ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در وصف ربیع و مدح مجدالدین ابوالحسن عمرانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:26 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
روز عیش و طـرب و بـسـتـانسـتروز بــــازار گـــل و ریـــحــــانـــســـت
تــوده خــاک عــبــیـر آمــیـزســتدامــن بــاد عــبــیــر افــشــانــســت
وز مــلــاقــات صــبـــا روی غــدیــرراســت چــون آزده ســوهــانــســت
لــالــه بــر شــاخ زمـرد بــه مـثــلقــدحــی از شــبــه و مـرجــانـســت
تـا کشیده اسـت صبـا خـنجـر بـیدروی گــلــزار پـــر از پـــیــکــانــســت
فـلک از هاله سـپـر سـاخـت مگـربـا چـمن شـان بـه جـدل پـیمانسـت
مـیـل اطـفـال نـبــات از پــی قـوتسـوی گـردون بـه طـبـیعـت زانـسـت
کــه کــنــون ابــر دهـد روزیـشــانهـر کـرا نـفـس نـبــاتــی جــانـســت
بــــاز در پـــرده الـــوان بــــلـــبـــلمــطــرب بــزمــگــه بــســتــانـســت
کـــز پـــی تـــهـــنـــیــت نـــوروزیبــاغ را بــاد صــبــا مــهــمــانــســت
ســاعـد شـاخ ز مـشـاطـه طـبــعغـــرقـــه انــدر گـــهــر الــوانــســـت
چـــهــره بـــاغ ز نــقـــاش بـــهــاربــه نـکـویـی چــو نـگـارسـتــانـسـت
ابـــر آبــســتــن دریــســت گــرانوز گـــرانـــیــش گـــهــر ارزانـــســـت
بـه کـف خـواجـه مـا مـانـد راسـتنی کـه آن دعـوی و این بـرهانـسـت
مـضـمـر انـدر کـف ایـن دینـارسـتمــدغـــم انــدر دل آن بـــارانــســـت
کـثـرت این سـبـب اسـتـغـناسـتکـــثـــرت آن مــدد طـــوفـــانــســـت
بــذل آن گــه بــه و دشــوارســتجــود ایـن دم بــه دم و آســانـســت
گرچـه پـیدا نکنم کان کف کیسـتکــس نـدانـم کـه بــرو پــنـهـانـســت
کـف دسـتـیسـت که بـر نامه رزقنــام او تــا بـــه ابـــد عــنــوانــســت
مـجـد دین بـوالـحـسـن عـمـرانـیکــه نــظــیـر پــســر عــمــرانــســت
آنـکــه در مـعــرکـه ســحــر بــیـانقـلـمـش همـچـو عـصـا ثـعـبـانـسـت
طول و عرض دلش از مکرمتـسـتپــود و تــار کـفـش از احــسـانـسـت
چــرخ بـــا قــدر بـــلــنــدش دانــدکـــه بـــرو اوج زحـــل تـــاوانـــســـت
ابـــر بـــا دســـت جـــوادش دانــدکـه بــرو نـام ســخــا بــهـتــانـســت
نـظـرش مـبــدا صــد اقـبــالـســتسـخـطـش عـلـت صـد خـذلـانـسـت
نـــــاوک حـــــادثـــــه گـــــردون راسـایـه حــشـمـت او خــفـتــانـسـت
در اثــر بـــهــر مــراعــات ولــیــشخــار عــقــرب چــو گـل مـیـزانـســت
بــر فـلـک بــهـر مـکـافـات عـدوشزخــمــه زهــره شــل کــیـوانــســت
نـفـخ صـورســت صــریـر قـلـمـشنـفــخ صــوری نـه کـه در قـرآنـســت
کـان نـشـوری دهد آنـرا کـه تـنشبــر ســر کــوی اجــل قــربــانــســت
وین حـیـاتـی دهـد آنـرا کـه دلـشکـــشـــتـــه حـــادثـــه دورانـــســـت
ای تـمامی که پـس از ذات خدایجــز کـمـال تــو هـمـه نـقـصـانـسـت
تــیــر دیــوان تـــرا مــســتـــوفــیچـــرخ عـــمـــال تـــرا دیــوانـــســـت
زهـره در مـجــلـس تــو خــنـیـاگــرمــاه بـــر درگـــه تـــو دربـــانــســـت
فـتـنـه از امـن تـو در زنـجـیـرسـتجـــور از عــدل تـــو در زنــدانــســـت
بــالـلـه ار بــا سـر انـصـاف شـوینــایــب عــدل تــو نــوشــروانــســت
کـــچـــو زو درگــذری کــل وجـــودجــور عــبــدالــمــلــک مــروانــســت
شیر بـا بـاس تـو بـی چـنگالسـتگـرگ بــا عـدل تــو بــی دنـدانـسـت
آن نه شیر است کنون روباهستوین نه گـرگسـت کـنون چـوپـانسـت
هسـت جـرمی که درو شـیر فلکهـمـه پــوشــیـده و او عــریـانـســت
قـلم تـسـت کـه چـون کـلک قـضـاایـمـن از شـبـهـت و از طـغـیـانـسـت
از پــی خــدمـت تــو گــوی فــلـکنه بـه صـورت بـه صـفت چـوگانسـت
در بـــر ســـایــه تـــو ذات عـــدوتنه بـه مـعـنی بـه صـور انـسـانـسـت
در ســرای امــل از جـــود کــفــتسفره در سفره و خوان در خوانست
زآتــش غـیـرت خــوان تــو مـقـیـمبــر فـلـک ثــور و حـمـل بــریـانـسـت
هرچـه در مـدح تـو گـویند رواسـتجـز تـو ، وان لم یزل و سـبـحـانسـت
شـعـر جـز مـدحـت تـو تـزویرسـتشـغـل جـز طـاعـت تـو عـصـیانـسـت
رمزی از نطق تـو صد تـالیف استسـطـری از خـط تــو صـد دیـوانـسـت
پـس مـقـالـات مـن و مـجـلـس تـوراسـت چـون زیره و چـون کرمانسـت
وصف احـسـان تـو خـود کس نکندمـن کـیـم ور بـه مـثـل حـسـانـسـت
مـن چـه دانم شـرف و رتـبـت آنکعـقـل در مـاهـیـتــش حــیـرانـســت
از تـــو آن مــایــه بـــدانــد خـــردمکـه تــرا جـز بــه تــو نـتـوان دانـسـت
ای جــوادی کـه دل و دســت تــراصــحــن دریــا و انــامــل کــانــســت
روز نـوروز و مــی انــدر خــم و مــاهـمـه هـشـیـار، نـه از حـرمـانـسـت
کــس دگـربــاره دریـن دم نـرســدپـس بـخـور گـرچـه مه شـعـبـانسـت
بـه خـدای ار بـه حـقـیقـت نـگـریمـه شـعـبـان و صـفـر یـکـسـانـسـت
همـه بـگـذار کـدامـین گـنه اسـتکـــه فـــزون از کـــرم یــزدانـــســـت
تــــا کــــه نـــه دایـــره گـــردون راحــرکــت گــرد چــهــار ارکــانــســت
در جـــهـــان خـــرم و آبـــاد بـــزیزانــکــه آبـــاد جــهــان ویــرانــســت
از بـــد چــار و نــهــت بـــاد پــنــاهآنـکـه بــر چـار و نـهـش فـرمـانـسـت
مــدت عــمــر تــو جــاویــدان بـــادتـــا ابـــد مـــدت جـــاویـــدانـــســـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.