ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح امیرالامرا عزالدین طغر لتگین

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:27 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ایــــــام زیـــــر رایـــــت رای امــــــیـــــر بــــــادایام او هـمـیشـه چـو رایش مـنـیر بـاد
روزش بــه فــرخــی هـمـه نـوروز بــاد و عــیـدماهش ز خرمی همه نیسان و تیر باد
مـیـزان آســمـان را عــدلـش عــدیـل گــشــتسـلـطـان اخـتـران را رایش نـظـیـر بـاد
در بـــارگــاه حــضــرتـــش از احــتـــرام و جــاهمـریـخ قـهـرمـان و عـطــارد دبــیـر بــاد
آنــرا کــه دســت حــادثــه از پــای بــفــکــنــددسـت عـنایت و کرمش دسـتـگیر بـاد
وانـــرا کـــه راه در شـــب ادبــــار گـــم شـــودخـورشید رای او بـه هدایت مشیر بـاد
بــهـر نـظــام عــالـم ســفــلـی بــه ســوی اوهر سـاعتـی ز عالم علوی سـفیر بـاد
آنــجــا کــه از بــلــنــدی قــدرش ســخــن رودچـرخ بـلـند بـا همه رفـعـت قـصـیر بـاد
وانـجــا کـه از احــاطــت عـلـمـش مـثــل زنـنـدبـحـر محـیط بـا همه وسـعت غدیر بـاد
ای دولـــت جـــوان تـــو فـــرمـــانــده جـــهــانگـردون پـیر پـیش تـو فـرمـان پـذیر بـاد
آنـجــا کـه ظــل دامـن بــخــت جــوان تــســتاز جـان جـیـب پـیـرهـن چـرخ پـیـر بــاد
گـردون ز رفـعـت تــو بــه پــایـه بــلـنـد گـشـتدر پـای همت تـو بـه عبـره عسـیر بـاد
جــود تــو فـتــح بــابــسـت در خـشـکـسـال آززان فتـح بـاب دسـت تـو ابـر مطـیر بـاد
حـــلـــم تـــرا چـــو مـــرکـــز ارکـــان قـــرار دادحـکم تـرا چـو انجـم گردون مسـیر بـاد
گـرم و تــرسـت وعـده وصـلـت چـو روح و مـیامید من بـه منزلـت شـهد و شـیر بـاد
سردست و خشک طبع سنانت چو طبع مرگدر طـبـع بـدسـگـالـت ازو زمـهـریـر بـاد
بـــا دیـــو دولـــت تـــو بـــه دیــوان مـــلـــک درکــلــک تــرا مــزاج شــهـاب اثــیـر بــاد
وان رازهـا کـه در ســر افـلـاک و انـجــمـســتاز نحـس و سعد رای تـرا در ضمیر بـاد
آن خــاصـیـت کـه از پــی نـشـر خـلـایـقـسـتتـا نـفـخ صـور کـلـک تـرا در صـریـر بــاد
تـــا زیــرکــان ز زیــر بـــه نــالــه مــثــل زنــنــددایم ز چـرخ نالـه خـصـمت چـو زیر بـاد
از رشک اشک حـاسد تـو چـون بـقم شدستاز رنـج روی دشـمـن تـو چـون زریر بـاد
از جــنــبــش ســپــهـر یـکــی بــاد بــی قــراروز نـفـرت زمـانـه یـکـی بــا نـفـیـر بــاد
تـــیــر تـــو بـــر نــشــانــه اقــبـــال و کــار تـــودایم بـه راسـتـی و روانی چـو تـیر بـاد
وز یـاد کــرد تــیـر و کــمــان تــو جــان خــصــمدایم چـو در کـمان فـلـک جـرم تـیر بـادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.