ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح جلال الدین احمد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:26 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای تـرک مـی بـیار کـه عـیدسـت و بـهمـنسـتغــایــب مــشــو نــه نــوبــت بـــازی و بــرزنــســت
ایـام خــز و خــرگـه گـرمـســت و زیـن ســبــبخـــرگــاه آســـمــان هــمــه در خـــز ادکــنــســـت
خـــالـــی مـــدار خـــرمـــن آتـــش ز دود عـــودتـــا در چــمــن ز بـــیــضــه کــافــور خــرمــنــســت
آن عــهـد نـیـســت آنـکــه ز الـوان گــل چــمـنگــفـــتـــی کـــه کـــارگــاه حـــریــر مــلــونــســـت
سـلـطـان دی بـه لـشـکـر صـرصـر جـهان بـکـندبـینـی کـه جـور لـشـکـر دی چـون جـهان کـنـسـت
در خــفــیـه گــرنـه عــزم خــروجــســت بــاغ راچــون آبــگـیـرهـا هـمـه پــر تــیـغ و جــوشـنـســت
نـفـس نـبــاتــی ار بــه عــزب خــانـه بــاز شــدعـیـبــش مـکـن کـه مـادر بــسـتــان سـتـرونـسـت
بـــاد صــبـــا کــه فــحــل بـــنــات نــبـــات بــودمـردم گـیـاه شـد کـه نـه مـردســت و نـه زنـســت
از جــوش نـشـو دیـگ نـمـا تــا فـرو نـشـســتاز دود تــیــره بــر ســر گــیــتــی نــهــنــبــنــســت
در بـــاغ بـــرکــه رقــص تـــمــوج نــمــی کــنــدبـــیــچــاره بـــرکــه را چــه دل رقــص کــردنــســت
کـز دسـت دی چـو دشـمن دسـتـور مدتـیسـتکــز پــای تــا بــه ســر هـمــه دربــنــد آهـنــســت
صـدری کـه دایم از پـی تـفـویض کـسـب مـلـکخــاک درش مــلــوک جــهـان را نــشــیـمــنــســت
آن پـادشـا نشـان کـه ز تـمـکـین کـلـک اوسـتهـر پــادشــا کــه بــر ســر مـلـکـی مـمـکــنـســت
آن کــز نــهــیـب تــف ســمــوم ســیـاســتــشخـون در عـروق فـتــنـه ز خـشـکـی چــورویـنـسـت
هـر آیـتــی کــه آمــده در شــان کــبــریـاســتانـــدر مـــیـــان نـــاصــــیـــه او مـــبــــیـــنـــســــت
آن قــبــه قــدر اوســت کـه بــر اوج ســقــف اوخـــورشـــیــد عـــنـــکـــبـــوت زوایـــاء روزنـــســـت
وان قـلعـه جـاه اوسـت که گویی سـپـهر و مهردر مــنـجــنـیـق بــرجــش ســنـگ فــلــاخــنـســت
جــــبــــر رکــــاب امــــر و عــــنـــان نـــفــــاذ اوزان دام کــه در ریــاضــت گــردون تـــوســنــســـت
خـورشـید سـرفـکنده و مه خـویشـتـن شـناسمـــریــخ نـــرم گـــردن و کـــیــوان فـــروتـــنــســـت
آنـجــا کـه کـر و فـر شــبــیـخــون قـهـر اوســتنـصــرت ســلــاح دار و نـگــهـبــان مــکــمــنــســت
کـلکـش چـه قـایلسـت که صـاحـب قـران نطـقیعـنـی کـه نـفـس نـاطـقـه در جـنـبـش الـکـنـسـت
صــوت صــریــر مــعــجــزش از روی خــاصــیــتدر قــوت خـــیــال چـــنــان صـــورت افـــکــنــســـت
کـــاکــنــون مــزاج جـــذر اصـــم در مــحـــاوراتده گوش و ده زبان چو بنفشه است و سوسنست
