ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح خاقان اعظم پیروزشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:25 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
شـاهـا زمـانـه بــنـده درگـاه جــاه تــســتاسـلـام در حـمـایـت و دین در پـنـاه تـسـت
فــیــروزشــاه عــادلــی و بـــر دوام مــلــکبــهـتــر گـواه عـدل بــود و او گـواه تــســت
گــردون غــبــار پــایــه تــخــت بــلــنــد تــوخـورشـیـد عـکـس گـوهـر پـر کـلـاه تـسـت
هـر آیـت از عـنـا و عـنـایت کـه مـنـزلـسـتدر شـان بـدسـگـال تـو و نـیکـخـواه تـسـت
سـیـر سـتــارگـان فـلـک نـیـسـت در بــروجبــر گـوشـه هـای کـنـگـره بــارگـاه تــسـت
چـشـم مـجـاهـدان ظـفـر نـیـسـت بـر قـدربـر سـمت تـو و رایت و گـرد سـپـاه تـسـت
رای تـو گفـت خـرمن مه را که چـیسـت آنتـقـدیـر گـفـت سـایـه چـتـر سـیـاه تـسـت
قـدر تـو گفـت چـرخ نهم را کـه کیسـت اینتـعریف خـویش کرد که خـاشاک راه تـست
ای خــســروی کـه واســطـه عـقـد روزگـارتـا سـال و ماه دور کند سـال و ماه تـسـت
بـا نوبـتـت فلک بـه صـدا هم سـخـن شـدهبـا نوبـتـیت گفتـه که خـورشـید داه تـسـت
بــا خــاک بــارگــاه تــو مــن بــنــده انــوریگفـتـم که زنده جـان نژندم بـه جـاه تـسـت
قـسـمـم ز خـدمـت تــو چـرا دوری اوفـتــادگـفـت انـوری بـهانه چـه آری گـنـاه تـسـت
گفـتـم کـه آب جـیحـون، گفـتـا خـری مکـنبـگـذر کـه عـالـمی همه آب و گـیاه تـسـت
گفتم به طالعم خللی هست گفت نیستعـیـب از خــیـالـهـای دمـاغ تــبــاه تــســت
یـوسـف نئی نـه بـیـژن اگـرنـه بــگـفـتـمـیانـدر ازای مـجـلـس شـه بـلـخ چـاه تـسـت
گفتـم تـوقف من از این جـمله هیچ نیسـتای حـضـرتـی کـه عـرش نمودارگاه تـسـت
زان اعـتـمـادهاسـت کـه چـون روز روشـنمبــر مـدت کـشـیـده و روز بــه گـاه تــســت
گفـتـا ضـمان تـو که کـند ای شـغـب فـزایگفتـم که حـفظ دولت تـشویش کاه تـست
تـا کـهـربــا چـو دسـت تـصـرف بـرد بـه کـاهاز عدل شه خطاب رسد کین نه کاه تست
پـــیــروز شــاه بـــاد و نــدا از زمــانــه ایــنپــیـروز شـاه احـمـد بــوبــکـر شـاه تــسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.