ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح خاقان اعظم پیروزشاه عادل

RSS
تغییر یافته در 2011/08/10 00:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان انوری ابیوردی, شعر کهن
هـر ســر کـه از عــنـایـت تــو ســایـه ای نـیـافـتمــوقــوف آفــتـــاب عــنــا کــرد روزگــار
هــر تــن کــه از رعــایــت تــو بـــهــره ای نــدیــدگـل مـهره های نقـش بـلـا کـرد روزگـار
در بـنـدگـیت صـادق و صـافـیسـت هرکـه هسـتوین بـندگی ز صـدق و صـفا کرد روزگار
ای انـــوری مـــداهــنـــت ســـرد چـــون کـــنـــیاین سـعی کی نمود و کجـا کرد روزگار
خــسـرو عـمـاد دولـت و دیـن را شـنـاس و بــسکـش خـدمـت خـلـا و مـلـا کـرد روزگـار
ایــن کــام دل عــطــیــت تـــایــیــد جــاه اوســتبـی عـون جـاه او چـه عـطـا کرد روزگار
پــیـروز شــه کــه تــا بــه قــیــامــت ز نــوبــتــشسـقـف سـپـهر وقـف صـدا کـرد روزگـار
آن خــسـروی کـه پــیـش ظـفـرپــیـشـه رایـتــشپــیـشــانـی مـلـوک قــفــا کـرد روزگـار
آن آســمــان مــحــل کــه ز بـــس چــرخ جــود اوخـورشـید را چـو سـایه گدا کـرد روزگار
آنـــک از بــــرای خــــطــــبــــه ایـــام دولـــتــــشبـــرجــیــس را ردا و وطــا کــرد روزگــار
وانــک از بـــرای خـــدمــت مــیــمــون درگــهــشبــهـرام را کــلــاه و قــبــا کــرد روزگــار
دســـت چـــنـــار دولـــت فـــتـــراک او نــیــافـــتزانــش مــمــر بـــاد هــوا کــرد روزگــار
پـشـت بــنـفـشـه خـدمـت مـیـمـونـش خـم نـدادزان پیش چون خودیش دوتا کرد روزگار
شـاهی که در اضـافـت قـدرش بـه چـشـم عـقلاز قــالـب ســپــهـر ســهـا کـرد روزگـار
خــانـی کـه در جــهـان خــلـافـش بــه یـک زمـاناز عــز بــد ســگــال عــزا کــرد روزگــار
در موقـفـی کـه بـیلکـش از حـبـس کـیش رسـتبـر شـیر بـیشـه حـبـس فنا کرد روزگار
چــون اژدهــای نــیــزه بـــپــیــچــیــد در کــفــشدر دسـت خـصـم نیزه عـصـا کرد روزگار
ای خسروی که فضله ای از خشم و خلق تستآن مایه کاصـل خـوف و رجـا کرد روزگار
جــم دولــتــی کــه در نــفــســی کــلــبـــه مــرااز نـعـمـت تـو عـرش سـبـا کـرد روزگـار
بــا مـن تــو کـردی آنـچــه سـخــا خـوانـدش خـردوان دیگـران دغـا نه سـخـا کـرد روزگـار
در خــدمــت تــو عــذر هـمــی خــواهـدم کــنـونزین پـیش بـا من از چه جفا کرد روزگار
ای پـــایــه کـــمــال تـــو جـــایــی کـــه از عـــلــواول حــجــاب از اوج ســمـا کـرد روزگـار
مـــن بـــنــده را ز عـــاجـــزی انــدر ثـــنـــای تـــوتــا حــشـر پــایـمـال حــیـا کـرد روزگـار
دســت ذکــای مـن بــه کــمــال تــو کــی رســدگـیـرم کـه گـوهـرم ز ذکــا کــرد روزگـار
ذکـــر تــــرا چــــه نـــام فــــزایـــد ثــــنـــای مـــنخـود نـام تـو ز حـمـد و ثـنا کـرد روزگـار
تـــا در ســـرای شـــادی و غــم در زبـــان فــتـــدچون نیک و بـد صواب و خطا کرد روزگار
انــدر نــفــاذ خـــســرو و صــاحـــب نــهــاده بـــادهـر امـر کـان قـریـن قـضــا کـرد روزگـار
در دولــتــی کــه پــیـش دوامــش خــجــل شــوددوران که نسـبـتـش بـه بـقا کرد روزگار
حـــبـــل مــتـــیــن مــلـــک دو تـــا کـــرد روزگـــاراقــبــال را بــه وعــده وفــا کـرد روزگـار
در بــوســتــان مــلــک نـهـالــی نــشــانــد چــرخوآنـرا قــریـن نـشــو و نـمـا کـرد روزگـار
هـر شــادیـی کـه فــتــنـه ز مـا فــوت کـرده بــودآنـرا بـه یک لـطـیـفـه قـضـا کـرد روزگـار
بـــا روضـــه مــمــالــک و مــلــت کــه تـــازه بـــادسعی سـحـاب و لطف صبـا کرد روزگار
مــحــتــاج بــود مــلــک بــه پــیـرایـه ای چــنــیـنآخـــر مــراد مــلـــک روا کـــرد روزگـــار
نـظـم جــهـان نـداد هـمـی بــیـش ازیـن ز بــخـلآخــر طــریـق بــخــل رهـا کــرد روزگـار
ای مــجــد دیـن و صــاحــب ایـام و صــدر شــرقدیدی چـه خدمتـی بـه سزا کرد روزگار
ایــن آیــتـــی کــه زبـــده آیــات صـــنــع اوســـتدر شــان مـلـک خــوب ادا کــرد روزگـار
ویـن گـوهـری کـه واســطــه عـقـد دهـر اوســتاز دسـت غـیـب نـیک جـدا کـرد روزگـار
گـــنــج قـــدر ز مـــایــه تـــهــی کـــرد آســـمــانتـا خـاک را بـه بــرگ و نـوا کـرد روزگـار
سـوی تــو ای رضـای تــو ســرچــشـمـه حــیـاتدایـم نـظـر بــه عـیـن رضـا کـرد روزگـار
آنـجــا کـه حــکـم چــرخ و نـفـاذ تــو جــمـع شــدبـر حـکم چـرخ چـون و چـرا کـرد روزگار
در بــیـع خــدمـت تــو کـه آمـد کـه بــعــد از آنـشبــر مـن یـزیـد فـتـنـه بــهـا کـرد روزگـار
وانـجــا کــه ذکــر صــاحــب ری رفــت و ذکــر تــوبــر عــهـد دولـت تــو دعــا کـرد روزگـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.