ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح صاحب ناصرالدین و تهنیت منصب

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:25 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
مـنصـب از منصـبـت رفـیع تـرسـتهـر زمــانـیـت مــنـصــبــی دگــرســت
این مناصب که دیده ای جزویستکـــار کـــلـــی هــنـــوز در قـــدرســـت
بــاش تــا صــبــح دولــتــت بــدمـدکــایـن هـنـوز از نـتــایـج ســحــرســت
پــای تــشــریــف صــاحــب عــادلکـه جـهان را بـه عـدل صـد عـمـرسـت
ذکـر تــشـریـف شــاه نـتــوان کـردکـان ز سـیـن ســخــن فـراخ تــرســت
در مـیـانـســت و خــاک پــایـش راخـاک بــوسـیـده هـرکـه تــاجــورسـت
ورنـه حـقـا کـه گـفـتــمـی بــر تــوکـافـرینـش بـه جـمـلـه مـخـتـصـرسـت
بــالــلــه ار گــرد دامــن تــو ســزدهـرچــه در دامــن فــلــک گــهـرســت
هرچـه من بـنده زین سـخـن گویمهــمــه از یــکــدگــر صــوابـــتـــرســت
ســخــن آرایـی و لـافـی نـیـســتخـود تـو بـنگـر عـیانسـت یا خـبـرسـت
من نمی گـویم این کـه می گـویمتـا تـو گـویـی هـبــاسـت یـا هـدرسـت
بـــر زبـــانــم قــضــا هــمــی رانــدپـس قـضـا هـم بـدین حـدیـث درسـت
ای جوادی که پـیش دست و دلتابـر چـون دود و بـحـر چـون شـمرسـت
اسـتــخـوان ریـزهـای خـوان تـوانـدهـرچــه بــر خـوان دهـر مـاحـضـرسـت
هرکجـا از عنایتـت حـصـنی اسـتمـرگ چــون حــلـقـه از بــرون درســت
هـرکـجـا از حـمـایـتـت حـرزیـسـتدر الــم چــون شــفــا هـزار اثــرســت
بـاس تـو شـد چـنـانکـه کـاه ربـایاز مــلـــاقـــات کـــاه بـــر حـــذرســـت
عـنـصـرت مـایه ایـسـت از رحـمـتگـرچــه در طــی صــورت بــشــرســت
خــطــوانــت ز راســتــی کــه بــودهـمــه خــطــهـای جــدول هـنـرســت
وقـــت گــفـــتـــار و گـــاه دیــدارتسـنگ را سـمـع و خـاک را بـصـرسـت
هـسـت بــا خـامـه تـو خـام هـمـههـرچـه صـد سـالـه پــخـتـه فـکـرسـت
نـــاوکـــت روز انـــتــــقـــام بــــدیســـپـــر دور فــتـــنــه و خـــطــرســت
در دو حــالــت کــه دیــد یـک آلــتکـه هـمـو نـاوک و هـمـو ســپــرســت
بــا ســر خــامــه تــو آمــده گــیــرهـرچــه در قـبــضـه قـضــا ظـفـرســت
گــردش آفــتــاب ســایــه تــســتزیـر فــیـضــی کـز آســمـان زبــرســت
زانــکــه دایــم هــمــای قــدر تـــراهـرچــه در گـردش اسـت زیـرپــرسـت
شـوخ چـشـمی آسـمان دان اینکبـــر ســـرت آســـمــان را گـــذرســـت
ورنـه از شـرم تــو بــه حـق خـدایکـــز عـــرق روی آفـــتــــاب تـــرســـت
گـر کـنـد دســت در کـمـر بــا کـوهکـینـت کـز پـای تـا بـه سـر جـگـرسـت
بــگـسـلـد روز انـتـقـام تـو چـسـتهــر کــجــا بــر مــیـان او کــمــرســت
گـر دهد خـصـم خـواب خـرگوشـتمصـلحـت را بـخـر که عشـوه خـرسـت
چـرخ دانـد کـه ریشـخـنـدسـت آننـه چــو آن ریـش گــاوکــون خــرســت
یـک ره ایـن دسـتـبــرد بــنـمـایـشتــا بــبــیـنــد اگــرنـه کــور و کــرســت
کـه بــه ســوراخ غـور کـیـن تــو دربــه مـثــل مـوش مـاده شـیـر نـرسـت
آمـدم بـا حـدیـث سـیـرت خـویـشکــه نــمــودار مــردمــان ســیــرســت
بــه خــدایـی کــه در دوازده مــیـلهفـت پـیکش همیشـه در سـفرسـت
تــخــتــه کـارگـاه صـنـعـت اوســتگــر ســواد مــه و بــیــاض خــورســت
کــه مــرا در وفــای خـــدمــت تـــوگر به شب خواب و گر به روز خورست
چــمــن بـــوســتـــان نــعــت تـــراخــــاطـــرم آن درخــــت بــــارورســـت
کـه ز مـدح و ثــنـا و شــکـر و دعــادایمش بـیخ و شـاخ و بـرگ و بـرسـت
شعر من در جـهان سـمر زان شـدکـه شـعـار تــو در جــهـان سـمـرسـت
گـشـتـه ام بــی نـظـیـر تـا کـه تـرابـه عـنـایـت بـه سـوی مـن نـظـرسـت
آتـش عـشـق سـیم نـیـسـت مـراســخــنــم لــاجـــرم چـــو آب زرســت
تــا ســه فــرزنـد آخــشــیـجــان راچــار مــادر چــنــانــکــه نـه پــدرســت
نــاگـــزیــر زمـــانــه بـــاد بـــقـــاتتــا ز چــار و نــه و ســه نــاگــزرســت
پــای قــدرت ســپــرده اوج فــلــکتــا جــهـان را فـلـک لـگـد ســپــرسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.