ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح صاحب صدر طاهربن مظفر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:28 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
بـــــاغ ســـــرمــــایــــه دگـــــر داردکان شد از بس که سیم و زر دارد
هـیـچ طـفـل رسـیـده نـیـســت دروکــــه نـــه پــــیـــرایـــه دگــــر دارد
مـی نـمـایـد کـه از رســیـدن عــیـدچــون هـمـه مـردمــان خــبــر دارد
طـــبـــع بـــر کــارگــاه شـــاخ نــگــرکـه چــه دیـبــای شــوشــتــر دارد
گـل رعـنـا بــه یـاد نـرگـس مـســتجــام زریــن بـــه دســت بـــر دارد
بـــلـــبـــل انــدر هــوای بـــزم وزیــرصـــد نـــوای عـــجـــب ز بــــر دارد
ابـــر بـــی کــوس رعــد مــی نــرودتــا گـل انـدر جــهـان حــشــر دارد
گـــر ز بــــیـــجـــاده تـــاج دارد گـــلزیـــبـــدش مـــلـــک نـــامـــور دارد
بـر ریاحـین بـه جـملگـی ملـکـسـتنــه ســر و کــار مــخــتـــصــر دارد
نــی کــدامــســت وز کــجــا بــاریکــه ز فـــیــروزه صـــد کـــمــر دارد
هـر زمــانـی چــنــار ســوی فــلــکبـــه مــنــاجـــات دســت بـــر دارد
مـگـر انـدر دعـای اسـتــسـقـاسـتورنـه او بــا فــلــک چــه ســر دارد
پــیـش پــیـکـان گـل ز بــیـم گـشـادهـر شـب از هـالـه مـه سـپـر دارد
بـــا بـــقــایــای لــشـــکــر ســـرمــاگــر صـــبـــا عـــزم کــر و فـــر دارد
تــیـغ در دســت بــیـد مـی چــکـنـدوز چــه مــعــنـی زره شــمــر دارد
در چـنـین مـوسـمـی کـه بـاغ هنـوزکــس نــدانــد چـــه مــدخـــر دارد
یاسـمین را بـبـین که تـا دو سه روزبــی رفــیــقــان ســر ســفــر دارد
دهــن لــالــه چـــون دهــان صــدفابـــر پــیــوســتــه پـــر گــهــر دارد
لـالـه گـویـی کـه بـر زبـان هـمـه روزمــــدح دســـــتـــــور دادگــــر دارد
تـــا کـــه انــدر دعـــا و مـــدح وزیــرلـب لـعــلـش هـمـیـشــه تــر دارد
نـاصـر دیـن کـه شــاخ دولـت و دیـناز مــعـــالــیــش بـــرگ و بـــر دارد
طــاهـربــن الـمـظـفـر آنـکـه خــدایهــمــه وقــتــیـش بــا ظــفــر دارد
آنـکـه گـیـتـی ز شـکـر هـسـتـی اویک دهان سـر بـه سـر شـکـر دارد
وانـکـه از عــشــق نـام و صــورت اوخــاک ســمــع و هــوا بــصــر دارد
رایــش انــدر نــظـــام کــار جـــهــاناز قــضــا ســعــی بــیـشــتــر دارد
کـلـکـش انـدر بــیـان بــاطـل و حـقکــمــتــریـن مـســتــمـع قــدر دارد
دســتــش ار واهـب حــیـات نـشــددر جــــمــــادات چــــون اثــــر دارد
اثــری بــیــش از ایــن بــود کــه دروکــلـک نـطــق و نـگـیـن نـظــر دارد
کـســوت قـدر اوســت آن کـســوتکـــز نـــهـــم چـــرخ آســـتـــر دارد
در نـه اقــلـیـم آســمـان حــکــمـشکــــارداران خـــــیــــر و شــــر دارد
زاتـش بـاس اوسـت ایـنـکـه هـواشروز و شــب شــعـلـه و شــرر دارد
