ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ابوالحسن مجدالدین علی عمرانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:28 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
اکـنـون کـه مـاه روزه بـه نـقـصـان در اوفـتـادآه از حـجـاب حـجـره دل بــر در اوفـتــاد
هـــجــــران مـــاه روزه پــــیـــام وصــــال داداینـک نـهـیب او بـه جـهـان انـدر اوفـتـاد
گـویـد بــه چــنـد روز دگــر طــبــع نـفــس رادیدی که رسـم تـوبـه ز عالم بـر اوفتـاد
آن شـد کـه از تـقـرب مـصـحـف بــه اخـتـیـاراز دسـت پـایمـرد طـرب سـاغـر اوفـتـاد
آن مـرغ را کـه بـال و پـر از شـوق تـوبـه بـودهم بـال ریخـت از خلل و هم پـر اوفتـاد
عـشـق و سـرور و لـهو مـرا در نـهـاد رسـتسودای جـام و بـاده مرا در سـر اوفتـاد
آن کس که از دو کون به یکباره دل بشستاو را دو چـشـم بــر دو رخ دلـبـر اوفـتـاد
فـرمـانده زمین و زمـان مـجـد دین کـه مـجـدبــا طـیـنـت مـطـهـر او در خــور اوفـتــاد
آن ملجـا ملوک و سـلـاطـین کـه شـخـص رااز کـارهـا عـبــادت او خـوشـتـر اوفـتــاد
بــر وســعـت مـمـالـک جــاهـش گـواه شــدصیتی که در زمانه ز خشک و تر اوفتاد
چــون کـیـن او ز مـرکـز عـلـوی سـفـر نـمـوداز بــیـم لـرزه بــر فـلـک و اخـتـر اوفـتـاد
در بـاخـتـر سـیاسـت او چـون کـمان کـشـیدتـیرش سپـر سپـر شد ودر خاور اوفتـاد
ای صـاحـبـی کـه صـورت جـان عـدوی ملـکاز قــهـر تــو در آیـنـه خــنـجــر اوفــتــاد
دریــا دلــی و غــرقــه دریــای نــیــســتـــیاز اعـتـمـاد جـود تـو بــر مـعـبــر اوفـتـاد
جـایی که عـرضـه کـرد جـهان بـر و داد ملکافــســار در مـقـابــلـه افـســر اوفــتــاد
روزی که عـنف و خـشـم شـد از یاد چـرخ راآتــش ز کـارزار تــو در چــنـبــر اوفــتــاد
مــرگ از بـــرای دادن دارو طـــبـــیــب شـــدبـیمار هیبـت تـو چـو بـر بـسـتـر اوفـتـاد
در مـوضــعــی کـه جــود تــو پــرواز کــرد زوددر پــیـش ز ایـران تــو زر بــر زر اوفـتــاد
در درج گــوشـــهــا بـــه نــظـــاره عــقــود رااز لـفـظ تـو نظـر همـه بـر گـوهر اوفـتـاد
دریــای انــتـــقــام تـــو آنــجـــا کــه مــوج زداز کـشـتـی حـیات و بـقـا لـنگـر اوفـتـاد
قــصــد جـــبـــیــن مــاه و رخ آفــتـــاب کــردحـرفی که از مدیح تـو بـر دفـتـر اوفـتـاد
از یـک صــریـر کــلــک تــو در نــوبــت نــبــرداز صـد هزار سـر بـه فزع مغـفـر اوفـتـاد
اقـبــال تـو بــه چـشـم رضـا روی مـلـک دیـدخـورشـیـد بـر سـرادق نـیلـوفـر اوفـتـاد
پــیـغــام تــو بــه فــکـر درافـکـنـد اضــطــراباز مـرتـضـی نه زلـزلـه در خـیبـر اوفـتـاد
از نــســل آدم آنــکــه یـقــیـن بــود مــهـر اوبــر خـدمـت تـو در شـکـم مـادر اوفـتـاد
از شاخ خـدمت تـو که طوبـی اسـت بـیخ اوهر مـیوه ای بـه خـاصـیت دیگـر اوفـتـاد
الـحـق مـحـال نیسـت کـه بـنده چـو دیگـراناز عشق خدمت تو بـدین کشور اوفتـاد
او را کـه شـکـرها ز شـکـرریز شـعـرهاسـتزهری بـه دسـت واقعه در شکر اوفتـاد
از حـضـرتـی حـشـر بـه درش حـاضـر آمـدنـدنـادیـده مـرگ در فـزع مـحـشـر اوفـتــاد
تــیـمـارش از تــعـرض هـر بــی خــبــر فـزوددسـتـارش از عـقیله مه معـجـر اوفـتـاد
بـشـنـو کـه در عـذاب چـگـونـه رسـیـد صـبـربـنگـر کـه در خـلاب چـگونه خـر اوفـتـاد
بــا مـنـکـران عــقــل در ایـن خــطــه کــار اوداند همی خـدای که بـس منکر اوفتـاد
کـافـور در غــذاش بــه افــطــار هـر شــبــیاز جـور ایـن دو سـنـگـدل کـافـر اوفـتـاد
از بــس کــه بــار داوری ایـن و آن کــشــیــداو را سخـن بـه حـضرت این داور اوفتـاد
تــا آگـه اســت عــقـل کـه از خــامـه قــضــانـقـش وجـود قـابـل نـفـع و ضـر اوفـتـاد
بــادا هـمـیـشــه طــالـب آزرم تــو ســپــهـرگــرچــه ازو عــدوی تــو در آذر اوفــتــادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.