ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح امیر عزالدین طوطی بک

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
خــراب کـرد بــه یـکـبــار بــخـل کـشـور جــودنـمــانــد در صــدف مــکــرمــات گــوهـر جــود
وبـال گشت همه فضل و علم و راحـت و مالشرنگ گشت همه نوش و شهد و شکر جود
بـــرفــت بـــاد مــروت بــگــشــت خــاک وفــابــــبـــســـت آب فـــتـــوت بـــمـــرد آدر جـــود
نخـفت فتـنه و بـی جـفت خفت شخـص هنرنمـانـد همـت و بـی شـوی مـانـد دخـتـر جـود
فـلـک بـه مـهر نـشـد یک نفـس مـطـیع خـردجـهان بـه کـام نشـد یک زمـان مسـخـر جـود
دریده گـشـت بـه زوبـین ناکـسـی دل لـطـفبـریده گشت بـه شمشیر ممسکی سر جـود
نمی دمـد بـه مـشـامم نسـیم سـنبـل عـدلنـمـی دهـد بــه دمـاغـم بــخـار عـنـبــر جــود
بـه صدق نیست در این عهد بـخت ناصر جـاهبـه طبـع نیست در این عصر ملک غمخور جود
هـلـاک گـشــت عــقـاب امـل ز گـرســنـگـیمـگـر نـمـانـد بــه بــرج شــرف کـبــوتــر جــود
چـــرا فــروغ نــیــابـــد هــوای ســـال امــیــدکــه آفــتــاب هـنــر رفــت در دو پــیـکــر جــود
وجـود جـود عدم گشت و نیست هیچ شکیکـه در جــهـان کـرم کـس نـدیـد مـنـظـر جــود
کنون که صبح خساست به شرق بخل دمیددرون پــــرده شـــود آفـــتــــاب خــــاور جــــود
سـهیل عـدل نـتـابـد بـه طـرف قـطـب شـرفسـپــهـر مـلـک نـگـردد بــه گـرد مـحــور جــود
در این هوس کـه خـرامـنده مـاه مـن بـرسـیدبـه شـکل عـربـده بـر من کشـید خـنجـر جـود
لـبـش بـه نوش بـیاکـنده لـطـف صـانع لـطـفرخـش بــه مـشـک نـگـاریـده صـنـع داور جـود
به خشم گفت که چندین به رسم بی ادبـانمــگـــوی مـــرثـــیــه جـــود در بـــرابـــر جـــود
امـیـد جـود مـبـر از جـهـان کـنـون کـه گـشـادفـلـک بـه طـالـع فـرخـنـده بــر جـهـان در جـود
بـه عون همت سـلطـان عـصـر و شـاه جـهانشـجـاع دولـت و سـالـار مـلـک و صـفـدر جـود
خــدایـگـان ســلـاطــیـن ســتــوده عـزالـدیـنکـمـال مـلـت و دیـهـیـم عـدل و مـفـخـر جــود
جـهـانـگـشـای ولـی نـعـمـتـی کـه هـمـت اوهـمـیـشـه هـسـت بــه انـعـام روح پـرور جـود
طری بـه مکرمت جـود اوسـت سوسـن ملکقـوی بـه تـقـویت کـلـک اوسـت لـشـکـر جـود
بـه فهم حکمت او حـاصل است مشکل علمبـه وهـم همـت اوظـاهـر اسـت مـضـمـر جـود
نــهـفــتــه در دل داهـیـش بــخــت ذات کــرمسـرشـتـه در کف کـافـیش طـبـع جـوهر جـود
بـه یمـن دولـت او گـشـت چـرخ خـادم مـلـکبـه عـون هـمـت او هـسـت دهـر چـاکـر جـود
زهی بـه حـزم و فراسـت کمال رتـبـت و جـاهخـهی بـه عزم و سـیاسـت کمال و زیور جـود
تـویی بـه طـالـع مـیـمـون مـدام بـابـت مـلـکتـویی بـه رای همایون همیشـه در خـور جـود
بـه احـتـشـام تـو فرخـنده گشت طالع سـعدبـه احـتـرام تـو رخـشـنده گـشـت اخـتـر جـود
ز عـکـس تـیـغ تـو تـایـیـد یـافـت بـازوی عـدلبـه نوک کلک تـو تـشـریف یافـت محـضـر جـود
غـلـام مـلـک تــو بــر ســر نـهـاد تــاج شــرفعروس بـخـت تـو بـر روی بـسـت معـجـر جـود
نـدیـد مـثــل تــو هـنـگـام عـدل چــشـم خـردنـزاد شــبــه تــو هـنـگــام لــطــف مـادر جــود
بــنــازنــیــد تــرا افــتــخــار بـــر ســر تــخــتبــــپــــروریـــد تــــرا روزگـــار بــــر بــــر جـــود
صـفـات حـمـد تـو در ابـتـدای مـصـحـف مـجـدمــثــال نـعــت تــو در انــتــهـای دفــتــر جــود
ز هـول جـود تـو لـاغـر شـدسـت فـربـه بـخـلز امـن بــر تــو فـربــه شــدســت لـاغـر جــود
شـدسـت نـام تــو مـجــمـوع بــر وجــود کـرمبــدیـن صـفـات شـدی در زمـانـه سـرور جــودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.