ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح خاقان اعظم سلطان سنجر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:27 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
مـلـک اکـنـون شـرف و مـرتـبــه و نـام گـرفـتکــه جــهـان زیـر نـگــیـن مـلــک آرام گــرفــت
خـــســرو اعــظــم دارای عــجـــم وارث جـــمکـه ازو رسـم جـم و مـلـک عـجـم نام گـرفـت
سـایـه یـزدان کـز تـابــش خـورشـیـد سـپــهـردامــن بــیــعــت او دامــن هــر کــام گــرفــت
آنکـه در مـعـرکـها ملـک بـه شـمـشـیر سـتـدوانـکـه بــر مـنـهـزمـان راه بــه انـعــام گـرفـت
لمعه خـنجـرش از صـبـح ظـفر شـعـله کشـیدهـمـه مـیـدان فـلـک خـنـجــر بــهـرام گـرفـت
سـاقـی همتـش از جـام کرم جـرعـه بـریخـتآز دســـتـــارکــشـــان راه در و بـــام گــرفــت
حــرم کـعــبــه مـلـکـش چــو بــنـا کـرد قــضــاشــیــر لــبــیـک زد آهــوبــره احــرام گــرفــت
داغ فـرمـانـش چـو تـفـسـیده شـد آرایش تـننـــســـخـــه اول ازو شـــانــه ایــام گـــرفـــت
نـامـش از ســکـه چــو بــر آیـنـه چــرخ افـتــادحـرف حـرفـش همـه در چـهره اجـرام گـرفـت
بـرق در خـاره نهان گـشـت جـز آن چـاره ندیدچـون بـه کـف تـیغ زراندود و لـب جـام گـرفـت
کــوره دوزخ مــرگ آتــش از آن تــیــغ ســتـــدکـوزه جــنـت جــان مـایـه از آن جــام گـرفــت
ای سـکـنـدر اثـری کـانـچـه سـکـندر بـگـشـادکــارفــرمــای نـفــاذت بــدو پــیـغــام گــرفــت
هرچـه ناکـرده عـزم تـو، قـضـا فـسـخ شـمـردهـرچـه نـاپــخـتـه حـزم تـو، قـدر خـام گـرفـت
بـاره عـدل تـو یک لـایه همی شـد کـه جـهانگــرگ را در رمـه از جــمـلــه اغــنـام گــرفــت
جامه جنگ تـو یک دور همی گشت که خصمنـطـفـه را در رحــم از جــمـلـه ایـتــام گـرفـت
حــرف تــیــغ تــو الــف وار کــجــا کــرد قــیــامکـه نه در عـرصـه الف خـفـتـگـی لـام گـرفـت
بـر که بـگشـاد سـنان تـو بـه یک طـعـنه زبـانکه نه در سـکـنه زبـانش همه در کـام گرفـت
صـبـح ملکی کـه نه در مشـرق حـزم تـو دمیدتـا بـرآمد چـو شـفـق پـس روی شـام گـرفـت
تـا جـنین کسـوت حـفط تـو نپـوشید نخـسـتکـی تــقــاضــای وجــع دامـن ارحــام گـرفــت
بـس جـنین خـنصر چـپ عقد ایادیت گذاشـتبــه لـب از بــهـر مـکـیـدن سـر ابـهـام گـرفـت
ای عـجــب داعـی احـسـانـت عـطـا وام نـدادشکر احسانت جهان چون همه در وام گرفت
هرچه در شاخ هنر بـاغ سخن طوطی داشتهــمــه را داعـــیــه بـــر تـــو در دام گــرفـــت
دست خصمت به سخا زان نشود باز که بخلدسـتـهاشان بـه رحـم در همه در خـام گرفت
هـمـه زیـن ســوی ســراپــرده تــایـیـد تــوانـدهرچـه زانسـوی فـلـک لـشـکـر اوهام گـرفـت
تــا ظــفــریـافــتــگــان مـنـهـزمــان را گــویـنـدکه سـرخـویش فـلانی چـه بـه هنگام گرفـت
عـام بـادا ظـفـرت بـرهمه کـس در همه وقـتکـه ز تــیـغ تــو جــهـان ایـمـنـی عـام گـرفـت
خیز و بـا چشم چو بـادام به بستان می خواهکـه همه سـاحـت بـسـتـان گل بـادام گـرفـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.