ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح کمال الدین محمود خال

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:26 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
اگــر در حــیــز گــیــتــی کــمــالــســتز آثـــار کـــمــال الــدیــن خـــالــســـت
جــهـان مــحــمــدت مــحــمـود صــدریکـه بـر مـسـنـد جـهانـی از رجـالـسـت
کــمــالــی یـافــت عــالــم زو کــه بــا اوجـز اندر بـحـر و کان نقصـان محـالسـت
ز بـــیــم بـــخـــشــش مــتـــواریــانــنــدکـه دایـم بــا تـو از ایـشـان وصـالـسـت
یــکــی در حــقــه قــعــر بـــحـــارســتیــکــی در صــره جــوف جــبـــالــســت
بــه عــهـد او کــه دادیـم بــاد عــهـدشکـــمــیــنــه ثـــروت آمــال مــالــســـت
طــمـع کـی گـربــه در انـبــان فــروشــدکـه بـخـل امروز بـا سـگ در جـوالسـت
چــنـان رســم سؤال از دهـر بــرداشـتکــه پــنـداری زبــان حــرص لــالــســت
سؤال ار مـی کــنـد او مـی کــنـد بــسسؤالـی کـان هـم از بــهـر سؤالـســت
نـخــوانـم کــلــک او را نـال از ایـن پــسکـه دریـای نـوالـســت آن نـه نـالـسـت
مــثـــال چـــرخ و خـــاک بـــارگـــاهــشحـــدیــث تـــشــنــه و آب زلــالــســـت
چــو گـردونـســت قـدرش نـه کـه آنـجــانـهـایـات جــنـوبــســت و شـمـالـسـت
بـحـمدالـله نه زان جـنس اسـت قـدرشکـه در ذاتــش نـهـایـت را مـجــالـسـت
چـو خـورشـید اسـت رایش نـه کـه او راخــلـلـهـای کـسـوفـسـت و وبــالـسـت
مـعــاذالــلــه نـه زان نـوعــســت رایـشکــه او را در اثــر تــغــیـیــر حــالــســت
خــداونــدا بـــگــو لــبـــیــک هــرچـــنــدکـه بــر خـلـقـان خـداونـدی وبــالـسـت
تـــو آنــی کــز پـــی فــرمــان جـــزمــتمـــیـــان چـــرخ را جــــوزا دوالـــســـت
کــرشــمـه هـمـت تــســت آنـکـه دایـمز گــیـتــی الـتــفــاتــش را مـلـالـســت
مــن ار گـــویــم ثـــنــا ورنــه تـــو دانــیصـبــا را کـمـتــریـن داعـی نـهـالـســت
ز نـیکـو گـفـت حـالـش بـی نـیـاز اسـتکـسـی را کـاسـمان نیکـو سـگـالسـت
عــلــو ســـده مــدح تـــو آن نــیــســـتکـه بــا آن فـکـرتــی را پــر و بــالـسـت
کسی چون در سخن گنجد که مدحشنــه در انــدازه وهــم و خـــیــالــســـت
خـود ادراک تــو بــر خــاطـر حــرامـسـتگـرفـتـم شـعـر مـن سـحـر حـلـالـسـت
کـمـالـت چــون تــن انـدر نـطــق نـدهـدچه جای حرف و صوت و قیل و قالست
تـــرا گــردون ســـفـــال آیــد ز رتـــبـــتاگـر چــنـد انـدر اقــصــای کــمـالـســت
مــرا از طــبــع ســنــگــیـن آنــچــه زایـدصــدای اصــطــکـاک آن ســفــالـســت
پـس آن بـهـتـر کـه خـامـوشـی گـزیـنـمکـه اینجـا از من این خـیر الخـصـالسـت
الــا تـــا ســال و مــه را در گــذشــتـــنبــد اخــتــر در قـیـاس نـیـک فـالـســت
بــداخــتــر خــصــم و نـیـکــوفــال بــادیهـمـی تــاکـون دور مـاه و ســالـســت
هـلــالــی را کــه بــر گــردون نـســبــتز تــو امـیـد صــد جــاه و جــلــالــســت
ز دوران در تــــــزایـــــد بــــــاد نـــــورشالــا تــا بــر فــلـک بــدر و هـلــالـســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.