ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح سلطان الخواتین عصمة الدین مریم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:28 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
هــزار ســال زیـادت بــقــای خــاتــون بــادمـــه مـــبـــارک روزه بـــرو هــمـــایــون بـــاد
هـزار سـال بــه مـیـزان عـدل و انـصـافـشامـور دولــت و اشــغــال خــلــق مـوزون بــاد
جـهان رفـعـت و عـز و جـلال عـصـمت دینکه عز و عصمت بـا جانش هر دو مقرون بـاد
بـر آسـمان کـمالش بـه هر قـران کـه فـتـدهــزار ســـال طــواف ســعــود گــردون بـــاد
بـر آسـتـان جـلـالـش بـه هر قـدم کـه نهدهـزار دشـمـنـش انـدر زمـیـن چـو قـارون بـاد
ز شـرم فـکرت او روی شـمس گلگونسـتز خـون دشـمـن او تــیـغ چــرخ گـلـگـون بــاد
اگــر تــصــرف گــردون بــه کــام او نــبـــوددر انــتـــظــار وجــود از وجــود بـــیــرون بـــاد
وگــر تــفــاخــر دریـا بــه دســت او نــبــودبــه جـای در و گـهـر در دل صـدف خـون بــاد
ایـا ســخــای تــو تــوجــیـه رزق را قــانـونبــرو مــزیـد نـبــاشــد هـمــوش قــانـون بــاد
ز رشـک وسـعـت دریـای طـبـع پـر گـهـرتکـــنـــار دریــا از آب دیــده جـــیــحـــون بـــاد
بـه روزگار تـو ور هسـت فتـنه فتـنه خـواببرو چو بخت حسودست همیشه مفتون باد
زمـانه جـملـه چـو بـیمار وهم و حـادثـه اندز پـاس و امن تـوشان بـاره بـاد و معجون بـاد
جــریــدهــای تـــواریــخ عــهــد دولــت تــوز رســمــهـای تــو پــر درج در مــکــنـون بــاد
تـمـنـیـی کـه بـه اقـبـال روزگـارت هـسـتدر انــتــظــار قــبــول تــو بــاد و اکــنـون بــاد
ایا بـه دسـت تـو در گـوهر سـخـا تـضـمینبــه پـای قـدر تـو در اوج چـرخ مـضـمـون بــاد
خـرابـه ای که ضروریست بـر بـسـاط زمینز بـس عـمارت عـدلت چـو ربـع مسـکون بـاد
اگرنه از شـکـر شـکر تـو همیشـه تـرسـتمـذاق بــنـده لـعــابــش چــو آب افـیـون بــاد
بـه دشـمنان تـو بـر، هرشـب از کمین قضاســپــاه حــادثــه چــرخ را شـبــیـخــون بــاد
بــه بــارگــاه تــو در شــیـر فــرش ایـوان رابـه خـاصـیـت شـرف و فـر شـیـر گـردون بـاد
بـه خـدمـت تـو درم روزگـار میمون گـشـتز جـود و جــاه تــو کـت روزگـار مـیـمـون بــاد
ز خـرمی کـه دلم عـیش تـو همی خـواهدبـدان همی نرسـد فـکـرتـم کـه آن چـون بـاد
همیشه تا به جهان در کمی و افزونیستحـسـود جـاه تـو کم بـاد و جـاهت افزون بـادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.