ای صـاحـبــی کـه نـظـم جــهـان را بــسـاط تــوچـــون آفــتـــاب و روز جـــهــان را مــعـــیــنــســـت
در شــرع مـلــک آیـت فــرمـان تــســت و بــسنـصــی کــه بــی تــکــلـف بــرهـان مـبــرهـنـســت
در نـســبــت مـمــالــک جــاه تــو مــلــک کــوننـه کـاخ و هـفـت مـشــعـلـه و چــار گـلـخــنـســت
در آســتــیـن دهـر چــه غـث و ســمـیـن نـهـاددســت قــضــا کــه آن نــه تـــرا گــرد دامــنــســت
از جــوف چــرخ پــر نــشــود دســت هــمــتــتســیـمـرغ هـمــت تــو نـه چــو مـرغــان ارزنـســت
آن ابــر دسـت تــسـت کـه خــاشـاک سـیـل اوتــاریــخ عــهــد آذر و نــیــســان و بـــهــمــنــســت
بــرداشــت رســم مـوکـب بــاران و کـوس رعـدوین مـخـتـصـر نـمـونـه کـنـون اشـک و شـیونـسـت
تــنـگـسـت بــر تـو سـکـنـه گـیـتـی ز کـبــریـاتدر جـنـب کـبــریـاء تـو ایـن خـود چـه مـسـکـنـسـت
وین طـرفـه تـر کـه هسـت بـر اعـدات نیز تـنـگپــس چــاه یـوســف اســت اگـر چــاه بــیـژنـســت
خود در جهان که بـا تـو دو سر شد چو ریسمانکـاکـنـون همـه جـهان نـه بـرو چـشـم سـوزنـسـت
تــرف عــدو تــرش نــشــود زانــکــه بـــخــت اوگــاویـســت نـیـک شــیـر ولــیـکــن لــگــدزنــســت
دشــمـن گـریـزگــاه فــنـا زان بــه دســت کــردکـایـنـجـا بـدیـده بـود کـه بــا جـانـش دشـمـنـسـت
صــدرا مـرا بــه قــوت جــاه تــو خــاطــریـســتکـــانـــدر ازای فــــکـــرت او بــــرق کـــودنـــســــت
وانـجــا کــه در مـعــانـی مــدحــت بــکــاومـشگـــویــی جـــهــازخـــانــه دریــا و مـــعـــدنـــســـت
گویند مردمان کـه بـدش هسـت و نیک هسـتآری نـه سـنـگ و چـوب هـمـه لـعـل و چـنـدنـسـت
در بــوسـتــان گـفـتــه مـن گـرچـه جــای جـایبــا سـرو و یـاسـمـیـن مـثــلـا سـیـر و راسـنـســت
در حــیـز زمـانـه شــتــر گــربــهـا بــســیـســتگـیتـی نـه یک طـبـیعـت و گـردون نـه یک فـنـسـت
بـا ایـن هـمـه چـو بـنـگـری از شـیوهـای شـعـراکــنــون بــه اتــفــاق بــهــیــن شــیـوه مــنــســت
باری مراست شعر من، از هر صفت که هستگـــر نـــامـــرتـــبـــســـت و گـــر نـــامـــدونــســـت
کــس دانــم از اکــابـــر گــردن کــشــان نــظــمکــورا صــریــح خـــون دو دیــوان بـــه گــردنــســـت
نـاجــلـوه گــاه عــارض روزســت و زلــف شــبایـن تــیـره گـل کـه لـازم ایـن سـبــز گـلـشـنـسـت
دور زمـــانـــه لـــازم عـــهـــد تـــو بــــاد ازآنـــکازتــســت روز هـرکــه در ایـن عــهـد روشــنــســت
ویـن آبــگـیـنـه خــانـه گــردون کــه روز و شــباز شـــعـــلـــهـــای آتـــش الـــوان مـــزیــنـــســـت
بـــــــادا چــــــراغ واره فــــــراش جــــــاه تــــــوتــا هــیــچ در فــتــیـلــه خــورشــیــد روغــنــســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.