ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح خاقان اعدل ابوالمظفر عمادالدین پیروز شاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/09 16:27 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
نـوش لـب لـعـل تـو قـیمـت شـکـر شـکـسـتچــیـن ســر زلـف تــو رونـق عــنـبــر شــکـســت
نـوبــت خـوبـی بـزن هـیـن کـه سـپـاه خـطـتکـشـور دیـگـر گـشـاد لـشـکـر دیـگـر شـکـســت
نـسـخـه زلـف تـو بـرد آنـکـه بـر اطـراف صـبــحطـره مـیگـون شـب خـم بـه خـم اندر شـکـسـت
لعل تـو در خـنده شد رشتـه پـروین گسسـتجـزع تـو سرمست گشت سـاغر عبـهر شکست
جــرعــه جــام لــبــت پــرده عــیـســی دریــدنــقــطــه نــون خــطــت خــامــه آزر شــکــســت
رهــرو امــیــد را عـــشـــوه تـــو پـــی بـــریــدخــانـه انـدیـشــه را غــمــزه تــو در شــکــســت
جـان من آزرم جـوی بـس که بـه تـو درگریختکـبـر تـو بـیگانه وار بـس که بـه من بـرشـکـسـت
مشـکن اگر جـان کشم پـیش غمت خـدمتـیشـیـر شـکـاری بــسـی آهـوی لـاغـر شـکـسـت
بــا تــو نـیـارد گـشــاد مـهـر فــلـک مـهـر کـانکـبــر تــو چـون جــود شـاه قـاعـده زر شـکـسـت
خـسـرو فـیـروزشـاه آنـکـه بــه رزم و بــه بــزمبـذلش لشـکـر فـزود بـاسـش لشـکـر شـکـسـت
تـــا عـــدد لــشـــکــرش در قــلــم آرد قــضـــااز ورق آســمــان کــاغــذ و دفــتـــر شــکــســت
گرد سـپـاهش بـه روز شعله خـورشید کشتعکس سنانش بـه شب لمعه در اخـتـر شکست
تـیـزی تـیـغـش بــبــرد گـرمـی آتــش بــبــیـنتـیغ چه جنس از عرض نفس چه جوهر شکست
کــرد بــشــیـر عــلــم خــانــه خــورشــیــد دوگـرچـه بـه تـمثـال چـتـر قـدر دو پـیکـر شـکـسـت
کـی بــود از روم و چـیـن پـیـک ظـفـر در رسـدکـان دو ســپــاه گـران شــاه مـظـفـر شـکـســت
جـوشـن چـینی بـه تـیر بـر تـن فغـفور دوخـتمـغـفـر رومـی بـه گـرز بـر سـر قـیصـر شـکـسـت
وقت هزیمت چـو خـصـم سـرزد و از بـیم جـانگـه ره و بــی ره بــرد گـه کـه و گـه درشـکـسـت
کــیـش فــدا بــرگــشــاد راز نـهـان گـفــتــیـیزهـره بــر آن رزمــگــاه حــقــه زیـور شــکــســت
شـاه بـدان نـنـگـریسـت گـفـت کـه روز حـنینمـال مـهـاجـر گـرفـت جـیـش پـیـمـبـر شـکـسـت
وهم نیارد شـمـرد آنکـه شـه از حـمل و حـملدر پـی اشـتـر سـپـرد در سـم اسـتـر شـکـسـت
اسـب سـکـندر نبـود رخـشـش چـندانک رفـتدر ظــلـمـات مـصــاف گـوهـر احــمـر شــکـســت
تـا سـگ خـر بـندگـانش وحـشـی دنیا گـرفـتتـا لـگـد پــاسـبــانـش چـنـبــر افـسـر شـکـسـت
آنـکـه بــدو صـد هـزاره بــنـده و بـنـدی رسـیـدنـایـب مؤمـن گـمـاشـت تـا بـت کـافـر شـکـسـت
ای ملکـی کـز ملوک هرکـه ز تـو سـر بـتـافـتسـخـتـی دیـوار دهـر عـاقـبـتـش سـر شـکـسـت
از ملکان عهد تـو هرکه شـکسـت از نخـسـتمـذهـب بــاطـل گـرفـت بــیـعـت داور شـکـســت
حزم تو از بس درنگ بیخ خطر خشک سوختعدل تـو از بـس شتـاب شاخ سـتـم بـرشکسـت
مـرگ ز بـاس تـو کـرد آنچـه بـه چـشـم سـتـمدرشـد و چـون دسـت یافت پـای بـرادر شکسـت
