ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ناصرالدین طاهر و توصیف عمارت وی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/09 16:26 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
می بـیاور که جـشـن دسـتـورسـتجـشـن عـالی سـرای معـمورسـت
قـــبـــه ای کـــز نــوای مــطـــرب اوکـوه را در ســر از صـدا سـورســت
قــــبــــه ای کـــز فــــروغ دیـــوارشآســـمــان پـــر تـــمــوج نــورســـت
صـورتـش را قضـای شـهوت نیسـتکـه گـجــش را مـزاح کــافــورســت
تــــری و خـــشـــکـــی مـــوادش راآب چـــون آفـــتـــاب مـــزدورســـت
آفـــتــــاب بــــروج ســــقـــفـــش راتـــابـــش آفــتـــاب بـــا حــورســت
ماه از آسیب سقفش از پس از ایننـگـذرد بــر ســپــهـر مـعــذورســت
کــه ز مـخــروط ظــل او هـمـه مــاهخـایفست از خـسوف و رنجـورست
چـشـم بـد دور بــاد ازو کـه ز لـطـفچــشـمـه عـرصـه نـشــابــورســت
نی خـطـا گفتـم این دعا ز چـه رویزانکه خـود چـشـم بـد ازو دورسـت
دســت آفــت بــدو چــگـونـه رســدتــا درو نـیـم دســت دسـتــورسـت
نــاصــر دیــن حــق کــه رایــت دیـنتـاکـه در فـوج اوسـت مـنصـورسـت
طــاهـربــن الـمـظــفــر آنـکـه ظــفـربــر مـراد و هـواش مـقــصــورســت
آنـکـه مـلـک بــقـاش را شــب و روزاز ســواد و بــیـاض مـنـشــورســت
حـــلـــم او را تــــحـــمـــل جــــودیرای او را تــــجـــلـــی طـــورســـت
جـــرعــه خـــنــجـــر خـــلــافــش راچـون اجـل صـد هزار مـخـمـورسـت
جــبــر فــرمـانـش را کـه نـافــذ بــادچـون قـضـا صـدهـزار مـجـبـورسـت
قـــهـــر او قـــهــرمـــان آن عـــالـــمکـــه درو روزگـــار مــقـــهــورســـت
جــــود او کـــدخـــدای آن کـــشـــورکــه از او احــتــیـاج مـهـجــورســت
عـــدل او ار مــگــر کــه آمــر عـــدلبـعـد ازو هرکـه هسـت مـامورسـت
امـر او مـالـک الــرقــابــی نـیـســتکـه بــه مـلـک نـفــاذ مـغــرورســت
رای او نـــــور آفـــــتـــــابـــــی نــــهکه بـه تـعقیب سـایه مشـهورسـت
آتــش انـدر تــب سـیـاسـت اوسـتطـبـع او زان همیشـه مـحـرورسـت
ابـــر را رافــت از رعـــایــت اوســـتسعی او زان همیشه مشکورست
جــــرعــــه جــــام حــــکـــم او داردبـاد از آن در مـسـیـر مـخـمـورسـت
ای قــدر قــدرتــی کــه بــا عــزمـتزور بــــازوی آســـمـــان زورســــت
ســخــره تـــرجـــمــانــی قــلــمــتهرچـه در ضـمن لوح مسـطورسـت
نـشــر امـوات مـی کـنـد بــه صـریـرمــگــرش آفــریــنــش صـــورســـت
کـشـف اسـرار مـی کـنـد بــه رمـوزبــه رمــوزی کــه در مــنـثــورســت
وصــف مــکــتــوب او هـمـی کــردمبـه حـلـاوت چـنـانـکـه مـذکـورسـت
شـهد گـفـت آن کـمر کـه می دانیزیـن سـبــب بــر مـیـان زنـبـورسـت
عــــجــــبــــا لـــا الـــه الـــا الـــلـــهکـز کـمـالـت چـه حـظ مـوفـورسـت
تــا کـه مـقـدور حــل و عــقـد قـضــادر حــجــاب زمـانـه مـســتــورسـت
دسـت فـرسـود حـل و عـقد تـو بـادهـرچـه در مـلـک دهر مـقـدورسـت
روزگـارت چــنـان کـه نـتــوان گـفــتکــه درو هــیــچ روز مــحــذورســت
هـم از آن سـان کـه بـوالـفـرج گـویدروزگـــار عـــصـــیــر انـــگـــورســـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.