ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ایضا در مدح سلطان سنجر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
گر دل و دسـت بـحـر و کـان بـاشـددل و دســت خــدایـگـان بــاشــد
شاه سـنجـر که کمتـرین بـنده اشدر جـهان پـادشـه نـشـان بـاشـد
پــادشــاه جــهـان کــه فــرمــانـشبـر جـهان چـون قضـا روان بـاشـد
آنــکــه بـــا داغ طـــاعــتـــش زایــدهرکه ز ابـنای انس و جان بـاشد
وانــکــه بــا مــهــر خــازنــش رویـدهرچه ز اجناس بحر و کان بـاشد
دسـتـه خـنـجـرش جـهـانـگـیرسـتگرچه یک مشت استخوان باشد
عدلش ار بـا زمین بـه خـشـم شودامــن بــیــرون آســمــان بــاشــد
قـهـرش ار سـایه بـر جـهـان فـکـنـدزنـدگـانـی در آن جــهـان بــاشــد
مـــرگ را دایــم از ســـیــاســـت اوتـب لـرز انـدر اسـتـخـوان بــاشـد
هرکجا سکه شد به نام و نشانشبـخل بـی نام و بی نشان بـاشد
هرکجا خطبـه شد بـه نام و بیانشنـطـق را دسـت بـر دهان بـاشـد
ای قـضـا قـدرتــی کـه بــا حــزمـتکوه بـی تـاب و بـی تـوان بـاشـد
رایــتـــت آیــتــی کــه در حــرفــشفـتـح تـفـسـیر و تـرجـمان بـاشـد
می نگـویم کـه جـز خـدای کـسـیحـال گـردان و غـیـب دان بــاشـد
گـویـم از رای و رایـتــت شـب و روزدو اثــر در جــهـان عـیـان بــاشـد
رای تــــو رازهـــا کــــنــــد پــــیـــداکــه ز تــقــدیـر در نـهـان بــاشــد
رایـتــت فــتــنــهــا کــنــد پــنــهـانکه چـو اندیشه بـی کران بـاشـد
لــطــفــت ار مــایــه وجـــود شـــودجــســم را صــورت روان بــاشــد
بــاســت ار بــانـگ بــر زمــانـه زنـدگـرگ را سـیـرت شـبــان بــاشـد
نـــبــــود خـــط روزیـــی مـــجــــریکه نه دسـت تـو در ضمان بـاشد
نـشــود کــار عــالـمـی بــه نـظــامکـه نـه پـای تـو در مـیـان بــاشـد
در جــهـانـی و از جــهـان پــیـشـیهمچـو معنی که در بـیان بـاشـد
آفـــریــن بـــر تـــو کــافــریــنــش راهرچـه گویی چـنین چـنان بـاشد
روز هیجـا کـه از درخـشـش سـنانگــرد راکــســوت دخــان بــاشــد
در تــــن اژدهــــای رایــــتــــهــــاتبـــاد را اعــتـــدال جــان بـــاشــد
شـیر گردون چـو عکس شیر در آبپـیش شـیر عـلـم سـتـان بـاشـد
هــم عــنــان امــل ســبــک گــرددهـم رکــاب اجــل گــران بــاشــد
هر سـبـو کز اجـل شـکسـتـه شودبـر لـب چـشـمـه سـنـان بــاشـد
هر کـمـین کـز قـضـا گـشـاده شـوداز پــس قـبــضــه کـمـان بــاشــد
اشــک بــر درعــهـای ســیـمـابــینـسـخـت راه کـهـکـشـان بـاشـد
چــون بــجــنـبــد رکـاب مـنـصــورتآن قـیـامـت کـه آن زمـان بــاشـد
هر که راشد یقین که حمله تـستپـای هسـتـیش بـر گـمان بـاشـد
روح روح الــامــیــن در آن ســاعــتنـه هـمـانـا کــه در امـان بــاشــد
نـبــود هـیـچــکــس بــجــز نـصــرتکـه دمی بـا تـو همـعـنان بـاشـد
هـر مـصــافـی کـه انـدرو دو نـفـستــیـغ را بــا کـفــت قـران بــاشــد
صد قران طیر و وحش را پـس از آنفـلـک از کـشـتـه مـیزبـان بـاشـد
خـسـروا بـنده را چـو ده سـالسـتکــه هــمــی آرزوی آن بـــاشـــد
کــز نـدیـمـان مـجــلــس ار نـشــوداز مــقــیـمــان آســتــان بــاشــد
بـخـرش پـیش از آنکه بـشناسـیشوانـگـهـت رایـگــان گـران بــاشــد
چـه شـود گـر تـرا در ایـن یـک بـیـعدسـت بـوسـیـدنـی زیـان بـاشـد
یـا چـه بــاشـد کـه در مـمـالـک تــوشـاعـری خـام قـلـتـبــان بــاشـد
لــیـکــن انــدر بــیــان مــدح وغــزلمـوی مـویش هـمـه زبـان بـاشـد
تـا شـود پـیر همـچـو بـخـت عـدوتهـم دریـن دولـت جــوان بــاشــد
تـا هـوای خـزان بــه بــهـمـن و دیزرگـر بــاغ و بــوســتــان بــاشــد
بـــاغ مـــلـــک تـــرا بـــهــاری بـــادنه چـنـان کـز پـیش خـزان بـاشـد
خـطـبــهـا را زبــان بــه ذکـر تــو تــرتــا مـمـر ســخــن دهـان بــاشـد
ســکـهـا را دهـان بــه نـام تــو بــازتـا ز زر در جـهـان نـشـان بــاشـد
مـــدتـــت لـــازم زمـــان و مـــکـــانتــا زمــان لــازم مــکــان بــاشــد
همتـت ملک بـخـش و ملک ستـانتـا بـه گیتـی ده و سـتـان بـاشـد
در جــهـان مــلــک جــاودانــت بــادخـود چـنین ملک جـاودان بـاشـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.