فیروزه که چـون بـلعـجـبـسـت
این همان سکنه و صحراست که گفتی ز سمومتـربــت آن خـزف و رسـتـنـی ایـن حـطـبـسـت
خــیـز از سـعـی دخــان بــیـن و ز تــاثــیـر بــخــارتـا در این هر دو کنون چـند رسـوم عجـبـسـت
روزن ایـــن هـــمـــه پــــر ذره زریـــن زره اســــتعرصه آن همه پـر پـشـه سـیمین سـلبـسـت
لـمـعـه در سـکـنـه کـانـون شـده بـر خـود پـیچـانافـعـی کـاه ربــا پــیـکـر مـرجــان عـصـبــســت
دود حــلـقـه شـده بــر سـطـح هـوا خــم در خــمسـطـرهاییسـت کـه مـکـتـوب بـنان لـهبـسـت
شــعــلـه آتــش از ایـن روی کـه گـفــتــم گـویـیدر مـقــادیـر کـتــابــت قــلـم مـنـتــجــبــســت
هـر زمــان لــرزه بــر آب شــمــر افــتــد مــگــرشدر مــزاج از اثــر هـیـبــت دســتــور تــبــســت
صـاحـب عـادل ابــوالـفـتـح کـه در جـنـبــش فـتـحجـنـبـش رایـت عـالـیـش قـویـتـر سـبــبــسـت
طــاهـر آن ذات مــطــهـر کــه ســپــهـرش گــویـدصـدر طـاهر گـهر و صـاحـب طـاهر نسـبـسـت
آنـکـه در شـش جـهـت از فـضـلـه خـوان کـرمـشهیچ دل نـیسـت کـه از آز در آن دل کـربـسـت
وانـکــه در نـه فــلــک ار بــرق کــمـالـی بــجــهـدهـمـه از بــارقـه خــاطــر او مـکـتــســبــســت
ســاحــت بــارگـهـش مـولـد مـلـک عـجــمـســتعــدل فــریــادرســش داور دیــن عــربـــســت
ضـبـط مـلـک فـلـک انـدیشـه همـی کـرد شـبـیزانـشـب اوراد مـقـیـمـان فـلـک قـد وجـبـسـت
صــاحــبــانـه مــلــکــا، هـم نـه چــرا زانــکــه تــرامدحـت از حـرف بـرونست چـه جـای لقبـست
نـام سـلـطـان نـه بــدانـسـت کـه تــا خـوانـنـدشبــل بــرای شـرف سـکـه و فـخـر خـطـبــسـت
گـوشـه بـالـش تـو چـیسـت کـلـه گـوشـه مـلـکوندرو هم ز نسـب رفعت و هم از حـسـبـست
مـسـنـدت بــرتـر از آنـسـت کـه در صـد یـک از آنچــرخ را گــنـج تــمـنـا و مـجــال طــلــبــســت
غــرض از کــون تــو بــودی کــه ز پــروردن نــخــلگرچـه از خـار گذر نیسـت غرض هم رطبـست
آســمــان دگــری زانــکــه بــه هـمــت جــنــبــیجـنبـش چـرخ نه از شـهوت و نه از غضبـسـت
مـه بــه نـعـل سـم اسـب تـو تــشـبــه مـی کـردخـــاک فــریــاد بـــرآورد کــه تـــرک ادبـــســت
گرد جـیش تـو بـشـد بـر همه اعضاش نشـسـتتـاکه اجـرب شد وانک همه سالش جـربـست
چـرخ چـون گوز شـکـسـتـسـت از آن روی که ماهچـهـره چـون چـهـره بـادام از آن پـر ثـقـبـسـت
خــصــم اگــر لـاف تــقــابــل زنـد از روی حــســدحق شناسد که که بوالقاسم و که بولهبست
ور مـقـابــل نـهـمـش نـیـز بــه یـک وجـه رواسـتتو چو خورشید بـه راس او چو قمر در ذنبـست
رتــبــت شــرکــت قــدرش نــشــود لــازم ازآنــکدار او از خـشب و تـخـت تـو هم از خشبـست
آخـــر از رابــــطـــه قـــهـــر کـــجــــا دانـــد شـــدسـرعـت سـیر نـفـاذت نـه بـه پـای هـربـسـت
ور کـشـد سـد سـکـنـدر بــه مـثــل گـرد بــقـاشایـن مـهـنـدس کـه در افـعـال ورای تـعـبـسـت
عـقـل دانـد کـه چـو مـهـتـاب زنـد دسـت بـه تـیـغرد تــیـغــش نـه بــه انـدازه درع قــصــبــســت
هـمـه در شـشـدر عـجـزنـد و تــرا داو بــه هـفـتضربـه بـسـتـان و بـزن زانکه تـمامی ندبـسـت
تـاکـه تـبـدیل بـد و نـیک بـه سـال و بـه مـهسـتتـاکه ترتیب مه و سال بـه روزست و شبـست
بــی تـو تـرتـیـب شـب و روز و مـه و سـال مـبــادکـه ز سـر جـمـلـه آن مـدت تـو مـنـتـخـبـسـت
بـه می و مطرب خـوش نغمه شـعف بـیش نمایکه ز انصـاف تـو اقطـار جـهان بـی شـغبـسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.