زده پــشــت پــای هــمــت اوســتهــرچــه ایـام خــشــک و تــر دارد
ســعـد اکـبــر کـه از ســعـادت عـامخـویـشـتــن در جـهـان سـمـر دارد
هــنــرش زاســمــان بــپــرســیــدمکـز چـه ایـن اخـتــصـاص و فـر دارد
گـفـت شـاگـرد رای دســتــورســتبــس بــود گــر هـمـیـن هـنـر دارد
ای بــه جـایـی کـه رایـت ار خـواهـدرســـم شـــب از زمـــانــه بـــردارد
نــایــد انــدر کـــرشـــمـــه نــظـــرتهــرچــه تــقــدیـر مــنــتــظــر دارد
کـلـبـه ای از جـهان جـاه تـو نیسـتفـوق و تــحــتــی کـه جــانـور دارد
چـشـم بـخـت تـو در جـهـان بــانـیســال و مــه ســرمـه ســهـر دارد
فــتــنـه زان ســوی خــوابــگـاه فـنـاروز و شـــب شـــیـــوه حـــذر دارد
عرصه سـاحـت تـو چـیست سـپـهرکـاخــتــر و بــرج و مـاه و خـور دارد
روضه مجـلس تـو چـیسـت بـهشتکـــــه فـــــنـــــا از بـــــرون در دارد
حـیـرت نـعـمـت تــو چـو جــذر اصـمیک جـهـان عـقـل گـنـگ و کـر دارد
مــهــر تـــو از بـــهــشــت دارد قــدرخــشــم تــو صــولـت ســقــر دارد
عــقــل آزاد بـــر تـــو مــی نــرســدکــه جــهـان جــمـلــه زیـر پــر دارد
مـرغ فـکـرت کـجــا رسـد کـه هـنـوزرشتـه در دست خـواب و خور دارد
نیمـه ای زین سـوی ولـایت تـسـتهــر ولــایــت کـــه آن فـــکـــر دارد
پــــــدر اول آدم آنـــــکـــــه وجـــــودنــــه ز مـــــادر نــــه از پـــــدر دارد
قــبـــلــه آســمــانــیــان زانــســـتکـه چــو تــو در زمـیـن پــسـر دارد
در دریـای دهــر کــیـســت؟ تــویـیویـن سـخـن عـقـل مـعـتــبــر دارد
گـوهـرت زانـکـه زبــده بــشــرســتجــــای در حــــیـــز بــــشــــر دارد
آفــتــاب ار زبــرتــرســت چــه شــدکــار گــوهــر نــه مــســتـــقــر داد
جــرم خـاشـاک را از آن چــه شـرفکـــــاب دریــــاش بـــــر زبـــــر دارد
بــه تــحـمـل چـو تــو نـگـردد خـصـمخـــود نـــدارد هـــنـــوز و گـــر دارد
چـون کـلـیم و مـسـیـح کـی بـاشـدهـرکــه چــوب کــلــیـم و خــر دارد
خـصـم چـنـدان هـوس پــزد کـه تــراحــلــم بــر عــفــو مــاحــضــر دارد
دیـو چــنـدان عــلـم زنـد کــه نـبــیمــکــه بـــی ســـایــه عــمــر دارد
بـا خـلـاف تـو دسـت کـیسـت یکـیکــه نــه یـک پــای در ســقــر دارد
نــوح پــیــغــمــبـــری کــه بــر اعــداقـــهـــرت اعـــجـــاز لـــاتــــذر دارد
شـکـر ایـن در جـهـان کـه یـارد کـردآنـــکـــه تـــوفـــیــق راهـــبـــر دارد
کاب در جـوی تـست و چـرخ چو پـلدشــمــنــان را لــگــد ســپــر دارد
تـــا ز تـــکـــرار دور چـــنــبـــر چـــرخبــر جــهـان خــیـر و شـر گـذر دارد
روز عـمـر تــو بــاد کـز پــی تــســتکـه شـب انس و جـان سـحـر دارد
بـر کـران بـادی از خـطـر کـه جـهـانبــــه تــــو دارد اگـــر خـــطـــر دارد
چون گل از خنده لب مبند که خصمداغ چــون لــالــه بـــر جـــگــر داردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.