ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ملک عادل یوسف

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:27 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
مـبـادا کـه خـورشـیـد نـصـرت بـرآیـدجـــز از ســـایــه زرده تـــیــزکـــامــت
ملک یوسف ای حـاتـم طی غلامتمـلـوک جـهان جـمـلـه در اهتـمـامـت
خــداونـد خــاص و خــداونـد عـامـیاز آن بـندگی می کند خـاص و عامت
جـهان کـیسـت پـرورده اصـطـناعـتفـلـک چـیـسـت دروازه احـتــشـامـت
نـه جــز بــذل از شـهـریـاری مـرادتنـه جـز عـدل در پـادشـاهی امـامـت
رخ خـطبـه رخـشان ز تـعظیم ذکرتلـب سـکـه خـنـدان ز شـادی نـامـت
اجــل پــرتــو شـعـلـهـای ســنـانـتظـفـر مـاهی چـشـمهای حـسـامـت
بـر اطـراف گـردون غـبــار سـپـاهـتدر اوتــاد عــالــم طــنــاب خــیــامــت
بـزن بـر در خـسـروی کوس کسـریکـه زد بـی نـیـازی عـلـم گـرد بـامـت
زهی فـتـنـه و عـافـیت را همـیشـهقـیـام و قــعــود از قــعــود و قـیـامـت
سـلـامت ز گـیتـی بـه پـیش تـو آمدپــگـه زان کـنـد بــامـدادان سـلـامـت
تـو آن ابـر دسـتـی که گر هفت دریاهـمـه قـطـره گـردد نـیـایـد تــمـامـت
عـطـا وام ندهی عـجـب اینکـه دایمجـهـانـیـسـت از شـکـر در زیـر وامـت
گــروهـی نـهـنـد از کــرام مـلـوکــتگــروهـی نـهـنـد از مـلــوک کــرامـت
مـن آنها نـدانـم همـین دانـم و بـسکــه زیـبــنـد ایـنـهـا و آنـهـا غــلـامـت
اگــر لـای تــوحــیـد واجــب نـبــودیصلیبـش به هم در شکستی کلامت
مـنـافـع رسـان در زمـیـن دیـر مـانـدبـس اسـت این یک آیت دلیل دوامت
چـو از تـسـت نفـع مـقـیمـان عـالـمدرو تـا مـقـیمـسـت بـاشـد مـقـامـت
جـهانـی تـو گـویی کـه هرگـز نـداردجـهان آفـرین سـاعـتـی بـی نظـامت
چــو در رزم رانـی مـواکــب فــزونـتچـو در بـزم بـاشـی خـزاین حـطـامت
بــه فــردوس بــزم تــو کـوثــر درآمـدبـرون شـد ز در چـون درآمـد مـدامـت
چو از روی معنی بـهشتست بـزمتتـو می خور چرا، می نبـاشد حرامت
فــلـک ســاغــر مـاه نـو پــیـش داردچـو سـاقـی جـرع بـاز ریـزد ز جـامـت
هـمـی بـینـم ای آفـتـاب سـلـاطـیناگـر سـوی گـردون شـود یک پـیامـت
کـه خـاتـم یمـانی شـود در یمـینـتکـه گـوهـر ثـریـا شـود بــر سـتـامـت
تـو خـورشید گردون ملکی و چـتـرتکه خیره است ازو خرمن مه غمامت
عـجـب آنـکـه نور تـو هرگـز نـپـوشـداگـر چــنـد در ســایـه گـیـرد مـدامـت
نه ای مـنـتـقـم زانکـه امـکـان نـداردچــو خــلـق عــدم عـلـت انـتــقـامـت
کـجـا شـد عـنـان عـنـاد تـو جـنـبـانکـه حـالی نشـد تـوسـن چـرخ رامت
کـجـا شـد رکـاب جـهـاد تـو سـاکـنکه حـالی نشـد کار ملکی بـه کامت
بـود هیچ ملـکـی کـه صـیدت نگـرددچـو بـاشـد سـخـا دانه و عـدل دامت
الا تا که صبح است در طی شامیمـدار جـهان بـاد بـر صـبـح و شـامـت
مـبــادا کــه یـک لــالــه فــتــح رویـدنـه در سـبــزه خـنـجـر سـبــز فـامـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.