ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح علاء الدین

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:28 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
صــاحــبــا عـیـد بــر تــو خــرم بــادکـل گـیـتــی تــرا مـسـلـم بــاد
از تـــو آبـــاد ظـــلــم ویــران شـــدبـه تـو بـنیاد عـدل مـحـکـم بـاد
حزم و عزمت چو بر سؤال و جواببــر قــضــا و قــدر مــقــدم بــاد
خــدمـت چــرخ جــز بــه درگـه تــوچـون تـیمم بـه ساحـل یم بـاد
خـطـبــه تـعـظـیـم یـافـت از نـامـتهمچنین سال و مه معظم بـاد
دایـم از فـتــح بــاب ابــر ســخــاتخـشـک سـال نـیـاز را نـم بــاد
در یــمـــیــن تـــو خـــامـــه آصـــفدر یـسـار تــو خـاتــم جــم بــاد
خـواستـم گفت ملک هفت زمینتهـمـه زیـر نـگـیـن خــاتــم بــاد
آسـمان گفـت گـر منم چـو نگینشاندر آن رقـعـه نـام مـن هم بـاد
مـوکــب حــزمــت ار نـهـفــتــه روداشـــهــب روزگــار ادهــم بـــاد
گــرد جــیـش تــو در دمــاغ ظــفــرچــون دم آسـتــیـن مـریـم بــاد
از بـــلـــنـــدی ســـرای قـــدر تـــراسـقف افلاک سـطح طـارم بـاد
وز نـژنـدی بـه چـشـم بـدخـواهـتاشـــهــب روزگــار ادهــم بـــاد
دست سگبـانت چـون قلاده کشدشـیر گـردون سـگ مـعـلـم بـاد
چـــرخ اگـــر بـــارگـــاه تـــو نــبـــودتـا قیامت شـکسـتـه طارم بـاد
زهـره خــنــیـاگــریـت گــر نــکــنــدتــا ابــد سـور زهـره مـاتـم بــاد
فــتــنــه پــیـش زبــان خــامــه تــوچون زبـانهای سوسن ابکم باد
پـس بـه شـکـر تـو تـا زبـان سـنانشـاهـراه حـروف مـعـجــم بــاد
حـبـس خـصـم تـو بـا زوال خـلـاصچـون نـهـانـخـانـه جــهـنـم بــاد
بـر رخـی کز تـو خـال عـصـیانسـتهمه کارش چـو زلف درهم بـاد
قـهرمـان تـو مـوسـوی دسـتـسـتتـرجـمـان تـو عـیسـوی دم بـاد
چــتــر مـیـمـون هـمــت عــالــیـتسـایـه دار سـپـهـر اعـظـم بـاد
همه سـعی تـو چـون قران سـعوددر مـراعــات نـظــم عـالـم بــاد
هـمـه عـون تـو چـون عـنـایت حـقدر مــهـمــات نــســل آدم بــاد
بـــنــده از مــکـــرمـــات وافـــر تـــوهمچـنین سـال و مه مکرم بـاد
در خـلافت و رضـای تـو همه سـالنحـس و سعد زمانه مدغم بـاد
از هـمــه فــعــلــهــات بــاطــل دوربـا همـه رایهـات حـق ضـم بـاد
رمـحـت از جـنس مـعـجـز موسـیمرکب از نوع رخش رستـم بـاد
گــرد ســم ســمــنــد تـــو مــادامدر دو چـشـم عـدوت تـوام بــاد
دســت ســرو ار دعـای تــو نـکـنـدقامتش چون بنفشه پر خم باد
ور مـیـان جـز بــه خـدمـتـت بــنـددنـیـشـکـر در مـیـان او سـم بـاد
تــا کــم و بــیـش در شــمــار آیــددولتت بیش و دشمنت کم بـاد
قصبـش بـر سـر از تـو دری گشـتاطلسش در بـر از تـو معلم بـاد
مـــدتـــت بــــا زمـــانـــه هـــم آوازراست چونان که زیر بـا بـم بـاد
دلـت از صـد هـزار دل بـه تـو شـادتـا دمی در تنست بـی غم بـاد
جــانـت ای صـدهـزار جـانـت فـدیتـا بـه جان زنده است خرم بـاد
جــنـبــش فــتــح و آرمـیـدن مـلـکهمه در جـنبـش تـو مدغـم بـاد
حـاسـدت را چـو پـای درگـل مـانـداز غم و رنج دسـت بـر هم بـاد
عدل تـو شـب چـو روز روشـن کردروز تـو هـمـچـو عـیـد خـرم بـادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.