ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح سلطان سنجر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:26 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
تــیـغ جــهـادش کـشــیـده دیـد ظـفـر گـفـتآنـکـه بــدو قـایـمـســت ذات مـن ایـن اســت
راه حـــــــوادث بـــــــزد رزانـــــــت رایـــــــشخـلـق چــه دانـد کـه آن چـه رای رزیـن اسـت
بــاره نـخـواهـد هـمـی جـهـان کـه جـهـان راامــن کــنـون خــود نـگــاهـبــان امـیـن اســت
عـمـر نـیـابــد ســتــم هـمـی کـه ســتــم راروز نـخــسـتــیـن چــو روز بــازپــسـیـن اسـت
فــکــرت او پـــی بـــرد بـــجــاش اگــر چــنــددر رحـــم مـــادر زمـــانـــه جـــنـــیــن اســـت
نـعــمــتــش از مــســتــحــق گــزیـر نــدانــدگـر هـمـه در طـیـنـتـش بــقـیـت طـیـن اسـت
بــــا کــــرم او الــــف کــــه هــــیـــچ نــــدارددر سـرش اکـنـون هـوای ثـروت شـیـن اسـت
ای بـــه ســزا ســایــه خـــدای کــه دیــن راسـایـه چــتــرت هـزار حــصـن حـصـیـن اسـت
قــهـر تــرا هـیـبــتــی کــه در شــب ظــلـشروز ســیــه را هــزار گــونــه کــمــیــن اســت
حـــکـــم تــــرا روزگـــار زیـــر رکـــابــــســـترای تــــرا آفـــتــــاب زیـــر نـــگـــیـــن اســـت
تـــا شـــرف خـــدمـــت رکـــاب تـــو یـــابــــدتـــوســـن ایـــام را تـــمـــنـــی زیـــن اســـت
خـــطـــبـــه مـــلـــک تـــرا کـــه دانــد یــا ربکیست خطیبش که عرش پیش نشین است
نـام تــرا در کـنـایـه سـکـه صـحــیـفـه اسـتنـعـت تــرا در قـریـنـه خــطــبــه قـریـن اســت
بـــا قــلــم خــود گــرفــت خـــازن و هــمــتهـرچــه قـضــا را ز ســر غـیـب دفـیـن اســت
بـــی شـــرف مــهــر مــشـــرفــان وقــوفــتکـتــم عــدم را کـدام غـث و ســمـیـن اســت
مـــردمـــک چــــشــــم جــــور آبــــلــــه داردتــا کـه بــر ابــروی احـتــیـاط تــو چـیـن اسـت
تــا چــه قــدر قــدرتــی کــه شــیـر عــلـم رادر صـف رزم تــو مـسـتـه شـیـر عـریـن اسـت
عکس سـنان در کف تـو معـرکه سـوز اسـتچــشـم زره در بــر تــو حــادثــه بــیـن اســت
لــازم ازیــن اســت خــصــم مــنــهــزمــت راآنـکـه جـبــیـنـش قـفـا قـفـاش جـبـیـن اسـت
دوزخ قــهــر تـــو در عــقــوبـــت خـــصــمــتآتـــش خــشــم خــدا و دیــو لــعــیــن اســت
بـنده در این مخـتـصـر غـرض کـه تـو گـفـتـیآیــت تــحــصــیـل آن چــو روز مــبــیـن اســت
قــاعــده تــهـنــیـت هــمــی نــنــهــد زانــکخـصـم نه فـغـفور چـین و غـور نه چـین اسـت
گـرچــه هـنـوز از غــریـو لـشــکـر خــصــمـتجــمــجــمــه کــوه پــر صــدای انــیــن اســت
ورچـــه ز تـــیـــغ مـــبــــارزان ســـپــــاهـــتسـنـگ بــه خـون مـبــارزانـش عـجـیـن اسـت
بــا چــو تــو صــاحــب قــران بــه ذکــر نـیـرزدویـن ســخــن الـهـام آســمـان بــریـن اســت
ذکــر تـــو بـــا ذکــر کــردگــار کــنــم راســتنـــام تــــرا نـــام کـــردگـــار قـــریـــن اســــت
گــو بــرو از خــطــبــه بــازپــرس و ز ســکــههـرکـه یقـینـش بـه شـک و ریب رهین اسـت
تــا کـه بــه آمـد شــد شــهـور و ســنـیـن درطـی شـدن عـمـر شـادمـان و حــزیـن اســت
شــادی و عـمـر تــو بــاد کـیـن دو ســعـادتمـصـلـحــت کـلـی شــهـور و ســنـیـن اســت
نــاصــر جــاهــت خــدای عــز و جــل اســتکوسـت که در خـیر ناصر اسـت و معین است
ملک مصونسـت و حـصن ملک حـصین استمــنــت وافــر خــدای را کــه چــنــیــن اســت
شـعـله بـاسـسـت هرچـه عـرصـه ملکسـتسـایه عـدلـسـت هرچـه سـاحـت دین اسـت
خـنـجـر تـشـویـش بـا نـیـام بـه صـلـح اسـتخـــامــه انــصــاف بـــا قــرار مــکــیــن اســت
خواب که در چشم فتنه هست نه صرفستبـلـکـه بـه خـونـابـه سـرشـک عـجـیـن اسـت
آب کـه در جـوی مـلـک هسـت نه تـنهاسـتبـــــل ز روانــــی دور دوام قــــریــــن اســــت
جــام ســپــهـر افـتــاد و درد سـتــم ریـخــتدسـت جـهـان گـو کـه دور مـاء مـعـیـن اسـت
عـــاقـــلــه آســـمــان کـــه نــزد وقـــوفـــشنــیـک و بــد روزگــار جــمــلــه یـقــیـن اســت
گــرچــه نــگــویـد کــه اعــتــصــام جــهـان رااز مـلـکـان کـیسـت آنکـه حـبـل مـتـین اسـت
دور زمــان دانــد آنــکـــه وقـــت تـــمــســـکعــروه وثـــقــی خـــدایــگــان زمــیــن اســـت
شـاه جـهـان سـنـجـر آنـکـه بــسـتـه امـرشقـیصـر و فـغـفـور و رای و خـان و تـگـین اسـت
دیــر زیــاد آنـــکـــه در جـــبـــیــن نـــفـــاذشزیــر یــک آیــه هــزار ســوره مــبــیــن اســت
شــیـر شــکـاری کـه داغ طــاعـت فـرضــششــیـر فــلــک را حــروف لـوح ســریـن اســت
آنـکــه ز تــاثــیـر عــیـن نــعــل ســمــنــدشقـلـعـه بـدخـواه ملـک رخـنه چـو سـین اسـت
آنـکـه یـسـارش بــه بــزم حــمـل گـرانـسـتوآنـکـه یـمـینـش بـه رزم حـمـلـه گـزین اسـت
بـــحــر نــه از مــوج والــه تــب و لــرز اســتکـز غــم آســیـب آن یـســار و یـمـیـن اســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.