ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح صاحب سعید جلال الوزرا عمربن مخلص

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
هـنـدویـی کــز مـژگــان کــرد مـرا لـالـه قــطــارســوخــت از آتــش غــم جــان مــرا هـنـدووار
لــالــه رانـدن بــه دم و ســوخــتــن انـدر آتــشهـنـدوان دسـت بــبـردنـد بــدیـن هـر دو نـگـار
هـنــدوانـه دو عــمــل پــیـش گــرفــت او یـاربداری از هــر دو عــمــل یــار مــرا بـــرخـــوردار
هـنـدوان را چــه اگــر گـرم و تــر آمـد بــه مـزاجعـشـقـشـان در دل از آن گـرمـتـر آمـد صـدبـار
عـشـق هـنـدو بـه هـمـه حـال بـود سـوزان تـرکــه در انـگـشــت بــود عــادت ســوزانـی نـار
اتـــفـــاق فـــلـــکـــی بـــود و قـــضـــای ازلــیعـشـق را بـر سـر من رفـتـه یکایک سـر و کار
دیــدم از پـــنـــجـــره حـــجـــره نـــخـــاس او رااو بــه کــاشــانـه بــد و مــن بــه مـیـان بــازار
هـم بــر آن گـونـه کـه از پـنـجـره ابــر بـه شـبرخ رخـــشـــنــده مــه بـــیــنــد مـــرد نــظـــار
کـشـی و چـابـکـیـش دیـدم و بــا خـود گـفـتـمایـنـت افـسـونـگـر هـنـدو نـسـب جــادو ســار
بـه فسون بـین که بـدانگونه مسـخـر کردسـتهم بـه بـالای خـود از عنبـر و از مشـک دو مار
آنـکـه دلـال دو گـیـسـوی پــر از عـطـر ویـسـتنـیسـت دلـال درین مـرتـبـه هـسـت او عـطـار
زنخـش چـیسـت یکـی گوی بـلورین در مشـکابـرویش چـیسـت دو چـوگان طـلی کـرده نگار
دمـچــه چــشــم کـدامـســت و دمـاونـد کـدامحـلـقـه زلـف کـدامـسـت و کـدامـسـت تــتــار
آنــکــه آن حــور کــه او را دل احــرار بــهـشــتوانـکـه آن بــت کـه ورا جــان عــزیـزان فـرخــار
گـو بـیـا روی بـبـیـن اینـک وانـگـه بـه دو دسـتزو نگـهدار بـه دل و دین خـود ای صـومـعـه دار
مـن در آن صــورت او عــاجــز و حــیـران مـانـدهدیـده در وی نـگـران و دل از انـدیـشــه فــکــار
هـنــدوانـه عــمــلــی کــرد وی و مــن غــافــلدلـــم از ســـیــنــه بـــرآورده و از فـــرق دمــار
جــادویـی کـردن جــادو بــچــه آســان بــاشــدنــبـــود بـــط بـــچــه را اشــنــه دریــا دشــوار
چـون بـه ناگاه فرود آمد از آن حـجـره بـه شیبهمچـو کـبـکی کـه خـرامنده شـود از کـهسـار
پــای مـن خــشــک فـرومـانـده ز رفــتــار و مـرانیست بـر خشک زمین پـای من و گل ستـوار
گـفـتـم ای رشـک بـتـان عـشـق مـبـارک بـادمکـه گرفـتـم غـم عـشـق تـو بـه صـد مهر کـنار
خنده می آمدش و بـسته همی داشت دو لبکـانـچـنـان خـنـده نـبـیـنـی ز گـل هـیـچ بــهـار
گـفــت اگــر زر بــودت عــشــق مـبــارک بــادتکـه بــه زر پــای رســد بــر سـر نـجــم سـیـار
از خـــداونــد مــرا گـــر بـــخـــری فـــردا شـــببــرخــوری از مـن و از وصــل مـن انـدوه مــدار
گـفــتــم ار زر نـبــود پــس چــه بــود تــدبــیـرمگـفــت یـک بــدره زر فـکـر کـن و ریـش مـخــار
دلــم از جــا بــشــد نــاگــه و بـــخــروشــیــدمجـامـه بــدریـدم و اشـک از مـژگـان کـرد نـثــار
نـوحــه زار هـمـی کــردم و مـی گــفــتــم وایاینـت بـی سـیمـی و بـا سـیم هـمـی آید یـار
دلـش از زاری و از نـوحــه مـن بــاز بــسـوخـتبــه نـوازش بــگــشــاد آن دو لــب شــکــربــار
گـفـت مـخـروش تــرا راه نـمـایـم کـه چــه کـنرو بــر خــواجــه خـود شـعـر بــرو سـیـم بــیـار
خــواجــه عــادل عــالـم خــلــف حــاتــم طــیمــعــطــی دهــر جــلــال الــوزرا شــمــع دیـار
آنـکــه آســان بــه کــم از تــو مـثــلـا داده بــودده بــه از مـن بــه یـکــی راه تــرا نـه صــدبــار
نه بـسنجـد چهل از من بـه جـوی در چشمشنـه بــهـای چــو مـنـی بــگــذرد از چــل دیـنـار
