ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ملکان غور شهاب الدین و ناصرالدین حسن محمود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:25 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
عــرصــه مــمــلــکــت غــور چــه نــامــحــدودســتکـه در آن عـرصـه چـنان لـشـکـر نامعـدودسـت
رونـــق مـــلـــک ســـلـــیـــمـــان پـــیـــمـــبـــر داردعرق سـلطـان چـه عجـب کز نسـب داودسـت
چـشـم بــد دور کـه بـس مـنـتـظـم اسـت آن دولـتآری آن دولــت را مـنـتــظــمـی مــعــهـودســت
ای بــرادر ســخــتــی راســت بــخــواهـم گــفــتــنراسـتـی بــهـتـر تــا فـاسـتـقـم انـدر هـودسـت
عــقــل دانـد کـه مـهـیـا بــه وجــود دو کــســســتهـرچـه از نـظـم وز تــرتــیـب درو مـوجــودسـت
از یــکــی بـــازوی اســلــام هــمــه ســـالــه قــویوز دگــر طــالــع دولــت ابــدا مــســعــودســت
گــوهــر تــیـغ ظــفــرپــیـشــه ایـن از فــتــح اســتهـیـات دســت گـهـر گـسـتــر آن از جــودسـت
مـردی و مـردمـی از هـر دو چــنـان مـنـتــشـرسـتکه شعاع از مه و رنگ از گل و بوی از عودست
فــضــلـه مـجــلـس ایـشــان چــو بــه یـغــمـا دادنـدگفت رضوان بـر ما چـیسـت همین موعودسـت
هرچـه در مـلـک جـهانـسـت چـه ظـاهر چـه خـفـیهمـه در نـسـبـت این هـر دو نـظـر مـردودسـت
تــیـغـشــان گـر افـق صــبــح شــود غـوطــه خــورددر زمـیـن ظـل زمـیـن ایـنـک ابـدا مـمـدودسـت
خــصـم دولـت را چــون عـود سـیـه ســوخــتــه انـدکار دولت چه عجـب ساختـه گر چـون عودست
بــر تــمــامـی حــســد حــاســد اگــر بــیـنـد کــسچـرخ را این بـه بـقـا آن بـه عـلو محـسـودسـت
نـیـســت الـقـصــه کـمـالـی کـه نـه حــاصــل دارنـدجـز قـدم زانـکـه قـدیمـی صـفـت مـعـبـودسـت
بــا خــرد گـفـتــم کـای غــایـت و مـقـصــود جــهـاننیسـت چـیزی که بـه نزدیک تـو آن مفقودست
کـیـسـتـنـد ایـن دو خـداونـد بــه تــعـیـیـن بــنـمـایکه فـلان غـایت این شـعـر و فلان مقصـودسـت
گفت از این هر دو یکی جز که شهاب الدین نیستگـفـتـم آن دیـگـر گـفـتـا حـسـن مـحـمـودسـت
گـفـتـم اغـلـوطـه مـده این چـه دویی بـاشـد گـفـتدویی عقل که هم شـاهد و هم مشـهودسـت
دیــرمــان ای بـــه کـــمــالــی کــه در آغـــاز وجـــودبــر وجـود چـو تــویـی راه دویـی مـسـدودسـت
مـلــکــی از حــصــر بــرون بــادت و عــمـری از حــدگـرچــه در عـالـم مـحـصـور بــقـا مـحــدودسـت
خـــالـــی از ورد ثـــنــای تـــو مــبـــادا ســـخـــنــیتــا قـلـم را چــو زبــان ورد سـخــن مـورودسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.