ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح مجدالدین ابوالحسن عمرانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
دی چون بـشکست شهنشاه فلک نوبـت بـاروز سـراپــرده شـب گـرد جــهـان کـرد حـصـار
روی بـنمود مه عـید بـه شـکـلـی کـه کـشـندقــوســی از زر طــلـی بــر کــره ای از زنـگـار
جـرم او قـابــل و مـقـبـولـش از آن سـو تـاثـیـرسـیر او فـاعـل و مـفـعـولـش از این سـو آثـار
گـاهی از دوری خـورشـید هـمـی شـد فـربـهگـه ز نـزدیـکــی او بــاز هـمـی گــشــت نـزار
بــر ازو بـود سـبـک روح دبـیـری کـه بـه کـلـکمــعــنـی انــدر ورق روح هـمــی کــرد نـگــار
سـفهش غـالب و چـون بـخـت لئیمان خـفـتـهخـردش کـامـل و چـون چـشـم رقـیبـان بـیدار
مـضـمـر اندر سـخـنش هرچـه قـضـا را مقـدورمـدغـم انـدر قـلـمـش هرچـه فـلـک را اسـرار
بــود بــر تــخــتــه او از هــمــه نــوعــی آیــاتبـــود در دفــتــر او از هــمــه وزنــی اشــعــار
کـرده در دلـو بـریـن مـنـطـقـه و هـیـات آسـانکـرده در حــوت بــر آن ابــجــد و هـوز دشـوار
بــاز بــر طــارم دیـگــر صــنـمـی ســیـم انـدامبـه کفـی بـربـط سـغـدی بـه دگر جـام عـقـار
از تـبـسـم لب شیرینش همی شـد خـسـتـهوز اشـارت رخ نـیکـوش هـمـی گـشـت فـکـار
تــوامــان بــا وتــد و فــاصــلــه مــوســیــقــیهــم نــوا بـــا وتـــر و زمــزمــه مــوســیــقــار
حـضـرتــی بــود بــر از طـارم او سـخـت رفـیـعسـقـف او را نه سـتـون بـود و نه دیوار بـه کار
مـلـکـی هـمـچــو خــرد عـادل و هـشـیـار درونیک مـسـتـظـهر وزو یافـتـه خـاک اسـتـظـهار
گــه تــهـی کــرد هـمـی دامـن ابــر از گــوهـرگـاه پــر کـرد هـمـی کـیـســه کــان از دیـنـار
صـحـن و دهـلـیـز سـراپـرده او اوج و حـضـیضادهـم و اشــهـب گــرد آخــر او لــیـل و نـهـار
بــاد را دخـل هـمـی داد بــه وجـهـی ز دخـانابـر را خـرج هـمـی کـرد بـه وجـهـی ز بــخـار
بـــاز مـــیـــدان دگـــر بـــود درو شـــیــردلـــیکـه ازو شـیـر فـلـک خــیـره شــود در پــیـکـار
خـــنــجـــرش گــردن ارواح زنــد روز مــصـــافنــاوکــش نــامــه آجــال بـــرد وقــت شــکــار
بی گنه بسته همی داشت یکی را در حبسبـی سـبـب خـیره همـی کـرد یکـی را بـر دار
خـواجـه ای بـود از اینـان هـمـه بـرتـر ز شـرفمرد موسی کف و عیسی دم و یوسف دیدار
ســـایــه عــدل پـــراکــنــده و نــور احـــســانرایت و رایش بـر هفت و شش و پـنج و چـهار
عــالــم غــیـب هـمــی دیـد و نـبــودش دیـدهامـلـی وحـی هـمـی کـرد و نـبـودش گـفـتـار
بــر ازو صـومـعـه ای بــود و درو هـنـدوی پــیـرمـدت عـمـرش بــیـرون شــده از حــد شـمـار
در همه شـغـلی چـون صـبـر شـتـابـش اندکدر همـه کـاری چـون حـلـم درنـگـش بـسـیار
گاه می دوخـت یکی را بـه کتـف بـر عـسـلیگـاه مـی بـسـت یـکـی را بـه مـیـان بــر زنـار
عــدد انــجــم بــســیـار ســپــهــر هــشــتــمبـود چـندان کـه بـرو چـیره نمـی شـد مـقـدار
راسـت گویی کـه ز بـسـیاری انجـم هسـتـیدر گـه خــواب ز بــسـیـاری شـاهـان گـه بــار
مجـد دین بـوالحـسـن عـمرانی آنکـه بـه جـوددل او بـحـر مـحـیـطـسـت و کـفـش ابـر بـهـار
آنـکــه دهـرش ز قــرانــات فــلــک نـارد مــثــلوانـکـه چــرخــش ز مـوالـیـد جــهـان نـارد یـار
چــرخ را بــا شــرفـش ســنـگ فـتــد در مـوزهکـوه را بــا سـخـطـش کـیـک فـتـد در شـلـوار
گـشـت بــر مـحــضـر اقـبــال بــزرگـیـش گـواههـر دو گـیـتــی چــو قـضــا و قــدر آورد اقــرار
تــا نــشــد ضــامــن ارزاق خــلــایـق جــودشپــود یـک مـعـده طـبــیـعـت نـفـکـنـد انـدر تـار
هسـت اسـتـیلا عـدلش بـه کـمالی که کنونبـاز را کـبـک هـمـی طـعـنـه زنـد در کـهـسـار
زانـکــه مــانـنـد شــتــرمــرغ نـدارد مــخــلــبزانــکــه مــانـنــده خــفــاش نــدارد مــنــقــار
تــا زبــان قـلـمـش تــیـز فـلـک بــگـشـادسـتعـقل در کام کشـیدسـت زبـان چـون سـوفار
