ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح امام اجل عالم صفی الدین عمر گحجواری

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:25 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
زمـانـه گـذران بـس حـقـیـر و مـخـتـصـرسـتازایــن زمــانــه دون بــرگــذر کــه بــر گــذرســت
بـه حـل و عـقـد جـهان را زمـانه ایسـت دگـرکــه پـــیــشـــکــار قــضــا و مــدبـــر قــدرســـت
کــف کــفــایــت و رای صـــواب صـــدر اجـــلبــه حــل و عــقــد جــهـان را زمـانـه دگــرســت
صـفـی مـلـت اسـلـام و نـجــم دیـن خــدایعــمـر کـه وارث عــدل و صــلـابــت عــمـرســت
بـلـند همـت صـدری کـه طـبـع و دسـتـش راقـضـا پــیـام ده اســت و سـخــا پــیـام بــرسـت
بـه جـنـب فـکـرت او بــرق گـویـیـا زمـنـسـتبــه جــای خــاطـر او بــحــر گـویـیـا شـمـرســت
به قدر هست چو گردون اگرچه در جهتستبه رای هست چو خورشید اگرچه سایه ورست
بــر عــنـایـت او ســعــی چــرخ نـامـشــکـوربــر عــطــیـت او مـلــک دهـر مــخــتــصــرســت
چـو لـطـفـش آیـد پـتـیـاره زمـانـه هـبــاسـتچــو قــهـرش آیـد اقــبــال آســمــان هـدرســت
ز لـطـف او مـرگ انـدیشـه کـرد کـلـک شـکـراز آن قـبــل کـه نـهـان دلـش هـمـه شـکـرسـت
ز بـهر خـدمت اندیشـه ای که در دل اوسـتز پــای تـا بــه سـرش صـد مـیـان بــا کـمـرسـت
ایـا زمـانـه مـثــالــی کــه از ســیـاســت تــوچــو عـالـمـی ز زمـانـه زمـانـه بــر خــطــرســت
تـویی که معـده آز از عـطـات ممتـلی اسـتتـویی که دیده بـخـل از سـخـات بـی بـصـرسـت
سـحـاب دسـت تــرا جــود کـمـتــریـن بــارانمـحـیـط طـبــع تــرا عـلـم کـمـتــریـن گـهـرسـت
بــه آتــش انـدر ز آب عـنـایـت تــو نـمـســتبــه آب در ز ســمـوم ســیـاســتــت شـررســت
چـو جـرم شـمس همه عنصر تـو از نورسـتچــو ذات عـقـل هـمـه جــوهـر تــو از هـنـرسـت
سـپـهـر بــر شـده رازی نـدارد از بــد و نـیـککــه نــه طــلــایــه حــزم تــرا از آن خــبــرســت
چـو اتــصـال سـعـود و نـحـوس چــرخ کـبــودرضــا و خــشــم تــرا در جــهـان هـزار اثــرســت
پــر از خــدنـگ نـوائب هـمــی بــریـزد ازآنـکهـــمـــای قـــدر تــــرا روزگـــار زیـــر پــــرســـت
تــو آن جــهـان امـانـی کــه در حــمـایـت تــوتــذرو بــا شــه و روبــاه مــاده شــیــر نــرســت
سـماک رامح اگـر نیزه بـشـکـند چـه عـجـبکـنـون کـه پـیش حـوادث حـمـایـتـت سـپـرسـت
جـهان امـن تـرا چـون ارم دو صـد حـرمـسـتسـپــهـر قـدر تــرا چـون قـمـر دو صـد قـمـرسـت
ز خـواب امـن تـو در کـون کـس نشـان نـدهدکـه جـز بـه دیـده بــخـت تـو انـدرون سـهـرسـت
عـدو بـه خـواب درسـت از فـریب کین تـو نیزبــدان دلـیـل کـه بــیـدار گـنـگ و کـور و کـرسـت
اگـرچـه مـایـه خـواب از رطـوبـت طـبـعـسـتخــلـاف نـیـســت کـه آن از حــرارت جــگـرسـت
شب حـسود تـو شامیست بـی کرانه چـنانکـه روز حـشـر ز صـبــحـش پــگـاه خـیـرتـرسـت
همیشـه تـا بـشـری راز روی مـایه و سـبـقچــهـار عــنــصــر و نـه چــرخ مــادر و پــدرســت
چـو چـار عـنـصـرت انـدر جـهـان تــصـرف بــادکـزیـن چـهـار چــو نـه چــرخ هـمـتــت زبــرسـت
بـه قدر و جـاه و شرف در جـهان سمر بـادیکـه داد و دین و هنـر در جـهان ز تـو سـمـرسـت
مـبـاد جـسـم تـو خـالـی ز جـانـت از پـی آنکـه جــان ز جـان تــو دارد هـرآنـکـه جـانـورسـت
بــه گــام کــام بــســاط زمــانـه را بــســپــرکـه پـای همت تـو چـون ملـک فـلک سـپـرسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.