ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح امیرکبیر ضیاء الدین مودود احمد عصمی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
دوش از درم درآمــد ســرمــســت و بـــی قــرارهمچون مه دو هفتـه و هر هفت کرده یار
بــــا زلـــف تــــابــــدار دلـــاویـــز پــــر شـــکـــنبـا چـشم نیم خـواب جـهان سوز پـرخـمار
جـسـتــم ز جــای و پــیـش دویـد و سـلـام کـردواوردمـش چـو تـنـگ شـکـر تـنگ در کـنـار
گفـت از کـجـات پـرسـم و خـود کـی رسـیده ایچـونی بـماندگی و چـگونسـت حـال و کار
گـفـتــم کـه حـالـم از غـم تــو بــس تــبــاه بــودلـیکـن کـنون ز شـادی روی تـو چـون نگـار
تــا هـمـچــون چــنـگ تــو بــه کــنـارم نـیـامـدیبـودم چـو زیـر چـنـگ تـو بـا نـالـه هـای زار
بــنـشـسـت و مـاجــرای فـراق از نـخــسـت روزآغــاز کـرد و قــصــه آن گـوی و اشــکـبــار
می گفت و می گریست که آخـر چـو درگذشتبــی تــو ز حــد طـاقـت مـن بــار انـتــظـار
مــنـت خــدای را کــه بــه هـم بــاز یـک نـفــسدیــدار بـــود بـــار دگــرمــان در ایــن دیــار
القصـه از سـخـن بـه سـخـن شـد چـو یک زمانگـفـتـیم از این حـدیث و گـرفـتـیم اعـتـبـار
افــتـــاد در مــعــانــی و تـــقــطــیــع شــاعــریبـر وزنـهـای مـشـکـل و الـفـاظ مـسـتـعـار
گـفــتــا اگـرچــه مـســت و خــرابــم سؤال کــنرمزی دو زین نمط نه نهان بـل بـه آشـکـار
گفتـم که چـیسـت آنکه پـس دور چـرخ ازوسـتگـر زیـر دور چـرخ یـمـیـن اسـت یـا یـسـار
در بـــزم رشـــک بــــرده بـــرو شـــاخ در خـــزاندر بــذل شــرم خــورده از او ابــر در بــهـار
اصــل وجـــود اوســـت کــه از بـــیــخ فــرع اویدارد همـان نـظـام کـه از هفـت و از چـهار
گـفـتـا کـه دسـت نایب سـلطـان شـرق و غـربآن از جــهـان گـزیـده و دسـتــور شـهـریـار
مــودود احـــمــد عـــصـــمــی کـــز نــفـــاذ امــردارد زمــام گــیـتــی در دســت اخــتــیــار
گفتـم که چیست آن تـن بـی جـان که در صبـیبــودی صـبــاش دایـه و مـادرش جـویـبــار
زو مـوج فــتــنـه ســاکــن و او روز و شــب دوانزو مـلـک شـاه فـربـه و او سـال و مـه نزار
گــه در مــزاج حـــرف نــهــد نــفــس نــاطـــقــهگــه در کــنــار نـطــق کــنــد در شــاهـوار
گـفـتــا کـه کـلـک نـایـب دسـتـور شـرق و غـربآن لـطـف گـاه بـر و سـیـاسـت بـه روز بـار
مـودود احــمــد عــصــمـی کــز مــکــان اوســتبــنــیـاد دیـن و قــاعــده دولــت اســتــوار
گــفــتــم قــصــیـده ای اگــرت امـتــحــان کــنـمدر مـدح ایـن خــلـاصــه مـقــصــود روزگــار
طــبــعــت بــدان قــیـام تــوانــد نــمــود گــفــتکـم گـوی قـصـه، خـیـز دوات و قـلـم بـیـار
بــرخـاسـتـم دوات و قـلـم بــردمـش بــه پــیـشآن یــار نــاگــزیـر و رفــیـق ســخــن گــزار
بــرداشــت کـلـک و کـاغـذ و فـرفـر فـرونـوشــتبــر فــور ایـن قــصــیــده مــطــبــوع آبــدار
***
ای روزگــــــــار دولـــــــت تــــــــو روز روزگـــــــاروی بــر زمـانـه ســایـه تــو فـضـل کـردگـار
قـادر بـه حـکـم بـر هـمـه کـس آسـمـان صـفـتفـائض بـه جـود بـر همه خـلـق آفـتـاب وار
حـــــزم تـــــو دام و دانــــه امـــــروز دیــــده دیجـود تـو نـقـد و نـسـیـه امـسـال داده پـار
افـــلـــاک را بـــه عـــز و جـــلـــال تـــو اهــتـــزازوایـام را بــه جــاه و جــمـال تــو افـتــخــار
از آب تـــف هــیــبـــت تـــو بـــرکــشـــد دخـــانوز سـنگ جـذب همت تـو بـرکـشـد بـخـار
تـــا ســد حـــزم تـــو نــکــشــیــدنــد در وجـــودعــالـم نـیـافـت عــافـیـت عـام را حــصــار
عــقــلــی گــه ذکــا و ســحــابــی گــه ســخــابــحــری گـه کـفـایـت و کـوهـی گـه وقـار
هم عقل پیش نطق تو شخصی است بی روانهم نطق پـیش کلک تو نقدیست کم عیار
در ابــر اگـر ز دســت تــو یـک خــاصــیـت نـهـنـددسـت تـهی بـرون نـدمـد هـرگـز از چـنـار
تـــا در ضــمــان رزق خــلــایــق نــشــد کــفــتتـرکیب معده را نه بـه پـیوسـت پـود و تـار
حــکـم تــو هـمـچــو بــاد دهـد خـاک را مـسـیـرعـلـم تـو هـمـچـو خـاک دهـد بــاد را قـرار
نــی چـــرخ را بـــه ســرعــت امــر تـــو ره نــوردنــه وهـم را بــه پــایـه قــدر تــو رهـگــذار
از خـــاک زور بـــازوی امـــرت بـــرد شـــکـــیــبوز آب نـعــل مـرکـب عــزمـت کـنـد غـبــار
آنــجـــا کــه یــک پـــیــاده فــرو کــرد عـــزم تـــوملـکـی تـوان گـرفـت بـه نیروی یک سـوار
مـهـر تــو دوســتــان را در دل شــکــفــتــه گــلکین تو دشمنان را در جهان شکسته خار
چـون مـور هـرکـه بــا کـمـر طـاعـت تـو نـیـسـتبـیرون کشد قضای بـد از پوستش چو مار
هـــم غـــور احـــتـــیـــاط تــــرا دهـــر در جـــوالهـــم اوج بـــارگـــاه تـــرا چـــرخ در جـــوار
چــنــدیــن ســوابـــق از پـــی کــام تــو آفــریــداز تــر و خــشــک عـالـم خــاک آفـریـدگـار
ورنــه چــو ذات کــامــل تــو کــل عــالــمــســتکــردی بــر آفــریـنـش ذات تــو اخــتــصــار
تــا نـیـســت اخــتــران را آســایـش از مــســیـرتــا نـیـســت آســمــان را آرامـش از مـدار
بــادا مـســیـر امـر تــو چــون چــرخ بــی فــتــوربـادا مـدار عـمـر تـو چـون دور بـی شـمـار
هـم فـتـنـه را بـه دسـت شـکـوه تـو گـوشـمـالهـم چـرخ را ز نـعـل سـمـنـد تـو گـوشـوار
تـو بــر سـریـر رفـعـت و اعـدا چـو خـاک پــسـتتـو در مقام عزت و حـاسد چـو خـاک خوارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.