ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح امیر نصیرالدین تاج الملوک ابوالفوارس

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:27 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
مـلـک هـم بــر مـلـک قـرار گـرفــتروزگــار آخــر اعــتـــبـــارگــرفــت
بــیــخ اقــبـــال بــاز نــشــو نــمــودشــاخ انـصــاف بــاز بــار گـرفــت
مــدتـــی مــلــک در تـــزلــزل بـــودعـاقـبــت بــر مـلـک قـرار گـرفـت
مـلــک تــاج بــخــش و تــاج مـلـوککـز یمین مـلـک در یسـار گـرفـت
آنـچـه مـلـکـی بـه یـک سـوال بـدادوانکه ملکی بـه یک سـوار گرفت
صـبـع تـیغـیش چـو از نـیام بـتـافـتآفـتــاب آسـمـان حــصـار گـرفـت
عکس بـزمش چـو بـر سـپـهر افتـادخــانــه زهـره زو نــگــار گــرفــت
رزم او را فــــلـــک تــــصــــور کــــردسـاحــتــش تــیـغ آبــدار گـرفـت
بـــــزم او را زمـــــانـــــه یـــــاد آوردفـکـرتـش نـقـش نـوبـهار گـرفـت
ســایـه حــلــم بــر زمـیـن افــکــنـدگــوهــر خــاک ازو وقــار گــرفــت
شــعــلـه بــاس بــر اثــیـر کـشــیـدگـنـبــد چــرخ ازو شــرار گـرفــت
مـــلـــکـــا، خـــســـروا، خـــداونــدااین سـه نام از تـو افتـخـار گرفت
نه بـه انـگـشـت عـد و حـصـر قـضـاچــرخ جــود تــرا شــمـار گـرفـت
نــه بــه مــعــیـار جــزو و کــل قــدربــار حــلــم تــرا عــیــار گــرفــت
همه عـالم شـعـار عدل تـو داشـتملک عـالم همان شـعـار گـرفـت
پـای مـلـک اسـتـوار اکـنون گـشـتکـه رکــاب تــو اســتــوار گـرفــت
روز چــنــد از ســر خــطــا بــیـنــیملک ازین خـطـه گـر کـنار گرفـت
ســایـه بــر کـار خــصـم نـفـکـنـدیگـرچـه زاندازه بـیش کـار گـرفـت
خــجــل ایـنــک بــه عــذر بــاز آمــدسـر بــخــت تــو در کـنـار گـرفـت
همـتـت بـی ضـرورتـی دو سـه روزانـفــرادی بــه اخــتــیـار گــرفــت
گوشـه ای از جـهان بـدو بـگذاشـتگـوشـه تـخـت شـهـریـار گـرفـت
تـا بــه پــایـش زمـانـه خـار سـپــردتـا بـه دسـتـش زمانه مار گرفـت
روز هــیــجـــا کــه از طــراده لــعــلموکـبـت شـکـل لـالـه زار گـرفـت
کـــارزار از هـــزاهـــز ســـپــــهـــتصــورت قــهـر کــردگــار گــرفــت
از نــهــیــب تـــو شـــیــر گــردون راآب نـاخــورده پــیـشــیـار گـرفـت
فـــتـــنـــه را زارزوی خـــواب امـــانهـوس کـوک و کـوکــنـار گـرفــت
ای بـه خـواری فـتـاده هر خـصـمیکـاثـر خـصـمـی تـو خـوار گـرفـت
خصم اگر غره شد به مستی ملکچـون دماغش ز می بـخار گرفت
پـــای در دامــن امــل بـــنــداشــتدامــن مــلــک پـــایــدار گــرفــت
ملک در خـواب غـفلتـش بـگذاشـتملکـی چـون تـو هوشـیار گرفـت
خـــیــز و رای صــبـــوح دولــت کــنهین که خصمانت را خمار گرفت
تــا در امــثــال مــردمــان گــویــنــددی چو بـگذشت حکم پـار گرفت
روزگـــار تــــو بــــاد در مـــلـــکــــیکـه نـه گـیتـی نه روزگـار گـرفـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.