قــلــمــش آنــچــه بــدو راه نـیـابــد طــغــیـانخــردش آنـکـه بــرو غـیـب نـبــاشــد دشــوار
هـســت کـمـیـت اشــغــال جــهـان را مـیـزانهـســت کـیـفـیـت احــکـام فــلـک را مـعــیـار
شـادمـان بـاش زهـی مـهـتـر بـا اسـتـحـقـاقچـشـم بـد دور زهی خـواجـه بـی اسـتـکبـار
درگـهـت مـقـصــد ســادات و بــرو بــر اعــیـانمــجــلــســت مــرجــع زوار و بـــدو در احــرار
دخــل مــدح تــو دویـده ز وضــیـع و ز شــریـفخـرج جـود تـو رسـیـده بـه صـغـار و بـه کـبــار
کــنـی از تــقــویـت لــطــف عــرض را جــوهـرکــنــی از تــربــیـت قــهــر شــفــا را بــیـمــار
بــاد در مــوقــف حــکــم تــو وزد وقــت نــفــاذخــاک در ســایـه حــلــم تــو بــود گــاه وقــار
تــابــش رای تــو بــیـرون کـنـد از مـاه مـحــاقکـوشـش عـدل تـو بـیرون بـرد از خـمر خـمـار
خـواب امن تـو چـنان عام شـد اکنون که نمانددر جـهـان جـز خـرد و بـخـت تـو یک تـن بـیدار
بـه یسـار تـو یمین خـورد فـلـک گـفـت متـرسبـه یمـین تـو دهم هـرچـه مـرا هسـت یسـار
هـمــتــت بــانــگ بــرو زد کــه نــگــهـدار ادبکـان یـمـیـن را ز یـســار تــو هـمـی آیـد عــار
تـــا بـــرآورد فــلــک ســر ز گــریــبـــان وجــودجــز کـه در دامـن قــدر تــو نـکـردســت قــرار
هـرکــجــا رایـض حــزم تــو گــران کــرد رکــاببــر ســر تــوســن افـلـاک تــوان کـرد فـســار
هـرکـجــا مـنـع تــو بــگـشـاد در چــون و چــرابــر در خــانــه تــقــدیــر تــوان زد مــســمــار
گـر صـبــا از کـف دسـت تـو وزد هـمـچـو بـهـاردرم افـشـان دمد از شـاخ بـرون دسـت چـنار
جـز فـلـک بـا کـف پـای تـو نـسـودسـت رکـابجـز عـنـان در کـف دسـت تـو نکـردسـت قـرار
خـواسـتـم گفـت کـه خـورشـید بـه رایت ماندگفـت خـورشـید کـه بـا او سـخـن من بـگـذار
در جــبــیـن هـمـه اجــرام فـلـک چـیـن افـتــدگـر فـلک را بـه مثـل حـکـم تـو گوید کـه بـدار
در بــزرگـی تـو یـک نـکـتـه بــخـواهـم گـفـتــنکــانــچــنــانـســت وگــرنـه ز خــدایـم بــیـزار
عــقــل اگــر از ســر انـصــاف بــجــویـد امــروزدر دیــار دو جــهــان جـــز تـــو نــیــابـــد دیــار
ای روان کـرده بـه هر هفـت فـلـک بـر فـرمـانوی روا دیده بـه هـر شـش جـهـت انـدر بـازار
نام من بـنده بـه شش ماه به هر هفت اقلیمگـشـت مشـهور کـبـار از تـو و معـروف صـغـار
گــر نــیــرزد ســخــنــم زحــمــت مــن ور ارزدهـم بــخـر، نـوش بـر نـیـش بـود گـل بـر خـار
خــاطــری دارم مــنـقــاد چــنـانـک انـدر حــالگـویـدم گـیر هـر آن عـلـم کـه گـویم کـه بـیـار
در ادب گرچه پـیاده است چو خصمت گه عفودر سخـن هسـت چـو عقلت گه ادراک سوار
مـرد بــایـد چـو مـیـان بـسـت بـه مـداحـی تـوکـه ازو گـوهـر نـاسـفـتــه سـتــانـد بــه کـنـار
همه شـب کـسـب جـواهر کند از عـالم غـیبتـــا دگــر روز کــنــد در کــف پـــای تــو نــثــار
شـعـرم اینسـت وگر کـس بـه ازین داند گفـتگــو بـــیــار ایــنــک ارکـــان و بـــزرگــان دیــار
حـاش لـله نه کـه من بـنده همی گـویم از آنکـه چــرا پــار نـبــود ایـن ســخــنـم یـا پــیـرار
این هـم اقـبـال تـو مـی گـوید ورنـه تـو بـگـویکـز چـو مـن شـاخ چـنـیـن مـیوه چـرا آیـد بـار
هـمـه کــس دانـد و آنـرا نـتــوان شــد مـنـکــرروز را بــــارخـــدایـــا نـــتـــوان کـــرد انـــکـــار
تــا گـسـســتــه نـشـود رشـتــه امـروز از دیتـــا بـــریــده نــشـــود اول امــســـال از پـــار
بــاد هـر سـال بـه سـال دگـرت ضـامـن عـمـربــــاد هـــر روز بــــه روز دگـــرت پـــذرفـــتـــار
دایــم از روی بـــزرگـــی و شـــرف روزافـــزونوز تــن و جـان و جـوانـی و جـهـان بــرخـوردار
دامـن عــمـر تــو از گــرد اجــل در عــصــمــتپــایــه جــاه تــو زاســیــب فــلــک در زنــهــار
هــردم اقـــبـــال نــوت بـــاد ز گــردون کــهــنسـال نـو بـر تـو همـایون و چـنـین سـال هزارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.