ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح سلطان سنجر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
تــا مـلــک جــهـان را مـدار بــاشــدفــرمــانــده آن شــهـریـار بــاشــد
سلطان سلاطین که شیر چـتـرشدر معـرکه سـلطـان شـکار بـاشـد
آن خسرو خسرونشان که تـختـشدر مـرتــبــه گـردون عـیـار بــاشـد
آن ســـایــه یــزدان کـــه تـــاج او رااز تـابــش خـورشـیـد عـار بــاشـد
آن شـاه که در کان ز عشق نامشزر در فـــزع انـــتـــظـــار بـــاشـــد
وز خـطـبــه چـو تـحـمـیـد او بــرآیـددیـن در طــرب افــتــخــار بــاشــد
تــخــتــی کـه نـه فــرمـان او فـرازدحـاشـا کـه پـسـر عـم دار بــاشـد
تــاجـی کـه نـه انـعـام او فـرسـتــدکـی گـوهـر آن شــاهـوار بــاشــد
بــا تــیـغ جــهــادش نــمــود کــاریار جــمـجــمـه ذوالـخـمـار بــاشـد
گـردی کـه بــرانـگـیـخـت مـوکـب اوبــر عــارض جــوزا عــذار بـــاشــد
نـعــلـی کـه بــیـفــکـنـد مـرکــب اودر گـوش فـلـک گـوشـوار بــاشــد
در مـجــرفـه فـراش مـجـلـسـش رامـکـنـون جــبــال و بــحـار بــاشـد
آری عــــرق ابـــــر نــــوبــــهــــاریدر کـام صـدف خـوشـگـوار بـاشـد
لـیـکـن چـو بـه بــازار چـرخـش آریدر دیـده خــورشـیـد خـوار بــاشـد
شــاهـا ز پــی آنـکـه شــاعــران رااین واقـعـه گـفـتـن شـعـار بـاشـد
گـفـتــم کـه حــدیـث عــراق گـویـمگر خود همه بیتی سه چار باشد
چــون سـلـک مـعـانـی نـظـام دادمزان تــا ســخــنــم آبــدار بـــاشــد
الـهـام الـهـی چــه گـفــت، گـفـتــاآنـرا کــه خــرد هـیـچ یـار بــاشــد
چــون ســایـه مــا را مـدیـح گــویـدبــا ذکـر عـراقـش چـه کـار بـاشـد
خـسـرو بـه سـر تـازیـانـه بــخـشـدچـون مـلـک عـراق ار هزار بـاشـد
ای ســایـه آن پــادشـا کـه ذاتــشآزاد ز عـــیـــب و عـــوار بــــاشـــد
روزی کـه ز آســیـب صــف هـیـجــاصـحـرای فـلـک پـر غـبــار بــاشـد
وز زلـــزلـــه حــــمـــلـــه ســــواراناوتــاد زمــیــن بــی قــرار بــاشــد
وز نـوک ســنـان خــضـاب گـشـتــهاطـــراف هــوا لــالــه زار بـــاشـــد
نـکـبــای عـلـم در سـپــهـر پــیـچـدبــاران کـمـان بــی بــخـار بــاشـد
چـون رایـت مـنـصـور تــو بــجــنـبــدبـس فـتـنـه کـه در کـارزار بــاشـد
مــیـدان ســپــهـر از غــریـو انـجــمپـــر ولـــولـــه زیــنــهــار بـــاشـــد
چـون شـعـله کشـد آتـش سـنانتپــرویـن ز حــسـاب شـرار بــاشـد
چـون سـایه رمحـت کـشـیده گـرددبـر مـنـهـزمـان سـایـه بــار بـاشـد
چـون لـالـه تـیغـت شـکـفـتـه گـردددر عــالــم نـصــرت بــهـار بــاشــد
در دسـت تـو گـویی کـه خـنجـر تـودردسـت عـلـی ذوالـفـقـار بـاشـد
خــون درجــگـر پــردلـان بــجــوشـدگـر رسـتـم و اسـفـنـدیـار بــاشـد
تـا چـشـم زنـی بـر مـمـر سـمـتـیکــاعــلــام تــرا رهــگــذار بــاشــد
از چـشـمـه شـریـان خـصـم بـینـیدشـتـی کـه پـر از جـویبـار بـاشـد
جــز رایـت تــو کـســوتــی کـه داردکش فتـح و ظفر پـود و تـار بـاشـد
الـحــق ظــفــر و فــتــح کـم نـیـایـدآنــرا کــه مــدد کــردگــار بــاشــد
تـــا دایــه تـــقـــدیــر آســـمـــان رافــرزنـد جــهـان در کــنـار بــاشــد
مـلـکــت چــو جــهـان پــایـدار بــاداخـود مـلـک چـنـان پـایـدار بــاشـد
بــاقـی بــه دوامـی کـه امـتــدادشچـون عـمـر ابـد بـی کـنـار بـاشـد
روشـن بـه وزیری کـه مـمـلـکـت رااز جـــد و پـــدر یــادگــار بـــاشـــد
