ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح صدرالزمان علاء الدین محمود خراسانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
بـــاد شــبــگــیــری نــســیــم آورد بــاز از جــویــبــارابــر آذاری عــلــم افــراشــت بــاز از کــوهـســار
ایـن چــو پــیـکـان بــشــارت بــر، شــتــابــان در هـواوان چـو پــیـلـان جــواهـرکـش خـرامـان در قـطـار
گـه مـعـطـر خــاک دشــت از بــاد کـافـوری نـســیـمگــه مــرصــع ســنــگ کــوه از ابــر مــرواریـدبــار
بـوی خـاک از نرگس و سـوسـن چـو مشـک تـبـتـیروی بـاغ از لـالـه و نـسـرین چـو نـقـش قـنـدهار
مـرحــبــا بــویـی کـه عــطــارش نـبــاشــد در مـیـانحـبـذا نـقـشـی کـه نـقـاشـش نـبـاشـد آشـکـار
ابـر اگـر عـاشـق نـشـد چـون مـن چـرا گـرید هـمـیبـاد اگر شیدا نشـد چـون من چـرا شـد بـی قرار
مست اگر بلبل شدست از خوردن مل پس چراستچـهره گـل بـا فـروغ و چـشـم نـرگـس پـر خـمـار
رونـــق بـــازار بـــت رویــان بـــشـــد زیــرا کـــه بـــودبـوی خـطشان گلسـتـان و رنگ رخـشان لاله زار
بـاده خـور چـون لـاله و گـل زانکـه اندر کـوه و دشـتلـالـه مـی رویـد ز خــارا گـل هـمـی رویـد ز خــار
بـاده خـوردن خـوش بـود بـر گـل بـه هـنـگـام صـبـوحتــوبــه کــردن بــد بــود خــاصــه در ایــام بــهــار
بــر گـل سـوری مـی صـافـی حــلـالـســت و مـبــاحخـاصـه انـدر مـجــلـس صـدر جـهـان فـخـر کـبــار
مجـلـس عـالی عـلـاء الـدین کـه از دسـت سـخـاشزر ز کــان خــواهــد امــان و در ز دریــا زیــنــهــار
عـالـم عـلـم و سـپـهـر جـود مـحـمـود آنـکـه هسـتافـــتـــخـــار روزگـــار و اخـــتـــیـــار شـــهـــریـــار
دسـت جــود آسـمـان از دسـت جـودش مـایـه خـواهنـقـد جـاه اخـتـران بــر سـنـگ قـدرش کـم عـیـار
عــــقــــل پــــروردســــت گــــویـــی روح او را در ازلروح پــروردســت گـویـی شـخــص او را بــرکـنـار
راسـت کـاری پـیشـه کردسـت از بـرای آنکه نیسـتدر قـیامت هیچـکـس جـز راسـتـکـاران رسـتـگـار
کـی شــود عـالـم از او خــالـی کـه از بــهـر بــقـاشکــرد ایـزد روز مــولــودش فــنــا را ســنـگــســار
زاب و آتــــش بــــرد روح و رای او پــــاکــــی و نــــورچـون ز بـاد و خـاک طـبـع و حـلم او لطـف و وقـار
خــواســتــنـد از حــلــم و رای او زمــیـن و آســمــانهـریـکـی در خـورد خـود چــیـزی ز روی افـتــخـار
خــود او چـــون زان سؤال آگــه شــد انــدر حــال دادکــوه ایـن را خــلـعــت و خــورشــیـد آنـرا یـادگـار
ابــر جـودش گـر بـه نـیـسـان قـطـره بــارد بـر زمـیـنتــا قــیــامــت بــا درم آیـد بــرون دســت چــنــار
ای بـــه جــنــب هــمــت تــو پــایــه اجــرام پــســتوی بـه پـیش طـلعت تـو چـشـمه خـورشـید تـار
دارد از لــطــف تــو بـــرجــیــس و ز قــهــر تــو زحــلاین سـعـادت مسـتـفاد و آن نحـوسـت مسـتـعار
در پـــنـــاه درگـــه اقـــبــــال و بــــام قـــدرتـــســـتهفـت کـوکـب در مـسـیر و نه سـپـهر انـدر مـدار
ورکـسـی گـویـد نـشـایـد بـود گـویـم پـس چـراسـتاین نـه آنـرا پـاسـبـان وان هـفـت این را پـرده دار
فـضـل یـزدان هـسـت سـال و مـه یـسـارت را یـمـینرای سـلطان هسـت روز و شب یمینت را یسـار
هـر لـبــاسـی کـز شـرف پــوشـیـد شـخـص دولـتـترفعتـش بـودسـت پـود و عصمتـش بـودست تـار
گر شـود در سـنگ پـنهان دشـمنت همچـون کشـفور شـود در خـاک متـواری حـسـودت همچـو مـار
حــزم تـــو آنــرا چــو نــاقــه آورد بـــیــرون ز ســنــگچـو عـزیمـت هیبـت و خـشـمـت بـرآرد زان دمـار
هـسـت مـضـمـر گـویـی انـدر طـاعـت و عـصـیـان تـونام و ننگ و خیر و شر و لطف و قهر و فخر و عار
مـادحـت را گـر معـانی سـسـت و الـفـاظ ابـتـرسـتزاهل معنی لاجـرم کس نیسـت او را خـواسـتـار
هـرکـه در بــنـد صــور مـانـد بــه مـعـنـی کـی رســدمـرد کـو صـورت پـرسـت آمـد بــود مـعـنـی گـذار
لــیــک ار یــک روز بــر درگــاه تــو بـــاشــد بــه پــایپــایــگــاهــی یــابـــد از اقــران فــزون در روزگــار
طـبـع گـنـگـش بـی زبـان گـویا شـود چـون کـلـک تـوگـرچـه کـلک تـو کـمر بـندد بـه پـیشـت بـنده وار
گـرچـه نـزد هـیـچ دیـار ایـن زمـان مـقـبــول نـیـسـتگـردد از تــعـریـف تــو صــاحــب قـبــول ایـن دیـار
ســغــبــه او بــاشــد امــروز آنـکــه مـنـکــر بــود دیطـاعـت او دارد امسـال آنکه عصـیان داشـت پـار
تــــا زنـــد بــــاد خــــزان بــــر شـــاخــــهـــا زر و درمتــا کــنـد بــاد صــبــا در بــاغــهـا نـقــش و نـگـار
شـاخ اقـبــالـت چـو بــاغ از ابــر نـیـسـان بــاد سـبــزشخص بـدخواهت چـو بـرگ از بـاد دی زرد و نزار
چــهــره بـــدخــواهــت از انــده چـــو آبـــی بـــاد زردسـیـنـه بــد گـوت پــر خـون از تــفـکـر چــون انـار
شـــادمــان در دولــت عـــالــی و جـــاه بـــی کــرانکــامـران از نـعــمـت بــاقــی و عــمـر بــی کـنـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.