نـاصــیـه ســکـه را نـام تــو مـطـلـوب گـشــتچـون کـلـه خـطـبـه را نـعـت تـو بــربـر شـکـسـت
پـشـت ظـفر تـیغ تـسـت گر نکشـی بـشـکندشعله چو مستور گشت پشت سمندر شکست
کـوس تـو در حـربـگـاه زخـمـه بـه آهـنـگ بــردگـریه خـصـم از نـهـیب در فـم خـنـجـر شـکـسـت
رزق زمـیـن بــوس اگـر خــصــم بــبــرد از درتزان چـه تـرا جـام بـخـت بـر لب کـوثـر شـکـسـت
از حـسـد فـتـح تـو خـصـم تـو پـی کـرد اسـبهمچـو جـحـی کز خـدوک چـرخـه مادر شکسـت
خـصـم تــو گـریـد بــسـی کـز پــی پــیـکـان زرتـیر تـو در چـشـم و دل هـر دو مـخـیر شـکـسـت
حــیـدر شـرع کـرم بــازوی احــســان تــسـتکـیـن در روزی گـشـاد وان در خــیـبــر شـکـسـت
سـده قـدرت کجـاسـت وای که سـیمرغ وهمدر پـی بـوسـیـدنـش جـمـلـه شـهـپـر شـکـسـت
دسـت سخـن کی رسد در تـو که از بـاس تـوتـا کـه سـخـن رنـگ زد رنـگ سـخـنور شـکـسـت
در صــــف آن کــــارزار کـــز فــــزع کـــر و فــــرزلــزلــه رزمــگــاه گــوشــه مــحــور شــکــســت
شست بـه پـیغام تـیر خـطبـه جـان فسخ کرددسـت بـه ایـمـای تـیـغ مـنـبــر پـیـکـر شـکـسـت
حـــدت دنــدان رمــح زهــره جـــوشـــن دریــدصــدمـه آســیـب گـرز تــارک مـغـفـر شــکـســت
گوهر خـنجـر چـو شـد لعـل بـه خـون گفـتـییلــعــب هـوا بــر ســراب اخــگــر آذر شــکــســت
تـــشـــنــگــی خـــاک رزم دردی اوداج خـــوردبـر سـر ارواح مسـت مرگ چـو سـاغـر شـکسـت
حـمـلـه تـو تـنگ کـرد عـرصـه مـوقـف چـنـانکپـهلوی خـصمان چـونال یک بـه یک اندر شکست
هـرچـه از آن پــس بــریـد تــیـغ مـثـنـی بــریـدهرچـه از آن پـس شـکسـت گرز مکرر شـکسـت
بـی مدد عمرو و زید جـز تـو بـه یک چـشم زدلشـکر چـون کوه قاف کس بـه خـدا ار شـکسـت
زیـن هـمـه انـدر گـذر بــا سـخـن خـواجــه آیکز سـخـنش سـحـر را زیب شـد و فـر شـکسـت
صاحب صاحب قران چـون تـو سلیمان نداشتآصــف او صــف دیــو نــیــک مــزور شـــکــســـت
بـــاز در ایــام تــو از پــی تــســکــیــن مــلــکخـواجـه چـه صفهای دیو یک بـه دگر بـر شکست
مـعــرکــه مـکــر دیـو ظــل عــمــر بــشــکــنـدچـرخ کـه نـظـاره بـود دیـد کـه مـنـکـر شـکـسـت
دین بـه عـمر شـد قوی گرچـه پـس از عهد اوبــاقـی نـامـوس کـفـر خـنـجــر حـیـدر شـکـسـت
خـواجـه بـه تـدبـیر و رای سـدی دیگر کـشـیدرخـنـه یـاجـوج بـسـت سـد سـکـنـدر شـکـسـت
تــربــیـت خــواجــه کــن زانـکـه نـیـارد ز بــیـمبـــیــعــت تــدبـــیــر او چــرخ مــدور شــکــســت
آنچـه بـه کلک او کند خـنجـر از آن عاجـزسـتاز وزرا کـس بـه کـلـک صـولـت خـنجـر شـکـسـت
گـرچـه ز بـس مـوج جـود بـحـر مـحـیط کـفـشهیبـت جـیحون گسست سد دو کشور شکست
تـا که در افـواه خـلق هسـت که از چـار طـبـعاصـل فـســاد جــهـان فـرع دو گـوهـر شـکـســت
آتـش اعـدادی نـوح شـوکـت طـوفـان نـشـانـدگـردن کـفـران عـاد ســیـلـی صـرصـر شـکـســت
بـیـعـتـی شـاه بــاد دسـت جـهـان کـز جـهـانپـای سـتـم عدل شاه تـا شب محـشر شکسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.