ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ابوالفتح ناصرالدین طاهر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:27 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
آفـریـن بــر حــضـرت دســتــور و بــر دســتــور بــادجـاودان چـشـم بـد از جـاه و جـلـالـش دور بـاد
مـــلـــک را از رایـــت اقـــبــــال و رای روشـــنـــشتـا کـه نـور و سـایه بـاشـد سـایه بـاد و نور بـاد
رایـت و رایش کـه در نـظـم مـمـالـک آیـتـی اسـتتـــا نــزول آیــت نــصــرت بـــود مــنــصــور بـــاد
مـن نـگـویـم کـز پــی تـفـویـض مـلـک روم و چـیـنبــر درش دایـم رســول قـیـصــر و فـغــفـور بــاد
گـویـم از بــهـر نـظــام مـلـک ســلـطــان ســپــهـردر رکابـش ز اخـتـران پـیوسـتـه صـد مذکور بـاد
هـرکــه هـمــچــون دانـه انـگــور بــا او شــد دودلریـخـتـه خـونـش چـو خـون خـوشـه انـگـور بـاد
تــیـغ زنـگ از آب گــیـرد مـلــک نـقــصــان از غــرورزین سـپـس رایش بـه ملک و جـاه نامغرور بـاد
از بـــرای پـــاســـبـــان قــصـــر او یــعــنــی زحـــلدر نـه اقـلـیم فـلـک تـا روز هـر شـب سـور بـاد
مـشــتــری را از شــرف دولـت ســرای طــالـعـشچــون کـلـیـم الـلـه را خـلـوت سـرای طـور بــاد
در کـــنــار بـــارگــاهــش در صـــف حـــجـــاب بـــاروالـی عـقـرب کـمـر بـربـسـتـه چـون زنـبـور بـاد
آفــتـــاب ار کــلــبـــه بـــدخـــواه او روشــن کــنــدروز دوران از کــســوف کـل شــب دیـجــور بــاد
زهـره گـر در مـجـلـس بـزمـش نـبــاشـد بــربـطـیدر مـیـان اخـتـران چـون زاد فـی الـطـنـبـور بــاد
گــر وزیــر آفــتـــاب از خــدمــتــش گــردن کــشــداز جـمـالـی کـافـتـابـش مـی دهد مـهجـور بـاد
منشـی مـلـک فـلـک در هرچـه منشـوری نوشـتکـلـکـش انـدر عـهـده تـوقـیـع آن مـنـشـور بــاد
در زوایــای عــدم گــر بــر خــلــافــش واردیــســتهمچـنان در طـی سـتـر نیسـتـی مسـتـور بـاد
هـرچــه در الــواح گــردونــســت از اســرار غــیـبدر ورقـهـای وقــوفــش بــر ولـا مـســطــور بــاد
آســمــان از نـیـک و بــد هـر آیـتــی کــامـل کــنـدشــان او بــر اقــتــضــای رای او مـقــصــور بــاد
ای بــه تــدبــیــر آصــف مــلــک ســلــیــمــان دومجـبـر امرت را چو انس و جـان فلک مجـبـور بـاد
مـلـک مـعـمـورسـت تـا مـعـمـار او تـدبــیـر تـسـتتـا جـهان بـاقیسـت این معـمار و آن معمور بـاد
در عـمـارتـهـای عـالـم کـز تـو خـواهـد شـد تــمـامهـرکـجــا رایـت مـهـنـدس آسـمـان مـزدور بــاد
نـعـمـت جــاه تــو عـالـم را مـهـنـا نـعـمـتــیـســتحـــظ بـــرخـــورداری عـــالــم ازو مــوفــور بـــاد
فـتـنه را بـخـت بـداندیشـت نکو همخـوابـه ایسـتهـر دو را امـکـان بــیـداری بــه نـفـخ صــور بــاد
هـرکــجــا گــنـجــی نـهـد در کــان و دریـا آفــتــابمـه کـه بــیـت الـمـال او دارد تــرا گـنـجـور بــاد
گـر بــجــز کـام تــو زایـد شـب کـه آبــسـتــن بــودشــب عـزب ورنـه ســقـنـقـور قـدر کـافـور بــاد
هرکـرا در سـر نه از جـام وفـاقـت مـسـتـی اسـتجــانـش از درد اجـل تــا جــاودان مـخـمـور بــاد
خـواسـتـم گـفـتـن جـهـان مـامـور امـرت بــاد و بـازگـفـتـم او مـامـور و آنـگـه گـویمـش مـامـور بـاد
وهم بـا وصف تـو چـون خورشید و خفاشند راستدر چـنین حـیرت گرش سـهوی فتـد معـذور بـاد
خصم بد عهدت که کهف ملک را هشتم کسستگر کند خدمت همش جل باد و هم ساجور باد
ورنـه دایم چـار چـشـمـش در غـم یک اسـتـخـوانبــر در قـصـاب جــان انـدر سـرش سـاطـور بــاد
شـاعـران از دشـمـن مـمـدوح چـون ذکـری کـنـنـدرســم را گـویـنـد کـز قــهـر اجــل مـقـهـور بــاد
بــنـده مـی گـویـد مـبــادش مـرگ بــل عــمـر درازهـمــچــنـان مــقــهـور ایـن دارالــغــرور زور بــاد
لــیــکــن از جــاه تــو هــر دم زیــر بــار غــصــه ایکـانـدران راحــت شـمـارد مـرگ را رنـجــور بــاد
بــاغ دولــت را کــه آب آن لــعــاب کــلـک تــســتبــا نـمـای عـهـد نـیـسـان حـاصـل بــاحـور بــاد
وین چـهار آزاد سـروت را که تـعـیین شـرط نیسـتاز جــمـال هـریـکـی هـردم دلـت مـسـرور بــاد
تـاکه بـر هر هفت کشور سـایه شـان شامل شودنـشـو در بـلـخ و هـری و مـرو و نـیـشـابـور بــاد
تــا کـه «الـمـقـدورکـائن » شـرط کـار عـالـمـسـتکـلـک و رایـت کــار ســاز کــائن و مـقــدور بــاد
پـیش صـدر و مـسـنـد عـالـیـت هـر عـیدی چـنـیناز فـحـول شـاعـران صـد شـاعـر مـشـهـور بــاد
وانــگــه از پـــیــرایــه عـــدل تـــو تـــا عـــیــد دگــرگــردن و گــوش جــهـان پــر لؤلؤ مــنــثــور بــاد
بــارگـاهـت کـعـبــه، مـردم حــاج و درگـاهـت حـرممجلست فردوس و کوثر جام و ساقی حور بـاد
احـتـیـاجـی نـیسـت جـاهـت را بـه سـعـی روزگـارور کـنـد نـوعـی بـود از بـنـدگـی مـشـکـور بــادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.