ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح مجدالدین ابوالحسن عمرانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
طـبـعـم بـه عـرضـه کـردن دریـا و کـان رسـیـدنطـقـم بـه تـحـفـه دادن کون و مکـان رسـید
هم وهم من بـه مقصـد خـرد و بـزرگ تـاخـتهـم گـام مـن بـه مـعـبـد پـیر و جـوان رسـید
این دود عـود شـکـر کـه جـانسـت مـجـمـرشبــدریــد آســمــانــه و بــر آســمــان رســیـد
انـده بــمـرد و مـفــســدت او ز دل گــذشــتشـادی بـزاد و مـنـفـعـت او بـه جـان رسـیـد
رنــجــور بــادیــه بــه فــضــای ارم گــریــخــتمــقــهـور هـاویـه بــه هـوای جــنـان رســیـد
بـلـبـل فـصـیـح گـشـت چـو بـوی بـهـار یـافـتگـل تـازگـی گـرفـت چـو در بـوسـتـان رسـید
پــــرواز کــــرد بــــاز هـــوای ثــــنـــا و مــــدحوز فــر او اثــر بـــه زمــیــن و زمــان رســیــد
مـحـبـوب شـد جـهـان کـه ز اقـلـیـم رابــعـشاز چــهـره ســخــا و سـخــن کـاروان رسـیـد
مـحـنـت رود چــو مـدت عـنـف از زمـانـه رفـتنـوبـت رسـد چـو نوبـت لـطـف جـهان رسـید
عالی سخن به حضرت عالی نسبت شتافتصـاحـب هنر بـه درگـه صـاحـب قـران رسـید
دسـتـور شـهـریـار جـهـان مـجـد دین کـه دیناز جــاه او بــه مــنــفــعــت جــاودان رســیـد
محـسـود خـسـروان عـلی بـن عـمر که عـدلاز رای او بـــه رؤیــت نــوشــیــروان رســیــد
آن شه نشـان که قدرت شمشیر سـرفشـاندر عـهـد او بـه خـامـه عـنـبـر فـشـان رسـید
نـقـش بــقــا چــو جــلـوه گـری یـافــت از ازلمـنـشــور بــخــت او ز ابــد آن زمـان رســیـد
ای صــاحــبــی کـه از رقــم مـهـر و کـیـن تــودر کـایـنـات نـســخــه ســود و زیـان رســیـد
در کـارکـرد کـلـک تــو خـسـرو چـو فـتــح کـردحــالـی بــه ســایـه عــلـم کــاویـان رســیـد
بـــرخــاســت چــرخ در طــلــب کــبــریــاء تــومی بـودش این گمان که بـدو در تـوان رسید
از کــبــریــاء تــو خــبــری هــم نــمــی رســدآنجـا کـه مـرغ وهم و قـیاس و گـمـان رسـید
در مـنـزلـی کـه خـصـم تــو نـزل زمـانـه خـورداز هفت عضو خـصم تـو یک استـخوان رسید
مــصــروع کــرد بـــر جــگــر مــرگ قــهــر تـــوهر لقـمه ای کـه خـصـم تـرا در دهان رسـید
دولــت وصــال عــمـر ابــد جــســت ســالـهـادیـدی کـه از قـبــول تــو آخــر بــه آن رسـیـد
در اضـطـراب دیـده تــســکـیـن گـشــاده شـدچـون الـتـفـات تـو بـه جـهـان جـهـان رسـیـد
در کــــرده خــــدای مــــیــــاور حــــدیــــث ردکـام از حــرم بــه چــنـیـن خــاکـدان رســیـد
ای خــــرد بــــارگــــاه بــــلـــا را ز کــــام تــــوایـنـک ز صـد هـزار بــزرگـی نـشــان رســیـد
ســلــطــانــی از نــیــاز در خــواجــگــی زنــدچـون نام خواجـگی تـو سلطان نشان رسید
نــقـــد وجـــود چـــرخ عـــیــار از در تـــو بـــردچــون در عـلـو بــه کـارگـه امـتــحـان رسـیـد
تــقـدیـر رزق اگـرچــه بــه حــکـم خـدای بــودتـوجـیه رزق از تـو بـه انس و بـه جـان رسید
در عـشـق مـال آز روان شــد بــه ســوی تــوهـم در نـخـسـت گـام بـه دریا و کـان رسـید
مـرغ قـضــا چــو بــر در حــکـم تــو بــار یـافـتچشمش به یک نظر به همین آشیان رسید
صــدرا بــه روزگـار خــزان دســت طــبــع مـندر بــاغ مـدح تــو بــه گـل و ارغــوان رســیـد
گــلــزار مــدح تـــو بـــه طـــراوت اثـــر نــمــوداین طرفه تـحـفه بـین که مرا از خـزان رسید
شخصم بـه جد و جهد بـه فرمان عقل و جـاناز آسـمان گذشـت و بـه این آسـتـان رسـید
سـی سـال در طـریـق تـحـیـر دلـم بــتــاخـتاکــنـون ز خــدمـت در تــو بــر کــران رســیـد
آخـــر فـــلـــک ز مـــقـــدم مـــن در دیــار تـــوآوازه درفــکــنــد کــه جــاری زبـــان رســیــد
نـی نـی بـه سـوی صـدر هـم از لـفـظ روزگـارآمــد نـدا کــه بــار دگــر قــلــتــبــان رســیـد
کــس را ز ســرکــشــان زمــانــه نــگــاه کــنتـا خـام قلتـبـان تـر از این مدح خـوان رسـید
این است و بـس که از قبل بـخت نیست شداز بـــاده مــحــبـــت تــو ســرگــران رســیــد
از فــیـض جــاه بــاش کـه از فـیـض مـکـرمـتاز بــاخــتــر ثــنــای تــو تــا قــیـروان رســیـد
تــا در ضــمـیـر خــلـق نـگــردد کــه امـر حــقنـزدیک هـر ضـعـیـف و قـوی بـا امـان رسـیـد
وز بـــهــره زمــانــه تـــو بـــادی کــه شـــاه رااز دولــت تــو بــهــره دل شــادمــان رســیـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.