آن صـاحـب عـادل کـه کـار عـدلـشدر دولـت و دین گـیـر و دار بـاشـد
آن صــدر کــه در بــارگـاه جــاهـشتــقــدیــر ز حــجــاب بــار بــاشــد
آن طـاهـر طـاهرنـسـب کـه پـاکـیاز گــوهـر او مـســتــعــار بــاشــد
طـاهـر نـبـود گـوهری کـه نـشـوشدر پـــرده پـــروردگـــار بــــاشـــد؟
صــدرا مــلــکــا صــاحــبــا تــو آنـیکت ملک بـه جان خواستار بـاشد
تــدبــیـر تـو چـون کـار مـلـک سـازدبـر دسـت سـلیمان سـوار بـاشـد
تـمکـین تـو چـون حـکـم شـرع راندبــر دوش مـسـیـحـا غـیـاربــاشـد
بـاد است بـه دست ستـم ز عدلتچـونان که بـه دسـت چـنار بـاشد
خـونـسـت دل فـتـنـه از شـکـوهـتچـونـان کـه دل کـفـتـه نـار بـاشـد
عـفـوت ز پـی جـرم کـس فـرسـتـدنـفـس تـو چـنـان بــردبــار بــاشـد
حــزمــت بــه ســر وهــم راه دانــدرای تــو چـنـان هـوشـیـار بــاشـد
رازی کــه قــضــا رنـگ آن نــبــیـنــدنـزد تــو چــو روز آشــکـار بــاشــد
گـردون نـپــذیـرد فـسـاد و نـقـصـانتـــا قــدر تـــرا یــار غــار بـــاشـــد
خــورشــیـد کـســوف فـنـا نـبــیـنـدتــا قــصــر تــرا پــرده دار بـــاشــد
ملـکـی کـه درو عـزم ضـبـط کـردیگـر بــاره چـرخـش حـصـار بــاشـد
در حــال بــرو رکــنــهــا بـــجــنــبــدگـر چـون کـه قـافـش وقـار بـاشـد
دهــلــیــز ســـراپـــرده رفـــیــعـــتتــا روی ســوی آن دیــار بـــاشــد
جنبان شده بینی به سوی حضرتچـون مورچـه کـاندر قـطـار بـاشـد
گـر سـایـر آن وحــش و طـیـر گـرددور ســاکـن آن مـور و مـار بــاشــد
زان پـس همه وقـتـی بـه بـارگاهتوفـدی ز صــغــار و کـبــار بــاشــد
دانی چـه سـخـن در عـراق مشـنوکـان چـشـمه ازین مرغـزار بـاشـد
تـقـدیر چـنان کـن کـه روی عـزمـتدر مـمــلــکــت قــنـدهـار بــاشــد
عـزم تــو قـضـایـیـسـت مـبــرم آریمـســمـار قـضـا اســتــوار بــاشـد
بــی پـشـتـی عـزم تـو در مـمـالـکپــهـلــوی مـصــالــح نـزار بــاشــد
هـرچ آن تــو کــنـی از امــور دولــتبــی شــایـبــه اضــطــرار بــاشــد
کـانـجـا کـه مـرادت عـنـان بــتــابــددر بــیـنـی گــردون مـهـار بــاشــد
وانـجـا کـه قـضـا بـا تـو عـهـد بـنـددیـزدان بــه وفـا حــق گـزار بــاشـد
هرچـند چـنان خـوبـتـر که خـصـمتاز بــاد اجــل خــاکــســار بــاشــد
مـی شـایدم از بـهر غـصـه خـوردنگـر مـدت عـمـرش دوبــار بــاشــد
صـدرا بـه جـهـان در دفـیـن طـبـعـمکـانـرا نـه هـمـانـا یـســار بــاشــد
کـز مـیوه تـلـفـیـق لـفـظ و مـعـنـیپـیـوسـتـه چـو بـاغ بـه بـار بـاشـد
چـون کـلک تـفـکـر بـه دسـت گـیردبــر دســت عـطـارد نـگـار بــاشــد
در دولــت تــو هـمــچــو دولــت تــوهـرســال جــوانـتــر ز پــار بــاشـد
صــاحـــب ســـخـــن روزگــارم آریمـردی کـه چـنین کـامـکـار بـاشـد
کــانــدر کــنــف خــاک بــارگــاهـیکـش چـرخ بـریـن در جـوار بـاشـد
در مــدح وزیــری کــه جـــان آصــفاز غــیــرت او دلــفــکــار بـــاشـــد
عـمـری سـخـن عـذب پـخـتـه رانـدصـاحــب ســخــن روزگـار بــاشـد
تــا زیـر ســپــهـر کــبــود کــســوتنـیـکـی و بـدی در شـمـار بــاشـد
هـر نـیـک و بــدی کـز سـپـهـر زایـدچـونـان کـه بـدان اعـتـبــار بـاشـد
امـکــان نـزولــش مــبــاد بــر کــسالــا کــه تـــرا اخــتـــیــار بـــاشــد
جــز بــر تــو مــدار جــهــان مــبــاداتــا مـلـک جــهـان را مـدار بــاشـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.