ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح عمادالدین فیروز شاه امیر خراسان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:28 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
خـــدایــگـــانــا ســـال نــوت هــمـــایــون بـــادهمـیشـه روز تـو چـون روز عـید مـیمـون بـاد
بـه گـرد طـالـع سـعـدت کـه کـعـبـه فـلکـسـتهـــزار دور طـــواف ســـعـــود گـــردون بــــاد
چـنـانکـه رای تـو بـر امـن و عـدل مـفـتـونسـتزمـانـه بــر تــو و بــر دولـت تــو مـفـتـون بــاد
جهان عمارت و تسکین به رای و عدل تو یافتهمیشه هم به تو معمور بـاد و مسکون بـاد
چـــو بـــارگــاه تـــرا پـــر شــود ورق ز حـــروفدر آن ورق الــف قــد خـــســروان نــون بـــاد
نــهــال بــخــتــی کــز بـــاغ دولــتــت نــبــرنــدچـو شـاخ خـشـک ز امکـان نشـو بـیرون بـاد
اسـاس مـلـکـی کـز بــهـر خــدمـتــت نـنـهـنـدز نـعـل اسـب حــوادث خـراب و هـامـون بــاد
اگـــر نـــه لـــاف ســـخـــا از دلـــت زنـــد دریــابــه جـای در و گـهـر در دل صـدف خـون بــاد
ور از مــراد تـــویــی بـــاز پـــس نــهــد گــردونبــه اضــطــرار و گــردون بـــارکــش دون بــاد
ز نــام تــو دهــن ســکــه گــر بـــبــنــدد چــرخوجـــوه ســـاز مــعــادن قــریــن قــارون بـــاد
ز ذکــر تــو ورق خــطــبــه گــر بــشــویـد دهـرسـلـام جـمـعـه بـه تـکـبـیر صـور مقـرون بـاد
بـــه روز مــعـــرکـــه سؤ الـــمــزاج نــصـــرت راز خـون خـصـم تـو مطبـوخ بـاد و معجـون بـاد
قــدر چــو دفــتــر تــوجــیــه رزقــهــا شــکــنــدمــحــرران فــلــک را کــف تـــو قــانــون بـــاد
چــو ابــر چــتــر تــو ســیـل ظــفــر بــرانـگـیـزدازو کـمـیـنـه تـکـابــی فـرات و جـیـحـون بــاد
بــر آنـکـه نـیـسـت ز فـوج تــو مـوج حــادثــه رازمـان زمـان ز کـمـیـن قـضـا شـبـیـخـون بــاد
اگــر قـــضـــا رخ گــردون ز فـــتـــنــه زرد کــنــداز آنـچـه عـجـز تـرا روی بـخـت گـلـگـون بــاد
وگــر قــدر شـــب فـــکــرت بـــه روز دیــر بـــرداز آن چـه بـاک تـرا روز و شـب هـمـایـون بـاد
همیشـه تـا بـه جـهان در کـمی و افـزونیسـتعـدوی ملک تـو کـم بـاد و ملکـت افـزون بـاد
ز کـردگـار بــه هـر طـاعـتــی کـه قـصــد کـنـیهـزار اجــرت و آن اجــر غــیـر مــمــنـون بــاد
ز روزگــار بــه هـر نــعــمــتــی کــه روی نـهـیهـزار خـدمـت و هـر خـدمـتـی دگـرگـون بـاد
خـــدایـــگـــانـــا از غـــایـــت غـــلـــو و عـــلـــوهمـی نـدانـم گـفـتـن کـه دولـتـت چـون بـاد
دعـای بــنـده مـگـر مـسـتــجــاب خـواهـد بــودکه در دهانش سـخـن همچـو در مکـنون بـاد
بــدان دلـیـل کــه هـردم ســپــهـر مـی گــویـدهمین زمان و همین ساعت و هم اکنون بادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.