ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در تعریف قصر و عمارتی که ناصرالدین در باغ ساخته بود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
ای نـــمـــودار ســـپـــهــر لـــاجـــوردگشته ایمن چون سپهر از گرم و سرد
هم سـپـهر از رفعـت سـقفت خـجـلهم بـهشـت از غیرت صـحـنت بـه درد
اشک این چـون آب شنگرف تـو سرخروی آن چـــون رنـــگ زرنــیــخ تـــو زرد
آسـمـان چـون لـاجــوردت حـل شـدهدر سـرشـک از غـبــن سـنـگ لـاجـورد
ساکنی ورنه چه مابین است و فرقاز تــو تــا ایـن گــنــبــد گــیـتــی نــورد
جـنتـی در خـاصـیت زان چـون مـلـکوحـش و طیرت فارغند از خواب و خورد
رسـتـنـی های تـو بـی سـعـی نـمـاجـمـلـه بــا بـرگ تـمـام از شـاخ و نـرد
بـلـبـلـت را نیسـت اسـتـعـداد نـطـقورنــــه دایـــم بــــاشــــدی در ورد ورد
بـاز و کـبـکت بـی تـحـرک در شـتـابپــیـل و گـرگـت بــی عـداوت در نـبــرد
پــرده و آهــنــگ مــطــرب را صــداتکـرده تـرکیب از طـریق عـکـس و طـرد
آسـمـانـی و آفـتـابــت صـاحـبــسـتآفـتــابــی کـاسـمـانـی چــون تــو کـرد
آفـتــابــی کـاســمـان ســاکـن شـودگـــر نــفـــاذ امـــر او گـــویــد مـــگـــرد
آفــتــابـــی کــز کــســوف حــادثــاتدامـن جــاهـش نـپــذرفــتــســت گـرد
گـفـتــه رایـش در شـب مـعـراج جـاهآفــــتـــــاب و مــــاه را کــــز راه بـــــرد
دســت رادش کـرده در اطــلـاق رزقمــمــتــلــی مــر آز را از پــیـش خــورد
فـاضـل روزی بــه عـقـبــی هـم بــردهــرکــرا آن دســت بــاشــد پــایـمــرد
تـــا نــبـــاشــد آســـمــان ار دور دورتــــا نـــگـــردد آفـــتـــاب از نـــور فـــرد
بــاد هـمــچــون آســمــان و آفــتــابدر نــظـــام کـــل وجـــودش نـــاگـــزرد
گــشــتــه گــرد مــرکــز تـــدبـــیــر اوگــاه تـــدبـــیــر آســـمــان تـــیــز گــرد
بـوده در نـرد فـرح نـقـشـش بـه کـامتـا فـرح تـاریـخ ایـن نـقـشـسـت و نـردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.