رو مــیـنــدیـش کــه از بــهــر تــوام بــخــریـدیبـه مـثـل قـیـمـت مـن گـر بـگـذشـتـی ز هـزار
گـفـتــم ای دوســت نـکـوراه نـمـودی تــو ولـیبــا خــداونـد کـرا زهـره از ایـن ســان گـفــتــار
گـــفـــت لـــا حـــول و لـــا قـــوة الـــا بـــالــلــهاین چـه گل بـود که بـشـکفـت میانش پـرخـار
او چـو بـرگشـت و خـرامان شـد از آنجـای وداعکـه نـحـوسـت کـنـد از چـرخ بــر آنـجـای نـثــار
درد بــی ســیــمــیــم آورد بــه ســوی خــانــهچـو گـنه کـاری حـاشـا کـه بـرندش سـوی دار
در بــبــســتــم بــدو زنـجــیـر هـم از اول شـبپـشـت کـردم سـوی در روی بــه سـوی دیـوار
گفتم امشب بـسزا بـر سر بی سیمی خویشتـــا گــه صـــبـــح یــکــی نــالــه کــنــم زارازار
اشک راندم که همی غرقه شدی کشتی نوحآه کـردم کـه هـمـی خـیـمـه بــیـفـکـنـدی نـار
هـر شـراری کـه بــرانـداخــت دل از روی رهـیبــر فـلـک دیـدم رخـشـان شـده انـجــم کـردار
مـن دریـن دمـدمـه کـار کـه ســیـمـرغ ســحــربــه یـکـی جــوی پــر از شــیـر فـرو زد مـنـقـار
گــرمــی و تــری آن شــیـر هــمــانــا کــه مــرابـه سـوی مـغـز هـمـان لـحـظـه بـرآورد بــخـار
تــا زدم چــشــم ولــی نـعــمـت خــود را دیـدمبـــر نــهــالــی بــه زر بـــر طــرف صــفــه بـــار
گــفــت ای انـوری آخــر چــه فــتــادســت تــراکـه فـرو رفـتــه ای و غـمـزده چـون بــوتـیـمـار
پـیشـتـر رفتـم و بـا خـواجـه بـه یکبـار بـه شرحقـصــه عــشــق کـنـیـزک هـمـه کـردم تــکـرار
خـوش بـخـندید و مرا گـفـت سـیه کـار کـسـیگـفـتـم از خـواجـه سـیـه بـه نـبـود رنـگ نـگـار
هـم در آن لـحـظـه بــفـرمـود یـکـی را کـه بــروبــخـر ایـن بــدره بــیـار و بــه ثـنـاگـوی سـپــار
رفـت و بـخـرید و بـیاورد و بـه مـن بـنده سـپـرددســت دلـدار گــرفــتــم شــدم آنـگــه بــیـدار
نه ولـی نعـمـت مـن بـود و نه مـعـشـوقـه مـنراست من با تن خود خفته چو با سگ شنغار
وز هـمـه نـادره تـر آنـکـه عـطـا خـواسـت عـطـاتــا بــر خــواب گــزارنــده گــرو شــد دســتــار
ویحـک ای چـرخ مـنـم مـانـده سـری پـر سـودااز جـهان این سـر و سـودا بـه مـن ارزانـی دار
دور ادبــــار تـــو تـــا چـــنـــد بــــه پـــایـــان آرمدور اقـــبـــال اگـــر هــســـت بـــیــار ای دیــار
ای کــریـمــی و حــلــیـمـی کــه ز نـســل آدمکــرم و حــلــم تــرا آمــده بـــی اســتــغــفــار
از کـریمی و حـلیمی اسـت که می بـنیوشـینــعــره زاغ و زغــن چــون نـغــم مــوســیـقــار
گــرچــه از قــصــه درازی بــبــرد شــیــریــنــیکـی بــود از بــر هـفـتــاد تــرش بــوالـغـنـجــار
هـمـه بــه قـدر تـو کـه کـوتــاه نـخـواهـم کـردنتــا بــبــیـنـم کـه دهـی تــا شـب قـدرم دیـدار
نـاز بــنـده کـه کـشـد جــز کـه خــداونـد کـریـمناز حـسـان کـه کـشـد جـز که رسـول مخـتـار
مـن بــرآنـم کـه مـدیـح تــو بــخـوانـم بــرخــاکتــا شـود خــاک ســیـه کـن فـیـکـون زر عـیـار
وانـگـهـی زر بــدهـم کــار چــو زر خــوب کــنـمبــیـش چــون زر نـکـنـم در طـلـب زر رخــسـار
راسـت گـویم چـو کـف راد گـهـربـار تـو هـسـتمـنـت زر شــدن خــاک ســیـاهـم بــه چــکـار
آفـــتـــاب فـــلـــک آرای تـــو بــــر جـــای بــــودجــای بــاشـد کـه جــهـان را ز چــراغ آیـد عـار
تـــا بـــه نــزدیــک ســـر و صــدر اطــبـــا آفــاقعـشـق بـیمـاری دل بـاشـد و عـاشـق بـیمـار
دل مــن بـــاد گــرفــتـــار چــنــیــن بـــیــمــاریتـــو خــداونــد مــرا داشــتــه هــردم تــیــمــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.