ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ملک معظم پیروزشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای به شاهی ز همه شاهان فردمـشـتـری طـلـعـت و مـریـخ نـبـرد
آسـمان مثـل تـو نادیده بـه خـوابمـجـلـس و معـرکـه را مردم و مرد
بـر جهان ای ز جهان جاه تو بـیشهمتـت سـایه از آن سان گستـرد
کـه در آن سـایه کـنون مادر شـاخهـمـه بــی خــار هـمـی زایـد ورد
بـا رهت کـان نه بـه اندازه ماسـتبـا هـوای تـو کـز او نـیـسـت گـزرد
بــر تــوان آمــدن از دریـا خــشــکبــر تـوان خـاسـتــن از دوزخ سـرد
بــاســت ار ســوی مـعـادن نـگـردلــعـــل را روی چـــو زر گـــردد زرد
مـسـرع حـکـم تـو صـد بــار فـزونچــرخ را گـفــتــه بــود کـز ره بــرد
گـرنـه از عـشـق نـگـیـنـت بــودیزانگـبـین موم کـجـا گـشـتـی فـرد
ای بـه جـایی که کشد خاک درتدامـــن انـــدر فـــلـــک بـــاد نــورد
مـدتــی بــود کـه مـی کـرد خـرابکــشــور شــخــص مـرا والـی درد
من محـنت زده در شـشـدر عـجـزبی برون شو شده چون مهره نرد
تــا یـکـی روز کــه در بــردن جــانتــــن بـــــی زور مــــرا مــــی آزرد
وارد حــضــرت عــالــی بــرســیــدچــــون درآمـــد ز درم بــــردابــــرد
ناسـگـالیده از آن سـان بـگـریخـتکـه تـو هـم نـرسـیـدیـش بـه گـرد
بــنـده را پــرسـش جـان پــرور تــوشربـتی داد که چون بـنده بـخورد
جـــان نــو داد تـــنــش را حــالــیوان بــه غــارت شــده را بـــاز آورد
پــس از ایـن در کـنـف خـدمـت تـوزنـدگـانـی بـدو جـان خـواهـد کـرد
تــا کـه بــر گـرد زمـیـن مـی گـرددکـــره گـــنــبـــد دولـــابـــی گـــرد
در جـهان داری و ملکت بـخـشـیچــو سـکـنـدر هـمـه آفـاق بــگـردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.