ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح دستور معظم ناصرالدین طاهربن المظفر گوید

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:26 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای مـلـک بـهـین رکـن تـرا کـلـک وزیـرسـتکـلکـی کـه فـلک قـدرت و سـیاره مسـیرسـت
کلکیسـت که در نظم جـهان خـاصه ممالکتـا عدل و ستـم هست بـشیرست و نذیرست
کـلکـی کـه بـخـواند بـه صـریر آنچـه نویسـدوین سـهل تـرین معـجـز آن کـلک و صـریرسـت
منسـوج لعابـش چـه نسیجـسـت کزو ملکیکسـر همه بـر صـورت فـردوس و سـعـیرسـت
اقـــوال خـــرد بـــشـــنــود و راز بـــبـــیــنــدزین روی یقین شد که سمیعست و بصیرست
در رجـم شـیاطین ممالک چـو شـهابـیسـتکــانــدر ســر او مــایـه صــد چــرخ اثــیـرســت
اشـک حــدثــان هـیـات او شـاخ بــقـم کـردهــرچــنــد بـــه رخ زردتــر از بـــرگ زریــرســت
بـازیسـت که صـیدش همه مرغـان دماغـندشاخـیست که بـارش همه مضمون ضمیرست
چـون موج ستـم اوج کند کشتـی نوحـستچــون گـرد بــلـا نـشـو کـنـد ابــر مـطـیـرســت
ابـریسـت کزو کشت امل تـازه و سـبـزستتـیریسـت کـزوکـار جـهان راسـت چـو تـیرسـت
نی نی چو بـه حق درنگری شاخ نبـاتیستبـس پـیر و چـو اطـفال هنوزش غـم شـیرسـت
این مـرتـبـه زان یافـت کـه در نظـم ممـالـکجــایـش ســر انـگــشــت گـهـربــار وزیـرســت
دسـتــور خــداونـد خــراسـان کـه خـراسـاندر نــســبــت یـکــروزه ایـادیـش حــقــیـرســت
آن صــدر و جـــلــال وزرا کــز وزرا هــســـتچــونـان کـه ز انـجــم مـثــلـا بــدر مـنـیـرســت
هم طاعت او حرز وضیع است و شریفستهم خـدمت او حـصـن صـغیرسـت و کبـیرسـت
بــا ابــر کـفـش حــامـلـه ابــر عـقـیـمـسـتبــا بــحــر دلـش واســطــه بــحــر غـدیـرســت
جـاهش نه بـه انـدازه بـالـا و نشـیب اسـتجـودش نه بـه معـیار قـلیل اسـت و کثـیرسـت
عـفـوش ز پــی عـذر شــود عـذر نـیـوشــانحـلـمـش بــه گـه عـفـو چـنـان عـذرپـذیـرسـت
قـهرش بـه دم خـصـم شـود معـرکـه جـویانعـزمش بـه گـه قـهر چـنان گـمشـده گیرسـت
کـو خـواجـه کـمالی که همی لاف عـلی زدبـاری عـمری کـو بـه هنر صـد چـو مـجـیرسـت
ای بــار خــدایــی کــه ز رای تــو جــهــان راآن صـبــح بــرآمـد کـه ز خــورشـیـد گـزیـرسـت
انگـشـت اشـارت بـه کـمـالـت نـرسـد زانکاز پــایـه او هـرچــه نـه قــدر تــو قـصــیـرســت
در مـلـک کـمـال تــو هـمـه چــیـز بــیـابــنـدآن چـیز کـه آن نیسـت تـرا عـیب و نـظـیرسـت
در مـوکـب رای تـو جـنـیـبــت کـشـیـی کـردخـورشـیـد از آن بــر حــشـم چــرخ امـیـرسـت
در حـضرت عالیت بـه خـدمت کمری بـسـتبـــهــرام از آن والــی اعــمــال خــطــیــرســت
آنجـا کـه نه فـرمـان تـو، بـیداد و تـعـدیسـتوانـجـا کـه نـه انـصـاف تـو، فـریـاد و نـفـیرسـت
بـر مـلـک فـلـک حـکـم کـند دسـت دوامـشمـلـکـی کـه درو کـلـک هـمـایـونـت وزیـرســت
هرکـار کـه گـردون نـه بـه فـرمـان تـو سـازدهیهات که ناساختـه چون سوسن و سیرست
از مـعـرکـه فـتــنـه بــه عـون تـو بــرون شـدملـکـی کـه کـنون در کـف او فـتـنه اسـیرسـت
تــا دی مــثــل او مــثــل مــوزه و گــل بـــودواکـنـون مـثــل او مـثــل مـوی و خــمـیـرســت
از شــیـر فــلـک روی مـگـردان کــه حــوادثبـر خـصـم تـو آمـوخـتـه چـون یـوز و پـنـیـرسـت
این طـرفـه کـه چـون دایره ها بـر سـر آبـنـدوان نقـش بـه نزد همه شـان نقش حـریرسـت
تـا مـجـلـس و دیوان فـلـک را هـمـه وقـتـینــاهــیــد زن مــطــربـــه و تـــیــر دبـــیــرســت
در مجـلـس و دیوان تـو صـد بـاد چـو ایشـانتـــا نــام صـــریــر قـــلـــم و نــالـــه زیــرســـت
بیدار و جوان پیش تو هم دولت و هم بـختتــا بــخــت جــوان شـیـفـتــه عـالـم پــیـرسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.